Zwierzęta w mieście

16 marca 2020 r. Rada Miasta Zabrze przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2020”.

Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zmniejszanie populacji zwierząt bezdomnych.

Opiekę dla bezdomnych zwierząt na terenie naszego miasta zapewnia się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Psitul mnie” prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – oddział w Zabrzu.

W schronisku schronienie znajdują zwierzęta przywiezione w wyniku przeprowadzonych działań interwencyjnych (zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka), z wypadków drogowych oraz zwierzęta, które z innych przyczyn stały się bezdomne.

Opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie naszego miasta w 2020 r. realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – oddział w Zabrzu, wyłonione w otwartym konkursie ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Bezdomne zwierzęta odławiane są z terenu miasta również przez zabrzański oddział TOZ. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta ma charakter interwencyjny, wynikający ze zgłoszeń bezpośrednio od mieszkańców lub za pośrednictwem Straży Miejskiej.

Wszystkie zwierzęta, które ostatecznie trafiają pod opiekę schroniska są poddane kwarantannie, czipowane oraz poddane opiece weterynaryjnej. W dalszej kolejności – już po odbytej kwarantannie oraz wykluczeniu innych chorób bądź po ich wyleczeniu, poddawane są także obligatoryjnej sterylizacji i kastracji.

Schronisko „Psitul mnie” zapewnia również całodobową opiekę weterynaryjną z zapewnieniem opieki lekarza weterynarii w miejscu zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (psy i koty), w ramach zawartej umowy z Przychodnią Weterynaryjną – Centrum Weterynaryjne, znajdującą się przy ul. Kochanowskiego 16 w Zabrzu.

Pełna treść uchwały Rady Miasta Zabrze dot.” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zabrze na rok 2020” w załączeniu.

Dla Mieszkańców