Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Nasza siedziba:
ul. Powstańców Śląskich 3
tel. (32) 27 39 770
sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl

Czynne:
poniedziałek w godz. 7.30-17.00
wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości powołane zostało z inicjatywy Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki- Szulik, jako nowy wydział Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Naszym zadaniem jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi przy rejestracji, zawieszaniu i wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, szeroki zakres usług doradczych, promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Zabrza, organizacja szkoleń i konferencji mających na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przedsiębiorców, udzielanie informacji na temat źródeł dofinansowania do działalności gospodarczej, promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Zabrza, organizowanie wraz w placówkami oświatowymi lekcji przedsiębiorczości dla młodzieży uczącej się w ramach lekcji rozwoju przedsiębiorczości. Organizowanie konkursów dla przedsiębiorców.

Do zakresu działania Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości należy w szczególności:

1) przyjmowanie i przesyłanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2) prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentacji w zakresie ewidencji działalności gospodarczej,
3) wydawanie dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
4) wspieranie przedsiębiorców oraz osób planujących założenie działalności gospodarczej,
5) udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
6) współpraca z organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami i innymi podmiotami w celu rozwoju przedsiębiorczości w mieście,
7) tworzenie programów z zakresu pomocy przedsiębiorcom i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
8) prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnych dotyczących:
a) programów i innych działań skierowanych do przedsiębiorców,
b) promowania inicjatyw zmierzających do popularyzacji samozatrudnienia,
c) uczniów i studentów z zakresu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
9) koordynacja działań związanych z organizacją konkursu „Zabrzański Biznesplan”,
10) organizacja wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości w mieście,
11) koordynacja działań związanych z organizacją szkoleń w ramach rozwoju przedsiębiorczości
w mieście,
12) koordynacja prac związanych z realizacją założeń Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dla Biznesu