Zabrze przestrzenią rozwoju

Komenda Straży Miejskiej


Komendant

Zbigniew Juskowiak

ul. ks. Pawła Stalmacha 9
41-800 Zabrze
www.strazmiejska.zabrze.pl
tel./fax: 32 370-15-43
dyżurny: 32 271-80-52, 271-24-51
telefon alarmowy: 986

Podstawę prawną działalności Straży Miejskiej stanowi Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Straż Miejska to formacja umundurowana powołana do ochrony porządku publicznego na terenie miasta. Strażą kieruje komendant, zatrudniany przez Prezydenta miasta po zasięgnięciu opinii komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Przełożonym Komendanta jest Prezydent Zabrza. Koszty związane z funkcjonowaniem straży są pokrywane z budżetu gminy.

Do zadań Straży Miejskiej należy:

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3. kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 

Dla Mieszkańców