Zabrze przestrzenią rozwoju

Ocena wniosków

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze wybranej puli (dzielnicy), aby wyświetlić projekty tylko z tej puli.

VIII edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze danego projektu, aby rozszerzyć informację.

P0001 Kino plenerowe Rokitnica

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie miejsca pod Kino Plenerowe – pod chmurką, wynajem sprzętu i zakup licencji do filmu na okres letni (czerwiec – sierpień) wraz z przygotowaniem terenu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Jordana

Uszczegółowienie lokalizacji: Przy potoku Rokitnickim

Zasięg oddziaływania projektu:
Kino plenerowe czyli kino pod chmurką da możliwość mieszkańcom dzielnicy darmowego uczestnictwa w seansie i miłego spędzenia czasu (do godz. 22:00)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
15 000 beneficjentów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Integracja i poznanie nowych ludzi;
2) Organizacja czasu wolnego;
3) Wsparcie MiŚP (mogą sprzedawać swoje produkty);
4) Promocja dzielnicy Rokitnica;
5) Bliski kontakt z kulturą.

Uwagi przy ocenie: 
Wydział Kultury i Dziedzictwa ocenia projekt jako interesujący, jednakże opiniuje, aby wniosek został odrzucony bez dalszego biegu z uwagi na proponowane lokalizacje jego realizacji.
Pierwotnie zaproponowany teren na realizację kina plenerowego obejmował działki o nr 2357/31, 1595/25, 4159/24, 4415/24, 4137/38.
W toku podjętych działań ustalono, co następuje.
1) Zaproponowana lokalizacja jest nieprzystosowana do tego rodzaju działalności. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej na wskazanych działkach, stwierdzono występowanie dużych różnic w wysokości terenu, ponadto teren jest mocno zadrzewiony i porośnięty krzewami,
2) Przygotowanie terenu pod kino plenerowe wymagałoby wykonania karczowania krzewów, uzyskania decyzji i wycinkę drzew, niwelacji i utwardzenia terenu oraz przygotowania infrastruktury technicznej: Koszt przygotowania terenu pod kino plenerowe w miejscu wskazanym we wniosku Wydział Infrastruktury Komunalnej szacuje wstępnie na około 300.000,00 złotych, więc obecnie jest on niewspółmiernie wysoki do kosztu zorganizowania samego wydarzenia. Przy czym przy wzrastających cenach usług i materiałów należy wziąć pod uwagę, że ww. prace mogą pochłonąć cały budżet przewidziany we wniosku.
3) Należy także wziąć pod uwagę, iż realizacja przygotowania terenu uzależniona byłaby od uzyskania zgody na wycinkę drzew, co może potrwać kilka miesięcy i obecnie nie można przewidzieć czy taka zgoda zostanie uzyskana. Ponadto, należy uwzględnić dodatkowe koszty wykonania nasadzeń zastępczych.
4) Przy wskazanym terenie brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla uczestników dojeżdżających na wydarzenie samochodami.
W związku powyższym zwrócono się do Wnioskodawcy z prośbą o wskazanie innej propozycji lokalizacji realizacji projektu i poproszono o doprecyzowanie następujących kwestii:
1) w jaki sposób wyliczona została oszacowana wartość całego projektu na kwotę 350 000 zł, w tym ile seansów filmowych obejmuje wniosek?
2) w jaki sposób oszacowana została ogólna liczba beneficjentów na poziomie 15.000 osób, tj. jaką liczbę uczestników zakłada się na jednym seansie?
3) jaki wstępny harmonogram seansów zakłada projekt tj. w jakie dni poszczególnych miesięcy czerwiec – sierpień 2022 roku planowana jest projekcja filmów?
4) na jakiej podstawie zostały sporządzone poszczególne pozycje kosztorysu tj. na podstawie jakich danych lub dokumentów?
5) co zawiera pozycja kosztorysu „zakup licencji” tj. czy uwzględnia zarówno licencję na publiczne odtwarzanie jak i wynagrodzenie podmiotom praw autorskich, praw pokrewnych?
6) czy w kosztorysie zostały ujęte; koszty obsługi rozkładania oraz składania leżaków, namiotu i ekranu, montażu i obsługi agregatu oraz urządzeń projekcyjnych, a jeżeli tak, to w której pozycji/pozycjach i w jakiej wartości?
7) jakie działania obejmuje pozycja kosztorysu „koszty przygot. terenu i transp” o wartości 500 zł na dzień?
8) jak należy interpretować wymieniony w „przewidywanych celach do osiągnięcia” punkt o brzmieniu „wsparcie MiŚP (mogą sprzedawać swoje produkty) tj. na jakiej zasadzie zakładana jest współpraca?
oraz dodatkowo zwrócono uwagę, iż kosztorys przy tego rodzaju zamierzeniu winien zawierać:
– koszty ochrony i opieki medycznej.
– koszty koszenia trawy, oznaczenia terenu wydarzenia, porządkowania terenu, wywozu śmieci,
– zapewnienia środków dezynfekujących z uwagi na ryzyko obowiązywania obostrzeń związanych z epidemią.
W odpowiedzi na prośbę Wnioskodawca wskazał propozycję innej lokalizacji tj. działkę 1226/22 położoną w Zabrzu przy ul. Budowlanej i doprecyzował część zagadnień zawartych we wniosku, wyrażając przy tym wolę by dostosować całkowity koszt projektu do realizacji 10 seansów oraz nakładów dot. przygotowania terenu.
W toku oceny drugiej lokalizacji nie uzyskano pozytywnej opinii z uwagi na następujące kwestie.
1) Teren ten stanowi grunt rolny i posiada użytki gruntowe klasy Rllla (co oznacza, że jest to najlepsza gleba występująca w granicach administracyjnych Miasta Zabrze), Rlllb (gleba średnio dobra) oraz RIVa (gleba średniej jakości, lepsza), więc organizacja przedsięwzięcia zagrażającego gruntom chronionym, jakimi są grunty rolne, jest niewskazana.
2) Nieruchomość jest corocznie udostępniana w ramach umowy dzierżawy gruntu na cele rolne i związku tym istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że teren ten będzie we wskazanym okresie użytkowany pod uprawy polowe.
Z uwagi na powyższe, Wydział Kultury i Dziedzictwa proponuje odrzucić wniosek bez dalszego biegu.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0002 Zielone płuca Rokitnicy

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakup i posadzenie drzew (ok. 500 szt.) wraz z roczną pielęgnacją. Wybór miejsc jak i drzew pozostawiam Gminie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Obręb: dzielnica Rokitnica

Zasięg oddziaływania projektu:
Drzewa odgrywają istotną rolę w życiu człowieka i zwierząt, przede wszystkim produkują tlen, , dają cień w upalne dni, są schronieniem dla zwierząt.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 15 000 beneficjentów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Czystsze powietrze;
2) Schronienie dla zwierząt i ludzi;
3) Redukcja temperatury latem, odwrotnie zimą;
4) Wizerunek dzielnicy Rokitnica – zielona Rokitnica;
5) Absorpcja wód opadowych przez drzewa.

Uwagi przy ocenie: 
1. We wniosku brak jest lokalizacji nasadzeń.
2. Bez konkretnych lokalizacji dalsza ocena możliwości nasadzeń nie jest możliwa.
3. Wnioskodawca na wysłane wezwanie do uzupełnienia wniosku nie odpowiedział w terminie przewidzianym w regulaminie. Kontakt nawiązał dopiero po miesiącu, gdy wniosek został odrzucony.

P0003 II etap: stworzenie parku rekreacyjno-przyrodniczo-kulturowego

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Kontynuacja projektu z zeszłego roku. II etap prac przewiduje wybrukowanie kostką bezfazową, wybrukowanie placu, na którym w przyszłości powstanie siłownia pod chmurką w centralnej części, postawienie ośmiu ławek wzdłuż ścieżek (po 2 na każdej ścieżce), umieszczenie tablic informacyjnych przy bateriach przeciwlotniczych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 142

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
sport
ochrona środowiska
zdrowie
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  Wolności 65-67B

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg projektu obejmuje całą Polskę.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 2 tysięcy mieszkańców Zabrza oraz parę tysięcy przyjezdnych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
24h/ dobę

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Promocja miasta Zabrze, poprawa infrastruktury oraz wyglądu tej części dzielnicy, poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej oraz relaksacji mieszkańców. Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.

P0004 Wymiana zużytego oświetlenia wzdłuż ul. 3 Maja, ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a, ul. Wolności oraz części ulic przyległych na nowoczesne oświetlenie LED

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest wymiana oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta Zabre w dzielnicy Centrum Południe. Obecne latarnie sodowe oświetlające ulice oraz parki robią to w niedostateczny sposób. Wymiana opraw na nowe typu LED pozwoli tę sytuację diametralnie zmienić.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 134

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Wzdłuż następujących ulic: 3 Maja, Jana Matejki, gen. Charlesa de Gaulle’a, Szczęść Boże, Józefa Mehoffera, 1 Maja, Stanisława Kobylińskiego, Karola Szymanowskiego, Bohaterów Warszawskich, Leona Wyczółkowskiego, Sądowej oraz Wolności. Teren wzdłuż hali MOSiR oraz Pomnika Bohaterów Monte Cassino.

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnic Centrum Południe, Guido, Kończyce. Pawłów, Makoszowy, Zaborze Północ, Zaborze Południe, którzy chcąc dostać się do centrum Miasta Zabrze korzystają z tych ważny ciągów komunikacyjnych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 18 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na nowe oprawy typu LED wzdłuż następujących ulic:
• ul. 3 Maja w dzielnicy Centrum Południe (od wiaduktu nad torami kolejowy, po wiadukt DTŚ) – 50 szt.,
• ul. Jana Matejki (od bloku nr 35 do ul. 3 Maja) – 14 szt.,
• ul. gen. de Gaulle’a (od wiaduktu LK137 do skrzyżowania z ul. Królewską) -15 szt.,
• ul. Szczęść Boże (12 latarni) – 24 szt., • ul. Józefa Mehoffera wraz z rondem – 9 szt.,
• ul. 1 Maja (od ronda do skrzyżowania z ul. gen. de Gaulle’a) – 5 szt.,
• ul. Karola Szymanowskiego – 8 szt., • ul. Bohaterów Warszawskich (14 latami) – 15 szt.,
• ul. Sądowa -12 szt., • ul. Leona Wyczółkowskiego – 6 szt.,
• ul. Stanisława Kobylińskiego – 6 szt.,
• Wzdłuż hali MOSiR (3 słupy po 3 oprawy) – 9 szt.,,
• ul. Wolności (od odcinka, gdzie wymieniono już oprawy do ronda przy tzw. młynie -3 szt.; od przejścia dla pieszych przy budynku zlokalizowane na ul. Wolności 317 do budynku nr 368 – 21 szt.; od skrzyżowania z Aleją Bohaterów Monte Cassino do skrzyżowania z ul. Końcową – 5 szt.) – 29 szt.
oraz wymianę latarni parkowych wokół Pomnika Bohaterów Monte Cassino, które są własnością Miasta Zabrze na nowe wykorzystujące technologie LED – 9 szt.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– mniejsze zużycie energii elektrycznej
– poprawa widoczności pieszych w godzinach wieczornych i nocnych
– ogólna poprawa bezpieczeństwa

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0005 Nowe oświetlenie uliczne LED wzdłuż ul. 3 Maja oraz ul. Makoszowskiej w dzielnicy Guido

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest wymiana oświetlenia ulicznego na nowe w dzielnicy Guido. Obecne latarnie sodowe oświetlają ulice w niedostateczny sposób (w szczególności przejścia dla pieszych). Ustawienie nowych latarni wzdłuż ul. 3 Maja oraz ul. Makoszowskiej pozwoli tę sytuację zmienić.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 86

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  ul. 3 Maja, ul. Makoszowska

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. 3 Maja od wiaduktu DTŚ do wiaduktu dawnej kolei piaskowej oraz ul. Makoszowska od ronda do rejonu skrzyżowania z ul. Jesionową.

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnic Centrum Południe, Guido, Kończyce, Pawłów, Makoszowy, którzy korzystają z tych dróg.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 8 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada wymianę 37 latarni oświetlenia ulicznego na nowe z oprawami typu LED wzdłuż: • ul. 3 Maja (od wiaduktu DTŚ do wiaduktu zlikwidowanej kolei piaskowej) – 22 szt., • ul. Makoszowska (od ronda do rejonu skrzyżowania z ul. Jesionową) -15 szt.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– mniejsze zużycie energii elektrycznej
– poprawa widoczności pieszych w godzinach wieczornych i nocnych
– ogólna poprawa bezpieczeństwa

P0006 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i terenów zielonych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, wymiana istniejącej nawierzchni oraz podbudowy, utylizacja. Wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni. Przygotowanie nawierzchni do montażu mini siłowni. Rewitalizacja terenów zielonych, nasadzenie krzewów ozdobnych oraz posianie trawy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 832

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/06/22 ZBO 2022 MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I TERENÓW ZIELONYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 248 878,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
ochrona środowiska
zdrowie
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Zabrze, ul. Gdańska 10, boisko od strony ul. Kowalczyka.

Zasięg oddziaływania projektu:
Adresatami projektu są uczniowie, rodzice uczniów uczęszczających do szkoły oraz mieszkańcy miasta Zabrze, osoby niepełnosprawne i starsze. Szkoła organizuje pikniki środowiskowe, turnieje, konkursy, spotkania integracyjne dla wszystkich mieszkańców.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Spędzając czas na świeżym powietrzu możemy cieszyć się lepszym samopoczuciem oraz zdrowiem. Wydzielane podczas wysiłku endorfiny poprawiają humor. Szybciej krążąca krew po organizmie dotleni mięśnie i mózg. Wpłynie to pozytywnie na samopoczucie oraz zmniejszy dolegliwości spowodowane nauką i pracą. Poprawi pamięć i koncentrację, a spokojna, równomierna praca serca dobrze zrobi jego sprawności i uchroni przed wieloma chorobami XXI w. Rekreacja pozwoli na rozładowanie codziennych emocji, stresu, poprawę samopoczucia oraz integrację z najbliższymi po miesiącach spędzonych na zdalnym nauczaniu i pracy. Dlatego pragnę aby wokół szkoły uczniowie oraz lokalna społeczność mogła aktywnie spędzać czas i realizować swoje pasje. Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz wzbogacenie terenów zielonych wokół szkoły umożliwi realizację zamierzonego celu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Integracja społeczności lokalnej, umożliwienie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Wzbogacenie lekcji wychowania fizycznego o gry zespołowe – koszykówka, siatkówka, badminton, tenis ziemny. Siłownia na wolnym powietrzu będzie dodatkową atrakcją dla uczniów oraz lokalnej społeczności. Wspólne spędzanie wolnego czasu w najbliższej okolicy zamieszkania czyli koło szkoły będzie korzystne dla osób starszych, niepełnosprawnych, małych dzieci. Szkoła posiada plac zabaw, bieżnię, boisko do piłki nożnej, bosko wielofunkcyjne oraz siłownia stworzą atrakcyjną bazę do spędzania wolnego czasu.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0007 Biskupickie centrum aktywności i wypoczynku — tu każdy znajdzie coś dla siebie, bez względu na wiek! #PLAC_ZABAW #LEŻAKI_MIEJSKIE #STREET_WORKOUT

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozbudowa placu zabaw o nowe atrakcje i ogrodzenie. Dla dbających o formę przygotowany będzie plac streetworkout do ćwiczeń kalistenicznych. Z kolei dla tych, którzy chcą odpocząć, na terenie całego skweru ulokowane będą wygodne leżaki miejskie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 303

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta 30 grudnia 2022 r. Termin realizacji określono na czas do 30 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zadanie zostało zrealizowane, a odbiór miał miejsce 5 kwietnia 2023 r.

Informacja wg stanu na 30 kwietnia 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/07/22 ZBO 2022 BISKUPICKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU – TU KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE, BEZ WZGLĘDU NA WIEK PLAC_ZABAW LEŻAKI_MIEJSKIE STREET_WORKOUT

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Tarnogórska, Kasprowicza, Brondera

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Skwer, na którym obecnie jest plac zabaw, boisko i siłownia pod chmurką.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
743/2; 742/2

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dedykowany dla wszystkich mieszkańców Biskupic. Z racji atrakcyjności urządzeń oraz dobrej lokalizacji, z projektu chętnie skorzystają mieszkańcy całego Zabrza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Rezultat projektu będzie podlegał takim samym zasadom publicznej dostępności, jakim podlega infrastruktura na tym terenie (plac zabaw, siłownia, boisko, itp.).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– Integracja mieszkańców;
– Urozmaicenie możliwości spędzania wolnego czasu;
– Poprawa bezpieczeństwa (ogrodzenie placu zabaw);
– Zachęcenie do aktywności fizycznej.

P0008 Budowy zieleńca w Makoszowach, remont chodnika wzdłuż ul. Legnickiej oraz zakup książek do biblioteki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest budowa zieleńca z elementami małej architektury na skrzyżowaniu ulic: Legnickiej, Kordeckiego i Sejmowej. Ponadto projekt przewiduje remont chodnika wzdłuż ul. Legnickiej, a z pozostałych środków zaplanowano zakup nowych książek.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 21

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Skrzyżownie ulic: Legnickiej, Kordeckiego i Sejmowej; skrzyżownie ul. Sejmowej oraz ul. Jana Szymały; wzdłuż ul. Legnickiej; między ul. Gawrona 1 a ul. Kwiatową.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2Q28/87; 2029/87, 2309/85; 1079/87; 1115/113

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Makoszowy

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 2 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada budowę zieleńca na działkach 2028/87 oraz 2029/87. Proponowane rozwiązania oraz usytuowanie tras spacerowych wraz z niezbędną infrastrukturą przedstawiono w załączniku nr 2 do wniosku. Kolejne zadanie realizowane w ramach wniosku przewiduje remont chodnika usytuowanego wzdłuż szkarpy przy ul. Legnickiej, który powstał przy okazji budowy autostrady A4 w dzielnicy Makoszowy oraz jego przedłużenie o dodatkowe 55 metrów, co spowoduje częściowe odtworzenie istniejącego kiedyś ciągu pieszego, który został zlikwidowany przed 2005 rokiem (załącznik nr 3). Z pozostałych środków przewidziany jest zakup książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
• poprawa wizerunku Miasta Zabrze w tym rejonie
• uzyskanie w dzielnicy Makoszowy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez jego estetyczne zagospodarowanie
• poprawa bezpieczeństwa pieszych
• zwiększenie oferty biblioteki szkolnej
• rozwój czytelnictwa

Uwagi przy ocenie: 
Ocena wniosku w zakresie remontu chodnika wzdłuż ul. Legnickiej
1. chodnik na odcinku od ulicy Jaśminowej (północnej) do ul. Gawrona (ok. 102 mb) wykonany jest z płytek betonowych, chodnikowych o wym. 35 × 35 × 5 cm:
• chodnik jest w dobrym stanie technicznym,
• stwierdzono tylko dwa miejsca (obniżenia), w których gromadzi się woda deszczowa – do bieżącej naprawy,
• od strony posesji chodnik jest zawężony z powodu braku pielęgnacji żywopłotów i zieleni posadzonej wzdłuż granic posesji,
• od strony skarpy chodnik jest częściowo zarośnięty trawą (chwastami) – do utrzymania bieżącego,
• jedynym efektem przebudowy chodnika będzie zmiana nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę,
2. chodnik pomiędzy połączeniem skrzyżowania ulic Jaśminowej i Kwiatowej ze skwerem:
• znaczna część chodnika (ok. 80 % znajduje się poza pasem drogowym),
• projektowany (wnioskowany) chodnik zlokalizowany jest w obrębie skrzyżowania dróg gminnych i wprowadza ruch pieszy bezpośrednio na tarczę skrzyżowania co jest niezgodne z obowiązującymi Warunkami Technicznymi w zakresie dróg publicznych,
• zmiana lokalizacji chodnika lub prawidłowe połączenie go z ul. Kwiatową wymaga budowy fragmentów chodnika na skrzyżowaniu ul. Kwiatowej i Jaśminowej, oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Jaśminową oraz budowy odcinka chodnika wzdłuż ul. Jaśminowej (w tym usunięcie drzew) lub (pod skosem) bezpośrednio do skweru (poza pasem drogowym), czyli w gestii wykonania przez Wydział Inwestycji i Remontów.
Ocena wniosku w zakresie zakupu książek do biblioteki Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 7 w Zabrzu:
Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych jest możliwe w planowanej ilości przy założonym kosztorysie, a także zgodnie z Regulaminem konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2022, obejmuje zespół działań, w wyniku których powstaje środek trwały w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz.217) – w tym przypadku zbiór biblioteczny.
Z uwagi na negatywne zaopiniowanie wniosku przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu – wykonanie chodników wzdłuż ulicy Legnickiej, Wnioskodawca wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty w wysokości 175.000 złotych brutto na budowę zieleńca przy zbiegu ulic Legnickiej i O. Kordeckiego oraz zakupu książek dla biblioteki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 7 w Zabrzu.

P0009 Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie siłowni w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie siłowni dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu. Przygotowanie podbudowy pod montaż urządzeń wchodzących w skład siłowni zewnętrznej oraz na salkach do tego przeznaczonych. Zamontowanie 6 ławek oraz 4 koszy na  śmieci. Ułożenie chodników.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 483

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Emilii Płaskowickiej 2-4

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
DZ.NR 4930/311 ,3065/307

Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole w roku szkolnym 2020/2021 uczy się 407 uczniów w klasach ogólnodostępnych i sportowych o profilu, piłki ręcznej oraz gimnastyki sportowej. Brak własnej siłowni uniemożliwia prawidłową realizację programu zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, a także czasu wolnego uczniów m.in. przybywających w świetlicy szkolnej. Siłownia będzie służyć uczniom naszej szkoły ich rodzicom oraz społeczności lokalnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Siłownia dla uczniów naszej szkoły (407 w obecnym roku szkolnym 2020/2021), na której będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego, jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji. Okoliczni mieszkańcy z rodzinami będą spędzać aktywnie czas wolny na siłowni. Nowoczesna siłownia będzie promocją sportu i rekreacji ruchowej oraz zdrowego stylu życia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychomotoryczny uczniów naszej szkoły oraz integrację środowiska lokalnego wokół sportu. Realizacja projektu umożliwi upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdrowego trybu życia i poprawy ogólnego rozwoju fizycznego, motorycznego oraz społecznego naszej młodzieży.

Uwagi przy ocenie: 
Zewnętrzna siłownia nie może zostać zlokalizowana we wskazanym miejscu ze względu na zbyt małą odległość od istniejących miejsc postojowych (7 – 1 0 m) oraz biegnących w tym miejscu sieci ciepłowniczej oraz wodociągowej. Być może uda się posadowić urządzenia do ćwiczeń w innym miejscu na terenie szkoły ale możliwe to będzie tylko pod warunkiem uzyskania odstępstwa od przepisów dotyczących odległości projektowanej siłowni od okien pomieszczeń przeznaczonych na przebywanie ludzi — teren jest bardzo mocno zabudowany a wszystkie budynki posiadają okna na wszystkich elewacjach. Odstępstwo od przepisów — procedura trwa ok. 6 miesięcy.
Wniosek jest pozytywnie zaakceptowany tylko w zakresie doposażenia siłowni w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego. W zakresie siłowni zewnętrznej istnieje duże prawdopodobieństwo, że przedmiotowe zadanie nie zostanie zrealizowane w jednym roku budżetowym. Możliwe jest również, że nie otrzymamy zgody na odstępstwa od przepisów co uniemożliwi zrealizowanie siłowni zewnętrznej.
W ramach umowy nr 2017/0403/2948/SubA/DIS/S realizowano projekt pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu”. Pomieszczenie, które ma zostać doposażone w urządzenia i elementy służące do ćwiczeń ma funkcje siłowni, więc plany są zgodne z założeniami programowymi.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0010 Bezpieczne Zabrze — wymiana bramy garażowej i montaż monitoringu wizyjnego na budynku OSP

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 35 000,00 zł
Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest wymiana starej bramy garażowej i zastąpienie jej bramą segmentową z drzwiami otwieraną automatycznie. Montaż monitoringu wizyjnego na budynku OSP, który zabezpieczy obiekt przed kradzieżą i aktami wandalizmu, a także poprawi bezpieczeństwo wokół samej jednostki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 724

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/08/22 ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE – WYMIANA BRAMY GARAŻOWEJ I MONTAŻ MONITORINGU WIZYJNEGO NA BUDYNKU OSP

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 35 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 35 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zdrowie
Inna: Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w mieście Zabrze

Lokalizacja:  Dorotki 1; 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Budynek OSP Zabrze-Kończyce

Zasięg oddziaływania projektu:
Teren całego miasta wraz z mieszkańcami

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 170000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wymiana bramy garażowej pozwoli na szybszy wyjazd zastępu do działań ratowniczogaśniczych (przy starej bramie garażowej konieczna była asysta 2 strażaków .którzy zabezpieczali bramę przed samoistnym zamknięciem i zamykali ją po wyjeździe pojazdu! gaśniczego z garażu). Monitoring wizyjny zwiększy bezpieczeństwo naszego obiektu przed kradzieżą, aktami wandalizmu (2krotnie zniszczona elewacja poprzez umieszczenie na niej graffiti), a także znacząco zwiększy bezpieczeństwo wokół samego obiektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana bramy garażowej pozwoli na zabezpieczenie pomieszczenia garażu przed kradzieżą, ułatwi wyjazd auta gaśniczego do działań, zapewni odpowiednią termoizolacyjność garażu. Monitoring wizyjny zwiększy bezpieczeństwo samego obiektu jak i terenu wokół budynku.

