Zabrze przestrzenią rozwoju

Zwierzęta w mieście

28 lutego 2022 r. Rada Miasta Zabrze przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2022

Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych.

Opiekę dla bezdomnych zwierząt zapewnia się w schronisku miejskim, które na podstawie zawartej umowy prowadzi organizacja społeczna.

W schronisku miejskim schronienie znajdują zwierzęta przywiezione w wyniku przeprowadzonych działań interwencyjnych (zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka), z wypadków drogowych oraz zwierzęta które z innych przyczyn stały się bezdomne.

Opiekę nad kotami wolno żyjącymi realizuje organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, wyłoniona w otwartym konkursie ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Bezdomne zwierzęta odławiane są z terenu Miasta Zabrze przez organizację społeczną prowadząca schronisko miejskie na podstawie zawartej umowy. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta odbywa się na podstawie zgłoszeń bezpośrednio od mieszkańców lub za pośrednictwem Straży Miejskiej.

Wszystkie zwierzęta, które ostatecznie trafiają pod opiekę schroniska są poddane kwarantannie, czipowane oraz poddane opiece weterynaryjnej. W dalszej kolejności – już po odbytej kwarantannie oraz wykluczeniu innych chorób bądź po ich wyleczeniu, poddawane są także obligatoryjnej sterylizacji i kastracji.

Całodobową opiekę weterynaryjną z zapewnieniem opieki lekarza weterynarii w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (psy i koty) na podstawie umowy z Miastem Zabrze, zapewnia Przychodnia Weterynaryjna – Centrum Weterynaryjne, znajdującą się przy ul. Kochanowskiego 16 w Zabrzu.

Pełna treść uchwały Rady Miasta Zabrze dot. ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2022” w załączeniu.

Dla Mieszkańców