Zabrze przestrzenią rozwoju

Opłaty

Dnia 8 marca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego została opublikowana uchwała nr LXIII/883/23 Rady Miasta Zabrze z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemniki lub worek o określonej pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

UWAGA! INFORMUJEMY, IŻ OD 1 KWIETNIA 2023 r. OBOWIĄZUJĄ NOWE INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKU BANKOWEGO DOT. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, WSKAZANE PAŃSTWU W PRZESŁANYCH ZAWIADOMIENIACH.

W związku z powyższym, od 1 kwietnia 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 33,00 zł/miesiąc/od mieszkańca.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 66,00 zł/miesiąc/mieszkańca.

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wynosi:

 1. worek 60 l – 8,86 zł,
 2. pojemnik 120 l – 17,73 zł,
 3. pojemnik 240 l – 35,45 zł,
 4. pojemnik 1100 l – 162,50 zł,
 5. pojemnik KP-5 – 738,64 zł,
 6. pojemnik KP-7 – 1034,10 zł,
 7. pojemnik KP-10 – 1477,28 zł.

Stawka opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:

 1. worek 60 l – 17,72 zł,
 2. pojemnik 120 l – 35,46 zł,
 3. pojemnik 240 l – 70,90 zł,
 4. pojemnik 1100 l – 325,00 zł,
 5. pojemnik KP-5 – 1477,28 zł,
 6. pojemnik KP-7 – 2068,20 zł,
 7. pojemnik KP-10 – 2954,56 zł.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest uzależniona od ilości zadeklarowanych worków i/lub pojemników, stawki opłaty oraz częstotliwości odbioru worków i/lub pojemników dla każdej z frakcji odpadów komunalnych.

Jeżeli na terenie zadeklarowanej nieruchomości nie zachodzi zmiana, mająca wpływ na ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości mieszkańców lub ilości wytwarzanych odpadów), to w związku ze zmianą stawki opłaty, nie ma obowiązku składania nowych deklaracji, obowiązujących od kwietnia 2023 r., gdyż każdy właściciel nieruchomości otrzyma stosowne zawiadomienie zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 ze zm.).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 20-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego.

Link do uchwały:

https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/odpady-komunalne/uchwaly/

http://dzienniki.slask.eu/legalact/2023/2209/


Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące do 31.03.2023 r.

Na podstawie uchwały nr XXIII/402/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 24,20 zł/miesiąc/od mieszkańca.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 48,40 zł/miesiąc/mieszkańca.

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wynosi:

 1. worek 60 l – 5,93 zł,
 2. pojemnik 120 l – 11,86 zł,
 3. pojemnik 240 l – 23,73 zł,
 4. pojemnik 1100 l – 108,75 zł,
 5. pojemnik KP-5 – 494,31 zł,
 6. pojemnik KP-7 – 692,03 zł,
 7. pojemnik KP-10 – 988,61 zł.

Stawka opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:

 1. worek 60 l – 11,86 zł,
 2. pojemnik 120 l – 23,72 zł,
 3. pojemnik 240 l – 47,46 zł,
 4. pojemnik 1100 l – 217,50 zł,
 5. pojemnik KP-5 – 988,62 zł,
 6. pojemnik KP-7 – 1 384,06 zł,
 7. pojemnik KP-10 – 1 977,22 zł.

Linki do uchwały:

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2022/6788/akt.pdf

https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/odpady-komunalne/uchwaly/


Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się do 20 lipca w wysokości 36,00 zł.

Ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 72,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Dla Mieszkańców