P0011 Przebudowa ogrodzenia Placu Zabaw

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 210 000,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przebudowa istniejącego zużytego już bardzo mocno ogrodzenia polegająca na jego całkowitej wymianie – nowe nasadzenia krzewów ozdobnych wzdłuż ogrodzenia.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 292

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 190 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 210 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 210 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Plac zabaw przy skrzyżowaniu ulic Sportowej i Jaskółczej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
6 1215/60
6 1213/80

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dotyczy całkowitej wymianie ogrodzenia Placu Zabaw który aktualnie jest w tragicznym stanie – Plac Zabaw ma być bezpiecznym miejscem zabaw dla lokalnych dzieci które umożliwi mieszkańcom integrację wielopokoleniową a także polepszenie wizerunku placówki na Oś, Janku.300

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
300

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnie dostępny Plac Zabaw – monitorowany (otwarty od godź.6.00 – 22.00)

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Plac Zabaw będzie miejscem przyjaznym dla dzieci i młodzieży, które oderwą się od wirtualnego świata i milo spędzą wolny czas. Jest również miejscem gdzie odpoczywa wiele osób starszych. Inwestycja przyczyni się przede wszystkim do podniesienia bezpieczeństwa [istniejącego już Placu Zabaw. i Na terenie Placu Zabaw znajduje się 'siłownia zewnętrzna’

Uwagi przy ocenie: 
Do naboru w ramach Nowego Ładu — Program interwencji Strategicznych złożono wniosek o dofinansowanie wodnego placu zabaw w tej dzielnicy i w pobliskiej lokalizacji. Wydział Inwestycji i Remontów opracował w roku 2020 na przedmiotowym terenie Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wodnego placu zabaw.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0012 Wykonanie oświetlenia parku

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie oświetlenia parku przy ulicy Mendego / Sikorskiego strona nieparzysta, celem podniesienia bezpieczeństwa.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 81

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Park – skrzyżowanie Mendego / Sikorskiego, strona nieparzysta (po poprawie pomyłki pisarskiej we wniosku, gdzie napisano „parzysta”)

Uszczegółowienie lokalizacji: Park

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2671/138

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Jest to miejsce publiczne ogólnodostępne, park

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Oświetlenie parku – bezpieczeństwo

P0013 Przedszkolny plac zabaw — Przedszkole nr 45

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 200 000,00 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego w celu stworzenia bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci (projekt dotyczy Przedszkola Nr 45).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 135

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 180 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 200 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 200 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja:  ulica Kopalniana 7

Zasięg oddziaływania projektu:
Lokalny

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
~ 100

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Z przedszkolnego placu zabaw będą korzystać dzieci uczęszczające do Przedszkola, a w dniach otwartych lub za zgodą Dyrektora placówki – kandydaci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– bezpieczna zabawa;
– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
– integracja dzieci.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0014 Budowa miejsc postojowych na os. Kopernika

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zawiera budowę miejsc postojowych na Osiedlu Mikołaja Kopernika. Miejsca postojowe zbudowane będą z kostki brukowej grubości ok. 10 cm na podbudowie z kruszyw o grubości ok. 50 cm.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 135

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Lokalizacja nr 1: ul. Keplera, zachodnia strona ulicy przy garażach. Kokalizacja nr 2: ul. Keplera, wschodnia strona ulicy od istniejących miejsc parkingowych w kierunku południowym.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Lokalizacja nr 1: część działki nr: 2125/52 oraz 2439/52
Lokalizacja nr 2: część działki nr: 1325/52 (pas drogi)

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcach Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu jak również osoby tam przebywające niezależnie od okoliczności.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 5 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekty realizacji projektu dostępne dla wszystkich mieszkańców os. Kopernika jak i innych osób tam przebywających bez jakichkolwiek ograniczeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa sposobu parkowania poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych.
2. Poprawa estetyki dzielnicy poprzez likwidację rozjeżdżonych trawników, na których parkowały auta.

Uwagi przy ocenie: 
Z uwagi na brak planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objętym wnioskiem, w przypadku realizacji zadania należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

P0015 Tężnia solankowa w Parku Poległych Bohaterów

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest budowa tężni solankowej dla mieszkańców w Parku Poległych Bohaterów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
zdrowie

Lokalizacja: 
Park Poległych Bohaterów, w pobliżu placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Zasięg oddziaływania projektu:
Tężnia będzie dostępna dla wszystkich chętnych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10 000 miesięcznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny. Dysponentem powinno być miasto i ewentualnie wskazane przez niego firmy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnej przestrzeni do rekreacji i spędzania wolnego czasu.

Uwagi przy ocenie: 
Z uwagi na fakt, że Park im. Poległych Bohaterów w Zabrzu jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A376/12, wystosowano zapytanie do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, który w odpowiedzi poinformował, że nie wyraża zgody na budowę tężni solankowej na terenie przedmiotowego parku (informacja mailowa z 22 lipca 2021 r.).
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Odwołanie

Składam odwołanie do złożonego przeze mnie wniosku do budżetu obywatelskiego: P0015 Tężnia solankowa w Parku Poległych Bohaterów

W związku z otrzymaną informacją:
Z uwagi na fakt, że Park im. Poległych Bohaterów w Zabrzu jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A376/12, wystosowano zapytanie do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, który w odpowiedzi poinformował, że nie wyraża zgody na budowę tężni solankowej na terenie przedmiotowego parku (informacja mailowa z 22 lipca 2021 r.).

Swoją prośbę argumentuję tym, iż w ww parku w sąsiedztwie wnioskowanej przeze mnie tężni znajduje się siłownia pod chmurką i plac zabaw, które nigdy nie stanowiły zabytkowej części Parku. Budowa tężni nie będzie w żaden sposób ingerowała w obecny stan parku. Nie wymaga ona wycinki drzew, ani żadnych poważnych zmian tego zabytku.
W związku z powyższym nalegam na ponowne zwrócenie się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w celu ponownego rozpatrzenia mojego projektu.
Proszę również o przesłanie mi pisemnej opinii konserwatora.

Odwołanie jest zawarte w  pliku. Zobacz plik

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
W nawiązaniu do pisma z dnia 22.09.2021 r. Wydział Inwestycji i Remontów informuje, że Wojewódzki Konserwator Zabytków potwierdził swoje stanowisko o braku wyrażenia zgody na budowę tężni solankowej w Parku Poległych Bohaterów.
W związku powyższym nasze stanowisko dot. oceny wniosku pozostaje bez zmian.

Z e-maila Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
Dzień dobry,
po analizie projektu rewaloryzacji parku im. Poległych Bohaterów w Zabrzu oraz zgromadzonych materiałów archiwalnych, stwierdzono, że tężnia solankowa nie była pierwotnym elementem parku. Tężnie solankowe związane historycznie były z parkami zdrojowymi, gdzie funkcję tego typu obiektów łączono kompozycyjnie z przestrzennym układem parku. Park im. Poległych Bohaterów w Zabrzu jest parkiem miejskim o geometrycznym układzie i nigdy nie pełnił funkcji uzdrowiskowej, stąd tężnia solankowa pomimo swej atrakcyjności dla części społeczeństwa byłaby elementem ahistorycznym i sprawiłaby obniżenie autentyczności zabytkowego parku. W oparciu o powyższe Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków negatywnie opiniuje zamiar
budowy tężni solankowej na terenie parku.
Stanowisko tut. Urzędu w sprawie budowy tężni solankowej pozostaje niezmienione.

Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania zawarta jest w pliku. Zobacz plik

P0016 Budowa ogrodzenia frontowego/zewnętrznego boiska sportowego KS Zabrze/Grzybowice

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 41 000,00 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa ogrodzenia boiska sportowego na odcinku 70 m z wykorzystaniem słupków montażowych, przęseł 3D, podmurówki prefabrykowanej, bramy dwuskrzydłowej o szerokości 5 m oraz furtki o szerokości 1,20 m znajdującego się przy ulicy Traktorzystów 1. Istniejące ogrodzenie zostanie zdemontowane przez dysponenta obiektu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 171

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Planowany i wykonany zakres prac:
1. Budowa ogrodzenia boiska sportowego (o wysokości 1,75 mb oraz 3,00 mb, na łącznej długości 70 mb) wraz z podmurówką prefabrykowaną.
2. Montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej.
3. Montaż furtki wejściowej.
Zadanie zostało zrealizowane (zakończone) we wrześniu 2022 r.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/09/22 ZBO 2022 BUDOWA OGRODZENIA FRONTOWEGO/ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SPORTOWEGO KS ZABRZE/GRZYBOWICE

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 33 210,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 41 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 41 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Traktorzystów 1, 41-814 Zabrze

Zasięg oddziaływania projektu:
Ogrodzenie wpłynie na bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu, zapewni ochronę przed nieuprawnionym i nie zgodnym z przeznaczeniem wykorzystywaniem obiektu. Wpłynie na estetykę i pozytywny wizerunek boiska sportowego oraz całej dzielnicy. Obiekt będzie wykorzystany przez trenujące na boisku drużyny sportowe zrzeszone w klubie sportowym KS Zabrze-Grzybowice. Na obiekcie oprócz rozgrywek sportowych organizowane są również imprezy kulturalno-rozrywkowe: dożynki miejskie, festyn z okazji dnia dziecka, zawody strażackie itp.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 3000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnie dostępny w zapisanych w regulaminie godzinach funkcjonowania. W głównej mierze będzie wykorzystany przez trenujące na boisku drużyny sportowe zrzeszone w klubie sportowym KS Zabrze-Grzybowice.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla korzystających z obiektu oraz zapobieżeniu jego dewastacji, podniesienie estetyki obiektu i podniesienie jego atrakcyjności w celu zachęcenia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych do uprawiania sportu, propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie tradycji rolniczych poprzez organizację dożynek miejskich.

P0017 Boisko wielofunkcyjne **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Boisko wielofunkcyjne zaspokoi potrzeby wszystkich dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Brak jest takiego obiektu w naszej okolicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 356

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Działka znajduje się pomiędzy skrzyżowaniami św. Jacka / św. Kamila oraz Królowej Luizy / św. Kamila

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki 2955/36

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to cała dzielnica Zaborze – Południe.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 150 osób na dzień.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko będzie ogólnodostępne, a utrzymaniem go w należytym porządku będzie się zajmować wspólnota mieszkaniowa os. Jodłowa.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Spędzanie czasu na zabawach przez dzieci i młodzież w miejscach bezpiecznych i do tego stworzonych. Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin. Propagowanie sportów drużynowych jako forma kształtowania charakteru dzieci i młodzieży.

Uwagi przy ocenie: 
Na terenie na którym proponowana jest budowa boiska usytuowana jest siłownia pod chmurką.
Siłownia została wybudowana również w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2017r. Dodatkowo zgodnie z umową CRU/152/2017 z dn. 16.01.2017r. wykonawca BUD-WOD-BIS SC Wodecki i Wspólnicy z Katowic udzieliła 5 letniej gwarancji. Okres gwarancji upływa 28.04.2022r.
Ponadto stwierdza się następujące kwestie:
1. Środki finansowe możliwe do przeznaczenia na inwestycję są prawdopodobnie niewystarczające na realizację boiska do piłki nożnej (wielofunkcyjnego ) z nawierzchnią poliuretanową. Proponuję budowę boiska o powierzchni mieszczącej się na wolnym terenie bez przenoszenia siłowni (nie wielofunkcyjne).
2. Na działce przebiega trasa istniejącej kanalizacji sanitarnej.
3. Należałoby uwzględnić wykonanie badań geotechnicznych oraz przycinkę zieleni.

P0018 Budowa miejsc postojowych dla aut

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 148 680,00 zł
Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zawiera budowę miejsc postojowych wzdłuż ul. Lompy przy ogrodzeniu ROD Biała Róża – parcela Lompy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 148 680,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  ul. Lompy od nr 87 do 109

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren pomiędzy płotem ROD a krawędzią jezdni.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1362/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy ul. Lompy w rejonie parku i szkoły oraz działkowcy ROD Biała Róża.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 100 osób, w tym 40 mieszkańców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Planowane miejsca będą ogólnodostępne.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozwiązanie, przynajmniej częściowe, problemów parkingowych mieszkańców osiedla oraz ROD.

Uwagi przy ocenie: 
1. odległości pomiędzy drzewami wynoszą 5 – 6 m z nielicznymi (dwoma) wyjątkami,
2. ulica Przykra jest drogą publiczną i w obrębie skrzyżowania z ul. Lompy nie mogą być sytuowane miejsca postojowe;
• powyższa sytuacja dotyczy również skrzyżowania na wysokości budynku nr 109
3. szerokość pasa terenu od krawężnika jezdni do podmurówki ogrodzenia na miejsca równoległe do osi jezdni wynosi ok. 2,50 – 2,60 m. a konieczne jest jeszcze podniesieniu terenu i wykonania palisady – muru oporowego od strony ogrodzenia, żeby wody opadowe spływały na jezdnię
4. szerokość obecnego pasa zieleni jest za mała na lokalizacje miejsc prostopadłych
5. drzewa znajdują się w dobrym stanie fitosanitarnym;
• musi być zachowana odległość od drzew i wykonanie podbudowy nie powinno naruszać bryły korzeniowej, co w tych lokalizacjach jest niemożliwe

P0019 1. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu – Południe 2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „Temida”

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt będzie realizowany w dwóch miejscach, mianowicie:
1. Dalszy remont i modernizacja obiektu rekreacyjnego znajdującego się na działce, która została pozyskana przez Miasto Zabrze od Fortum S.A.
2. Remont i modernizacja części stanowisk i urządzeń na strzelnicy sportowej „Temida”.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 455

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Planowany i wykonany zakres prac:
1. Zakup, dostawa i montaż atrakcji festynowych dla dzieci.
2. Zakup, dostawa i montaż urządzeń estradowych.
3. Zakup, dostawa i montaż kontenera (typu morskiego).
4. Zakup, zabudowa i uruchomienie klimatyzatora (z możliwością grzania i chłodzenia)
5. Remont wiat strzelniczych, kulochwytów, stanowiska strzelniczych.
6. Montaż i zabudowa altany dużej.

Zadanie zostało zrealizowane (zakończone) w lipcu 2022 r.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/10/22 ZBO 2022 1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU – POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ "TEMIDA"

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
1. Pobliże skrzyżowania ulic Jodłowej i Norberta Barlickiego
2. Pobliże skrzyżowania ulic Jodłowej i Norberta Barkickiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. Nr działki 3250/36 Centrum Kultury i Rozrywki
2. Nr działki 1537/36 Strzelnica Sportowa „TEMIDA”

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to cała dzielnica Zaborze – Południe, oraz mieszkańcy dzielnic ościennych,

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1. Modernizacja Centrum Kultury szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 500 osób w czasie spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych, organizacji dnia dziecka, imprez plenerowych itp.
2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „TEMIDA” – Centrum Kultury, którym opiekuje się Rada Dzielnicy Zaborze-Południe ściśle współpracuje ze Strzelnicą „TEMIDA” do której dostęp mają mieszkańcy podczas organizowanych wszelkich imprez i spotkań, jak i indywidualnie. Rotacyjnie 500 osób podczas imprez, indywidualnie w zależności od liczebności grupy.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Modernizacja Centrum Kultury dysponentem realizacji efektów projektu będzie Wydział Zarządzania Nieruchomościami Miasta Zabrze. Wszystkimi pracami związanymi z utrzymaniem czystości, porządku zajmować się będzie Rada Dzielnicy Zaborze Południe. Obiekt jest to miejsce spotkań lokalnej społeczności podczas różnych imprez organizowanych przez Radę Dzielnicy Zaborze Południe przez cały rok.
2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „TEMIDA” dysponentem realizacji efektów projektu będzie Wydział Zarządzania Nieruchomościami Miasta Zabrze. Zarządzaniem obiektu i organizacją wszelkich zawodów strzeleckich, imprez, pokazów, szkoleń itd. Zajmować się będzie tak jak dotychczas Stowarzyszenie „TEMIDA”.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Modernizacja Centrum Kultury – Jest to jedyne miejsce na Zaborzu-Południe na którym można zorganizować imprezę plenerową, festyn rodzinny, kartoflisko, dzień dziecka itp. Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin. Miejsce spotkań całych rodzin i integracja lokalnej społeczności. Co roku budżet obywatelski pozwala uatrakcyjniać Centrum Kultury tworząc tym samym wizerunek dzielnicy i miasta, a zakupione mienie pozwala obniżać koszty organizacji imprez plenerowych organizowanych przez Radę Dzielnicy dla mieszkańców.
2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „TEMIDA” – dzięki nawiązaniu współpracy dwóch leżących obok siebie obiektów wszelkie imprezy organizowane przez Radę Dzielnicy zyskały na atrakcyjności i jednocześnie sprawiły, iż coraz więcej mieszkańców już nie tylko naszej dzielnicy bierze w nich udział. Dodatkowo dzięki możliwościom korzystania ze strzelnicy przez mieszkańców udało nam się stworzyć kolejne atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu.

P0020 Rolkowisko

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 321 200,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa toru do jazdy na rolkach, wrotkach i hulajnodze osadzonego w przestrzeni zieleni miejskiej. Przy torze powinny być umieszczone 2 ławki typu „skate” przeznaczone do zakładania rolek. Przy ławeczkach należy zamontować kosz na śmieci. Ponadto w miarę posiadanych środków można wybrukować miejsca montażu ławek z rozpatrzeniem montażu stojaka na rowery.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 143

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 321 200,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 321 200,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  Niepokólczyckiego / Baczyńskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren wzdłuż betonowej drogi prowadzącej do ROD „Tulipan”.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
301/11

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu głównie dla mieszkańców dzielnicy Helenka.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
700

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Bezpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców i otwarty bez ograniczeń.
Proponowany dysponent efektów realizacji projektu – Urząd Miasta Zabrze

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa toru do celów rekreacyjno – sportowych o długości ok 230 m i szerokości 3 m. Efekt równego toru uzyskany poprzez nałożenie nawierzchni asfaltem np. twardolanym. Tor przeznaczony dojazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze i sportowych wózkach inwalidzkich. Tor wykorzystywany do nauki czy doskonalenia jazdy potrzebuje równego podłoża. Tor ”pod chmurką” z równym bitumicznym podłożem, służyć będzie wszystkim fanom skatingu. Owalna konstrukcja umożliwi naukę jazdy, wykonywanie figur i jazdę rekreacyjną.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0021 Chodnik **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 95 560,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa chodnika z kostki brukowej grubości 6 cm o długości ok. 100 m i szerokości 1,20 m.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 119

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 54 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 95 560,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 95 560,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zdrowie
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  Niepokólczyckiego / Baczyńskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren udeptywanej na trawniku ścieżki prowadzącej do ROD „Tulipan” oraz lasu.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
301/11; 325/11; 252/11

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu głównie dla mieszkańców dzielnicy Helenka.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2500

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Bezpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców i otwarty bez ograniczeń. Proponowany dysponent efektów realizacji projektu – Urząd Miasta Zabrze

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa chodnika na obszarze terenu zieleni miejskiej zapewniającego poprawę estetyki miasta i sprawnej komunikacji pieszej. Teren niszczony poprzez udeptywanie przez mieszkańców przemieszczających się na tereny ROD „TULIPAN” i mieszkańców korzystających ze spacerów w okolicznym lesie.

Uwagi przy ocenie: 
Proponowana jest procedura „zaprojektuj i wybuduj”. Dodano do budowy wnioskowanego chodnika ok. 32 m chodnika przedłużającego istniejący chodnik wzdłuż ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w celu bezpiecznego zejścia na jezdnię z projektowanego chodnika (zalecane przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej).
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0022 Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kawika, Korczoka, Wyciska

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kawika, Korczoka i Wyciska

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ulic: Kawika, Korczoka i Wyciska

Uszczegółowienie lokalizacji: Skrzyżowanie ulic: Kawika, Korczoka i Wyciska

Zasięg oddziaływania projektu:
Dla mieszkańców bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu częste wypadki samochodowe nadmierną prędkość pojazdów samochodowych. Mieszkańcy obawiają się ze dojdzie do wypadku z udziałem pieszych. Nie daleko w/w skrzyżowania znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 18 dzieci które się tam uczą muszą przechodzić przez te skrzyżowanie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10000 osób dziennie plus pojazdy samochodowe

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Droga publiczna

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Bezpieczeństwo osób i pojazdów samochodowych korzystających z tego skrzyżowania ograniczenie częstych kolizji na tym skrzyżowaniu.

Uwagi przy ocenie: 
1. dla skrzyżowania ulic Kawika/Korczoka/Wyciska w październiku 2009 roku opracowana była dokumentacja projektowa zakładająca budowę sygnalizacji świetlnej;
2. ówczesny koszt budowy sygnalizacji miał wynosić wg kosztorysu inwestorskiego blisko 750 000,00 zł (746 710,94 zł brutto)
3. zrealizowane w międzyczasie prace z zakresu poprawy gospodarki wodno-ściekowej, zmieniły nieznacznie układ skrzyżowania; przy jego odtworzeniu wykorzystane zostały po części założenia i rozwiązania drogowe wskazane w omawianej dokumentacji;
4. Wykonawca dokumentacji z 2009 roku oszacował koszty aktualizacji dokumentacji oraz przewidywany koszt wykonania robót (wartości brutto wskazane w poniższej tabeli).
Wycena jest oparta na opinii projektanta, który sporządził dokumentację projektową w 2009 roku i jest na bieżąco zorientowany w bieżących kosztach robót.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0023 Skatepark dla Helenki

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 280 000,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Fajnie by było jakby przy istniejącym placu zabaw powstał nowy obiekt dla młodzieży trochę starszej, jakim byłby skatepark. Byłoby to miejsce gdzie mogłaby się spotykać i spędzać wolny czas młodzież, która miałaby motywację, aby wyjść z domu sprzed komputera.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 255

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zakończone, obiekt został przekazany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/11/22 ZBO 2022 SKATEPARK DLA HELENKI

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 280 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 280 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Przy ulicy Wawrzyńskiej

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Przy placu zabaw za sklepem Biedronka w dzielnicy Helenka.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1598/53

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci i młodzież z dzielnicy Helenka i Rokitnica

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 2000 miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt otwarty, ogólnodostępny.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Promowanie zdrowego trybu życia, nauka i rozwój umiejętności sportowych, miejsce spotkań młodzieży, zagospodarowanie wolnego czasu, wyjście z domu, odejście od komputera.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0024 „Zielona energia” – instalacja baterii fotowoltaicznych

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Zmniejszenie śladu węglowego przez likwidację ogrzewania węglowego. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Niepokólczyckiego 70

Uszczegółowienie lokalizacji: ROD „Tulipan” – ogródki działkowe

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. ROD „Tulipan” jest ogrodem otwartym i ogólnodostępnym.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy dzielnicy.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Prąd uzyskany z baterii fotowoltaicznych pozwoli na lepsze i zwiększone doświetlenie ogrodu, co przełoży się na bezpieczeństwo dla osób odwiedzających ogród (przede wszystkim dla osób starszych, matek z dziećmi, dzieci korzystających z placu zabaw).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie emisji CO2 (dwutlenku węgla) do atmosfery, zmniejszenie zużycia prądu elektrycznego, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Uwagi przy ocenie: 
Analizując projekt mieszkańca Zabrza (anonimizacja) zgłoszony w ramach konsultacji w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2022 należy zważyć, iż projekt dotyczy jak określił to wnioskodawca „instalacji baterii fotowoltaicznych”, co bez wątpienia wiąże się z wykonaniem określonych robót budowlanych na nieruchomości i wytworzeniem środka trwałego. Wnioskodawca wskazał jednocześnie, iż instalacja miałaby być wykonana przy ul. Niepokólczyckiego 70. tj. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan”. Analizując mapę ewidencyjną wskazanego terenu a także dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków należy stwierdzić, iż wskazany Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan” położony jest na działce ewidencyjnej nr 324/11, dla której w Sądzie Rejonowym w Zabrzu prowadzona jest księga wieczysta GL1Z/00069048/2. Zarówno w powołanej księdze wieczystej jak i w ewidencji gruntów i budynków ujawniona jest własność przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze, jednakże nieruchomość ta z dniem 19 stycznia 2016 r. na podstawie art. 75 ust. 6 i ust. 7 w związku z art. 76 ust. 1 ust 2 i ust. 3 oraz art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r, o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 z późniejszymi zmianami) z mocy prawa stalą się przedmiotem użytkowania przez Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie, co stwierdzone zostało decyzją Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29.01.2021 r. Prawo to zostało ujawnione w ewidencji gruntów i budynków. Nieruchomość ta nie jest zatem we władaniu Gminy Miejskiej Zabrze. Wnioskodawca dołączył wprawdzie do wniosku oświadczenie Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „TULIPAN” o wyrażeniu zgody na przyjęcie do majątku wytworzonego środka trwałego wskazując jednocześnie, iż działa w imieniu miejskiej jednostki organizacyjnej PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD w Zabrzu „Tulipan”, jednakże zarówno Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie, w struktury którego wchodzi ROD „Tulipan” jak i sam Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan” nie są jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Zabrze. Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż przedmiotowy wniosek jest niezgodny z § 11 ust. 2 uchwały nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”, który stanowi, iż projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu Państwa i pozostawać we władaniu.

