Zabrze przestrzenią rozwoju

Regulamin działania Rady Sportu

§ 1.

 1. Radę Sportu w Zabrzu, zwaną w dalszej części „Radą Sportu”, powołuje Prezydent Miasta.
 2. „Rada Sportu składa się z 9 członków powołanych spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej, powołanych przez Prezydenta Miasta. Członkowie Rady Sportu reprezentują następujące wiodące dla zabrzańskiego sportu środowiska lub podmioty:
  1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Zabrzu;
  2) Grodzki Szkolny Związek Sportowy w Zabrzu;
  3) Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu;
  4) stowarzyszenia / kluby piłki nożnej;
  5) stowarzyszenia / kluby halowych gier zespołowych (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka);
  6) stowarzyszenia / kluby sportów indywidualnych (lekkoatletyka, gimnastyka, tenis ziemny, tenis stołowy, sporty walki, kulturystyka, kolarstwo, turystyka);
  7) stowarzyszenia / kluby sportowe osób niepełnosprawnych;
  8) Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu;
  9) zabrzańskie kluby sportowe występujące w najwyższych klasach rozgrywkowych.”
 3. Prezydent wybiera Przewodniczącego Rady Sportu, natomiast wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza dokonują członkowie Rady Sportu na pierwszym posiedzeniu.
 4. Skład Rady Sportu jest zatwierdzany Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta ma prawo odwoływania i powoływania członków Rady Sportu w trakcie trwania kadencji Rady. Prezydent odwołuje członka Rady Sportu w następujących przypadkach:
  1) rezygnacji z członkostwa;
  2) braku aktywności w posiedzeniach Rady Sportu;
  3) uchylania się od udziału w posiedzeniach Rady Sportu.
 5. Rada Sportu w uzasadnionych przypadkach, przy co najmniej 4 głosach za, ma prawo wnioskować do Prezydenta o odwołanie ze swojego grona członka Rady Sportu.
 6. Rada Sportu jest powoływana na 3-letnią kadencję. Kadencja Rady Sportu wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji Prezydenta Miasta, który Radę powołał.
 7. Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie.

§ 2.

 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym w szczególności w zakresie:
  1) strategii rozwoju miasta i województwa w zakresie kultury fizycznej;
  2) projektu budżetu miasta Zabrze w części „kultura fizyczna”;
  3) programów rozwoju bazy sportowej na terenie miasta, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
  4) projektów, programów przedkładanych Radzie Sportu przez Prezydenta Miasta.
 2. Do zadań Rady Sportu należą również:
  1) współpraca z wszystkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, w zakresie inicjatyw na rzecz kultury fizycznej w Zabrzu;
  2) tworzenie programów rozwoju sportu;
  3) inicjowanie projektów rozbudowy bazy sportowej miasta;
  4) inicjowane projektów do strategii rozwoju w zakresie kultury fizycznej.
 3. Członkowie Rady Sportu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w jej pracach.
 4. Do zadań Przewodniczącego Rady Sportu należy:
  1) opracowanie planu działania Rady Sportu na okres kadencji;
  2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sportu;
  3) zapraszanie na posiedzenie Rady Sportu ekspertów w danej dziedzinie, a także przedstawicieli poszczególnych organizacji, instytucji, stowarzyszeń działających w obszarze kultury fizycznej.
 5. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Rady Sportu należy:
  1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sportu z upoważnienia Przewodniczącego Rady Sportu, w razie jego nieobecności;
  2) wykonywanie zadań Sekretarza Rady Sportu pod jego nieobecność.
 6. Do zadań Sekretarza Rady Sportu należy:
  1) przygotowanie porządku obrad na posiedzenia;
  2) organizacja i przygotowanie posiedzeń;
  3) protokołowanie posiedzeń;
  4) prowadzenie i przechowywanie korespondencji i dokumentacji.

§ 3.

 1. Posiedzenie Rady Sportu zwołuje Przewodniczący Rady Sportu lub jego Zastępca (pod nieobecność Przewodniczącego lub z jego upoważnienia). Pierwsze posiedzenie Rady Sportu zwołuje Prezydent Miasta.
 2. Przewodniczący zobowiązany jest także zwołać posiedzenia Rady Sportu na wniosek Prezydenta Miasta lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady Sportu z przyczyn szczególnie uzasadnionych.
 3. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.
 4. Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Sportu powinno być doręczone wszystkim członkom Rady Sportu na co najmniej 3 dni robocze przed terminem posiedzenia. Przewodniczący musi podać porządek obrad lub zakres tematyczny planowany do realizacji podczas posiedzenia Rady Sportu.
 5. Na wniosek Przewodniczącego lub co najmniej 2 członków Rady Sportu w posiedzeniu mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

§ 4.

 1. Formułowanie opinii i wniosków proponowanych przez Radę Sportu na posiedzeniu wymaga obecności co najmniej 4 członków – w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
 2. Rada Sportu obraduje zgodnie z przegłosowanym na początku posiedzenia porządkiem obrad.
 3. Rada Sportu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności przynajmniej 4 członków. W przypadku parzystej liczby głosujących, przy jednakowej liczbie głosów „za” i „przeciw” o wyniku głosowania rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad.

§ 5.

 1. Z posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad i Sekretarz.
 2. Do protokołu załącza się listę obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie opinie i uchwały.
 3. Protokół wraz z załącznikami Przewodniczący obrad przekazuje w terminie 14 dni od daty posiedzenia Prezydentowi Miasta.
 4. Przewodniczący Rady Sportu składa Prezydentowi Miasta roczne sprawozdanie z działalności Rady, z każdego roku trwania kadencji Rady.

§ 6.

 1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Sportu następuje w przypadku:
  1) upływu kadencji Rady Sportu;
  2) odwołania ze składu Rady Sportu przez Prezydenta Miasta;
  3) po pozytywnym uwzględnieniu przez Prezydenta Miasta wniosku Rady Sportu o odwołanie ze składu jej członka;
  4) pisemnego złożenia rezygnacji z udziału w Radzie Sportu.

§ 7.
Regulamin Rady Sportu wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Miasto