Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu

Nazwa projektu: Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu

Beneficjentem projektu jest Miasto Zabrze.

Okres realizacji: 2020-09-01 – 2022-08-31

Wartość projektu: 1 743 771,60 zł

Wartość dofinansowania: 1 656 583,02 zł,
w tym EFS – 1 482 205,86 zł i budżet państwa –  174 377,16 zł

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu „Zawód jutra–wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu” jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia  uczniów zabrzańskich szkół. Osiągnięcie celu będzie możliwe dzięki działaniom nakierowanym na wyposażenie uczniów w kwalifikacje/umiejętności zgodne z wymaganiami rynku pracy, w tym kompetencji kluczowych i zwiększenie efektywności kształcenia w wyniku wyposażenia nauczycieli lub instruktorów zawodu w dodatkowe umiejętności i kompetencje zawodowe, a także doposażenie pracowni zawodowych 5 Szkół, w tym 4 nowe pracownie, aby w jak największym stopniu odzwierciedlały naturalne warunki pracy. Dodatkowym atutem projektu jest współpraca z otoczeniem społeczno- gospodarczym szkół,  
tj. przedsiębiorcami z branż odpowiadających kierunkom kształcenia szkół będących uczestnikami projektu.

W proj. weźmie udział: 5 szkół (Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 10, Zespół Szkół nr 18, Centrum Edukacji, Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego),150 Uczniów,11 nauczycieli lub instruktorów zawodu. W ramach Proj. m.in.45 osób weźmie udział w stażach, powstaną nowe pracownie do nauki zawodu technik przemysłu mody, technik automatyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik reklamy.

01.04.2022

W ramach realizacji projektu „Zawód jutra- wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu” 23 marca br. zakończono dostawę wyposażenia do pracowni technika Przemysłu mody w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu.

Koszt zakupu wyposażenia wyniósł:

Wyposażenie drobne krawieckie (min. liniały, krzywiki, nożyce): 6 300,06 zł

Urządzenia pozostałe (min. waga, mikroskop) 4 286,55 zł

Meble do pracowni krawieckiej: 3 290,25 zł

Maszyny krawieckie: 42 346,44 zł

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Zaprojektuj swoje życie zawodowe- remont i wyposażenie pracowni zawodowej w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu zakupiono również maszyny i urządzenia krawiecki za kwotę 100 732,08 zł

20.09.2021

Zakończono rekrutację II tury uczestników w projekcie „Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu”

Wydział Oświaty informuje, że zakończono drugą turę rekrutacji do projektu „Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu”. W wyniku postępowania rekrutacyjnego uczestnikami projektu stało się 50 uczniów szkół biorących udział w projekcie tj. Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 10, Zespołu Szkół nr 18, Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego oraz Centrum Edukacji. Uzyskano zakładaną w projekcie liczbę uczestników – 150 uczniów i 11 nauczycieli.

Informacje dotyczące list uczestników można uzyskać w sekretariatach szkół  oraz w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.]

01.09.2021 r.

Miasto Zabrze ogłasza rekrutację uczestników w ramach projektu pn. „Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu” współfinansowanego ze środków  Unii  Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. W okresie realizacji projektu  01.09.2020- 31.08.2022 objętych wsparciem zostanie 150 uczniów i 11 nauczycieli zabrzańskich szkół, szkoły otrzymają też wyposażenie do pracowni zawodowych.

Projekt będzie realizowany w następujących zabrzańskich szkołach zawodowych:

Zespół Szkół nr 3,
Zespół Szkół nr 10,
Zespół Szkół nr 18,
Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego,
Centrum Edukacji.

Rekrutacja odbywać się będzie w dniach 01.09.2021 do 14.09.2021.

Uczestnicy projektu będą rekrutowani spośród wszystkich uczniów, nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu uczęszczających lub pracujących w  szkołach biorących udział w projekcie. Regulamin i wszystkie informacje dostępne są w sekretariatach szkół i Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na stronach internetowych tych instytucji.

21.09.2020 r.

Miasto Zabrze ogłasza rekrutację uczestników w ramach projektu pn. „Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu” współfinansowanego ze środków  Unii  Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. W okresie realizacji projektu  01.09.2020- 31.08.2022 objętych wsparciem zostanie 150 uczniów i 11 nauczycieli zabrzańskich szkół, szkoły otrzymają też wyposażenie do pracowni zawodowych.

Projekt będzie realizowany w następujących zabrzańskich szkołach zawodowych:

  • Zespół Szkół nr 3,
  • Zespół Szkół nr 10,
  • Zespół Szkół nr 18,
  • Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego,
  • Centrum Edukacji.

Rekrutacja odbywać się będzie od 1 września do 22 września br.

Uczestnicy projektu będą rekrutowani spośród wszystkich uczniów, nauczycieli   i instruktorów praktycznej nauki zawodu uczęszczających lub pracujących w  szkołach biorących udział w projekcie.

Regulamin i wszystkie informacje dostępne są w sekretariatach szkół i Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na stronach internetowych tych instytucji.

30.09.2020 r.

Zakończono rekrutację w projekcie „Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu”                

Wydział Oświaty informuje, że zakończono pierwszą turę rekrutacji do projektu „Zawód jutra – wsparcie edukacji zawodowej w Zabrzu”. W wyniku postępowania rekrutacyjnego uczestnikami projektu stało się 90 uczniów oraz 11 nauczycieli szkół biorących udział w projekcie tj. Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół nr 10, Zespołu Szkół nr 18, Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego oraz Centrum Edukacji.

Informacje dotyczące list uczestników można uzyskać w sekretariatach szkół  oraz w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.]

Miasto