P0025 Budowa „siłowni pod chmurką”

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 170 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa „siłowni pod chmurką” w kompleksie w Parku Rodzinnym przy ulicy Nad Kanałem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 71

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 144 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 170 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 170 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna
Inna: rekreacja

Lokalizacja:  Ulica Nad Kanałem (Park Rodzinny)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4420/299 lub 4427/299 lub 4438/319

Zasięg oddziaływania projektu:
Utworzenie, wybudowanie w okolicach „Parku Rodzinnego” (os. Nad Kanałem) „siłowni pod chmurką” pozwoli mieszkańcom zadbać o sprawność fizyczną.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępność – ogólnodostępna, publiczna.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest zwiększenie dostępności urządzeń rekreacyjno – sportowych w przestrzeni „Parku Rodzinnego” oraz popularyzacja zdrowego trybu życia na świeżym powietrzu.

Uwagi przy ocenie: 
Na ewentualną przyszłą realizację zadania wpływ będą miały:
1. Na działce istnieje sieć gazowa.
2. Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0026 Wykonanie oświetlenia tradycyjnego wzdłuż rzeki Bytomki od ulicy Trocera

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 140 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo w ciągu pieszo-rowerowym od ulicy Trocera wzdłuż rzeki Bytomki do osiedla Nad Kanałem w kierunku Parku Rodzinnego

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 78

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 120 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 140 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Od ulicy Trocera (most) w stronę os. Nad Kanałem – ciąg pieszo-rowerowy

Uszczegółowienie lokalizacji: Pas wzdłuż Bytomki

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4230/338, 4229/337, 4228/325, 2304/324

Zasięg oddziaływania projektu:
W okolicy planowanego wykonania oświetlenia zamieszkuje około 10.000 osób. Codziennie tym ciągiem pieszo-rowerowym przemieszcza się setki mieszkańców, skracając drogę między dużymi osiedlami.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10.000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępność projektu – publiczny, mieszkańcy

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w godzinach nocnych między osiedlami.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0027 Utworzenie miejsc postojowych przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 276 020,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zmiana infrastruktury parkingowej przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie poprawi możliwości parkingowe osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców. Zagospodarowanie pasa zieleni zmieni otoczenie dużego osiedla.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 84

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 180 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 276 020,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 276 020,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Od Al. Korfantego (rondo) wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
7356/29 lub 5130/30

Zasięg oddziaływania projektu:
Utworzenie miejsc parkingowych pozwoli mieszkańcom niepełnosprawnym korzystać z oznaczonych miejsc. W godzinach rannych z parkingu będą korzystać osoby przyjeżdżające do ŚCCS, a w godzinach wieczornych mieszkańcy domów wielorodzinnych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 1000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępność projektu – publiczny, ogólnodostępny, mieszkańcy, osoby niepełnosprawne oraz pacjenci ŚCCS.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest poprawa infrastruktury parkingowej w ciągu ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa, estetyki i zieleni miejskiej.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0028 Wybieg dla psów na terenie Centrum Północ

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 333 500,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie wybiegu dla psów w Dzielnicy Centrum Północ, okolice Parku Rodzinnego nad rzeką Bytomką.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 106

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 333 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 333 500,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Uszczegółowienie lokalizacji: Okolica od ulicy Trocera do oś. Nad Kanałem

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3805/326 lub 4228/325

Zasięg oddziaływania projektu:
Utworzenie wybiegu dla psów w tej okolicy jest oczekiwaną inwestycją przez właścicieli czworonogów, którzy chętnie korzystają z terenów przy rzece Bytomce. Zasięg projektu bardzo duży ze względu na dużą urbanizację terenów przyległych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt publiczny – ogólnodostępny. Dysponent – gmina Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest określenie miejsca przebywania zwierząt ze swoimi właścicielami wytyczając im możliwości swobodnego wybiegu.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0029 Zakup i zabudowanie dwóch ławek solarnych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 50 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakup i zabudowanie dwóch ławek solarnych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 6

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Plac Traugutta, Plac Wolności.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3496/529 Plac Traugutta
1259/118 Plac Wolności

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców dzielnicy Centrum Północ i mieszkańców Zabrza, którzy będą mogli naładować swoje urządzenie na. Telefon komórkowy w centrum miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
20.000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępny, publiczny

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest ułatwienie i możliwość naładowania np. telefonu komórkowego mieszkańców i turystów.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0030 Plac zabaw na Modrzewiowej

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 170 000,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży, m.in. strefa zabaw z różnymi urządzeniami, betonowy stół do ping ponga, piaskownica 3×3 m² ławki do siedzenia oraz kosze na śmieci i psie odchody. Plac oświetlony 2 lampami solarnymi.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 141

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 144 830,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 170 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 170 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Teren zieleni między budynkami 4, 4a i 6 przy ulicy Modrzewiowej

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dot. całej dzielnicy Zaborze Północ. W najbliższej okolicy ulic Modrzewiowa, Orzechowa i Leszczynowa nie ma w ogóle placu zabaw. Z Infrastruktury będą korzystać oczywiście dzieci i młodzież, jak i rodzice, którzy będą mogli usiąść na placu pilnując pociech. Z betonowego stołu będą mogli również korzystać dorośli mieszkańcy z okolic. Dużym plusem jest postawienie koszy na odpady, gdzie osoby chodzące ze swoimi pupilami na spacer, będą mogły wyrzucie odchody do kosza a nie szukać w okolicy śmietnika (bądź w ogolę nie sprzątać po swoim psie, bo nie maja gdzie wyrzucić woreczków).Po weryfikacji u Zarządców w pobliskich blokach mieszka ponad 400 osób, z czego 1/4 tej liczby to dzieci i młodzież 0-15 lat. Co 3 rodzina posiada pieska. Obok znajdują się ogródki działkowe gdzie sporo osób przechodzi chodnikami koło planowanego placu zabaw (chodnikiem równoległym i prostopadłym do ul. Modrzewiowej, gdyż za garażami jest główne wejście na działki), żeby dostać się na ROD Biała Róża. Teren oddzielony jest pasem zieleni od jezdni, więc można będzie z niego bezpiecznie korzystać. Lampy solame mają na celu oświetlenie urządzeń wieczorami ( dla starszej młodzieży oraz dla osób chodzących z psami)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
150 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– po wyborze przetargowym wykonawcy, przygotowanie terenu po rozbudowę placu zabaw
– budowa placu zabaw zgodnie z wnioskowanym kosztorysem
– plac zabaw ogólnodostępny oznaczony regulaminem korzystania z urządzeń
– dysponentem będzie Wydział Infrastruktury Komunalnej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
→ zachęcenie dzieci do częstszego przebywania na dworze, do bezpiecznej zabawy i zdrowego trybu
→ propagowanie akcji „posprzątaj po swoim psie”
→ zapewnienie mieszkańcom odrobinę widoczności podczas wieczornych spacerów, pomiędzy blokami (dot. również osób posiadających psy)
→ poprawa wizerunku okolicy

Uwagi przy ocenie: 
Stwierdza się następujące kwestie:
1. Przy ewentualnej inwestycji na działce nr 2493/19 należy mieć na uwadze istniejące sieci: gaz, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
2. Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego i wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na oświetlenie. Jeśli oświetlenie będzie tylko dla placu zabaw, to wtedy wymagane jest tylko zgłoszenie.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0031 Budowa domu kultury

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa domu kultury.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 1 000 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
sport
ochrona środowiska
pomoc społeczna
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wolności, przystanek Kopalnia

Uszczegółowienie lokalizacji: Skwer przy dawnym pomniku.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr 1482/59

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zaborze Północ, Poręba, Zaborze Południe, Pawłów, Kończyce

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
25000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Urząd Miasta Zabrze

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Od 40 lat brak domu kultury na dzielnicy. Dzieci będą miały gdzie spędzać wolny czas (i) rozwijać swoje pasje, tj. taniec, śpiew, warsztaty teatralne, różnorodne koła (…) Nie wykluczam, że wszystkie grupy społeczne będą korzystać z tego Domu Kultury.

Uwagi przy ocenie: 
Z uwagi na brak możliwości zgodnie z regulaminem zwiększenia kwoty dla zadania z puli obejmującej całe Zabrze ponad 500 000 zł wniosek zostaje odrzucony.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0032 Plac zabaw z siłownią zewnętrzną **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 341 480,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje budowę placu zabaw oraz zewnętrznej siłowni. Całość ogrodzona płotem. Na środku kamera monitoringu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 233

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 343 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 341 480,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 341 480,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
Inna: czas wolny dla dzieci

Lokalizacja:  Skzyżowanie ulic Wolskiego i św. St. Kostki

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki: 943/35

Zasięg oddziaływania projektu:
Z placu zabaw i siłowni może korzystać każdy mieszkaniec pobliskiej okolicy. Oczywiście także osoby zamieszkujące sąsiednie dzielnice.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
500

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt ogólnodostępny. Monitoring zapewniałby ochronę przed wandalami. Zakaz wejścia za ogrodzenie z psami.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Najważniejszym celem to uszczęśliwienie dzieci. Nie mają w pobliżu takiego placu zabaw. Dodatkowo rodzice mogą sobie poćwiczyć kiedy ich pociechy będą się bawić.

Uwagi przy ocenie: 
Ocena w zakresie monitoringu miejskiego:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności wskazuje, że celem monitoringu miejskiego jest obserwacja przestrzeni publicznej pod kątem bezpieczeństwa. Osiągnięcie tego celu jest możliwe tylko w momencie posiadania przez kamerę właściwego pola obserwacji.
Wizja w terenie wykazała:
— realizacja projektu nie jest możliwa bez usunięcia z terenu planowanej inwestycji rosnących tam drzew i krzewów,
— realizacja projektu wykracza z działki, gdzie ma być zlokalizowany „plac zabaw” na działkę drogową, na której należałoby wyciąć kolejne dwa drzewa,
— na terenie wymagana była by aranżacja zieleni i ograniczenie jej do granicy zachodniej i północnej działki (zieleń niskopienna),
Z uwagi na to, że projekt nic nie mówi o aranżacji zieleni, wymaganych wycięciach i nowych nasadzeniach zakładamy, że przebudowa tego terenu nie jest brana pod uwagę, więc montaż kamery w obecnej przestrzeni jest bezcelowy, stąd ocena negatywna.

P0033 Bezpieczne Zabrze – doposażenie wszystkich jednostek OSP w Zabrzu

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP z miasta Zabrze poprzez zakup 80 nowoczesnych ubrań specjalnych, które zastąpią wysłużone ubrania specjalne. Pozostała kwota przeznaczona będzie na modernizację sprzętu będącego na wyposażeniu OSP.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 3 920

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie „Doposażenie w sprzęt wszystkich jednostek OSP” zostało częściowo zrealizowane. Zakupiono umundurowanie, dwie kamery termowizyjne i pralnicę z suszarką do prania ubrań strażackich. W realizacji jest zakup quada.

Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/12/22 ZBO 2022 BEZPIECZNE ZABRZE – DOPOSAŻENIE WSZYSTKICH JEDNOSTEK OSP W ZABRZU

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zdrowie
Inna: Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w mieście Zabrze

Lokalizacja: 
Zabrze, ul. Warmińska 1; Zabrze, ul. Dorotki 1; Zabrze, ul. Daleka 1; Zabrze, ul. Strażacka 3.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
OSP Zabrze-Grzybowice; OSP Zabrze-Kończyce; OSP Makoszowy; OSP Zabrze-Mikulczyce

Zasięg oddziaływania projektu:
Teren całego miasta wraz z mieszkańcami.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 170000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa strażaków OSP w Zabrzu, chcielibyśmy zakupić 80 kompletów nowych ubrań specjalnych typu NOMEX. Jest to podstawowe wyposażenie każdego strażaka, biorącego udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta Zabrze. Wysokiej klasy środki ochrony indywidualnej pozwolą strażakom prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze w sposób bezpieczny, komfortowy i ergonomiczny. Stare ubrania są już zużyte i nie spełniają najnowszych wymogów odnośnie uzbrojenia osobistego strażaków. Pozostała kwota przeznaczona będzie na:
-modernizację sprzętu łączności (wymiana starych radiotelefonów z analogowych na analogowo-cyfrowe) poprawi to znacząco łączność,
-wymiana sprzętu medycznego znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP, aby jednostki jeszcze sprawniej mogli nieść pomoc wszystkim mieszkańcom Zabrza,
-wymiana pozostałego sprzętu według uznania poszczególnych jednostek OSP z terenu Zabrza, gdyż każda jednostka posiada różne potrzeby i tylko jeden cel nieść pomoc każdej potrzebującej osobie szybko i skutecznie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana ubrań specjalnych zapewni naszym strażakom ochotnikom najwyższy poziom bezpieczeństwa, komfortu i ergonomii podczas działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Zabrza.
Wymiana pozostałego sprzętu, pozwoli nam na szybsze i skuteczniejsze działanie, aby każdy mieszkaniec Zabrza mógł czuć się bezpieczny.

P0034 2 place zabaw dla małych i dużych pociech przy ul. Dulęby **

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa bezpiecznych ogólnodostępnych kameralnych 2 placów zabaw dla dzieci wraz z ławkami dla opiekunów:
W skwerze pomiędzy ul. Grota-Roweckiego, Borowej, Dulęby i Andersa – dla najmłodszych (0-5),
W skwerze pomiędzy ul. Pogodną, Jabłońskiego, Dulęby i Andersa – dla starszych dzieci (6-12).
Projekt obejmuje postawienie 2 ławek z oparciami oraz placu zabaw obejmującego urządzenia zabawowe dla małych dzieci oraz bezpieczną nawierzchnię w przypadku placu dla najmłodszych, natomiast dla starszych urządzenia zabawowe dla starszych dzieci, stoły do gry w szachy (warcaby), ping-ponga oraz mieszaną nawierzchnię w przypadku drugiego placu.
W obu przypadkach możliwe dosadzenie drzew mających zacienienie miejsca zabaw.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 611

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/13/22 ZBO 2022 2 PLACE ZABAW DLA MAŁYCH I DUŻYCH POCIECH PRZY UL. DULĘBY

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skwer pomiędzy posesjami Grota-Roweckiego 13-19, Borowa 10-14, Dulęby 14-18 i Andersa 34 – plac zabaw dla najmłodszych.
Skwer pomiędzy posesjami Pogodna 2-4/Andersa 9-17/Jabłońskiego 2-8/Dulęby 21-23 – plac zabaw dla starszych dzieci

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka 1132/1 objęta KW nr GL1Z/00061363/0 – plac zabaw dla najmłodszych
Działka 765/1 objęta KW nr GL1Z/00013127/3 – plac dla starszych dzieci

Zasięg oddziaływania projektu:
Jest rzeczą naturalną, że dzieci odbierane ze żłobka chcą się jeszcze bawić. Brak takiego placu sprawia, że rodzice albo wybierają drogę do domu albo dalej położone place zabaw. Trzeba zaznaczyć, że w chwili obecnej w starej części Rokitnicy tych placów jest bardzo mało. Starsze dzieci też mają niewielki wybór.
Duża popularność nowego placu zabaw przy ul. Nyskiej i Jabłońskiego wskazuje na potrzebę ulokowania w tej części dzielnicy jeszcze 2 placów zabaw, przy czy, dla grupy młodszej i starszej aniżeli większość bawiących się tam dzieci.
Dzięki budowie ww. placów dzieci ze żłobka plus dzieci z ul. Dulęby, Grota-Roweckiego, Andersa, Jabłońskiego czy Borowej będą miały bezpieczne miejsce do zabawy w spokojnym miejscu. Wybudowanie ławek przy ww. placu sprawi, że dziadkowie i rodzice chętnie będą się bawić ze swoimi pociechami.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 200 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekty będą ogólnodostępne dla mieszkańców i ich pociech.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Nowe miejsca wypoczynku dla dzieci i seniorów przy większym bezpieczeństwie. Większa szansa zamieszkania młodej rodziny w starzejącym się osiedlu.

Uwagi przy ocenie: 
W związku ze złożeniem dwóch wniosków ZBO dotyczących realizacji placów zabaw przy ul. Borowej w odległości ok. 100 m:
— placu zabaw na działce 1132/1 w ramach wniosku P0034
— placu zabaw na działce 887/1 w ramach wniosku P0085
uzgodniono z Wnioskodawcami, że:
— plac zabaw na działce 887/1 realizowany będzie w ramach wniosku P0034
— Wnioskodawca wniosku P0034 rezygnuje z realizacji placu zabaw na działce 1132/1.
W związku z powyższym wniosek nr P0085 zostaje anulowany.
W wyniku powyższej zmiany wniosek P0034 obejmuje:
— plac zabaw dla starszych dzieci na działce 765/1, położonej na skwerku pomiędzy ulicami: Pogodną. Jabłońskiego, Dulęby i Andersa
— plac zabaw dla młodszych dzieci na działce 887/1, położonej przy ul. Borowej w sąsiedztwie posesji nr 16 i 18.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0035 Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Młodego Górnika

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 154 789,30 zł
Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Na naszym osiedlu jest tylko jeden plac zabaw, który ma zbyt mało elementów w stosunku do ilości dzieci, co pogarsza komfort zabawy ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Chcielibyśmy uatrakcyjnić plac także dzieciom szkolnym dlatego w naszym projekcie znalazła się „tyrolka”. Ogrodzenie ma ogrodzić plac zabaw od elementów siłowni.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 85

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 130 619,30 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 154 789,30 zł

Wartość projektu do głosowania: 154 789,30 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Młodego Górnika

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka 90/4
Działka 78/4

Zasięg oddziaływania projektu:
Osiedle Młodego Górnika, Przyjezdni z szlaków rowerowych, Działkowcy z ogrodów działkowych „Ratownik”

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
300 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw to miejsce rekreacji jak i integracji społecznej. Rozbudowany plac zabaw umożliwi zabawę w bezpiecznym i przyjemnym otoczeniu. Korzystać z niego będą oprócz mieszkańców osiedla Młodego Górnika również osoby korzystające ze szlaków rowerowych, a także działkowcy z ogrodu „Ratownik”.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci szkolnych oraz zwiększenie aktywności ruchowej.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0036 Ekologiczne światło na terenach zielonych

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 80 000,00 zł
Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa oświetlenia przyjaznego środowisku (solarnego) na terenach zielonych. Oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 80 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
ochrona środowiska
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Pestalozziego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Ciąg pieszo rowerowy wzdłuż ogródków rodzinnych „Słoneczne Wzgórze”.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4713/2, 2290/275, 2304/275, 2305/275, 2291/275

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy oś Kotarbińskiego, ul. Gdańskiej i Franciszkańskiej, Madejowa, oraz mieszkańcy innych dzielnic. Użytkownicy działek.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
4000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zainstalowanie oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo ciągu pieszo -rowerowego. Droga jest łącznikiem do pobliskiego Centrum Handlowego a także do terenu rekreacyjnego Kąpieliska Leśnego Maciejów. Ponadto instalacja oświetlenia z podwójnymi wysięgnikami pozwoli doświetlić aleje ogrodowe.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Instalacja 8 lamp typu Bocian z podwójnym wysięgnikiem, ul. Pestalozziego wzdłuż ogrodzenia ROD Słoneczne Wzgórze tj. ciągu pieszo -rowerowego – deptaka.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z zapisem §11 ust. 2 Uchwały nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20.05.2019 r. w sprawie zasad trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” wniosek został odrzucony ze względów, iż 98% gruntu (działki 2290/275, 2304/275, 4713/2), na których ma być zlokalizowana inwestycja nie są we władaniu ani własności Miasta Zabrze.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0037 Modernizacja parku u zbiegu ulic Paderewskiego i Miłej **

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 129 100,00 zł
Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu poprawienie komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z parku oraz placu zabaw zlokalizowanego w centrum dzielnicy na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Miłej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 87

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zrealizowano

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/14/22 ZBO 2022 MODERNIZACJA PARKU U ZBIEGU ULIC PADEREWSKIEGO I MIŁEJ

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 133 500,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 129 100,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 129 100,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ulic Paderewskiego i Miłej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Zgodnie z załącznikiem mapowym

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Kończyc, a także pozostałe osoby spoza dzielnicy korzystające z parku w celu rekreacyjnym oraz spędzenia wolnego czasu

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
W 2019 roku dzielnica Kończyce wygrała organizowany przez Urząd Miejski w Zabrzu konkurs „Posprzątaj okolice zyskaj czystą dzielnicę”, dzięki któremu w 2021 roku został wyremontowany plac zabaw znajdujący się w parku. Dzięki temu miejsce to jest bardzo często odwiedzane przez cale rodziny nie tylko z Kończyc, ale także dzielnic ościennych, a nawet przez osoby, które tylko przejeżdżają przez dzielnicę. Należy im zapewnić dogodne warunki do wypoczynku i relaksu. Projekt ma na celu stworzenie pomiędzy placem zabaw, a pomnikiem Poległych Bohaterów zagajnika leśnego poprzez nasadzenie brzóz. Pomiędzy drzewami, które w przyszłości dadzą naturalny cień na placu zabaw, zostaną postawione ławeczki, gdzie będą mogły usiąść rodzice dzieci korzystających z parku. Projekt zakłada także dodanie nowych ławek w obrębie górek, które znajdują się w parku im. Augusta Hlonda. Zakłada się także postawienie dwóch stojaków rowerowych: jeden przy placu zabaw, a drugi w obrębie Kościoła pw. Bożego Ciała. Projekt ma także na celu zwiększenie bezpieczeństwa w parku poprzez wymianę starego oświetlenia na nowe w technologii ledowej. Ta zmiana wpłynie także na poprawę ochrony środowiska, ponieważ stare lampy parkowe są energochłonne. Projekt zakłada także postawienie dodatkowych trzech lamp na ścieżce przy górkach parkowych, z których podczas zimy bardzo chętnie korzystała dzieci, a po zmroku jest tam niebezpiecznie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Komfort – dzięki stworzeniu zagajnika brzozowego zyskamy naturalny cień na nowym placu zabaw, a dzięki ławeczkom miejsce relaksu i odpoczynku dla mieszkańców.
2. Bezpieczeństwo – nowe infrastruktura w parku podniesie jakość życia osób w nim przebywającym, a lampy poprawią bezpieczeństwo na ścieżkach parkowych po zapadnięciu zmroku
3. Ochrona środowiska – zmiana oświetlenia parkowego na energooszczędne

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca wyraził zgodę na rezygnację z realizacji części projektu lokowanej na terenie parafii. Pozostały w projekcie teren jest własności Gminy Miasta Zabrze.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0038 1) Remont chodnika, poprawienie ścieżki chodnikowej i wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych 2) Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu — zabudowa oświetlenia, ławek i koszy na śmieci

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 173 150,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
1. Przebudowa istniejącego (od 34 lat bez remontu) zużytego już bardzo mocno chodnika polegająca na wymianie nawierzchni asfaltowej z możliwością zjazdu i wjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych bez utwardzania nawierzchni kostką czy masą asfaltowo-betonową. Dodatkowo należy poprawić, wypoziomować (zlikwidować muldy) wyłożoną z płyt chodnikowych ścieżkę, która służy szczególnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich udających się na zakupy. Został zniszczony przez różne warunki atmosferyczne.
2. Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu – miejsce gdzie wkrótce powstanie muszla koncertowa zostanie doposażone w 6 łąwek z oparciem i 6 koszy na śmieci o pojemności ok. 50 litrów i w 4 lampy solarne typu „Bartek”, które będzie oświetlało płytę lodowiska czy rolkowiska jak i również będzie oświetlało różne imprezy artystyczne.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 337

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zerealizowano

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/JGN/15/22 ZBO 2022 1. REMONT CHODNIKA, POPRAWIENIE ŚCIEŻKI CHODNIKOWEJ I WYZNACZENIE DODATKOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH 2. ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU – ZABUDOWA OŚWIETLENIA, ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 142 100,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 173 150,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 173 150,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Banachiewicza 7, 9 i 11

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1. Przejście przy Banachiewicza 9 i 11
2. Przy basenie Aquarius na oś. M. Kopernika.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. DZIAŁKA: 1794/52,1783/52 12179/52
2. Działka : 1429/1

