Miasto Przestrzenią Rozwoju

20.10.2020 r.

Przygotowanie projektu pn.: “Miasto Przestrzenią Rozwoju”

W ramach przygotowań do realizacji projektu pn.: „Miasto Przestrzenią Rozwoju” udostępniona została ankieta ukierunkowana na pozyskanie od mieszkańców informacji na temat oczekiwań, preferencji, inicjatyw i nowych rozwiązań, które poprawią atrakcyjność naszego miasta na mapie śląskich aglomeracji oraz będą motorem promującym rozwój, projektowanie i kreowanie przestrzeni z wykorzystaniem potencjału naszego miasta.

W tym celu na stronie internetowej www.um.zabrze.pl od 6 do 14 lipca br. mieszkańcy miasta wzięli aktywny udział w sondażu, który jednoznacznie wykazał, że interesują się tym, co dzieje się w Zabrzu.  

Większość ankietowanych, która wzięła udział w badaniu, stanowiły kobiety, jednak przewaga była nieznaczna, gdyż ich udział w badaniu wyniósł 53,40 proc., a mężczyzn 45,60 proc.

Najwięcej wśród ankietowanych osób deklarowało posiadanie wyższego wykształcenia (61,8 proc.), reprezentatywna była też grupa osób z wykształceniem średnim (28,9 proc.).

Wśród zrealizowanych ankiet należało do osób w wieku między 36 a 45 rokiem życia. Znaczny był również udział osób w wieku od 26 do 35 lat.

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 64,2 proc. deklarowała, że mieszka w Zabrzu od urodzenia.

Ankietowanym zadano pytanie otwarte: Czy chciałby Pan(i) zwrócić uwagę na jakąś sprawę, ważną dla Pana(i) jako mieszkańca miasta?

Zebrane w sondażu dane zostaną wykorzystane m.in. do przygotowania projektu “Miasto Przestrzenią Rozwoju” w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021.

W załączeniu – Raport z badania ankietowego w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”

30.09.2020 r.

Konsultacje nowej ścieżki rozwoju Miasta w Programie Rozwoju Lokalnego

Druga edycja akcji „Zabrze nie tylko na weekend”, która odbyła się w naszym mieście 27 września br., była kolejną okazją do weryfikacji nowej ścieżki rozwoju Zabrza.

Mieszkańcy wskazywali kierunki działań, dzięki którym Zabrze będzie mogło dalej konsekwentnie się rozwijać.

Konsultowano dwa dokumenty: Program Rozwoju Lokalnego i Program Rozwoju Instytucjonalnego.

Zagadnienia, które ankietowani uznali za najbardziej potrzebne do tego, żeby dobrze czuć się w naszym mieście i aktywnie się realizować to:

  • miejsca do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu – ze znajomymi, z rodziną: odnowione parki, place zabaw, przyjazne, dostępne dla wszystkich przestrzenie;
  • lepsze powietrze: ścieżki rowerowe, edukacja ekologiczna;
  • atrakcyjne zajęcia – artystyczne, sportowe, kulturalne, z edukacji europejskiej, integracyjne zarówno dla seniorów jak i dla dzieci, młodzieży lub rodzin (wspólne spędzanie czasu);
  • opieka nad seniorami, usługi asystenckie, codzienna pomoc, „złota rączka”;
  • kształcenie młodych ludzi, np. przygotowanie ich do tego, żeby zakładali firmy, studiowali, rozwijali się, mieli dobry start w życiu; rozwój nowoczesnej medycyny i rozwój naukowy.

Zagadnienia, które są najbardziej potrzebne do tego, żeby sprawnie załatwić wszystkie sprawy urzędowe to:

  • dostosowanie pracy w urzędzie do sytuacji kryzysowych i epidemicznych – po to, żeby urząd mógł sprawnie obsługiwać mieszkańców w każdych warunkach;
  • dostosowanie budynków publicznych do potrzeb osób ze specyficznymi potrzebami (np. osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, rodzice z małymi dziećmi);
  • podnoszenie kwalifikacji w zakresie lepszej obsługi mieszkańca.

Podobną inicjatywę w ramach projektu Miasto Przestrzenią Rozwoju przeprowadziliśmy 4 września br. w trakcie happeningu w Miejskim Ogrodzie Botanicznym.

