Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Kontaktów Społecznych

ul. prof. Zbigniewa Religi 1, pok. 58, 59.
41-800 Zabrze
tel.: (32) 273 97 48
e-mail: sekretariat_wks@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Do zakresu działania Wydziału Kontaktów Społecznych należy w szczególności:

A. Zadania realizowane poza strukturą zespołu:
1) budowanie wizerunku Prezydenta Miasta, Miasta w środkach społecznego przekazu,
2) przedstawianie codziennych, porannych wyciągów prasowych Prezydentowi Miasta,
3) organizacja konferencji prasowych,
4) współpraca z mediami,
5) opracowywanie materiałów informacyjnych na potrzeby Rzecznika Prasowego,
6) prowadzenie kampanii informacyjnych,
7) zlecanie, nadzór i współdziałanie w produkcji programów radiowych i telewizyjnych,
8) obsługa strony internetowej Urzędu,
9) upowszechnianie informacji o działalności Miasta/Urzędu,
10) przygotowywanie własnych materiałów informacyjnych dot. działalności Miasta/Urzędu (w tym plakaty, ulotki, informacje),
11) koordynowanie i opiniowanie materiałów informacyjnych przygotowanych przez Wydziały (komórki równorzędne),
12) obsługa Urzędu Miejskiego w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych,
13) prowadzenie wykazu danych w zakresie nagród otrzymywanych przez Prezydenta Miasta/Miasto Zabrze/Urząd Miejski,
14) organizacja współpracy władz Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych z uczelniami wyższymi, w tym koordynacja działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu,
15) prowadzenie spraw z zakresu Związku Metropolitalnego „Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia”.

B. Zadania realizowane przez Zespół ds. Rozwoju Aktywności Lokalnej:
1) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, w tym współpraca z uczelniami wyższymi,
2) kształtowanie współpracy pomiędzy Miastem Zabrze a organizacjami pozarządowymi,
3) umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a trzecim sektorem,
4) wspieranie organizacji pozarządowych,
5) zapewnianie efektywniejszej realizacji zadań publicznych poprzez włączenie organizacji w realizację tych zadań,
6) prowadzenie strony internetowej Centrum Organizacji Pozarządowych,
7) prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach,
8) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku,
9) przekazywanie informacji do mediów lokalnych o realizacji zadań publicznych,
10) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego,
11) tworzenie zespołów reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się wybranymi zagadnieniami publicznymi,
12) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,
13) inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy społecznej w Mieście Zabrze,
14) przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących działalności trzeciego sektora,
15) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,
16) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,
17) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.

Miasto