Zasięg oddziaływania projektu:
1.Z chodnika tego korzystają mieszkańcy ul. Banachiewicza 3,5,7,9,11,13 i15( mieszkańcy 2 wieżowców) udający się na zakupy do sklepów czy na pocztę oraz mieszkańcy z drugiej strony osiedla udający się na przystanek autobusowy czy do przedszkola.
2. Miasto Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1. ok. 200 osób
2. 500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem efektów realizacji projektu będzie Miasto Zabrze.
1.Chodnik i rezerwowy parking będzie służył nie tylko mieszkańcom osiedla ale również dla osób przyjeżdżających do pobliskiej przychodni specjalistycznej.
2. Kompleks kulturalno -sportowy będzie służył wielu mieszkańcom Zabrza.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1.Celem tego projektu jest poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyznaczenie kilku miejsc postojowych dodatkowych dla pojazdów , które obecnie stoją po obu stronach drogi na chodnikach na zakręcie. Poprawi to bezpieczeństwo dla osób poruszających się pieszo po chodniku tak jak było to do tej pory (do czasu postawienia słupków) ograniczających wjazd i dojazd do mieszkańców Banachiewicza 9 i11 służb ratujących życie, karetki pogotowia czy straży pożarnej. Zaznaczam, że wspomniane słupki były postawione wbrew woli mieszkańców na wniosek osoby która mieszka w innej części osiedla. Obecnie z chodników tych korzysta kilka osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Najbardziej im poprawi to bezpieczne przemieszczanie się na wózkach inwalidzkich i podniesie znacznie komfort życia
2. Po wybudowaniu muszli koncertowej ( trwa procedura przetargowa) obiekt zostanie doposażony w ławki. kosze na śmieci i oświetlenie.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0039 Monitoring placówek oświatowych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 60 000,00 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Uzupełnienie istniejącego już wewnętrznego Systemu monitoringu w placówkach oświatowych w Biskupicach: Przedszkole nr 27, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Polskich Himalaistów i Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu. Zadaniem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających w w/w placówkach na zajęcia poprzez system monitoringu wewnętrznego. System umożliwi przeciwdziałanie w razie pojawienia się negatywnych zjawisk (wandalizmu, kradzieży). Zał. 1, 2 i 3 stanowią integralną część projektu i przedsawia szczegółowy kosztorys zamontowania kamer i potrzebnego oprzyrządowania. Dodatkowo dołączono usytuowanie kamer w poszczególnych placówkach.
Zamontowanie kamer jest uzupełnieniem istniejącego już wewnętrznego monitoringu – kamery nie są podłączone do monitoringu miejskiego z uwagi na brak takiej możliwości.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 141

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 24 767,32 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 60 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 60 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
Inna: bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej

Lokalizacja: 
ul. św. Wojciecha 4a, ul. Kasprowicza 7, ul. Bytomska 94

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren placówek oświatowych wymienionych w projekcie.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Przedszkole nr 27 Nr działki 736/25 załącznik nr.1 Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Polskich Himalaistów nr działki 466/19,1141/1,1144/1,1145/1 załącznik nr 2
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40 w Zabrzu- nr działki 946/86 załącznik nr 3

Zasięg oddziaływania projektu:
Teren placówek oświatowych w/w.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok.1000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Głównymi beneficjentami projektu są uczniowie dwóch szkół podstawowych i przedszkola w/w placówek oświatowych. Wzmocnienie systemu monitoringu pozwoli na wzmocnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych, jakie zostały pozyskane zarówno we wcześniejszych edycjach Budżetu obywatelskiego, jak i innych projektów, w których placówki ubiegały się na przestrzeni minionych lat.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektów (dzieci i młodzieży), a w szczególności ochrona urządzeń zabawowych i sportowych i zabezpieczenie przed dewastacją. Zwiększenie monitoringu jaki i zamontowanie nowych kamer umożliwi udostępnienie urządzeń rekreacyjno-zabawowych dla szerszej grupy odbiorców.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0040 Budowa chodnika od ul. Pod Borem do ul. Mł. Górnika wraz z oświetleniem i ławkami. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Mł. Górnika **

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 169 200,00 zł
Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 145

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało zrealizowane.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/16/22 ZBO 2022 BUDOWA CHODNIKA OD UL. POD BOREM DO UL. MŁ. GÓRNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM I ŁAWKAMI. BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY UL. MŁ. GÓRNIKA

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 169 200,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 169 200,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Projekt zakłada budowę chodnika z kostki brukowej na długości ok. 240 m wraz z oświetleniem oraz ławkami – od ul. Mł. Górnika do ul. Pod Borem.

Uszczegółowienie lokalizacji: ul. Młodego Górnika do ul. Pod Borem

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
67/4, 221/4

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy miasta Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępne dla wszystkich

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– poprawa bezpieczeństwa uczęszczających tam osób – oświetlenie,
– poprawa komfortu poruszających się poprzez wybrukowanie nawierzchni,
– zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu, np. poprzez spacer,
– poprawa bezpieczeństwa uczestników korzystających z placu zabaw.

Uwagi przy ocenie: 
Zrezygnowano z oświetlenia tradycyjnego. Szczegóły w zeskanowanej części oceny.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0041 Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 322 000,00 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowegoprzy ul. Poległych Górników ma na celu zaktywizować tutejsza młodzież oraz dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dzieci oraz liczna młodzież z wielodzietnych rodzin pomieszkujących ten teren mają szansę na spędzanie czasu z rówieśnikami przy okazji uprawiając sport. Pragniemy odciągnąć dzieci i młodzież od rozrywki XXI w. jakim jest internet/tablet oraz komputer. Kompleks sportowo-wypoczynkowy ściągnie do siebie również dorosłych, którzy przyjadą razem z dziećmi na spacer. Tutejszy park – dziś zaniedbany, przed laty był jednym z piękniejszych w Zabrzu, gdzie całe rodziny odpoczywały po pracy, chcielibyśmy dzięki funduszom z budżetu partycypacyjnego przywrócić blask parkowi i stworzyć w nim nowoczesny obiekt, który będzie przyciągał całe rodziny.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 493

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 322 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 322 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Poległych Górników

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Park przy ul. Poległych Górników znajdujący się obok domu działkowca.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5034/15

Zasięg oddziaływania projektu:
Kompleks sportowo-wypoczynkowy ściągnie do siebie młodzież i dzieci z ulic sąsiadujących z ul. Poległych Górników takich jak ul. Kopalniana, Strzelców Bytomskich, Gogolińska oraz licznych rowerzystów i osób spacerujących po ścieżkach rekreacyjnych otaczających powstającą strefę przemysłowo-ekonomiczną w Zabrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1OOO beneficjentów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie oddany do dyspozycji dla młodzieży i osób zamieszkałych przy ul. Poległych Górników oraz Kopalnianej, Strzelców Bytomskich. Kompleks będzie ogólnodostępny również dla przedszkola przy ul. Kopalnianej skąd mogą odbywać się wycieczki dzieci przedszkolnych. Obiekt posłuży i będzie wypełni dostępny dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących przy ul. Poległych Górników oraz dla seniorów w tym sporej grupy rencistów i emerytów górniczych. Miejsce, w którym planujemy budowę kompleksu obecnie jest parkiem, o którego na co dzień z sukcesami dbają mieszkańcy tj. dbają o nasadzenia, strzygą trawę, sprzątają nieczystości zostawiane przez przypadkowe osoby.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Aktywizacja dzieci i młodzieży zamieszkujących dzielnice Mikulczyce.
Rehabilitacja na świeżym powietrzu osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.
integracja tutejszego społeczeństwa.
Poprawa wizerunku ulicy Poległych Górników, która znajduje się na peryferiach naszego miasta. Zapewnienie darmowych atrakcji dla dzieci i młodzieży.
Zachęcanie do częstszego przebywania na świeżym powietrzu dla dużej grupy osób, w tym emerytowanych górników oraz rencistów.

Uwagi przy ocenie: 
Kwota wniosku została zwiększona za zgodą wnioskodawcy o 12 000,00 zł (nie uwzględniono nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenia kosztorysów ofertowych na etapie postępowania przetargowego).
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0042 Modernizacja toalet w DOK Grzybowice!

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 139 950,00 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt w DOK Grzybowice zakłada kompletny remont instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i kaloryferów w toalecie DOK Grzybowice przy Sali Widowkiskowej. Konieczna jest także wymiana oświetlenia, drzwi wejściowych i przede wszystkim armatury – przestarzałych spłuczek górnopługowych i bojlerów, a także kafli na podłodze i ścianach i modernizacja kaloryferów ogrzewających pomieszczenie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 49

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 118 150,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 139 950,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 139 950,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
zdrowie

Lokalizacja:  Zabrze, Badestinusa 60

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Obiekt Dzielnicowego Ośrodka Kultury Zabrze – Grzybowice, filii MOK Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
818/13

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany jest do wszystkich korzystających z usług Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu-Grzybowicach – grup formalnych i nieformalnych, uczestników zajęć stałych, artystów i najemców – złożonych głównie z mieszkańców dzielnicy Grzybowice i dzielnic przyległych (Rokitnica, Helenka, Mikulczyce)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1000 osób miesięcznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Grzybowice jest filią Miejskiego Ośrodka Kultury. Czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 oraz w przypadku organizacji imprez lub uroczystości w weekendy i we wcześniejszych godzinach w tygodniu. Świetlica dostępna jest nieodpłatnie dla każdego mieszkańca miasta Zabrze oraz miast ościennych, a w ofercie ma szereg zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Z Sali tanecznej korzystać można również w celu organizacji imprez okolicznościowych czy wydarzeń kulturalnych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Remont toalet w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Zabrze-Grzybowice ma wyjątkowy ważny wyraz dla bezpiecznego i higienicznego korzystania z ośrodka przez gości obiektu. Dotychczasowo toalety przeszły tylko jeden poważny remont – w 1991 roku. Później środki pozwoliły tylko na ich odmalowanie.
W toaletach zastosowano szereg przestarzałych rozwiązań, które wymagają sporych nakładów pracy i środków. Instalacje wodne i kanalizacyjne z racji zastosowanej technologii i wieku są już częściowo niedrożne, a dodatkowo ułożono je na powierzchni ścian. Toalety wyposażono w spłuczki górnopługowe, które z biegiem lat stały się coraz bardziej awaryjne. Bojlery do podgrzewania wody niestety coraz częściej sprawiają problemy natury elektrycznej i wymagają wymiany. Kafle na podłogach i ścianach są już zniszczone z biegiem lat i coraz trudniejsze do utrzymania w czystości.
Projekt pozwoli na bezpieczne korzystanie z obiektu dla wszystkich zainteresowanych, a jednocześnie nie będzie sprawiać problemów technicznych. lego bezpieczeństwo, a także znacznie poprawi komfort termiczny w Sali głównej.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0043 Rozbudowa Zaborza (siłownia pod chmurką, miejsce odpoczynku, strefa zabaw)

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozbudowa Zaborza dla dzieci, młodzieży i seniorów. W trzech różnych miejscach na Zaborzu powstaną atrakcje mijesca dla mieszkańców Zaborze. Na terenie Szkoły Podstawowej numer 18 powstanie pierwsza siłownia pod chmurką w tej części Zaborza, będzie to kolejne zagospodarowanie terenu, który w przyszłości będzie centrum rekreacji i sportu. Na terenie Stowarzyszenia Fenix powstanie strefa relaksu i odpoczynku, w ramach projektu zostanie specjalnie wyznaczony teren do odpoczynku, w którym znajdzie się miejsce do siedzenia, leżenia czy relaksowania się przy grach typu szachy. Mijesce posłuży do integracji i nawiązywania relacji wśród mieszkańców. Na terenie MKS Zaborze powstanie pierwszy w Zabrzu stół do Teqball – dyscyplina sportu, polegająca na odbijaniu piłki tak, by trafiła ona w specjalnie zaprojektowany dla tego sportu stół, po stronie przeciwnika, oświetlenie, które pomoże oświetlić nowe inwestycje oraz boisko do piłki plażowej, które i powstanie z poprzedniego budżetu obywatelskiego, w ramach inwestycji powstaną również stoły do szachów i piłkarzyków oraz stoły piknikowe dla mieszkańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 829

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do ekspolatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2023 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/17/22 ZBO 2022 ROZBUDOWA ZABORZA (SIŁOWNIA POD CHMURKĄ, MIEJSCE ODPOCZYNKU, STREFA ZABAW)

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie

Lokalizacja: 
Zaborze Północ – ul. Olchowa 2, ul. Kalinowa 9, ul. Wyciska 5a

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren Szkoły Podstawowej numer 18, teren Stowarzyszenia Fenix oraz teren MKS-u Zaborza

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3332/65,1995/65, 2166/59

Zasięg oddziaływania projektu:
– Siłowania pod chmurką staje się coraz popularniejszymi publicznymi miejscami rekreacji. Wciągu ostatnich kilku lat powstało dużo takowych miejsc i ta liczba cały czas się zwiększa. Niestety w naszej części Zaborza brak takich miejsc. W społeczeństwie nastała moda na ćwiczenia i dzięki czemu siłownie zewnętrzne stają się coraz popularniejsze.
Wnioskujemy w projekcie o siłownie pod chmurką posiada wiele zalet jak łatwa dostępność dla mieszkańców dzięki ciekawej lokalizacji w środku Zaborza, gdzie powstanie w ramach budżetu z poprzedniej edycji parę innych alternatywnych form do spędzania czasu. Na terenie będą również odbywają się imprezy dzielnicowe z udziałem Rady Dzielnicy. Z urządzeń mogą korzystać dzieci, młodzież oraz seniorzy. Cecha ta sprzyja większemu zainteresowaniu takim miejscem. Z urządzeń fitness mogą korzystać osoby starsze na emeryturze, których często nie byłoby stać na wykupienie karnetu na tradycyjną siłownię. Korzystny wpływ na zdrowie. Siłownie zewnętrzne przyczyniają się do poprawy kondycji fizycznej osób regularnie ćwiczących, ćwiczenia wpływają korzystnie na poprawę wydolności serca i układu krążenia oraz zwiększenie wydolności płuc. Regularny trening przyczynia się do spalenia nadmiernej tkanki tłuszczowej i pozwala zachować szczupłą sylwetkę. Ćwiczenia na niektórych urządzeniach fitness zalecane są dla osób cierpiących na reumatyzm, ćwiczenia na urządzeniach ruchowych wpływają korzystnie na zwiększenie elastyczności stawów, co jest zalecane dla osób cierpiących na artretyzm. Regularny trening wzmacnia naturalną odporność organizmu. Badania dowodzą, ze osoby ćwiczące na świeżym powietrzu rzadziej chorują na grypę i ulegają przeziębieniu. Trening na urządzeniach siłowych powoduje wzmocnienie i budowę tkanki mięśniowej. Poza poprawą kondycji fizycznej ćwiczenia wpływają pozytywnie również na kondycję psychiczną. Regularne ćwiczenia redukują stres, uspokajają, pozwalają zrelaksować się po ciężkim dniu w szkole czy w pracy. Dobrze wykonywane ćwiczenia na zewnętrznych urządzeniach fitness mogą mieć charakter rehabilitacji. Dotyczy to zarówno rehabilitacji fizycznej (np osoby z urazami powypadkowymi) jak i psychicznej. 2 siłowni zewnętrznych mogą korzystać osoby cierpiące na autyzm. Na rynku są również dostępne zewnętrzne urządzenia fitness przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, m.in. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla których korzystanie z tradycyjnych siłowni jest bardzo trudne lub często wręcz niemożliwe. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że siłownie zewnętrzne znajdują się na świeżym powietrzu, ćwiczenia wykonywane na świeżym powietrzu przynoszą lepsze efekty niż ćwiczenia wykonywane w tradycyjnych siłowniach. Ma na to wpływ lepsze dotlenienie organizmu i szybsze dostarczanie tlenu rozpuszczonego we krwi do komórek stanowiących budulec tkanki mięśniowej. Wczasach, gdy dzieci i młodzież spędzają dużo czasu przed telewizorem lub komputerem siłownie zewnętrzne stanowią alternatywą formę rekreacji. Poprzez zlokalizowanie na zewnątrz wymuszają od użytkowników opuszczenie domu i korzystanie z uroków przebywania na świeżym powietrzu. Siłownie zewnętrzne przyczyniają się do propagowania zdrowego trybu życia społeczności. Zarówno regularni wykonywane ćwiczenia jak i okazjonalny trening wpływają korzystnie na zdrowie użytkowników. Dzięki zlokalizowaniu na zewnątrz i możliwość wykonywania ćwiczeń w większym gronie siłownie plenerowe mają wpływ na integrowanie się społeczności lokalnej. Zalet siłowni zewnętrznych jest sporo. Zalety te przynoszą szereg korzyści społeczności dlatego powinno się budować coraz więcej otwartych siłowni zewnętrznych.
– Miejsce odpoczynku dla mieszkańców to kolejna możliwość integracji i nawiązywania relacji w popularnym miejscu jakim jest Fenix, miejsce, które dysponuje placem zabaw i różnymi atrakcjami dla dzieci. W ramach budżetu planujemy rozwinięcie strefy o dodatkowe miejsce dla osób o każdym wieku od najmłodszych do najstarszych łącznie z seniorami. Dodatkowo podobny miejsce stanie się teren MKS-u Zaborze, w którym powstaną ławki, pierwsze stoły piknikowe. Oprócz strefy odpoczynku będą również możliwości do sprawdzenia swoich umiejętności umysłowych jak i sportowych, dzięki stołom do szachów, piłkarzyków oraz pierwszy stół w Zabrzu do do Teqball! – dyscyplina sportu, polegająca na odbijaniu piłki tak, by trafiła ona w specjalnie zaprojektowany dla tego sportu. Miejsce będzie bardziej bezpieczne dzięki montażowi trzech dodatkowych latami, które oświetlą nowe inwestycje jak i również planowane z poprzedniego budżetu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacujemy ponad 300 osób korzystających z urządzeń do ćwiczeń (siłowania pod chmurką) w różnych porach dniach. Rano dzieci i młodzież z szkoły SP.18 a popołudniu mieszkańcy Zaborza. W godzinach porannych i dopołudniowych z terenu MKS Zaborze korzystają uczniowie ZSO 14 / klas sportowych o profilu piłka nożna- ok. 160 uczniów. Popołudniami z boisk korzysta ok 350 dzieci i młodzieży w ramach zajęć z piłki nożnej. Dorośli (ok 300 osób) zaś korzystają z boisk w cyklicznych imprezach i podsumowaniach sezonu oraz w rozgrywkach ligowych organizowanych na stadionie. Boiska również wykorzystywane są w czasie wakacji, ponieważ organizujemy gry i zabawy sportowe dla dzieci pozostających w mieście, na terenie powstaną strefy odpoczynku, sportu oraz oświetlenie terenu w tym boiska do piłki plażowej. Z modernizacji terenu Fenix szacujemy według poprzedniego roku będzie korzystając systematycznie ponad 200 różnych dzieci w ciągu roku w tym rodziców, opiekunów.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada ogólnodostępne alternatywy do spędzania czasu dla mieszkańców. Wszystkie wymienione rzeczy w projekcie będą znajdować się na gminy Zabrze. Dysponentami obiektów będzie Dyrektor SP nr 18. Prezes Stowarzyszenia Fenix, Prezes MKS Zaborze

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów.
2. Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Organizacja rozgrywek, turniejów międzyszkolnych, międzydzielnicowych.
4. Integracja, nawiązywanie relacji środowiska lokalnego.

P0044 Strefy odpoczynku, sportu i rekreacji (Zaborze Północ, Zaborze Południe, Pawłów) **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie stref sportowo -rekreacyjnych ogólnodostępnych dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku. Miejsca stref rekreacyjnych powstaną w trzech dzielnicach;
→ Zaborze Północ
– II etap Parku na Zaborzu; zagospodarowanie terenu w tablice edukacyjne związane z dzielnicą Zaborze, oznakowanie alejek (alejka Górnicza, alejka Historyczna), budowa dużego drewnianego placu zabaw.
– Położenie nawierzchni z Płyt EPDM lub innego tworzywa po konsultacji z projektantem na terenie Przedszkola numer 8, jako kolejny etap placu zabaw.
→ Zaborze Południe – Budowa kortu tenisowego na Szkole Podstawowej numer 16 ul. Lompy
→ Pawłów – Budowa nowoczesnego flowparku standard L przy terenie DOK Pawłów

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 343

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie

Lokalizacja: 
Zaborze Północ – Park Zielony – Plac zabaw drewniany, tablice edukacyjne, oznakowanie alejek ul. Janika
Zaborze Północ – rozbudowa placu zabaw – nawierzchnia, Przedszkole numer 8, ul. Filipiny Płaskowickiej 3
Zaborze Południe – kort do tenisa, Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Lompy 78
Pawłów – flowpark

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Zaborze Północ – teren przy Zakładzie Karnym na Zaborzu
Pawłów – teren DOK Pawłów

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Zaborze Północ – Park Zielony – Plac zabaw drewniany, tablice edukacyjne, oznakowanie alejek Teren przy Zakładzie Karnym na Zaborzu, ul. Janika Numery działek ewidencyjnych: 1017/76, 2170/17, 756/17, 744/6,1388/6,1444/20, 906/6
Zaborze Północ -rozbudowa placu zabaw – nawierzchnia Przedszkole numer 8 ul.Filipiny Płaskowickiej 3 Numery działek ewidencyjnych: działka nr 4463/316
Zaborze Południe – kort do tenisa Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Lompy 78 Numery działek ewidencyjnych: 2317/34
Pawłów-flowpark DOK Pawłów Numery działek ewidencyjnych: 3772/82.

Zasięg oddziaływania projektu:
– Flowpark staje się coraz popularniejszymi publicznymi miejscami rekreacji. Wciągu ostatnich kilku lat powstało dużo takowych miejsc i ta liczba ca^ czas się zwiększa. W społeczeństwie nastała moda na ćwiczenia i dzięki czemu siłownie zewnętrzne stają się coraz popularniejsze. Siłownie „pod chmurką” oraz flowparki, o który m.in. wnioskujemy w projekcie posiada wiele zalet jak łatwa dostępność dla mieszkańców dzięki ciekawej lokalizacji w środku Pawłowa w często odwiedzanym DOK Pawłów, w którym również odbywają się imprezy dzielnicowe z udziałem Rady Dzielnicy. Z urządzeń mogą korzystać dzieci, młodzież oraz seniorzy. ! Cecha ta sprzyja większemu zainteresowaniu takim miejscem. Z urządzeń fitness mogą korzystać osoby starsze na emeryturze, których często nie byłoby stać na wykupienie karnetu na tradycyjną siłownię. Korzystny wpływ na zdrowie. Siłownie zewnętrzne przyczyniają się do poprawy kondycji fizycznej osób regularnie ćwiczących. Ćwiczenia wpływają korzystnie na poprawę wydolności serca i układu krążenia oraz zwiększenie wydolności płuc. Regularny trening przyczynia się do spalenia nadmiernej tkanki tłuszczowej i pozwala zachować szczupłą sylwetkę. Ćwiczenia na niektórych urządzeniach fitness zalecane są dla osób cierpiących na reumatyzm. Ćwiczenia na urządzeniach ruchowych wpływają korzystnie na zwiększenie elastyczności stawów, co jest zalecane dla osób cierpiących na artretyzm. Regularny trening wzmacnia naturalną odporność organizmu. i Badania dowodzą, ze osoby ćwiczące na świeżym powietrzu rzadziej chorują na grypę i ulegają przeziębieniu. Trening na urządzeniach siłowych powoduje wzmocnienie t budowę tkanki mięśniowej. Poza poprawą kondycji j fizycznej ćwiczenia wpływają pozytywnie również na kondycję psychiczną. Regularne ćwiczenia redukują stres. ; uspokajają, pozwalają zrelaksować się po ciężkim dniu w szkole czy w pracy. Dobrze wykonywane ćwiczenia na; zewnętrznych urządzeniach fitness mogą mieć charakter rehabilitacji. Dotyczy to zarówno rehabilitacji fizycznej : (np osoby z urazami powypadkowymi) jak i psychicznej. Z siłowni zewnętrznych mogą korzystać osoby cierpiące na autyzm. Na rynku są również dostępne zewnętrzne urządzenia fitness przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, m.in. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla których korzystanie z tradycyjnych siłowni jest bardzo trudne lub często wręcz niemożliwe. Niewątpliwą zaletą jest fakt, zesiłownie {zewnętrzne znajdują się na świeżym powietrzu, ćwiczenia wykonywane na świeżym powietrzu przynoszą lepsze efekty niż ćwiczenia wykonywane w tradycyjnych siłowniach. Ma na to wpływ lepsze dotlenienie organizmu i szybsze dostarczanie tlenu rozpuszczonego we krwi do komórek stanowiących budulec tkanki mięśniowej. Wczasach, gdy dzieci i młodzież spędzają dużo czasu przed telewizorem lub komputerem siłownie zewnętrzne stanowią alternatywą formę rekreacji. Poprzez zlokalizowanie na zewnątrz wymuszają od użytkowników opuszczenie domu i korzystanie z uroków przebywania na świeżym powietrzu. Siłownie zewnętrzne przyczyniają się do propagowania zdrowego trybu życia społeczności. Zarówno regularni Wykonywane ćwiczenia jak i okazjonalny trening wpływają korzystnie na zdrowie użytkowników. Dzięki {zlokalizowaniu na zewnątrz i możliwość wykonywania ćwiczeń w większym gronie siłownie plenerowe mają wpływ na integrowanie się społeczności lokalnej. Zalet siłowni oraz flowparku zewnętrznych jest sporo. Zalety te przynoszą szereg korzyści społeczności dlatego powinno się budować coraz więcej otwartych siłowni zewnętrznych.
– Budowa nawierzchni w Przedszkolu, nada miejscu atrakcyjności, zapewni większe bezpieczeństwo {bawiących się dzieci na placu zabaw co korzystniej wpłynie na wizerunek przedszkola, dzięki czemu przedszkole jeszcze bardziej będzie przyciągać rodziców z dziećmi.
– II etap parku na Zaborzu to oznakowanie alejek, które powstaną z poprzedniego budżetu obywatelskiego w tym montaż tablic edukacyjnych związanych z historią Zaborza oraz górnictwem. Budowa pierwszego placu zabaw z drzewa. Dzielnica Zaborze ma duży deficyt w placach zabaw, inicjatywa budowy dużego placu zabaw wpłynie na poprawę infrastruktury na dzielnicy oraz zachęci innych mieszkańców do odwiedzania ogólnodostępnego parku na Zaborzu. Park posłuży jako miejsce integracji mieszkańców, budowania więzi i relacji. Dzięki tablicą edukacyjnym będziemy mieli realny wpływ na edukację mieszkańców oraz na polepszenie patriotyzmu regionalnego.
– Gra w tenisa a korzyści zdrowotne, treningi na korcie skutkują między innymi zwiększeniem odporności oraz polepszeniem pracy płuc, a także całego układu krążenia. Regularne uprawianie tego sportu przeciwdziała też chorobom serca, cukrzycy i osteoporozie. Gra w tenisa może odbywać się również w parach co dodatkowo polepsza i uczy gry w zespole. Teren, na którym planowana będzie budowa to teren szkoły, która zdeklarowała się. że wprowadzi na lekach WF grę w tenisa.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba w projekcie ogólnomiejskim to 1500-2000 tysiące osób miesięcznie (uczniowie szkoły SP.18, SP.16, Beneficjenci DOK Pawłów, grupa przedszkolna numer 8, mieszkańcy Zaborza Północ. Południe i Pawłowa). Z projektu będą korzystać uczniowie, przedszkolaki i mieszkańcy.
Szacujemy ponad 1500/2000 osób miesięcznie korzystających z placu zabaw, parku, flowparku, kortu do tenisa, przedszkola w różnych porach dniach.
Rano dzieci i młodzież z szkoły SP.18, SP.16, Przedszkola 8, DOK Pawłów, a popołudniu mieszkańcy Zaborza Północ, Południe i Pawłów oraz innych dzielnic. W 2020/21 powstała droga łącząca Zaborze z Biskupicami co dodatkowo polepsza dojazd do Parku.
Tereny zostaną również wykorzystane w trakcie planowania imprez przed Rady Dzielnicy co doda dodatkową liczbę mieszkańców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada ogólnodostępne alternatywne formy do spędzania czasu dla mieszkańców. Wszystkie wymienione rzeczy w projekcie będą znajdować się na gminy Zabrze. Dysponentami obiektów będzie Dyrektor SP nr 18,16,Przedszkola nr 8, DOK Pawłów, miasto Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów.
2. Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Organizacja rozgrywek, turniejów międzyszkolnych, międzydzielnicowych.
4. Integracja, nawiązywanie relacji środowiska lokalnego.