Wnioski i informacje otrzymywane przez mieszkańców są przekazywane Radzie Rozwoju, która je opiniuje. Dzięki temu możemy wspólnie konsultować swoje potrzeby, oczekiwania i pomysły tak, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwojowy naszego miasta.

30.06.2020 r.

Intensywne prace w ramach projektu norweskiego „Miasto Przestrzenią Rozwoju”

Zabrze z grupy 212 miast zakwalifikowało się do kolejnego etapu konkursu w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Obecnie w gronie 54 miast trwają prace wynikające z założeń II etapu realizacji Programu. 25 i 26 czerwca odbyły się warsztaty OECD, w ramach których dokonano oceny zdolności instytucjonalnej wszystkich jednostek samorządu terytorialnego biorących udział w projekcie. Narzędzie do oceny oraz rekomendacje OECD pozwalają zweryfikować, które obszary działania miasta są najistotniejsze, aby zapewnić mieszkańcom ciągłość świadczenia usług.

29 czerwca odbyło się spotkanie Rady Rozwoju zwołanej w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju”. Zespół Miejski oraz Doradcy Związku Miast Polskich omówili stan prac w projekcie oraz przedstawili wyniki prac diagnostycznych. Zostały zaopiniowane wnioski dotyczące tego etapu projektu.

Kolejnym krokiem będzie przedstawienie Radzie wiązek działań skonsultowanych z mieszkańcami i stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby.

Program Rozwoju Lokalnego, a co za tym idzie również tworzony w Zabrzu projekt, ma charakter kompleksowy i wielotematyczny. Na jego realizację i wdrożenie można pozyskać do 10 milionów euro. Prace nad projektem trwają od początku roku przy pełnym zaangażowaniu wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych miasta i Doradców Związku Miast Polskich.

W kolejnym etapie, mieszkańców i przedstawicieli społeczności lokalnej naszego miasta, będziemy prosić o propozycje zmian, tak abyśmy wszyscy czuli się współodpowiedzialni za miasto, w którym mieszkamy.

Informacja o projekcie „Miasto Przestrzenią Rozwoju”
Zabrze zakwalifikowało się do kolejnego etapu projektu w ramach Programu „Rozwój Lokalny” współfinasowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W ramach II etapu projektu, 54 gminy (w tym Zabrze) podjęły współpracę z ekspertami ze Związku Miast Polskich, w wyniku której zostanie opracowany Program Rozwoju Lokalnego (PRL) oraz Program Rozwoju Instytucjonalnego (PRI).

Dokumenty te będą następnie podstawą do wyboru działań projektowych, które uzyskają finansowanie ze środków norweskich – będzie to kolejny etap konkursu, do którego zostanie wybrane tylko 15 miast w całej Polsce.

Związek Miast Polskich wspiera samorządy wiedzą Doradców Miast współpracujących z miastami objętymi II etapem oraz szeregiem narzędzi diagnostycznych, które służą do optymalnego wyboru ścieżki rozwoju.

Projekt ma charakter kompleksowy, komplementarny i wielotematyczny, dlatego ważne jest pełne zaangażowanie i aktywny udział w trwających do lipca 2020 r. pracach. W III etapie – przy wyborze finałowej 15-tki – możliwe jest zdobycie dla mieszkańców aż 10 milionów euro.

Więcej informacji na:

GZM Projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju” – wybór kierunków rozwoju gospodarczego (08.09.2020)

Projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju” – wybór kierunków rozwoju gospodarczego (07.09.2020)

 „Miasto Przestrzenią Rozwoju” (04.09.2020)

Karty przedsięwzięć w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” (25.08.2020)

Miasto Przestrzenią Rozwoju (16.08.2020)

Karty przedsięwzięć w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju” (28.07.2020)

Karty przedsięwzięć w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju” (21.07.2020)

Karty przedsięwzięć w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju” (15.07.2020)

Karty przedsięwzięć w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju” (10.07.2020)

Ankieta „Miasto Przestrzenią Rozwoju” (06.07.2020)

Zachęcamy do wypełnienia ankiety badającej otoczenie gospodarcze Zabrza (11.02.2020)

Miasto Przestrzenią Rozwoju (04.02.2020)

Miasto