Zabrze przestrzenią rozwoju

Sprawozdanie z wyjazdu do Vaulx-en-Valin

Sprawozdanie z wyjazdu w dniach: 19-21.03.2009r. do Vaulx-en-Valin sieci CoNet
w ramach Programu Wspólnotowego Urbact II.
W dniach 19-21.03.2009r. odbyło się pierwsze spotkanie sieci CoNet w Vaulx-en-Valin we Francji, rejon Grand Lyon. Głównym celem spotkania była wymiana informacji dotyczących działań w miastach partnerskich w ramach projektu, prezentacja działań podjętych przez Lokalną Grupę Wsparcia (LGW) w mieście oraz współpraca na poziomie lokalnym (sąsiedzkim) oraz praca w grupach roboczych.

W dniu 19.03.2009r. odbyła się prezentacja miasta Vaulx-en-Valin, w którym realizowany jest projekt „Grand Projekt de Ville”.

Streszczenie projektu:

Projekt dotyczy problemu pomocy zaniedbanym obszarom miasta. Miasto Vaulx-en-Valin zamieszkuje 40 tysięcy mieszkańców. Skupia głównie imigrantów z Włoch, Hiszpanii, Europy wschodniej, Białorusi i Afryki północnej. Władze miasta poprzez swoje działania planują zwiększenie liczby mieszkańców do około 50 tysięcy. W samym rejonie Grand Lyonu prowadzona jest bardzo duża ilość projektów mieszkaniowych celem sprostania zapotrzebowania rosnącej populacji. Ocenia się iż w najbliższym czasie potrzeba 150 000 nowych mieszkań.
Miasto Vaulx-en-Valin jest jednym z najbiedniejszych we Francji. W latach osiemdziesiątych dochodziło tam do zamieszek z udziałem emigrantów. Miasto leży 20 minut od centrum Lyonu. Znajduje się tam dużo terenów zielonych, strefa aktywności gospodarczej oraz dużo terenów przeznaczonych pod zabudowę. Obecnie buduje się 8 tysięcy mieszkań łącznie z budynkami użyteczności publicznej.

Wyzwania przed którymi stoi miasto to: kwestia przywrócenia przestrzeni publicznych, zmiana struktury budownictwa mieszkaniowego (z wyłącznie socjalnego na prywatne), rewitalizacja mieszkań socjalnych, podwyższenie standardu życia w osiedlach. Na powyższe wyzwania Vaulx-en-Valin otrzymało 256 mln € pomocy państwa na rewitalizacje budynków oraz rewitalizację społeczną. W ramach tych pieniędzy planowana jest budowa 450 budynków z których 1/3 stanowić będą budynki socjalne, 1/3 przeznaczona będzie na wynajem, 1/3 do sprzedaży na wolnym rynku. Ponadto w ramach rewitalizacji zburzono 10 piętrowe budynki zastępując je budynkami 4 piętrowymi. Przy nowych budynkach powstały ogrody. Celem przyciągnięcia mieszkańców do centrum miasta nowobudowane budynki, na poziomie ulicy, będą posiadały lokale usługowe i sklepy natomiast nad nimi zostaną zlokalizowane mieszkania. Ponadto poprzez sprzedaż i wynajem 2/3 nowobudowanych mieszkań miasto ma nadzieję zmniejszyć przewagę mieszkań socjalnych nad lokalami prywatnymi oraz przyciągnąć nowych mieszkańców. Rewitalizacja jest możliwa dzięki zaangażowaniu władz lokalnych i regionalnych. Samo miasto zainwestowało 8 mln € na rewitalizację, pozostałą kwotę dołożył rząd i władze regionalne.

Kolejnym pomysłem władz miasta na zatrzymanie mieszkańców oraz przyciągnięcie nowych są specjalne strefy działalności gospodarczej, które oferują zwolnienie z podatków w zamian za zatrudnienie minimum 30 % osób z terenu miasta.

W drugim dniu wizyty przedstawiono uczestnikom spotkania części Vaulx-en-Valin biorącą udział w projekcie. Dzielnica ta jest starą dzielnicą przemysłową zbudowaną wokół starej fabryki tekstyliów. W chwili obecnej trwa już tam program rewitalizacji polegający na budowie nowych mieszkań oraz centrów handlowych, w których będą zatrudniane osoby pracujące w dzielnicy w zamian za ulgi podatkowe dla pracodawców.