Uwagi przy ocenie: 
Z uwagi na koszt wykonania zrezygnowano z kortu do tenisa. W zamian proponuje się wykonać modernizację boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 16.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0045 Boisko naszych marzeń **

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest modernizacja boiska znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, Boisko szkolne, które jest przedmiotem tego projektu, posiada nieremontowaną od 40 lat nawierzchnię asfaltową, nie ma tu bramek, linie – wyblakły są trudno zauważalne. W ramach projektu pragniemy, aby powstało nowoczesne, wielofunkcyjne boisko spełniające współczesne standardy dostosowane do potrzeb uczniów szkoły. Z boiska będą mogli korzystać również mieszkańcy dzielnicy. Powstanie nowoczesnego ogólnodostępnego boiska przy naszej szkole zachęci dzieci i młodzież do uprawiania sportu, spędzania w sposób aktywny wolnego czasu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 736

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/18/22 ZBO 2022 BOISKO NASZYCH MARZEŃ

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Plac Warszawski 6; 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
728/6

Zasięg oddziaływania projektu:
Wniosek o realizację projektu ze środków Budżetu Obywatelskiego umotywowany jest troską o zdrowie użytkowników boiska – uczniów Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu.
Nawierzchnia boiska jest w złym stanie technicznym: nierówności, dziury, pochylenia. Nawierzchnia w/w boiska nieremontowana od blisko 40 lat. Stan nawierzchni szkolnego boiska sportowego nie pozwala na grę w piłkę, organizację gier i zabaw ruchowych, zajęć lekkoatletycznych z obawy przed kontuzjami dzieci. Remont boiska jest wskazany również dlatego, że korzystają z niego również uczniowie podczas przerw śródlekcyjnych, dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.
Dzieci z dzielnicy Centrum Południe mogłyby spędzać na wyremontowanym boisku czas wolny.
Postulowanym rozwiązaniem jest:
– wymiana nawierzchni
– prace geodezyjne
– montaż piłko-chwytów, bramek, stojaków do piłki siatkowej ławeczek.
Realizacja projektu:
– wyeliminuje zagrożenie dla zdrowia użytkowników
– dodatkowo zachęci dzieci i młodzież do uprawiania sportu
– zwiększy częstotliwość korzystania z boiska
– zapewni możliwość bezpiecznego korzystania z nowopowstałych obiektów w godzin popołudniowych (boisko Szkoły Podstawowej Nr 36 jest obiektem zamykanym na bramę w godzinach wieczornych).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 36 w lepszych warunkach będą spędzali przerwy śródlekcyjne oraz w bezpieczniejszych warunkach będą odbywały się zajęcia wychowania fizycznego.
Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, wspólne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu. Projekt zakłada dążenie do zachęcenia do aktywnego, zdrowego trybu życia lokalnej społeczności. Uprawianie sportów poprawia również samopoczucie i korzystnie wpływa na stan zdrowia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W ramach projektu pragniemy, aby powstało nowoczesne, wielofunkcyjne boisko spełniające współczesne standardy dostosowane do potrzeb szkoły, jednocześnie otwarte dla mieszkańców naszej Dzielnicy. Zależy nam na tym aby dzieci więcej czasu spędzały na świeżym powietrzu, w bezpiecznym miejscu.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek możliwy do realizacji tylko po zmniejszeniu wymiarów boiska z jednoczesnym zachowaniem odstępu min 10 m od okien szkoły i bezpieczną odległość od zlokalizowanego drzewa.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0046 Budowa nowych miejsc postojowych ogólnodostępnych na osiedlu w Mikulczycach — etap 1 **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 214 500,00 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zawiera zaprojektowanie i budowę nowych miejsc parkingowych w 6 lokalizacjach w rejonie ulicy Gogolińskiej w Mikulczycach. Miejsca zbudowane będą z nawierzchni mineralnej utwardzonej dla ok. 44 samochodów osobowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 76

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 214 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 214 500,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  ul. Gogolińska

Uszczegółowienie lokalizacji: Rejon ulic Gogolińska i Gabrieli Zapolskiej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5877/3Q, 5566/38, 5684/38, 5780/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy osiedla Gabrieli Zapolskiej w Mikulczycach, osoby korzystające z boiska piłkarskiego oraz inni przyjezdni goście bez jakichkolwiek ograniczeń.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 1500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Proponuję wytyczenie nowych miejsc parkingowych w 6 lokalizacjach przy ulicy Gogolińskiej:
1. Ok 7 samochodów parkujących równolegle – użytkownicy boiska piłkarskiego oraz mieszkańcy ul. Gogolińskiej 27 i 43
2. Ok 8 samochodów parkujących prostopadle – mieszkańcy ul. Gogolińskiej 23, 25, 27
3. Ok 6 samochodów parkujących prostopadle – mieszkańcy ul. Gogolińskiej 25. 27, 29. 31
4. Ok 10 samochodów parkujących prostopadle – mieszkańcy ul. Gogolińskiej 17A, 19, 21. Wycinka 1 drzewa – proponuję nasadzenia zastępcze na nie użytkach działki 5588/38
5. Ok 6 samochodów parkujących prostopadle – mieszkańcy ul. Gogolińskiej 21, 23 i ul. Korwina 7
6. Ok 7 samochodów parkujących prostopadle – mieszkańcy ul. Gogolińskiej 25. 29, 31
Powyższe lokalizacje powinny być projektowane według kolejności i wykonane w zależności od pozostałych środków pieniężnych. Nawierzchnia nowych parkingów wykonana z utwardzonych kruszyw na wzór już istniejących w sąsiedztwie otoczone krawężnikami betonowymi. W lokalizacji nr. 4 konieczne obniżenie chodnika oraz wycinka 1 drzewa.
Dysponentem proponuję miasto Zabrze, do którego należą wymienione w części 3 działki.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa sposobu parkowanie poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych. Poprawa estetyki dzielnicy i osiedla poprzez likwidację rozjeżdżonych trawników.

Uwagi przy ocenie: 
A) Dz.U.2019.0.1065 t.j. — Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
§ 19 Usytuowanie stanowisk postojowych
Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż:
1) dla samochodów osobowych:
a) 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie.
B) Ulica Gogolińska na osiedlu (pomiędzy budynkami) jest drogą wewnętrzną;
Droga publiczna to odcinek ul. Gogolińskiej od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Kopalnianej;
C) Lokalizacje miejsc postojowych:
1. 6 stanowisk — do realizacji;
2. 8 stanowisk – do realizacji (uwaga: dojazd po płytach drogowych);
3. 6 stanowisk – do realizacji;
4. 10 stanowisk — działka nr 5780/38 w użytkowaniu wieczystym Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej — Miasto Zabrze nie może inwestować na działkach niemiejskich;
5. 6 stanowisk — działka nr 5684/38 w użytkowaniu wieczystym Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej — Miasto Zabrze nie może inwestować na działkach niemiejskich;
6. 7 stanowisk — działka nr 5684/38; przy budynku nr 29, odległość skraju miejsc postojowych o okien budynku mieszkalnego będzie mniejsza niż 7,0 m — brak możliwości realizacji ze względu na Ip. A).
Razem do realizacji 20 miejsc postojowych w trzech lokalizacjach.
D) w korespondencji (e-mail) z dnia 18.08.2021 roku Wnioskodawca proponuje przenieść miejsca postojowe oznaczone nr 4 z działki nr 5780/38 na działkę 5678/38. Działka 5678/38 jest również w użytkowaniu wieczystym Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0047 Modernizacja łazienek w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja łazienek i węzła sanitarnego w Przedszkolu nr 2. Istniejące toalety powstały 35 lat temu. Wymagają ciągłych napraw. Awarie są dużym utrudnieniem dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 146

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/19/22 ZBO 2022 MODERNIZACJA ŁAZIENEK W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
zdrowie

Lokalizacja:  Cmentarna 7

Uszczegółowienie lokalizacji: Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki 1378/91

Zasięg oddziaływania projektu:
Adresatami projektu są dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 2, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice i prawni opiekunowie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
120 osób/ na dzień

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Liczbę adresatów projektu oszacowano na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkola oraz pracowników. Jednakże projekt obejmuje swym zasięgiem większe grono odbiorców. Z toalet będą korzystali również rodzice, prawni opiekunowie dzieci, a także zaproszeni goście i mieszkańcy dzielnicy podczas odbywających się w placówce imprez przedszkolnych, środowiskowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem tego projektu jest zapewnienie dzieciom, nauczycielom i pracownikom obsługi możliwości korzystania z wyremontowanych, spełniających europejskie normy toalet. Remont poprawi estetykę placówki oraz podniesie komfort użytkowania obiektu i zapewni bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0048 Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 w Zabrzu. Wykonanie miejsca parkingowego przy Szkole Podstawowej nr 22 w Zabrzu **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ulicy Zamkowej 2 w Zabrzu. Wykonanie miejsca parkingowego przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ulicy Zamkowej 2 w Zabrzu, które będzie służyło pracownikom szkoły a także pracownikom i pacjentom Szpitala Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Zamkowej 4 w dni wolne od zajęć szkolnych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 72

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  ul. Zamkowa 2

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
działka nr 829/86

Zasięg oddziaływania projektu:
Plac zabaw, który posiada szkoła został wykonany w roku 2012 w ramach programu Radosna Szkoła. Jest na bieżąco konserwowany/ ale bardzo zniszczony z powodu użytkowania i warunków atmosferycznych. Nowy plac zabaw znacznie poprawi estetykę otoczenia budynku szkoły oraz bezpieczeństwo użytkowników. Dotychczasowe miejsce parkingowe zostało wykonane własnymi siłami. Nowe miejsce parkingowe będzie służyło pracownikom szkoły a także pracownikom i pacjentom Szpitala Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Zamkowej 4, poprawi estetykę otoczenia budynku szkoły, zwiększy komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Dorośli
Inne grupy beneficjentów: pracownicy i pacjenci Szpitala Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Zamkowej 4

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– poprawa bezpieczeństwa użytkowników
– zwiększenie atrakcyjności obiektu

Uwagi przy ocenie: 
Istniejące urządzenia placu zabaw są w złym stanie technicznym, wymagałyby naprawy lub wymiany. We wskazanym miejscu lokalizacja dodatkowych urządzeń jest trudna ze względu na małą ilość miejsca oraz gęsto rozmieszczone sieci podziemne — wg obecnych przepisów odległość od okien oraz stanowisk postojowych powinna wynosić 10 m, czyli zostaje nam do dyspozycji tylko pas ok. 10 m, w którym znajdują się istniejące zabawki, stół do ping-ponga, drzewa, duży kwietnik. W związku z powyższym ustalono, że nowe urządzenia zabawowe zostaną rozmieszczone głównie na przeciwległym trawniku w północnej części terenu szkoły, na nawierzchni piaskowej z gumowymi krawężnikami. Na przedmiotowym obszarze również znajdują się drzewa, które wymagają kosmetyki w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placu zabaw oraz dwa pieńki po ściętych drzewach przeznaczonych do karpowania.

Miejsca postojowe prostopadłe do osi jezdni mają mieć wymiary 2,50 × 5,0 m = 12,5 m².
Po informacji Wnioskodawcy (e-mail z 11 sierpnia 2021 r.) zmniejszono ilość miejsc do 14.
14 miejsc postojowych × 12,50 m²/1 miejsce = 175 m².
Koszt wykonania 14 miejsc postojowych został oszacowany na ok. 170 tys. zł.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0049 Optymistyczny plac zabaw Przedszkola nr 46

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 65 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wyposażenie placu zabaw Przedszkola Nr 46 w nowe urządzenia zachęcające do zabaw tematycznych m. in. statek, pociąg, poduszkowiec.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 357

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 65 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 65 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja:  ul. Pokoju 37

Uszczegółowienie lokalizacji: Podwórko Przedszkola nr 46 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2469/14

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 46 oraz dzieci mieszkające w okolicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
500

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Regulamin placu zabaw opracowany przez Dyrektora Przedszkola Nr 46.
Dysponent: Dyrektor Przedszkola Nr 46.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– poprawa sprawności fizycznej dzieci,
– rozwój kreatywności podczas zabaw tematycznych inspirowanych urządzeniami na placu zabaw: statek, pociąg, poduszkowiec,
– zwiększenie poziomu optymizmu u dzieci poprzez stworzenie przyjaznej i kolorowej przestrzeni do wspólnej zabawy.

P0050 Miejski ogród społeczny z elementami eko-farmy w Zabrzu — Etap I **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 150 460,00 zł
Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W Zabrzu obserwujemy starzenie się społeczności lokalnej i kurczenie grupy osób aktywnych zawodowo. Z drugiej strony brak atrakcyjnych miejsc terapeutycznych i aktywizujących osoby starsze – umożliwiających spędzanie wolnego czasu, integrujących z innymi grupami wiekowymi, dostępnych pod względem przestrzennym, organizacyjnym i finansowym.
Projekt miejskiego ogrodu społecznego w Zabrzu zakłada utworzenie przestrzeni integrującej mieszkańców w otoczeniu natury. Zróżnicowana forma ogrodu stanowi szansę zachęcenia większej liczby użytkowników- częściowo będzie zachęcała osoby które wołałyby korzystać z przestrzeni jaką zapewnia ogród miejski, część społeczna natomiast pozwoli na lokalną aktywizację społeczności.
Zakłada się utworzenie uniwersalnego, wielofunkcyjnego miejsca na którym łączy się pokolenia. Stworzenie miejsca dla seniorów, a sukcesywnie dla młodszych mieszkańców, na którym nauczy się odbiorców ogrodnictwa i życia w duchu eko, dzięki czemu dzieci od najmłodszych lat miałyby zapewnioną lekcję empatii, ekologii, szacunku do dóbr naturalnych i istot żywych, a przy okazji szacunku osób starszych.
W przyszłości miejski ogród społeczny ma być miejscem nie tylko do złapania oddechu od miejskiego zgiełku, ale również obiektem, w którym dodatkowo mieszkańcy zainspirują się do działania i zyskają obszar do tworzenia wydarzeń kulturalnych i wymiany doświadczeń. Otoczony zielenią obiekt będzie idealnym miejscem do zorganizowania kina letniego, wystawy czy zwykłego spotkania ze znajomymi.
Założenie to w pierwszym etapie proponuje oczyszczenie miejsca- nieużytku w Zabrzu – Maciejowie, graniczącego z wałami rzeki Bytomki, jego niwelację, utworzenie grządek, ogrodu skrzynkowego pozwalającego seniorom czynnie realizować uprawy w ziemi, miejsc odpoczynku, szklarni oraz zaplecza gospodarczego. Zgodnie z założeniami koncepcji zakładamy utworzenie w I etapie stref: rekreacyjno- parkowej, wypoczynkowej, uli i łąk kwietnych oraz ogrodniczej. Wizualizacje rozwiązań stanowią załączniki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 185

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 125 452,74 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 150 460,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 460,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zdrowie
zieleń miejska

Lokalizacja: 
ul. Kondratowicza / ul. Tylna / ul. Orląt Lwowskich

Uszczegółowienie lokalizacji: Nieużytek – działki sąsiadujące z rzeką Bytomką

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2467/67, 2471/60; 2464/85; 2534/85; 2530/67; 2532/85; 1726/85; 2469/69

Zasięg oddziaływania projektu:
Pierwszy etap projektu zakłada oddziaływanie lokalne.
Oddziaływanie społeczne- projekt będzie miał znaczenie jako nowa przestrzeń publiczna – miejsce integracji międzypokoleniowej, współtworzone przez lokalną społeczność dzielnicy Maciejów dzięki zaplanowanym funkcjom i obiektom do działań warsztatowych i edukacyjnych, w tym do wspólnych upraw roślinnych. Zdecydowanie będzie miał znaczenie dla aktywizacji i integracji mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz wzrostu poczucia lokalnej tożsamości.
Oddziaływanie ekologiczne- koncepcja ogrodu zawiera elementy rewitalizacji obszarów zdegradowanych i nieużytków w obrębie doliny rzeki Bytomki, ponadto odbudowa ekosystemu i odtworzenie bioróżnorodności tego terenu jest istotna dla łagodzenia globalnych zmian klimatycznych.
Oddziaływanie edukacyjne – popularyzacja wiedzy przyrodniczej, możliwość prowadzenia zajęć terapeutycznych (np. hortiterapia) dla ośrodków wparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.
W dobie rosnących potrzeb opiekuńczych dla coraz liczniejszej grupy osób starszych i zależnych, w starzejących się społeczeństwie nadal niewiele jest miejsc mogących zaktywizować seniorów. Nie tylko jest potrzeba zapewnienia pracy tym osobom lecz także różnorodnych zajęć i aktywności. „Zielona opieka senioralna” w Polsce nie jest popularna. Opieka skupiona jest raczej na zaspokojeniu podstawowych potrzeb, nie zagłębia się w sfery i potrzeby mentalne starszych osób. Praca w ziemi doskonale działa na psychikę nie tylko seniorów. Na rośliny warto nie tylko patrzeć, ale również ich dotykać, wąchać je, smakować. Im więcej zmysłów pobudza się, tym bardziej przebywanie na łonie natury poprawia samopoczucie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 200 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Stworzenie zgodnego z zasadami projektowania uniwersalnego miejsca zintegrowanego z miastem, dedykowanego grupom osób, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, którego celem będzie wspólna uprawa roślin i pozyskiwanie plonów oraz promocja i edukacja na rzecz działań proekologicznych. Funkcje farmy uzupełnione będą ogrodem terapeutycznym z miejscami do wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji ruchowej dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, które mogą stanowić miejsce spotkań czy wydarzeń integrujących różne grupy wiekowe. Zakładamy że użytkownikami będą przede wszystkim osoby starsze (jako grupa społeczna o dużym potencjale, przy równoczesnym braku ofert związanych z zagospodarowaniem ich czasu wolnego), osoby z niepełnosprawnością, młodzież szkolna i dzieci. Kontakt z przyrodą, zaangażowanie w proste prace gospodarcze, zapewnienie towarzystwa wpłyną na świadomość bycia przydatnym członkiem grupy osób to czynniki odgrywające ogromną rolę w zapewnieniu dobrego samopoczucia i poprawie stanu zdrowia niezależnie od wieku.
Równocześnie jest to alternatywne rozwiązanie dla Domów Dziennej Opieki.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Integracja społeczności, edukacja w temacie ekologii, możliwość kreatywnego spędzania czasu w bliskim kontakcie z naturą, rewitalizacja terenu oraz nadanie mu funkcji, podniesienie wartości estetycznej działki, dostępność dla każdej grupy użytkowników.
Eko-farma wpisuje się w wytyczne związane z polityką senioralną i aktywizacją osób starszych oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu poprzez zaproponowanie rozwiązań włączających grupy seniorów w działania społeczne łączące różne pokolenia. Realizuje również zasady zrównoważonego rozwoju poprzez propagowanie działań proekologicznych, pobudzających więzi społeczne i wykorzystanie potencjału danej społeczności.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z otrzymaną opinią dot. terenu inwestycji przez Biuro Planowania Przestrzennego oraz korespondencją z Wydziałami ON oraz ZM, ustalono że zakres inwestycji opisany we wniosku może obejmować działki o numerach: 2532/85; 2534/85; 2462/85; 2464/85. Wnioskodawca wyraził zgodę na proponowaną zmianę. Na podstawie wizji w terenie i analizy możliwości, zaproponowano ograniczenie prac w tym etapie skupiające się na oczyszczeniu, wykoszeniu, wykarczowaniu i częściowej niwelacji terenu. Ponadto koniecznym jest wykonanie inwentaryzacji zieleni jak również analiza hydrogeologiczna umożliwiająca zaprojektowanie ciągów pieszych w odpowiednich miejscach na danym terenie. Do aktualnej powierzchni tego terenu (na podstawie ww. działek), został dostosowany kosztorys szacunkowy, w którym dokonano zmian w zakresie:
• Podstawą rozpoczęcia prac powinno być wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją zieleni, opinią hydrogeologiczną oraz obsługą geodezyjną;
• Kolejno należy wykonać oczyszczenie i wykoszenie terenu, z karczowaniem oraz częściową niwelacją;
• Ogrodzenie terenu dostosowano do powierzchni czterech działek;
• Ciągi piesze wykonane zostaną na podstawie opinii hydrogeologicznej i odpowiednio wytypowanych na tej podstawie lokalizacjach;
• Umiejscowienie takich elementów jak kompostownik czy skrzynie warzywne oraz stoliki z ławkami, zostaną zaproponowane również w projekcie na podstawie wykonanych inwentaryzacji oraz analizy hydro;
• Najem sanitariatu oszacowano na okres 7 miesięcy (najem kabiny typu NS na podstawie oferty internetowej firmy WC Serwis)
• Projekt został ograniczony w aspekcie zakupów elementów w postaci szklarni, domków narzędziowni, budynku gospodarczego oraz lamp solarnych na rzecz dostosowania realnych, aktualnych kosztów robocizny oraz prac ziemnych i projektowych;
• Ograniczenia i zmiany nie spowodują zmian w zakresie głównego celu projektu tj. stworzenia ogrodu społecznego- dostosowanego do bezpiecznego użytkowania terenu przez różne grupy społeczne.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0051 Stworzenie strefy muzycznej dla rozszerzenia funkcjonalności oraz odbudowy i wzmacniania relacji społecznych mieszkańców

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 185 355,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Realizowany projekt ma na celu stworzenie bezpiecznego, ogólnodostępnego miejsca dla
osób chcących rozwijać i prezentować swoje talenty muzyczne. Rozmieszczenie w okolicy
fortepianu siedzisk umożliwi rozszerzy liczbę beneficjentów projektu o spontanicznie zbierających się słuchaczy. Całoroczny fortepian w miejscu publicznym umożliwi również prowadzenie zajęć muzycznych na świeżym powietrzu z wykorzystaniem żywego instrumentu. Stanowić to będzie również świetne miejsce dla spotkań lokalnych artystów. Wykorzystanie fortepianu podczas wydarzeń organizowanych w sąsiedztwie Domu Muzyki i Tańca podniesie ich atrakcyjność dla odwiedzających. Miejsce takie jest potrzebne również dla odbudowy i wzmacniania relacji społecznych, mocno nadszarpniętych przez dzisiejszą sytuację epidemiologiczną. Udowodnione jest, że samo słuchanie muzyki wpływa pozytywnie na nastrój i samopoczucie. Dodatkowo możliwość dzielenia wrażeń z innymi słuchaczami i wykonawcami pozwoli na nawiązanie nowych relacji i znajomości. Istotnym aspektem w dzisiejszych czasach jest możliwość ulokowania strefy muzycznej w otwartej przestrzeni, co znacznie podniesie bezpieczeństwo osób korzystających ze strefy poprzez ułatwienie utrzymania dystansu społecznego i mniejszego ryzyka zakażeniem wirusem SARS-CoV2 na otwartym powietrzu. Możliwość taką zapewni zastosowanie nowoczesnego fortepianu, który może być użytkowany na zewnątrz przez cały rok. Równie istotny jest fakt, że fortepian taki można szybko i łatwo zdezynfekować, gdyż jedynym miejscem narażonym na transmisję drobnoustrojów jest jego klawiatura.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 185 355,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Park im. Jacka Kuronia przy Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt swoim zasięgiem oddziaływania obejmie wszystkich mieszkańców dzielnicy, a także osoby ją odwiedzające.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Nieograniczona liczba osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem efektów realizacji projektu pozostanie Urząd Miasta Zabrze; Zakład Zieleni Miejskiej i Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Całoroczny fortepian w miejscu publicznym umożliwi stworzenie bezpiecznego, ogólnodostępnego miejsca dla osób chcących rozwijać i prezentować swoje talenty muzyczne prowadzenie zajęć muzycznych na świeżym powietrzu z wykorzystaniem żywego instrumentu. Stanowić to będzie również świetne miejsce dla spotkań lokalnych artystów. Wykorzystanie fortepianu podczas wydarzeń organizowanych w Domu Muzyki i Tańca (jarmarki, wystawy, happeningi, koncerty) podniesie ich atrakcyjność dla odwiedzających.
Miejsce takie jest potrzebne również dla odbudowy i wzmacniania relacji społecznych, mocno nadszarpniętych przez dzisiejszą sytuację epidemiologiczną. Udowodnione jest, że samo słuchanie muzyki wpływa pozytywnie na nastrój i samopoczucie. Dodatkowo możliwość dzielenia wrażeń z innymi słuchaczami i wykonawcami pozwoli na nawiązanie nowych relacji i znajomości.

