Miasto

Zabrze to miasto położone w zachodniej części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), zamieszkałe przez 177 190 mieszkańców(*), należy do grona pięciu największych pod względem liczby mieszkańców miast województwa śląskiego.

Przemysłowy charakter miasta zmienia się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Rozwija się mała i średnia przedsiębiorczość, która w Zabrzu znajduje odpowiednie zaplecze w postaci wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej, konkurencyjnej siły roboczej, odpowiedniej infrastruktury technicznej (hale produkcyjne, magazyny, uzbrojone nieruchomości, itp.), drogowej, telekomunikacyjnej czy ogromnego rynku zbytu.

W mieście działają znane i cenione, także poza granicami kraju ośrodki naukowe:
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii wraz z:
Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis”,
Instytutem Protez Serca,
Pracowniami:
Pracownia Sztucznego Serca
Pracownia Biologicznej Zastawki Serca
Pracownia Biocybernetyki
Pracownia Biotechnologii
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN,
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej,
Śląskie Centrum Chorób Serca,
Wydziały dwóch śląskich uczelni:
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
Politechniki Śląskiej.
Zabrze niegdyś postrzegane jako przemysłowe, obecnie staje się miastem usług i turystyki przemysłowej. Jego charakter określają dziś podziemne skanseny „Królowa Luiza” i „Guido”. Polska Organizacja Turystyczna w 2003 roku przyznała miastu certyfikat za turystyczny produkt roku p.n. „Zabrze – miastem turystyki przemysłowej”.

Szeroką ofertę kulturalną i sportową proponują:
Filharmonia Zabrzańska,
Teatr Nowy,
Dom Muzyki i Tańca,
Multikino,
Muzeum Miejskie,
Miejski Ośrodek Kultury,
Muzeum Górnictwa Węglowego,
rozbudowana sieć bibliotek,
miejskie kino Roma,
samorządowa telewizja,
kluby sportowe:
Górnik Zabrze,
Gwarek,
Sparta,
Walka Makoszowy,
Pogoń Zabrze,
Hala Widowiskowo-Sportowa,
Kąpielisko Leśne,
Zabrze posiada znaczną powierzchnię terenów zielonych, które zajmują aż 62% jego powierzchni.
Dzięki korzystnemu położeniu w pobliżu skrzyżowania autostrad A-1 i A-4 oraz połączeniu z Drogową Trasą Średnicową, szczególnie atrakcyjnie jawią się tereny gminne przeznaczone pod inwestycje położone w obrębie miasta. Tereny te posiadają dużą powierzchnię, co umożliwia lokowanie nawet największych inwestycji. Miasto aktywnie wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, oferując im m.in. poręczenia kredytowe na tworzenie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy. Zabrze realizuje program związany z wprowadzeniem standardów i norm unijnego prawa w dziedzinie ochrony środowiska. Jest on bezpośrednio związany z budową sieci kanalizacji i wodociągów, współfinansowaną przez Fundusz Spójności w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.

Niezwykle istotny dla miasta jest program rewitalizacji i rekultywacji terenów poprzemysłowych obejmujący ponad 600 ha gruntów po przemyśle ciężkim.

Wśród istotnych trwających i planowanych zabrzańskich inwestycji znajduje się także:
budowa drogi „Nowopaderewskiego”, łączącej autostradę A-4 z DTŚ,
budowa drogi „Nowopiłsudskiego”
budowa Centrum Przesiadkowego
Udostępnienie dla ruchu turystycznego Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w ramach projektu Zabrze Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej
budowa nowego stadionu Górnika Zabrze
budowa nowej dzielnicy mieszkaniowej „Nowe Miasto”
(*) Wg stanu na 25.11.2009 r.

Miasto