Dzięki działalności Lokalnej Grupy Wsparcia (LGW) udało się zidentyfikować następujące problemy w dzielnicy:

słabo rozwinięte budynki użyteczności publicznej,
brak szkoły podstawowej,
słaby dostęp do Urzędu Pracy,
brak świadomości prowadzonych prac rewitalizacyjnych w dzielnicy.
Bardzo ważnym elementem działalności LGW jest pozyskanie jak najszerszego grona osób zaangażowanych w rozwój dzielnicy pochodzących z różnych środowisk nie tylko mieszkańców, czy urzędników ale również przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych itp.

Sposób w jaki udało się zaangażować różne instytucje i mieszkańców do LGW:

poprzez podzielenie się danymi dotyczącymi dzielnicy między członkami LGW,
przygotowano wykres (mapę) problemów w dzielnicy, którymi należy się zająć,
poprzez przygotowanie różnych scenariuszy dotyczących możliwych rozwiązań,
poprzez przedyskutowanie możliwości zaangażowania ludzi.
W kolejnej części prezentacji przedstawiono w jaki sposób wygląda współpraca z przedsiębiorcami?

W Vaulx-en-Valin działa klub przedsiębiorców skupiający 180 lokalnych pracodawców, którzy uczestniczą
w LGW. Klub ten spotyka się regularnie z pracownikami Urzędu pracy informując ich o wolnych miejscach pracy. Pracodawcy aktywnie włączają się w walkę z wykluczeniem społecznym przez zachęcanie nowych osób do zamieszkania w dzielnicy dając im promesę zatrudnienia w nowo otwartym centrum handlowym którego budowa jest na ukończeniu. Pracodawcy stworzyli również punkt, w którym bezrobotni w jednym miejscu, bez potrzeby chodzenia po różnych firmach, odbywają rozmowy kwalifikacyjne. Prowadzona jest również szeroko zakrojona akcja informacyjna dot. nowych miejsc pracy.

Kolejną inicjatywą klubu przedsiębiorców jest organizacja praktyk i staży w firmach należących do klubu. Od 1996 r. klub wraz z Urzędem Pracy, szkołami wyższymi i średnimi oraz organizacjami charytatywnymi sponsoruje co roku 30 młodych ludzi celem znalezienia im stałego miejsca zatrudnienia. Liderzy biznesu lokalnego uczestniczą również aktywnie w życiu miasta i starają się zatrudniać mieszkańców.

Kolejnym projektem zaprezentowanym na spotkaniu był projekt zachęcający uczniów do pozostania w szkole. Szkoły zawodowe w mieście odnawiają i unowocześniają stary sprzęt medyczny, który następnie jest przekazywany do krajów afrykańskich. Poprzez pracę nad renowacją sprzętu uczniowie zostają w szkole i mają szansę na zawiezienie sprzętu do Afryki.

Innym pomysłem zachęcającym do pozostania w szkole jest możliwość odbywania stażu przez 3 dni w zakładzie pracy natomiast 2 dni spędza się w szkole na nauce. Istnieje również opcja nauki w szkole przez 5 dni i równoczesnego odbywania tam zajęć praktycznych.

Na zakończenie spotkania podsumowano pomysły oraz przemyślenia mające na celu integracji społeczności lokalnej wokół nowego planu rozwoju miasta:

Budowa nowego mostu centrum dla pieszych, a nie dla aut,
Włączanie ludzi w planowanie dotyczące dzielnicy,
Przy planowaniu miejskim udział powinni brać nie tylko urbaniści ale również inne Wydziały Urzędu, oraz przede wszystkim społeczność lokalna, organizacje społeczne, policja, pracownicy socjalni itp.,
Współpraca miedzy wydziałami dążącymi do realizacji postawionego celu (współpraca, a nie indywidualne realizacje projektów),
Zatrudnianie rodziców w szkole na woźnych, w kuchni, aby wzmocnić i wciągnąć społeczność lokalną w życie dzielnicy,
Rozwój przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez lokalnych mieszkańców i zaspokajających potrzeby tych mieszkańców – tworzy to więzi między ludźmi. Zaangażować do pracy w tych przedsiębiorstwach ludzi, którzy maja jakieś zdolności żeby w zamian za inne usługi świadczyli swoje,
Nie wystarczy wybudować nowe mieszkanie i osiedla aby uzyskać spójność społeczną,
Ważna jest komunikacja społeczna, informowanie społeczności lokalnej co będzie realizowane oraz włączanie tej społeczności do tych działań. Mieszkańcy dzielnicy muszą poczuć, że mają wpływ na te plany,
Ekonomia społeczna,
Organizować spotkania z małymi grupami mieszkańców (kilka ulic) i pytać ich co chcą aby się u nich zmieniło, co powinno być zrobione, poznać ich potrzeby.
Źródło:

www.mrr.gov.pl
www.urbact.eu

Miasto