Uwagi przy ocenie: 
Wydział Kultury i Dziedzictwa opiniuje, aby wniosek został pozostawiony bez dalszego biegu z uwagi na kwestie opisane poniżej.
Kosztorys przy tego rodzaju zamierzenia powinien zwierać koszty:
— zaprojektowania tzw. „małej architektury” i przyłącza energetycznego,
— utwardzenia terenu, celem zakotwiczenia fortepianu i siedziska,
— podpięcia i stałego zasilania w energię elektryczną,
— instalacji monitoringu i ubezpieczenia środka trwałego,
— zapewnienia konserwacji/czyszczenia instrumentu.
Zaproponowane miejsce usytuowania fortepianu w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Muzyki i Tańca w opinii Dyrektora tej Instytucji nie jest zasadne z uwagi na działającą w tym rejonie Kawiarnię Artystyczną i odbywające się tam koncerty oraz brak monitoringu. Ponadto lokalizacja instrumentu w parku, wśród drzew i krzewów, powoduje konieczność częstego czyszczenia instrumentu z uwagi na spadające liście, gałęzie i odchody ptactwa.
Wydział Kultury i Dziedzictwa zwraca uwagę, iż na niekorzyść oceny proponowanej lokalizacji, wpływa także niewielka odległość Parku im. Jacka Kuronia od Stadionu im. Ernesta Pohla, co wiąże się z okresowo wzmożonym ruchem kibiców uczestniczących w rozgrywkach meczowych.
Zwraca się przy tym uwagę, że realizacja tego typu projektu pociąga za sobą konieczność ponoszenia stałych kosztów związanych z zapewnieniem dopływu energii elektrycznej, monitoringu, ubezpieczenia i konserwacji (czyszczenia).
Z uwagi na powyższe, proponuje się. aby wniosek został pozostawiony bez dalszego biegu i bez wzywania Wnioskodawcę o poprawę kosztorysu.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0052 Stworzenie strefy relaksu w celu integracji i odbudowania relacji społecznych mieszkańców dzielnicy **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 107 060,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu utworzenie ogólnodostępnej strefy relaksu wykorzystującej elementy małej architektury jak leżanki i hamaki, stolik do gry w szachy i zestaw piknikowy. Strefa ma w założeniu zapewnić mieszkańcom dzielnicy miejsce wypoczynku w przestrzeni publicznej. Strefa będzie składać się pięciu leżanek i pięciu hamaków zawieszonych na słupkach stalowych. Dodatkowym wyposażeniem będą trzy zestawy piknikowe tj. stół z ławką z i bez oparcia oraz dwa zestawy do gry w szachy. Uzupełnieniem oferty dla odwiedzających będzie skrzynka do bookcrossingu. Zaproponowane elementy wpiszą się w istniejącą przestrzeń podnosząc poziom jej funkcjonalności i atrakcyjności.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 43

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 94 060,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 107 060,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 107 060,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Trocera 17, 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Park im. Poległych Bohaterów

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt swoim zasięgiem będzie obejmować wszystkich mieszkańców dzielnicy jak również osoby odwiedzające.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Nieograniczona liczba osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem efektów realizacji projektu pozostaje Urząd Miasta Zabrze; Zakład Zieleni Miejskiej i Usług Komunalnych MPGK Sp. z o.o.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest utworzenie miejsca, w którym każdy mieszkaniec dzielnicy i odwiedzający może odpocząć na świeżym powietrzu. Zastosowanie leżanek i hamaków będzie dodatkowym czynnikiem wzmacniającym efekt relaksacyjny, gdyż te elementy małej architektury dają możliwość przyjęcia przez użytkownika wygodnej pozycji półleżącej, na co nie pozwalają typowe ławki lub siedziska parkowe. Wyposażenie strefy w skrzynkę bookcrossingową umożliwi łatwy dostęp do książek i wymianę tytułów z innymi użytkownikami. Bookcrossing cieszy się dużym zainteresowaniem. Będzie doskonałym uzupełnieniem odpoczynku w strefie.
Umiejscowienie w przestrzeni stołu szachowego i zestawu piknikowego przyczyni się również do odbudowy i wzmacniania relacji społecznych, nadszarpniętych przez okres lockdownu i przymusowego dystansowania. Elementy małej architektury na wolnym powietrzu zmniejszą ryzyko zakażeniem wirusem SARS-CoV2, zwiększając przy tym bezpieczeństwo korzystających ze strefy.

Uwagi przy ocenie: 
Niezależnie od konieczności zaakceptowania przez wnioskodawcę zmian w kosztorysie, Park Poległych Bohaterów jest obiektem zabytkowym i wszelkie zmiany w jego obszarze wymagają uzyskania zgody w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Katowicach. Jeśli wnioskodawca zaakceptuje zaproponowane zmiany (kosztorys + ewentualna zmiana lokalizacji) i Urząd Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaakceptuje projekt – projekt może zostać przyjęty do realizacji.

P0053 Wyposażenie Parku im. rtm. Witolda Pileckiego w wielofunkcyjne ławki fitnes

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 116 800,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu utworzenie ogólnodostępnej strefy sportu wykorzystującej podstawowe elementy takie jak ławki z dodatkowymi relingami do wykonywania treningu. Wzdłuż ciągów pieszych zamontowane zostaną ławki umożliwiające odpoczynek oraz przeprowadzenie ćwiczeń sportowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 23

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 97 800,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 116 800,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 116 800,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Park im. rtm. Witolda Pileckiego

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt zakresem swojego działania obejmie mieszkańców dzielnicy oraz wszystkie osoby ją odwiedzające.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Nieograniczona liczba osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem efektów realizacji projektu pozostanie Urząd Miasta Zabrze; Zakład Zieleni Miejskiej i Usług Komunalnych MPGK Sp. z o.o.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Umiejscowienie ławek fitness wzdłuż ciągów pieszych zapewnieni mieszkańcom komfortową i funkcjonalną przestrzeń do uprawiania sportu oraz wypoczynku. Ławki fitness poszerzą zakres aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Możliwość wykonywania
różnorodnych ćwiczeń od treningu siłowego po rozciąganie będzie doskonałą odpowiedzią na potrzeby młodzieży, dorosłych, jak i osób starszych.
Realizacja projektu zaspokoi potrzebę uprawiania sportu niekoniecznie na siłowni plenerowej. Nadal pozostajemy przy promowaniu ćwiczeń na świeżym powietrzu, jednak z wykorzystaniem wielofunkcyjnych ławek.
Pandemia wywołana wirusem SARS-coV2 rażąco wpłynęła na relacje społeczne i aktywność fizyczną mieszkańców. Wiele osób ma przed sobą długą drogę do powrotu pełnej sprawności fizycznej. Dzięki możliwości wykonywania różnorodnych ćwiczeń przy ławkach fitness, stanowić będą one doskonałą odpowiedź na potrzebę dbania o zdrowy styl życia.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0054 Oświetlenie solarne dla terenów zielonych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 345 450,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest montaż latarni solarnych w ogrodach działkowych Mostostal i Słońce zlokalizowanych w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 323

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 345 450,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 345 450,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Andrzeja Struga B/N

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Ogrody działkowe zlokalizowane w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
11/1, 11/2, 11/3, 12

Zasięg oddziaływania projektu:
Działkowcy i mieszkańcy dzielnicy, mieszkańcy dzielnic ościennych

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ponad 4000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa estetyki, umożliwienie wieczornych spacerów na terenie ogrodów działkowych, które spełniają rolę terenów zielonych

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— montaż 22 latarni solarnych na alejkach ogrodowych w ROD Mostostal,
— montaż 20 latarni solarnych na alejkach ogrodowych w ROD Słońce.

P0055 Trawiaste boisko do rekreacyjnej gry w piłkę nożną

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 160 008,00 zł
Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada powstanie boiska do gry w piłkę nożną w miejscu nieużywanego placu do gry w plażową siatkówkę

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 114

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
W 2022 roku opracowano dokumentację projektową na wykonanie prac budowlanych, natomiast w roku 2023 w drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym 28 grudnia 2023 r. zawarto umowę na realizację inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na czerwiec 2024 roku.

Informacja wg stanu na 31 marca 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/20/22 ZBO 2022 TRAWIASTE BOISKO DO REKREACYJNEJ GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 160 008,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 160 008,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Park przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury, ul. Sikorskiego 114

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka numer 3772/82 Własność gmina Zabrze

Zasięg oddziaływania projektu:
Powstanie boiska z nawierzchnią trawiastą da możliwość zarówno dorosłym jak i dzieciom ruchu na świeżym powietrzu. Park odwiedzany jest o przez całe rodziny Na miejscu jest popularny w dzielnicy plac zabaw. Teren zapewnia łatwy i otwarty dostęp do boiska. Do tej pory dzielnica nie posiada miejsca ogólnie dostępnego do gry w piłkę nożną, dlatego dzieci, młodzież i dorośli chętnie skorzystają z możliwości rozegrania meczu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie realizowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Zabrzu na podstawie projektu budowlanego zgodnie z uprawnieniami wybranego wykonawcy.
Projekt zakłada usunięcie chwastów w obrębie istniejącego placu do siatkówki plażowej o wymiarach 30m x 20m i pow. 600m kwadratowych, o podłożu z piasku, pokrycie terenu warstwą ziemi i wyrównaniem, założenie na całej powierzchni siatki chroniącej przed kretami, ważenie trawy w rolkach na powierzchni, montaż piłkochwytów od strony wschodniej (ul. Sikorskiego), zakup i montaż bramek 3mx2m, montaż 6 ławek, 6 koszów na śmieci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W chwili obecnej w naszej dzielnicy Pawłów nie ma ogólnie dostępnego miejsca gdzie byłaby możliwość rekreacyjnej gry w piłkę nożną. Wielu młodych jak i starszych osób szuka takiej możliwości wynajmując miejsc do gry w halach gimnastycznych czy na orlikach. Idąc za potrzebami mieszkańców myślę że powstanie tego rodzaju obiektu przyniesie wiele dobrego. Usytuowanie boiska w parku obok Dzielnicowego Ośrodka Kultury, w którym istnieje również plac zabaw i jest odwiedzany przez całe rodziny pozwoli na aktywne spędzenie czasu dla całej rodziny. Młodzi i starsi miłośnicy piłki będą mogli pomiędzy sobą urządzić gry rekreacyjne, a nawet amatorskie turnieje, niezależnie od wieku i płci.

P0056 Rowerowy raj — Zabrze Trails w parku im. Rotmistrza Pileckiego

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zaprojektowanie i wybudowanie małego kompleksu zrównoważonych terenowych tras rowerowych w Parku im. Pileckiego. Kompleks będzie zawierać jednokierunkowe trasy o różnym przeznaczeniu i stopniu trudności np.
— łatwe trasy typu singletrack / flow przeznaczona dla początkujących i dzieci – o niewielkim nachyleniu i umiarkowanych nierównościach terenu (muldach) – najlepiej wybudowana po najdłuższym obwodzie kompleksu,
— średnie trasy typu singletrack / flow – o większym nachyleniu i trudniejszych przeszkodach („stoliki”, „dropy”)
oraz strefę skill zone do doszkalania techniki i umiejętności jazdy na rowerze wraz z infrastrukturą towarzyszącą: ławki, stojaki na rowery, śmietniki, oznaczenia tras, a także regulamin (m. in. wymagający jazdy w kasku).
Trasy powinny spełniać dobre praktyki i założenia zrównoważonych tras rowerowych opisane w następujących publikacjach: książka Trail Solutions – IMBA’s Guide to Building Sweet Singletracks, autor: Vernon Felton, ISBN 0-9755023-0-1 2004, książka Bike Parks IMBA’s Guide to New School Trails, autor Bob Allen, ISBN 0-9755023-2-8 2014
Początek kompleksu byłby umiejscowiony na Zaborzu, w rejonie ul. Jodłowa, koniec – na Guido, od strony ul. 3 Maja.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Uszczegółowienie lokalizacji: Park im. Pileckiego

Zasięg oddziaływania projektu:
W Zabrzu nie ma obecnie podobnego obiektu. Single track ma szansę przyciągnąć nie tylko dzieci i młodzież z Zabrza, ale i z całego Śląska. Co sugeruje wysokie zainteresowanie podobnymi inwestycjami w innych lokalizacjach o podobnym rozmiarze jak no. Park Wiśniowiec w Rybniku, trasy Stefanka i Cyganka w Bielsku Białej. A w szczególności Kompleksu Bielszowice Trails w Rudzie Śląskiej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000 osób tygodniowo, dostępność do kompleksu ograniczona jest tylko i wyłącznie brakiem sztucznego oświetlenia oraz wymogiem korzystania z niego w kasku.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny z bezwzględnym wymogiem korzystania z niego w kasku. Dysponentem może być miasto, ewentualnie może nim być jedno z zabrzańskich stowarzyszeń, zajmujących się kulturą fizyczną.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zachęcanie dzieci i młodzieży jak również dorosłych do aktywności fizycznej, integracja, twórcze spędzanie wolnego czasu, całymi rodzinami. Jak również rozwój i rozbudowa infrastruktury Parku.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca, pomimo prośby jednostki oceniającej (Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej), nie przedstawił żadnych parametrów tras rowerowych (długość, szerokość, oświetlenie, lokalizacja itp.).
Ze względu na planowane inwestycje miejskie lokalizacja ścieżek rowerowych ma zasadnicze znaczenie.
Ze względu na konieczność opracowania programu funkcjonalno – użytkowego wniosek nie będzie zrealizowany w jednym roku budżetowym.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Prezydent Miasta Zabrze
Małgorzata Mańka – Szulik

Odwołanie od wstępnej oceny projektu do Budżetu Obywatelskiego

Chciałbym odwołać się od niekorzystnej oceny mojego projektu do Budżetu Obywatelskiego P0056 Rowerowy raj — Zabrze Trails w parku im. Rotmistrza Pileckiego. Uważam, że złożyłem wszelkie niezbędne wyjaśnienia, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej urzędnikom Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego.
Chciałbym raz jeszcze wyjaśnić podstawowe wątpliwości:
• inwestycja w ogólnym zarysie polega na wytyczeniu i wykonaniu tras, wyłożeniu ich odpowiednią nawierzchnią, zbudowaniu różnego rodzaju przeszkód.
• na tym etapie koncepcji brak dokładnych parametrów tras rowerowych nie powinien być zarzutem. Z informacji, które otrzymałem od firm budujących podobne trasy wynika, że realizuje się je w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i takie szczegóły dopracowuje się na etapie projektu (czas jego przygotowania wynosi około miesiąca), uwzględniając inne miejskie plany, związane z tym terenem.
• Co ważne, sam projekt jest modułowy, na początku może powstać jedna lub dwie trasy, a kolejne mogą powstać w następnych latach, w ramach innych projektów.
• Trasa, od projektu do wykonania, może zostać zrealizowana w ciągu 4-5 miesięcy – miesiąc zajmuje projektowanie, 3 – 4 miesiące wykonanie – taką informację mam od firm, zajmujących sięPani Prezydent, w mieście Zabrze nie ma podobnych atrakcji do aktywnego spędzania wolnego czasu. Myślę, że taka realizacja przyciągnie nie tylko zabrzan, ale i mieszkańców okolicznych miast. Proszę więc o pozytywne rozpatrzenie tego odwołania.

Odwołanie jest zawarte w  pliku. Zobacz plik

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Opinia wydziału / jednostki oceniającej w sprawie odwołania od niedopuszczenia projektu P0056 do głosowania:

W odpowiedzi na pismo WBU-II.3020.4.56.2021.EM z dnia 22.09.2021 roku Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej po ponownym, dokładnym przeanalizowaniu wniosku, zadanych pytań oraz odpowiedzi Wnioskodawcy podtrzymuje swoje poprzednio stanowisko zawarte w piśmie NR.7011.277.2021.JP; 7758w/2021 z dnia 26.08.2021 roku.
Uzasadnienie:
1. We wniosku oznaczonym jako P0056 Wnioskodawca nie określił żadnych parametrów technicznych (długość, szerokość, ukształtowanie, nawierzchnia, lokalizacja, itp.) proponowanych obiektów/urządzeń;
2. Wnioskodawca stwierdził, że zadanie powinno być realizowane w trybie zamówienia publicznego „zaprojektuj mi wybuduj”:
• szczegółowe warunki programu funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072)
• Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne
• Program funkcjonalno-użytkowy (PFU), łącznie z warunkami technicznymi jest podstawowym dokumentem przygotowywanym przez zamawiającego w zamówieniach publicznych, w ramach:
o zorganizowania procesu budowy (wg ustawy Prawo budowlane),
o przygotowania robót (wg kodeksu cywilnego),
o przygotowaniu zamówienia na „zaprojektuj i wybuduj” (wg ustawy Prawo zamówień publicznych).
3. Wnioskodawca zapytany o parametry techniczne obiektów budowlanych ogólnikowo opisanych we wniosku udzielił równie ogólnikowej odpowiedzi – e-mail w załączeniu;
4. Wnioskodawca w swoim odwołaniu podkreśla, że złożył wszystkie niezbędne wyjaśnienia urzędnikom Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego – nie wiemy jakie to były wyjaśnienia
Przygotowanie postępowania przetargowego i realizacja zadania objętego wnioskiem w formule „zaprojektuj i wybuduj” nie jest możliwe w ciągu roku budżetowego, tym bardziej, że należałoby uprzednio w trybie przetargowym zlecić opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego.
Mając powyższe na uwadze jesteśmy zmuszeni podtrzymać nasze poprzednie stanowisko.

Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania zawarta jest w pliku. Zobacz plik

P0057 Wymarzony skatepark

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 330 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest zbudowanie nowoczesnego i bezpiecznego skateparku w Parku im. Jacka Kuronia, za Domem Muzyki i Tańca.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 192

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 330 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 330 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Obiekt ma powstać dokładnie w miejscu obecnego starego i zniszczonego skateparku.

Zasięg oddziaływania projektu:
Nowoczesny skatepark będzie obiektem, z którego będą korzystać nie tylko mieszkańcy dzielnicy, ale i całego miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1500 osób miesięcznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt powinien być ogólnodostępny, a jego dysponentem może być któraś z miejskich jednostek, na przykład MOSiR.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca do aktywności fizycznej, przyjaznego dzieciom i młodzieży.
Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
Integracja mieszkańców dzielnicy.

P0058 Sportowy Janek **

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa Skateparku oraz III etap Budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 395

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do ekspolatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/21/22 ZBO 2022 SPORTOWY JANEK

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja: 
ul. Sportowa 5 oraz skatepark na terenie Walki Zabrze wzdłuż ul. Winklera.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2244/80 lub 2246/80

Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole w roku szkolnym 2020/2021 uczy się 590 uczniów w klasach ogólnodostępnych i sportowych o profilu mi.in. piłka nożna. Brak boiska do piłki nożnej uniemożliwia prawidłową realizację programu zajęć pozalekcyjnych, a także czasu wolnego uczniów i młodzieży z dzielnicy Guido. Boisko jak również skatepark będzie służyć uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko dla uczniów naszej szkoły, na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe podczas wakacji.
Okoliczni mieszkańcy z rodzinami będą mogli aktywnie spędzać wolny czas na skateparku i na boisku oraz na istniejącym już placu zbaw czy boisku do koszykówki.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychomotoryczny uczniów naszej szkoły oraz integrację lokalnego środowiska wokół sporu, dzieci i młodzież bardzo chętnie gra w piłkę, biega skacze, jeździ na rolkach czy hulajnogach.
Realizacja projektu umożliwi rozpowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia, rywalizacji sportowej, zasad fair play i poprawy ogólnego rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego naszej młodzieży.

Uwagi przy ocenie: 
Z uwagi na oszacowane koszty piłkochwytów i skateparku zrezygnowano z wykonywania oświetlenia boiska.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0059 Modernizacja pojazdu gaśniczego wraz z wymianą silnika i osprzętu

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 150 000,00 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Podstawowym działaniem jest modernizacja używanego pojazdu gaśniczego, w zakresie remontów, wymiana silnika wraz z osprzętem, prace instalacyjne- mechaniczne w tym blacharskie, zakup i montaż dodatkowego osprzętu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 405

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało zrealizowane.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/22/22 ZBO 2022 MODERNIZACJA POJAZDU GAŚNICZEGO WRAZ Z WYMIANĄ SILNIKA I OSPRZĘTU

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Kategoria projektu:
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Zabrze, ul. Warmińska 1

Uszczegółowienie lokalizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowicach

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy miasta Zabrze, miasto Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Zabrza ok 170000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– Ochotnicza Straż Pożarna Grzybowice

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— zapewnienie wieloletniej sprawności pojazdu
— poprawa skuteczności działań ratowniczych
—poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Zabrza poprzez wzrost efektywności działań (skrócenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia, stała dyspozycyjność pojazdu)

P0060 Miejsce do relaksu (leżaki, alejki, tablice edukacyjne, miejsce spotkań itp.)

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Miejsce do relaksu (leżaki, alejki, tablice edukacyjne, miejsce spotkań itp.) to kolejna projekt, który ma na celu integracje mieszkańców i nawiązywania relacji w pięknej dzielnicy jaką jest zielony Maciejów. Miejsce odpoczynku, relaksu na łamach natury. W ramach projektu zamierzamy umożliwić mieszkańcom miejsce do spotkań, gdzie będzie można odpocząć, porozmawiać czy przeczytać książkę dzięki m. in. bibliotece, która będzie na świeżym powietrzu. Miejsce posłuży do zwiedzania, podziwiania zwierząt (mini zoo), zdobywania wiedzy na temat zwierząt i przyrody dzięki tablicą edukacyjnym. Całość inwestycji znalazłaby się na terenie chętnie odwiedzanego Klubu Jeździeckiego Maciejówka MOSiR Zabrze. Projekt przeznaczony dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych od
najmłodszych do seniorów. Za największą zaletę parków jest możliwość spacerowania oraz kontakt z przyrodą nasz projekt to gwarantuje.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 314

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W roku 2023 zawarto umowę na realizację zadania z wybranym wykonawcą robót budowlanych (w formie „Zaprojektuj i wybuduj”), związanych z utworzeniem miejsca do relaksu na terenie Klubu Jeździeckiego „Maciejówka” przy ul. Srebrnej 10 w Zabrzu. Wykonawca wywiązał się z umowy i w październiku nastąpił odbiór robót budowlano-montażowych. W ramach zadania zawarto równiez umowę na wykonanie, dostawę i montaż 15 ławek w przedmiotowej lokalizacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/23/22 ZBO 2022 MIEJSCE DO RELAKSU (LEŻAKI, ALEJKI, TABLICE EDUKACYJNE, MIEJSCE SPOTKAŃ ITP.)

