Zabrze przestrzenią rozwoju

Zarządzanie Kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów.

Wyróżniamy cztery zasadnicze fazy zarządzania kryzysowego:
I. Zapobieganie
Celem jest eliminacja lub redukcja prawdopodobieństwa wystąpienia katastrofy, albo ograniczenie jej skutków.

II. Przygotowanie
Celem jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

III. Reagowanie
To uruchomienie sił i środków umożliwiających podjęcie akcji ratowniczej celem dostarczenia pomocy poszkodowanym i ograniczenia wtórnych szkód i strat.

IV. Odbudowa
Jest końcową fazą cyklu zarządzania kryzysowego. Celem jest odbudowa zniszczonych zasobów oraz odtworzenie infrastruktury krytycznej. Odbudowa powinna być prowadzona w taki sposób aby rejon dotknięty zniszczeniami był mniej wrażliwy na wystąpienie kolejnego zagrożenia.

Właściwym organem w zakresie zarządzania kryzysowego na teranie Zabrza jest Prezydent Miasta.

Zadania zarządzania kryzysowego realizowane są przez:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Podstawą prawną zarządzania kryzysowego jest:
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Dla Mieszkańców