Informacje o zagorożeniach

Jak się przygotować na wypadek katastrofy lub klęski żywiołowej?

Jeśli katastrofa wydarzy się w Twoim miejscu zamieszkania władze lokalne oraz służby ochrony ludności będą próbować Ci pomóc. Lecz Ty także musisz być przygotowany. Ratownicy mogą nie być w stanie dotrzeć do Ciebie natychmiast po wystąpieniu katastrofy lub mogą być zmuszeni koncentrować swoje wysiłki w innym miejscu. Należy wiedzieć, co robić w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania. Jak ograniczyć skutki katastrofy. Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem.

Co należy zrobić?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co Tobie i Twojej rodzinie zagraża. W tym celu:

• sprawdź, czy rejon, w którym zamieszkujesz narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomości na ten temat szukaj we właściwym terytorialnie urzędzie gminy lub miasta;

• dowiedz się w „komórce organizacyjnej urzędu zajmującej się sprawami ochrony ludności”, w jakiej strefie zagrożenia znajduje się twój dom i jakiego rodzaju są to zagrożenia;

• poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania;

• zaopatrz się w instrukcje, poradniki i stosuj się do zaleceń w nich zawartych. Będzie to podstawą do przygotowania się i sprawdzenia własnych możliwości do przetrwania w okresie pierwszych dni kataklizmu;

ZAGROŻENIA:

Burza
Epidemie
Katastrofa budowlana
Katastrofa drogowa
Katastrofa kolejowa
Mrozy i zamiecie
Niebezpieczne substancje
Powódź
Pożar
Upały
Wichury
Zagrożenie terrorystyczne – np. bomba

Procedurę postępowania na wypadek wystąpienia wyszczególnionych zagrożeń opracowano na podstawie informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dla Mieszkańców