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie

Lokalizacja:  ul. Srebrna 10

Uszczegółowienie lokalizacji: Klub Jeździecki Maciejówka MOSiR Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
46/16

Zasięg oddziaływania projektu:
Miejsce do relaksu (leżaki, alejki, tablice edukacyjne, miejsce spotkań itp.) to kolejna możliwość integracji i nawiązywania relacji w pięknej dzielnicy jaką jest zielony Maciejów. W ramach projektu zamierzamy umożliwić mieszkańcom miejsce do spotkań, gdzie będzie można odpocząć, porozmawiać czy przeczytać książkę dzięki m. in. bibliotece, która będzie na świeżym powietrzu. Miejsce posłuży do zwiedzania, podziwiania zwierząt (mini zoo), zdobywania wiedzy na temat zwierząt i przyrody dzięki
tablicą edukacyjnym. Całość inwestycji znalazłaby się na terenie chętnie odwiedzanego Klubu Jeździeckiego Maciejówka MOSiR Zabrze. Projekt przeznaczony dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych od najmłodszych do seniorów. Za największą zaletę parków jest możliwość spacerowania oraz kontakt z przyrodą nasz projekt to gwarantuje. Projekt będzie miał wysoki zasięg oddziaływania ponieważ obecnie ze stajni korzystają mieszkańcy nie tylko Madejowa ale całego Zabrza czy Śląska.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacujemy ponad 200 osób korzystających z terenu w różnych porach dniach. Rano dzieci i młodzież, osoby starsze, seniorzy, popołudniu dodatkowo beneficjenci klubu. Teren mocna użytkowany będzie w okresie letni, gdy kąpielisko leśne, które jest blisko terenu Klubu Jeździeckiego będzie otwarte, co przyprowadzi dodatkowe osoby na teren klubu. W okresie letnim również odbywa się turniej HUBERTUS, które przyciąga tysiące osób, które również będą mieli możliwość skorzystania z terenu, który zostanie zagospodarowany.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada ogólnodostępne alternatywne miejsce do spędzania czasu dla mieszkańców. Wszystkie wymienione rzeczy w projekcie będą znajdować się na terenie gminy Zabrze. Dysponentami obiektów będzie MOSiR.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów.
2. Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Integracja, nawiązywanie relacji środowiska lokalnego.
4. Edukacja.

P0061 Powiększenie i modernizacja istniejącego placu zabaw

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 110 811,75 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Powiększenie istniejącego obecnie placu zabaw połączone z montażem dodatkowych urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci oraz stojaka na rowery. Wykonanie z kostki brukowej dojścia do placu zabaw oraz przejścia wzdłuż ogrodzenia. Wykonanie instalacji monitoringu i podłączenie kamer wizyjnych monitorujących plac zabaw oraz jego otoczenie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 653

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie wykonano. Efekty działań przekazano do ekspoloatacji.

Informacja wg stanu na 31 stycznia 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/JGN/24/22 ZBO 2022 POWIĘKSZENIE I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 110 811,75 zł

Wartość projektu do głosowania: 110 811,75 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wincentego Witosa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka ewidencyjna nr 1327/158.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt z zasady przeznaczony jest dla mieszkańców terenów położonych przy ul. Witosa w Zabrzu Grzybowicach.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba beneficjentów: 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Istniejący obecnie plac zabaw jest ogólnie dostępny i w tym zakresie nie przewiduje się żadnych ograniczeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa funkcjonalności oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania funkcjonującego już placu zabaw.

P0062 Modernizacja i doposażenie obiektów sportowych UKS Quo Vadis Makoszowy **

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt swoim zakresem obejmuje : montaż kontenerowej szatni dla drużyn sportowych z zapleczem sanitarnym 1 natryskami oraz montaż profesjonalnych bramek do piłki nożnej z siatkami.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 206

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 stycznia 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/25/22 ZBO 2022 MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH UKS QUO VADIS MAKOSZOWY

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 168 353,10 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Daleka 2

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1402/42 Działka gminna użytkowana przez Uks Quo Vadis Makoszowy.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmie swoim zasięgiem dzieci i młodzież, którzy uczestniczą w treningach i regularnych rozgrywkach prowadzonych przez UKS Quo Vadis Makoszowy jak i przez ZSP nr 7. W godzinach popołudniowych z obiektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
400

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko UKS Quo Vadis Makoszowy użytkowane jest przez sportowców klubu, uczniów. W godzinach popołudniowych obiekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców. W godzinach popołudniowych obiekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szatnie będą służyć zawodnikom UKS Quo Vadis Makoszowy. Obecnie zawodnicy przebierają się w szatni w szkole. Bramki będą służyć zawodnikom klubu UKS Quo Vadis, dzieciom i młodzieży ZSP7, jak i wszystkim chętnym mieszkańcom dzielnicy.

Uwagi przy ocenie: 
Po analizie przesłanych przez Wnioskodawcę materiałów oraz korespondencji wynika, że nie uwzględnił on kosztów związanych z wykonaniem robót związanych z fundamentowaniem pod kontenery, instalacji przyłączeniowych zewnętrznych (wod.-kan., elektrycznej i wentylacji mechanicznej) oraz sprawdzenia kosztorysów ofertowych na etapie postępowania przetargowego. Ponadto kwota przeznaczona na nadzór inwestorski została niedoszacowana. Po przeprowadzonej rozmowie oraz wspólnej analizie kosztów inwestycji Wnioskodawczyni zwiększyła do maksimum kwotę tj. do 175 000,00 PLN oraz zdeklarowała się – mail z 20 sierpnia 2021 r. – że wymagane podłączenia niezbędnych mediów (woda, kanalizacja sanitarna, prąd, wentylacja mechaniczna) zostaną wykonane we własnym zakresie przez UKS Quo Vadis Makoszowy z pobliskiego obiektu.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0063 Zdrowa woda dla każdego ucznia — montaż dystrybutorów wody w szkołach podstawowych na terenie miasta Zabrze

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 498 400,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada dostawę i montaż bezdotykowych dystrybutorów wody w szkołach podstawowych na terenie miasta Zabrze. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia plastikowych butelek i poprawa nawyków żywieniowych wśród uczniów poprzez propagowanie picia wody kranowej zamiast słodzonych napojów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 2 550

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/26/22 ZBO 2022 ZDROWA WODA DLA KAŻDEGO UCZNIA – MONTAŻ DYSTRYBUTORÓW WODY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE MIASTA ZABRZE

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 498 400,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 498 400,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
ochrona środowiska
zdrowie

Lokalizacja: 
Teren Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie miasta Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: 
SP nr 1 ul. Sportowa 5 (2 szt.); SP nr 5 ul. Królewska 4 (3 szt.); SP nr 6 ul. Klonowa 23 (1 szt.); SP nr 8 ul. Wajdy 7 (1 szt.); SP nr 11 ul. Daleka 2 (2 szt.); SP nr 14 ul. Gdańska 10 (2 szt.); SP nr 17 ul. Korczoka 98 (3 szt.); SP nr 18 ul. Sitki 56 (3 szt.); SP nr 19 ul. Płaskowickiej 2 (3 szt.); SP nr 21 ul. Bytomska 26 (1 szt.); SP nr 23 ul. Pestalozziego 16 (2 szt.); SP nr 25 ul. Kotarbińskiego 18 (2 szt.); SP nr 26 ul. Ogórka 9 (3 szt.); SP nr 27 ul. Chopina 26 (1 szt.); SP nr 29 ul. Budowlana 26 (3 szt.); SP nr 30 ul. Wawrzyńskiej 11 (3 szt.); SP nr 31 ul. Jordana 7 (2 szt.,); SP nr 33 ul. Zamenhofa 56 (1 szt.); SP nr 36 pl. Warszawski 6 (6 szt.); SPS nr 38 ul. Damrota 33 (2 szt.); SPS nr 39 ul. Wolskiego 10 (1 szt.); SP nr 42 ul. Gagarina 2 (1 szt.); SPS nr 47 ul. Sienkiewicza 43 (1 szt.); SP nr 48 ul. Zwrotnicza 11 (3 szt.).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nie dotyczy.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar całego miasta.
Zakłada się, że jego beneficjentami są głównie:
– uczniowie szkół podstawowych;
– kadra zatrudniona w szkołach;
– pozostali pracownicy szkół;
– rodzice uczniów;
– osoby wizytujące szkołę.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
22.000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Głównym założeniem projektu jest zasada publicznej dostępności do wody pitnej oraz zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Każda osoba znajdująca się w placówce szkolnej będzie miała możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do wody pitnej, co jest zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w kontekście udostępniania wody w przestrzeni publicznej.
Projekt ma na celu eliminowanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność poprzez kierowanie się zasadą respektowania odmienności osób z niepełnosprawnościami. zapewnienie tym osobom dostępności, zwłaszcza przy zastosowaniu uniwersalnego projektowania przestrzeni, stosowanie racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Dystrybutor może być zamontowany na dowolnej wysokości wybranej przez dyrektora placówki, co pozwala na dostosowanie urządzeń również dla osób niepełnosprawnych.
Urządzenie ma być podłączone bezpośrednio do sieci wodociągowej znajdującej się w budynku szkoły. Planowany jest montaż urządzeń w pobliżu pionów wodociągowo-kanalizacyjnych, aby zminimalizować ingerencję w ściany budynku szkoły. Dodatkowo urządzenie ma być podłączone do sieci elektrycznej, aby umożliwić całkowicie bezdotykową obsługę (zbliżenie butelki lub bidonu do urządzenia automatycznie uruchamia strumień wody). Proponowane dystrybutory nie posiadają żadnych dodatkowych zbiorników wody, przez co nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych sanityzacji urządzeń — ich działanie jest zbliżone do zwykłego kranu podłączonego do sieci.
Urządzenia mają zamontowany dodatkowy filtr usuwający ewentualne zabrudzenia z wewnętrznej sieci wodociągowej znajdującej się w budynku szkoły, który podlega wymianie dwa razy w roku. Wymiana każdorazowo może zostać wykonana bezpośrednio przez pracownika szkoły dzięki zaproponowanej w kosztorysie głowicy uniwersalnej do filtra wody — nie jest konieczne wzywanie serwisu. Urządzenia nie wystają za bardzo ze ściany (w maksymalnym miejscu mają głębokość 18,4 cm) oraz nie posiadają żadnych ostrych krawędzi, przez co uszkodzenie ciała przez dzieci bawiące się na korytarzach w ich pobliżu jest znacząco ograniczone. W kosztorysie projektu zostały ujęte również maty antypoślizgowe, aby zabezpieczyć podłogę przy urządzeniach, żeby żadne dziecko nie poślizgnęło się w okolicy dystrybutora. Ponadto zaproponowany został również montaż systemu automatycznego opłukiwania dystrybutora, który ma na celu zapewnienie higienicznego poboru wody z urządzenia oraz zapobiega zastojom wody w urządzeniach. System jest zasilany z 6 baterii typu AA, które podlegają wymianie co 9 miesięcy. Ich wymiana również jest dokonywana bezpośrednio przez pracownika szkoły.
Koszty montażu urządzeń, ujęte w ofercie otrzymanej od firmy specjalizującej się w montażu podobnych urządzeń na terenie całego kraju, obejmują wszystkie wymagane elementy konieczne do bezpiecznego zamontowania dystrybutorów.
Dysponentami dystrybutorów wody będą dyrektorzy szkół podstawowych na terenie miasta Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele projektu:
— Wyposażenie zabrzańskich szkół podstawowych w urządzenia umożliwiające uczniom i pozostałym osobom znajdujących się na ich terenie, dostęp do wody pitnej bezpośrednio z sieci wodociągowej.
— Pozytywny wpływ na zdrowie. Projekt zakłada montaż bezdotykowych dystrybutorów wody pitnej w szkołach. Celem tego działania jest udostępnienie dzieciom alternatywnego do słodkich napojów źródła wody pitnej.
— Pozytywny wpływ na środowisko. Wdrożenie projektu zmniejszyłoby zużycie plastikowych butelek, poprzez możliwość bezdotykowego napełniania bidonów i butelek wodą pitną. Świeżo przefiltrowana woda byłaby dostępna dla uczniów za darmo, w nieograniczonej ilości, z zachowaniem wszelkich niezbędnych zasad higieny (brak konieczności dotykania urządzenia, aby móc z niego skorzystać).
— Funkcja edukacyjna. Wdrożenie projektu po pierwsze zmieniłoby nawyki żywieniowe wśród dzieci, a po drugie uświadomiło im wpływ produkcji plastiku na środowisko, co w dłuższej perspektywie czasu pomogłoby ograniczyć jego produkcję.
Proponowane urządzenia mogą być wykorzystywane w trakcie trwającej pandemii COVID-19, gdyż są urządzeniami całkowicie bezdotykowymi, tym samym spełnione są wymagania stawiane przez Głównego Inspektora Sanitarnego zgodnie z którymi „zaleca się pozostawienie w użytkowaniu wyłącznie tych form udostępniania wody do picia, które nie powodują styczności kranu z ustami, ale także twarzą dziecka znajdującej się w bliskiej odległości od źródła wody oraz nalewanie wody wyłącznie do czystych szklanek (każdorazowo umytych) lub pojemników jednorazowych” (por. pismo GIS o sygn. HŚ.BW.552.127.4.2020 z dnia 06 marca 2020 roku). Napełnianie bidonów wodą z urządzenia odbywa się bez kontaktu z urządzeniem poprzez elektroniczny sensor zbliżeniowy, który
wykrywa podłożoną butelkę lub bidon i uruchamia automatycznie zawór wody, który po ok. 20 sekundach ponownie się zamyka.
Projekt wpisuje się w stanowisko Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Zdrowia w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów. Przedmiotową inicjatywą chcemy promować kulturę dbania o zdrowie dzieci i młodzieży poprzez zachęcanie ich do picia wody.
Dodatkowo wprowadzona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w kontekście udostępniania wody w przestrzeni publicznej nakłada obowiązek nieograniczonego dostępu do wody pitnej na terenie wszystkich placówek publicznych. Tym samym od 2023 roku pojawi się obowiązek posiadania podobnych urządzeń we wszystkich instytucjach publicznych. Chcemy naszym projektem zabezpieczyć szkoły podstawowe, aby były już przygotowane na powyższe zmiany.
Podsumowując, dystrybutory wody zyskują coraz większą popularność w Europie i na świecie, ponieważ zapewniają łatwy, szybki, bezpieczny i higieniczny dostęp do wody pitnej bezpośrednio z sieci wodociągowej. Zamontowanie takich urządzeń w szkołach nie tylko spowoduje, że dzieci i młodzież będą chętniej sięgać po wodę, która jest zdecydowanie zdrowsza niż słodzone napoje gazowane, ale także przyczyni się do kształtowania świadomych postaw proekologicznych poprzez zmniejszenie popytu na plastikowe butelki jednorazowego użytku.

P0064 Projekt remontowo-modernizacyjny — energooszczędność i poprawa wyglądu budynku przy ul. Wolności 330 obsługującego uczniów szkół branżowych i rzemieślników

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 450 321,74 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budynek w użytkowaniu wieczystym, powinien być wizytówką Miasta, gdyż leży przy głównej drodze w centrum. Realizowany Jest tu obowiązek edukacyjny uczniów szkół branżowych. Konieczna termomodernizacja obejmie ocieplenie dachu i murów, dzięki czemu znacznie ograniczy się zużycie energii.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 450 321,74 zł

Kategoria projektu:
edukacja
ochrona środowiska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wolności 330

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
562/38
601/38
605/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Budynek przy ul. Wolności 330 jest w użytkowaniu wieczystym Cechu do dnia 07.11.2083 r. i powinien być wizytówką Miasta, gdyż usytuowany jest w centrum Miasta przy głównej drodze. Na bieżąco prowadzone są remonty, mające na celu utrzymanie budynku w jak najlepszym stanie. W związku z regulacjami prawnymi mającymi na celu ochronę środowiska konieczne jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku obejmującej zarówno położenie styropapy na 300 m^ dachu, jak i ocieplenie ścian.
Dzięki temu nastąpi znaczne ograniczenie zużycia energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń zimą oraz schłodzenia latem.
Budynek jest wykorzystywany na cele związane z wykonywaniem zadań statutowych dla zrzeszonych przedsiębiorców tj. zapewnienie pomocy instruktażowej i doradczej, utrwalanie więzi środowiskowych, ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła oraz zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów administracji państwowej, instytucji samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, zawodowych oraz gospodarczych.
W Cechu odbywają się konkursy oraz egzaminy teoretyczne i praktyczne dla uczniów szkół branżowych, szkolenia z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla ww. uczniów oraz przedsiębiorców, ponadto spotkania rzemieślników, podczas których omawiane są sprawy związane z rozwojem rzemiosła i przedsiębiorczości, bieżące tematy, w tym te dotyczące praktycznej nauki zawodu uczniów szkół branżowych i spraw uczniowskich.
Dzięki organizacji wydarzeń skierowanych do uczniów będących pracownikami młodocianymi, są oni lepiej przygotowywani do egzaminów czeladniczych organizowanych w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. W marcu tego roku został zakończony poważny remont drugiego tj. najwyższego piętra, obejmujący kompletny remont toalety, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, położenie gładzi, szlifowanie i malowanie ścian i sufitów oraz dostosowanie pomieszczeń do bieżących standardów.
Dzięki tym działaniom chcemy ponownie w Zabrzu organizować dla Izby Rzemieślniczej w Katowicach egzaminy czeladnicze, co dzięki odpowiedniej promocji podniesie prestiż Miasta, jako przyjaznego dla zdobywania kwalifikacji rzemieślniczych. Jednak wskazane
jest, by w pomieszczeniu, w których komisja egzaminacyjna oraz uczniowie będą przebywać, panowała odpowiednia temperatura, a to jest trudne do osiągnięcia przy braku ocieplonych murów i dachu, choć posiadamy sprawny system ogrzewania.
Dach jesienią ubiegłego roku został zabezpieczony, by ulewne deszcze nie spowodowały szkód w wyremontowanych pomieszczeniach, jednak wymaga on już całkowitej wymiany papy, a przy okazji ocieplenia styropapą, dzięki czemu położona warstwa izolacyjna wpłynęłaby na ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i zużycia energii niezbędnej do utrzymania właściwej temperatury.
Podobne cele przyświecają termomodernizacji ścian. Dzięki tym remontom, uczniowie i rzemieślnicy, jak i zaproszeni goście (zaoferowano Prezydent Miasta Małgorzacie Mańce-Szulik możliwość przeprowadzenia na naszej sali konferencyjnej wydarzeń organizowanych przez Urząd Miejski) poczują się bardziej komfortowo i łatwiej będą mogli się skupić. Ponadto w celu ochrony środowiska, po ociepleniu i wyremontowaniu dachu, planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu, a więc zgodnie z otrzymaną ofertą, 33 modułów PV o rocznej produkcji energii na poziomie 12,2 MWh.
Istotnym aspektem jest również estetyka budynków stanowiących wizytówkę Miasta. W sąsiedztwie Cechu odnawiane są już elewacje budynków, dzięki czemu poprawia się ogólny wizerunek naszego Miasta, a budynek Cechu wpływa niekorzystnie na wrażenia
estetyczne. Budynek wymaga ocieplenia, jednak Cech utrzymuje się głównie ze składek członkowskich i jedynie dzięki funduszom pozyskanym w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie można kompleksowo wykonać ocieplenie oraz renowację elewacji, aby z powodzeniem i zgodnie z obecnymi standardami uczniowie oraz przedsiębiorcy i zaproszeni goście mogli korzystać z potencjału tego budynku, a także by budynek w jak najlepszym stanie był utrzymywany i eksploatowany w trakcie wieczystego użytkowania.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Inne grupy beneficjentów: rzemieślnicy i inni przedsiębiorcy, uczniowie szkół branżowych, nauczyciele

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 1500 rocznie, ale nawet 3000 przy organizacji egzaminów czeladniczych oraz innych wydarzeń, głównie dla uczniów.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) organizacja egzaminów próbnych zarówno teoretycznych jak i praktycznych dla uczniów ostatnich klas szkół branżowych, przygotowujących do egzaminów czeladniczych,
2) organizacja przez Izbę Rzemieślniczą egzaminów czeladniczych w zawodzie fryzjer, dla uczniów ostatnich klas szkół branżowych,
3) organizacja konkursów podnoszących wiedzę i kwalifikacje uczniów szkół branżowych,
4) przeprowadzanie szkoleń z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników młodocianych będących uczniami szkół branżowych,
5) możliwość przeprowadzenia na sali konferencyjnej wydarzeń organizowanych przez Urząd Miejski w Zabrzu,
6) organizacja spotkań i wydarzeń dedykowanych rzemieślnikom zrzeszonym w Cechu.
Planowane jest docieplenie murów i dachu styropianem 12-15 cm. Na dachu poprawione zostaną również kominy. Najistotniejsze jest, że mury oraz dach poddane zostaną termomodernizacji, a ponadto elewacja zyska atrakcyjny wygląd, a dach szczelność i podstawę do montażu instalacji fotowoltaicznej, dzięki czemu komfortowo będzie można prowadzić wskazane powyżej działania.
Wartość projektu oszacowano na podstawie przeprowadzonej przez Cech wyceny termomodernizacji 2 ścian (frontowej i od strony parkingu) oraz docieplenia dachu. Ponieważ ceny materiałów budowlanych znacznie wzrosły od września i października 2020 roku, kiedy Cech otrzymał ww. kosztorysy, podniesiono je o 15% (na podstawie artykułu na stronie Money.pl – w załączeniu), a ponadto wycenę termomodernizacji ścian pomnożono przez 2, gdyż w celu uzyskania optymalnych oszczędności należy ocieplić również drugi bok i ścianę z tyłu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Termomodernizacja przełoży się na ochronę środowiska i przyczyni się do utrzymywania wewnątrz budynku odpowiedniej temperatury, dzięki czemu korzystanie z wyremontowanych pomieszczeń dedykowanych uczniom oraz przedsiębiorcom będzie bardziej komfortowe i ekonomiczne. Wpłynie to na pozytywne relacje społeczne podczas organizowanych wydarzeń mających na celu podniesienie wiedzy przez uczniów i rzemieślników oraz nabycie uprawnień czeladniczych w zawodach rzemieślniczych oraz tytułów mistrzowskich. W każdym roku szkolnym Cech posiada podpisane umowy z kilkuset uczniami z różnych zabrzańskich szkół branżowych.
Powyższe wpłynie także na estetykę budynku i ulicy Wolności.
Projekt nie generuje corocznych kosztów, zaś przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, a więc mniejszego zanieczyszczenia powietrza, co szczególnie w naszym rejonie jest niezwykle istotne.
Remont dachu stanowi również podstawowy element dla montażu paneli fotowoltaicznych, który Cech ma w planach, a co korzystnie wpłynie na ochronę środowiska i emisję zanieczyszczeń.

Uwagi przy ocenie: 
Wskazane w projekcie działki ewidencyjne nr 601/38 i 605/38 przy ulicy Wolności 330 zostały oddane w użytkowanie wieczyste Cechowi Rzemiosł Różnych, wobec czego Miasto Zabrze nie może dysponować ww. działkami.

P0065 Plac zabaw „Dokuś”

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 166 204,02 zł
Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa nowego placu zabaw na istniejącym podłożu piaskowym (wymagana wymiana piasku) jest obecnie bardzo potrzebna, istniejący plac zabaw ma 14 lat i urządzenia znajdujące się tutaj wymagają wymiany. Nowy plac da nowe możliwości dzieciom, przyciągnie dzieci do Ośrodka a rodzicom pozwoli na wypoczynek w cieniu podczas wspólnej zabawy z dziećmi.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 279

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 160 729,02 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 166 204,02 zł

Wartość projektu do głosowania: 166 204,02 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Ulica Dorotki 3, Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Miejski Ośrodek Kultury, filia Dzielnicowy Ośrodek Kultury Kończyce

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2747/178

Zasięg oddziaływania projektu:
Obecnie istniejący plac zabaw na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury ma 14 lat. Części zamiennych do naprawy urządzeń już nie ma, w związku z tym zepsute urządzenia nienadające się do dalszej eksploatacji została zdemontowana. Istnieje potrzeba budowy nowego placu zabaw, który będzie spełniał oczekiwania dzieci i rodziców. Obszar placu zabaw jako nieliczny wśród placów jest zacieniony co podczas zabaw w czasie górowania słońca jest bezpieczne i przyjemne dla dzieci. Jest położony na ogrodzonym terenie Ośrodka Kultury, oddalonym od dróg. Podłoże piaskowe jest regularnie czyszczone a piaskownica codziennie przykrywana na noc.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Miesięcznie w sezonie około 400

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw jest ogólnodostępny przez cały tydzień w godzinach pracy Dzielnicowego Ośrodka Kultury. Z placu zabaw korzystają dzieci przychodzące z rodzicami lub opiekunami jak również dzieci będące uczestnikami zajęć stałych w Dzielnicowym Ośrodku Kultury oraz biorące udział w feriach i wakacjach z Dokiem w mieście.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Plac zabaw będzie miejscem integracji dzieci i rodziców nie tylko z dzielnicy. Będzie stanowił bezpieczne miejsce zabaw.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0066 Modernizacja chodnika wśród biedronek

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 56 600,00 zł
Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wymiana nawierzchni chodnika zlokalizowanego pomiędzy sklepem Biedronka a żłobkiem i przedszkolem Biedroneczka,

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 121

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Planowany i wykonany zakres prac:
1. Budowa chodnika na długości ok. 100 mb z kostki betonowej (bez przebudowy infrastruktury podziemnej)
2. Przebudowa schodów zewnętrznych w ciągu komunikacyjnym wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków.
Zadanie zostało zrealizowane (zakończone) w grudniu 2022 r.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/27/22 ZBO 2022 MODERNIZACJA CHODNIKA WŚRÓD BIEDRONEK

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 56 600,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 56 600,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  ul. Franciszkańska

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Pomiędzy sklepem Biedronka a żłobkiem Biedroneczka oraz blokiem przy ul. Kotarbińskiego 14.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
działki ewidencyjne nr 7133/9, 7130/9

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy osiedla T. Kotarbińskiego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 4000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt obejmuje budowę chodnika o długości 100m i szerokości 150 cm z kostki brukowej o grubości 8 cm bez przebudowy infrastruktury podziemnej. W projekcie przewiduję się przebudowę schodów znajdujących się w tym ciągu komunikacyjnym lub zastąpienie ich podjazdem.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa w jednym z głównych pieszych ciągów komunikacyjnych osiedla.

