Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje ogólne

DZIAŁANIA W ZAKRESIE TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH I ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZABRZE POIS.02.05.00-00-0001/18-00

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Cel projektu i planowane efekty:
Wdrożenie działań, które obejmą rekultywację zdegradowanych i zdewastowanych terenów położonych w Zabrzu w dzielnicy Grzybowice z przeznaczeniem tych terenów na cele środowiskowe. Dzięki podjętym działaniom usunięte zostaną obecne zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska. Ponadto w ramach projektowanych działań planowane jest przywrócenie biologicznej aktywności zanieczyszczonym akwenom w obrębie przedmiotowego terenu. W ujęciu szczegółowym realizacja przedsięwzięcia spowoduje: rekultywację gruntów, remediację zanieczyszczonych osadów dennych i wód ze zbiorników wodnych; remediację gruntu, który zawiera ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń; poprawę jakości życia dla mieszkańców zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy ze zdegradowanym terenem objętym projektem; zwiększenie ochrony podziemnego ujęcia wody pitnej Zabrze-Grzybowice zlokalizowanego w odległości ok. 300 m. od terenów inwestycji; powstanie geoparku, który służyć będzie jako miejsce rekreacyjno-edukacyjne dla mieszkańców dzielnicy Grzybowice, miasta Zabrze i turystów.

Beneficjent: Miasto Zabrze.

Podmiot realizujący projekt: Miasto Zabrze.

Podstawa realizacji: Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0001/18-00 z dnia 02 lipca 2019 roku zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem Zabrze.

Wartość projektu: 9 406 484,88 PLN
w tym dofinansowanie: 7 995 512,14 PLN (85%) – ze środków unijnych
1 410 972,44 PLN (15%) – wkład własny Miasta Zabrze.

Okres realizacji projektu
10.05.2018 r. – 15.11.2023 r.

Miasto