P0067 Nawierzchnia Plus – Wymiana nawierzchni kortów tenisowych

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 293 000,00 zł
Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu wymianę nawierzchni na dwóch kortach tenisowych z mączki ceglanej na powierzchnię poliuretanową.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Zmiana decyzji i dopuszczenie projektu do głosowania

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 197

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do ekspolatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/28/22 ZBO 2022 NAWIERZCHNIA PLUS – WYMIANA NAWIERZCHNI KORTÓW TENISOWYCH

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 293 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 293 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Tatarkiewicza 11

Uszczegółowienie lokalizacji: Korty tenisowe obok bloku Tatarkiewicza 11

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5370/109 i 5373/100

Zasięg oddziaływania projektu:
Z kortów będą korzystać mieszkańcy dzielnicy, a także uczniowie pobliskich trzech szkół.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1000 osób w miesiącach ciepłych, około 300 w miesiącach chłodniejszych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Korty są położone na otwartym terenie, także dostęp do nich jest ogólnodostępny.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Aktualnie przez zły stan nawierzchni, korzystanie z kortów w celu gry w tenisa jest niemożliwe. Wymiana nawierzchni usunie ten problem, a także znacznie ułatwi utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie.

Uwagi przy ocenie: 
Korty z nawierzchnią z mączki ceglanej, na których Wnioskodawca proponuje dokonać wymiany nawierzchni zostały wykonane w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego w 2017 r. Obiekt jest na dzień dzisiejszy objęty 5 letnim okresem gwarancyjnym udzielonym przez Wykonawcę robót. Okres gwarancyjny kończy się w lipcu 2023 r. Podczas wizji w terenie przeprowadzonej 19 sierpnia 2021 r. stwierdzono, iż nawierzchnia kortów nie jest na bieżąco utrzymywana (brak wałowania nawierzchni z mączki ceglanej, białe linie, które powinny być na bieżąco odświeżane na nawierzchni kortu są wykonane w postaci listew, które zagrażają bezpiecznemu korzystaniu z kortów ponieważ przy braku wykonywania wałowania nawierzchni odstają.).
Negatywna ocena projektu związana jest z faktem, iż nawierzchnia kortów zrealizowanych ze środków miejskich w ramach projektu Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego ze względu na brak bieżącej konserwacji oraz bieżącego utrzymania związanego z konkretnym typem nawierzchni spowodowały zaniedbania wymagające obecnie wykonania nowej nawierzchni — o co wnioskuje Wnioskodawca.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Odwołanie od decyzji
Wnoszę odwołanie od decyzji Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych, w sprawie odrzucenia projektu P0067 „Nawierzchnia Plus – Wymiana nawierzchni kortów tenisowych” do Budżetu Partycypacyjnego z dnia 14.09.202Ir.
Przytaczając uzasadnienie: (…) Negatywna ocena projektu związana jest z faktem, iż nawierzchnia kortów zrealizowanych ze środków miejskich w ramach projektu Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego ze względu na brak bieżącej konserwacji oraz bieżącego utrzymania związanego z konkretnym typem nawierzchni spowodowały zaniedbania wymagające obecnie wykonania nowej nawierzchni — o co wnioskuje Wnioskodawca.
Od momentu powstania kortów wielokrotnie wnioskowaliśmy jako Rada Dzielnicy Osiedla Kotarbińskiego do Urzędu Miejskiego, Pani Prezydent a także do Szkoły Mechaniczno-Samochodowej o zadbanie o teren. Za każdym razem odbijaliśmy się od ściany. W tym
momencie jedyną możliwością użytkowania terenu jest wymiana nawierzchni. Aktualnie z powodu totalnego braku konserwacji terenu, gwarancja nawierzchni i tak nie będzie uznana w razie jakichkolwiek usterek. Jeżeli teren traci gwarancje to nie rozumiem powodu odrzucenia mojego projektu. Z tego powodu wnioskuję o ponowne rozpatrzenie wniosku.
Proszę rozważyć, co lepiej będzie służyć mieszkańcom: nieużywany kort tenisowy z gwarancją, która i tak nie będzie uznana czy długo wyczekiwany, użytkowany obiekt z nową nawierzchnią, na którą wykonawca i tak udzieli gwarancji?”

Odwołanie jest zawarte w  pliku. Zobacz plik

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
W wyniku rozpatrzenia odwołania podjęto decyzję o zmianie oceny. Wniosek P0067 zostanie dopuszczony do głosowania.

Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania zawarta jest w pliku. Zobacz plik

P0068 Rokitnica 2.0 – budowa skateparku przy ulicy Budowlanej (obok targowiska)

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest aktywizacja młodzieży oraz stworzenie jej dogodnych warunków do uprawiania sportów ekstremalnych na terenie dzielnicy Rokitnica.
W ramach projektu powstanie skatepark o powierzchni 351 m² przy ulicy Budowlanej obok targowiska. Obiekt ten będzie posiadał przeszkody (quarter pipe, funbox z grindboxem, poręcz i prosty grindbox, bank ramp i prostą poręcz) do pokonywania przez deskorolkarzy oraz inne grupy jeżdżące na różnego rodzaju przyrządach (hulajnoga, bmx, rolki).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ulica Budowlana

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Plac zabaw – obok targowiska (dokładne miejsce wskazane na mapce)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4240/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Powstanie skateparku wpłynie na zagospodarowanie i rozwój terenu, ale i na poszerzenie działalności sportowej na terenie dzielnicy, jak i całego miasta. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Zabrzu oraz pierwsze tego typu miejsce w północnej części miasta. Młodzież nie mając przystosowanego miejsca do uprawiania sportów ekstremalnych jeździ w nieprzystosowanych do tego miejscach, często niszcząc ławki, krawężniki, poręcze itp. Skatepark przyczyni się do zwiększenia aktywizacji mieszkańców, a doświadczonym sportowcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Na tym obiekcie będzie można także organizować wiele imprez sportowych (nawet ogólnopolskich), głównie deskorolkowych, rolkowych i bmx-owych. Projekt również przyczyni się do popularyzacji dzielnicy Rokitnica.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10 tys. beneficjentów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Skatepark będzie dostępnym miejscem dla wszystkich społeczności lokalnych dzielnicy. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z obiektu o każdej porze dnia i nocy (pod warunkiem, że pogoda na to pozwoli). Aktualnie utrzymaniem terenu zajmują się jednostki organizacyjne podległe miastu Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni,
— zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno-wypoczynkowych dla rokitnickiej młodzieży,
— propagowanie sportu i aktywnego trybu spędzania wolnego czasu wśród młodych ludzi,
— popularyzacja sportów ekstremalnych.

Uwagi przy ocenie: 
W odpowiedzi na pismo nr 2-28875-2021 z 10.08.2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego budżetu obywatelskiego „ZBP – Vlll Edycja” nr P0068 – „ROKITNICA 2.0 -Budowa skateparku przy ul. Budowlanej (obok targowiska)” na działce nr 4240/65, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze, położonej w Zabrzu przy ul. Budowlanej, Wydział Zarządzania Mieniem informuje, że negatywnie opiniuje przedmiotowy wniosek z uwagi na to, iż przedmiotowa działka przeznaczona jest pod budowę placu zabaw dla dzieci oraz budowę parkingu dla samochodów osobowych w części przeznaczonego na potrzeby przychodni lekarskiej oraz w części ogólnodostępnego dla mieszkańców miasta.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0069 Rokitnica 2.0 – budowa tężni wraz z placem zabaw w parku przy ulicy Krakowskiej

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest aktywizacja najmłodszych i najstarszych mieszkańców oraz stworzenie im dogodnych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie miasta Zabrze.
W ramach projektu powstanie tężnia wraz z placem zabaw w parku przy ulicy Krakowskiej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 394

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ulica Krakowska

Uszczegółowienie lokalizacji: Park dzielnicowy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
789/7 – tężnia
982/8 – plac zabaw

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt zakłada powstanie tężni i placu zabaw jako miejsca relaksu, odpoczynku, a przede wszystkim poprawy zdrowia poprzez aktywność fizyczną i terapię wziewną.
Ze względu na rosnące problemy wynikające ze złej jakości powietrza, tężnia zostanie zlokalizowana w miejscu o dogodnym położeniu komunikacyjnym, co pozwoli na szybkie dotarcie i oczyszczenie płuc z pyłu. Należy zaznaczyć, że ważnym elementem jest zmiana wizerunku miasta, który z problemem smogu boryka się od wielu lat. W rezultacie mieszkańcy będą mieli zapewnione miejsca czystego powietrza, a także wypoczynku od miejskiego zgiełku i możliwości budowania więzi lokalnych, Plac zabaw, który powstanie tuż obok tężni będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów w Zabrzu. Będzie on usytuowany w zielonej części dzielnicy, w której można usiąść na ławce, porozmawiać z osobą towarzyszącą, czy też poćwiczyć na urządzeniach siłowych.
Dzięki urządzeniom zabawowym, mieszkańcy będą mogli pobawić się ze swoimi dziećmi na urządzeniach zabawowych, co z pewnością przełoży się na zwiększenie aktywności grup społecznych, szczególnie najmłodszych mieszkańców miasta.
Dużym atutem projektu jest zlokalizowanie w/w obiektów w obszarze gęsto zaludnionym oraz z dobrą dostępnością komunikacyjną, co umożliwi jak największej liczbie mieszkańców korzystać z tężni bez pokonywania dużej odległości. Ponadto projekt przyczyni się do popularyzacji miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
30 tys. beneficjentów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Tężnia wraz z placem zabaw będzie dostępnym miejscem dla wszystkich społeczności lokalnych miasta. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z obiektów o każdej porze dnia i nocy (pod warunkiem, że pogoda na to pozwoli). Aktualnie utrzymaniem terenu zajmują się jednostki organizacyjne podległe miastu Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni,
— zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców,
— poprawienie stanu zdrowia mieszkańców,
— zmiana wizerunku miasta,
— popularyzacja miasta.

Uwagi przy ocenie: 
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wykonaniem budowy placu zabaw i tężni solankowej jest możliwe w roku budżetowym. Natomiast przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (dotyczy infrastruktury technicznej tężni solankowej) jest zależne od wykonania złącza pomiarowego przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej – TAURON Dystrybucja. Z reguły termin budowy złącza pomiarowego jest określany w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na dwa lata od jej podpisania.

P0070 Naprawa nawierzchni zalewanych chodników wraz z oświetleniem placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Galileusza i Banachiewicza na os. Kopernika – etap II

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 174 997,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
II ETAP naprawy nawierzchni zalewanych po deszczach chodników oraz budowa oświetlenia części ciemnego placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza na osiedlu Mikołaja Kopernika w Zabrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 124

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 174 997,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 174 997,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Plac pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1438/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy oraz goście Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla oraz osób przyjezdnych

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest poprawa komfortu użytkowania przedmiotowego terenu przez pieszych dzięki naprawie nawierzchni chodników oraz oświetleniu ciemnego placu – dokończenie 1 etapu z 2020r. (zgodnie z planem etap 1 zostanie wykonany w 2021 r.).

P0071 Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 15 im. ks. Jana Dzierżona **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje swoim zakresem budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 22x44m przeznaczonego do gry w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę. Boisko będzie wyposażone w piłkochwyty za bramkami. W zakresie projektu będzie także przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 390

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 486 328,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Czołgistów 1

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren Szkoły Podstawowej Nr 15

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5740/129

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmuje wykonanie ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 15 im. ks. Jana Dzierżona. Zasięg oddziaływania projektu będzie ograniczał się do działki nr 5740/129, na której zlokalizowana Szkoła Podstawowa Nr 15.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1500

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko będzie zlokalizowane na działce i terenie należącym do Szkoły Podstawowej Nr 15 i będzie dostępne dla wszystkich chętnych, którzy chcą aktywnie spędzić czas wolny. Obiekt będzie znajdować się w bezpośredniej strefie relaksu tj. Parku im. Powstańców Śląskich.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem budowy ogólnodostępnego boiska dla dzieci i młodzieży jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Realizacja wyżej wymienionego celu przyczyni się do poprawy zdrowia i samopoczucia mieszkańców oraz integracji środowiska.

Uwagi przy ocenie: 
Na etapie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędne będzie wykonanie badań geotechnicznych terenu. Wyniki tych badań mogą prowadzić do wniosku, że należy wykonać odwodnienie boiska. Wówczas zwiększona do maksimum kwota tj. do 500 000,00 PLN będzie nie wystarczająca. W związku z powyższym w celu realizacji inwestycji, trzeba będzie zrezygnować z piłkochwytów lub ich części — o czym poinformowano Wnioskodawcę oraz uzyskano jego zgodę.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0072 Bezpieczne Zabrze — szkolne pracownie pierwszej pomocy, ogólnodostępne defibrylatory AED, doświetlenie przejść dla pieszych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 495 430,60 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
1) Profesjonalne zestawy do nauki pierwszej pomocy dla 12 szkół z całego Zabrza,
2) Ogólnodostępne defibrylatory AED w 9 lokalizacjach,
3) Doświetlenie LED przejść dla pieszych na ul. Krakowskiej, Roosevelta, 3 Maja i Franciszkańskiej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 2 001

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 495 430,60 zł

Wartość projektu do głosowania: 495 430,60 zł

Kategoria projektu:
edukacja
zdrowie
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
1) Szkolne pracownie pierwszej pomocy – 12 szkół:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Piłsudskiego 29,
2. Zespół Szkół nr 10, Zabrze 41-807, ul. Chopina 26,
3. Zespół Szkół Spożywczych, Zabrze 41-819, ul. Franciszkańska 13,
4. Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu, Zabrze 41-800, ul. Piłsudskiego 58,
5. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu, Zabrze 41-800, ul. Sienkiewicza 33,
6. Zespół Szkół Sportowych w Zabrzu, Zabrze 41-800, ul. Płaskowickiej 2,
7. Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu, Zabrze 41-819, ul. Franciszkańska 4,
8. Zespół Szkół nr 3 w Zabrzu, Zabrze 41-800, ul. 3 Maja 118,
9. I Liceum Ogólnokształcące, Zabrze 41-800, ul. Wolności 323,
10. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14, Zabrze 41-800, ul. Gdańska 10,
11. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, Zabrze 41-800, pl. Traugutta 1,
12. IV Liceum Ogólnokształcące, Zabrze 41-808, ul. Andersa 64.
2) Ogólnodostępne defibrylatory AED – 1x Urząd Stanu Cywilnego + 8x lokalizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu:
– Urząd Stanu Cywilnego w Zabrzu, ul. Wolności 211,41-800 Zabrze,
– Wypożyczalnia Centralna, ul. Londzina 3, 41-800 Zabrze
– Filia nr 5, ul. Tarnopolska 50, 41-807 Zabrze
– Filia nr 6, ul. Krakowska 52, 41-808 Zabrze
– Filia nr 9, ul. Paderewskiego 35, 41-810 Zabrze
– Filia nr 11, ul. Wolności 177, 41-800 Zabrze
– Filia nr 14, ul. de Gaulle’a 81,41-800 Zabrze
– Filia nr 15, ul. Jordana 52, 41-813 Zabrze
– Filia nr 20, pl. Warszawski 1,41-800 Zabrze
3) Doświetlenie przejść dla pieszych:
– ul. Krakowska przy skrzyżowaniu z ul. Andersa
– ul. Krakowska przy nr 59
– ul. Krakowska przy skrzyżowaniu z ul. Pomorską
– ul. Krakowska przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego
– ul. Roosevelta przy skrzyżowaniu z ul. Michała Archanioła
– ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Rymera
– ul. Franciszkańska przy nr 7
– ul. Franciszkańska przy nr 15

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1) Szkolne pracownie pierwszej pomocy: Na wyposażeniu danej placówki – szczegółowe wskazanie miejsca przechowywania w danej placówce wskazano w egzemplarzach zgody kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej na przejęcie zarządzania rzeczą ruchomą.
2) Ogólnodostępne defibrylatory AED: Szafki z defibrylatorami zostaną zawieszone przy wejściu do USC oraz do budynków/lokali Biblioteki. Do czasu uzyskania ewentualnych zgód zarządców obiektów wielolokalowych, szafki z defibrylatorami będą umieszczone wewnątrz pomieszczeń Biblioteki w danej lokalizacji, w częściach ogólnodostępnych.
3) Doświetlenie przejść dla pieszych: Po obu stronach każdego ze wskazanych przejść – w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
(lokalizacje wskazane szczegółowo powyżej)

Zasięg oddziaływania projektu:
1) Szkolne pracownie pierwszej pomocy: Uczniowie i kadra wskazanych placówek oświatowych, uczestnicy wydarzeń otwartych i międzyszkolnych.
2) Ogólnodostępne defibrylatory AED: Przechodnie, okoliczni mieszkańcy, pracownicy i interesariusze/czytelnicy Urząd Stanu Cywilnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3) Doświetlenie przejść dla pieszych: Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach ruchliwych ul. Krakowskiej, Roosevelta, 3 Maja i Franciszkańskiej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi, kadra i interesanci jednostek miejskich, czytelnicy

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1) Szkolne pracownie pierwszej pomocy: ok. 2500 uczniów rocznie
2) Ogólnodostępne defibrylatory AED: ok. 15 osób rocznie (w przypadku zatrzymania akcji serca)
3) Doświetlenie przejść dla pieszych: ok. 30 000 osób dziennie (4 tys. przechodniów i 26 tys. kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) Szkolne pracownie pierwszej pomocy: dostępne dla uczniów i kadry placówek oświatowych oraz uczestników wydarzeń otwartych i międzyszkolnych, w godzinach funkcjonowania szkół, bezpłatnie. Dysponent: poszczególne wskazane placówki oświatowe,
2) Ogólnodostępne defibrylatory AED: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Urząd Miejski (Urząd Stanu Cywilnego), Miejska Biblioteka Publiczna.
3) Doświetlenie przejść dla pieszych: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze, Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Szkolne pracownie pierwszej pomocy: Utworzenie pracowni, w których możliwe byłoby przeprowadzanie warsztatów, szkoleń i zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu pierwszej pomocy. Zamierzonymi efektami będą: upowszechnienie znajomości i zasad udzielania pierwszej pomocy, zwiększenie liczby uczestników organizowanych warsztatów, zwiększenie wartości dydaktycznej lekcji, stworzenie odpowiednich warunków ćwiczeń dla młodzieży reprezentującej miasto w konkursach i zawodach o tematyce pierwszej pomocy, ratownictwa, obronności i zdrowego trybu życia.
2) Ogólnodostępne defibrylatory AED: Zabezpieczenie możliwości szybkiego i skutecznego udzielenia pierwszej pomocy w razie wystąpienia zatrzymania akcji serca w przestrzeni publicznej w okolicach bądź wnętrzach wskazanych lokalizacji w różnych częściach miasta.
3) Doświetlenie przejść dla pieszych: Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem przez ul. Krakowską, Roosevelta, 3 Maja i Franciszkańską: zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie. technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Uwaga dotycząca doświetlenia przejść dla pieszych:
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejśc dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0073 Miasteczko ruchu drogowego – świadomy i bezpieczny na drodze

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 174 989,59 zł
Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego na podłożu asfaltowym, wyposażonego w znaki drogowe, na stałe zamontowane w asfalcie. Dodatkowo na nawierzchni asfaltowej zostanę naklejone, wykonane z masy termoplastycznej, gry podwórkowe. Teren zostanie doświetlony przy pomocy tradycyjnej latarni. Dodatkowo zamontowane zostaną 2 ławeczki, 2 kosze na śmieci i stojak na 5 rowerów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 205

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 174 989,59 zł

Wartość projektu do głosowania: 174 989,59 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Szymały / Legnicka / Kuszyny

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Obok Pumptracka, na tyłach placu zabaw przy ul. Szymały

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1656/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt, łączący w sobie zarówno elementy nauki jak i zabawy, skierowany jest głównie do młodych mieszkańców zarówno dzielnicy jak i całego miasta, ale również dla wszystkich, którzy lubią i cenią sobie aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt stanowi doskonałe uzupełnienie sąsiadującego z nim pumptracka. Miasteczko będzie ogólnodostępne. Znaki drogowe zostaną zamontowane na stałe, w nawierzchni asfaltowej. Obiekt będzie stanowił świetną bazę szkoleniową dla ubiegających się o uzyskanie karty rowerowej.
Obiekt powstanie na terenie gminnym i będzie pod opieka Wydziały Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
• Doskonalenie umiejętności poruszania się po drogach publicznych;
• Nauka zasad poruszania się w ruchu drogowym;
• Wspólna gra i zabawa zespołowe na wymalowanych planszach;
• Zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego, aktywnego spędzenia czasu poza domem.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0074 Strefa aktywności lokalnej w dzielnicy Słoneczna Dolina – Etap 1 budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 150 568,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa placu zabaw wraz elementami siłowni zewnętrznej (Etap 1) na Osiedlu Słoneczna Dolina w celu zapewnienia warunków zabawy, aktywności fizycznej i integracji dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zakres projektu (etap 1): plac zabaw z urządzeniami zabawowymi oraz nawierzchnią piaskową: piaskownica: elementy siłowni zewnętrznej: ławki i kosze.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 568,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Merkurego, Osiedle Słoneczna Dolina, Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren wzdłuż północnej krawędzi ulicy Merkurego od skrzyżowania ul. Merkurego z ul. Lawendową, przez skrzyżowanie z ul. Jowisza, aż do końca ul. Merkurego (do granicy z ul. Korfantego).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
nr działki: 871/24:
opcjonalnie: 330/24 – wzdłuż ul. Merkurego, południowa krawędź.
1752/1 i 257/24

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt oddziaływać będzie bezpośrednio na obecnych mieszkańców Osiedla Słoneczna Dolina i Nowy Dwór w ilości ok. 450 gospodarstw domowych tj. ok 1575 osób.
Ponadto, z infrastruktury będą korzystać również:
– reszta mieszkańców osiedla Mikołaja Kopernika ( na wschód od ul. Korfantego) ok 5640 osób.
– mieszkańcy części dzielnicy Mikulczyce – ul. Jana Heweliusza, ul. 11 Listopada.
– pozostali mieszkańcy miasta Zabrze.
Pod względem struktury wieku głównymi użytkownikami Infrastruktury będą: dzieci przedszkolne, szkolne, młodzież. Z infrastruktury będą również korzystać dorośli – osoby pracujące aktywnie uprawiające sport, jak również osoby dorosłe na emeryturze –
dziadkowie opiekujący się dziećmi.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Słoneczna Dolina, Nowy Dwór: Dzieci, młodzież: 675; Dorośli: 900
Osiedle Mikołaja Kopernika: Dzieci, młodzież: 2417; Dorośli: 3223
Łącznie: Dzieci, młodzież: 3092; Dorośli: 4123

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Inwestycja – budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej zostanie zlokalizowana na działce, której właścicielem i dysponentem jest Miasto Zabrze. Właścicielem działki, jak i środków trwałych powstałych w ramach projektu będzie Miasto Zabrze.
Infrastruktura będzie publicznie dostępna, nieodpłatna, wyeliminowane zostaną bariery architektoniczne ograniczające dostęp dla osób niepełnosprawnych.
Powstałą infrastrukturą będzie zarządzać Miasto Zabrze, chyba, że do tego celu zostanie powołana przez Miasto odrębna jednostka.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele bezpośrednie;
Budowa placu zabaw z urządzeniami zabawowymi o nawierzchni piaskowej z piaskownicą: elementami siłowni zewnętrznej, ławkami.
Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw.
Stworzenie w samym centrum osiedla Słoneczna Dolina/Nowy Dwór strefy aktywności lokalnej, integracji mieszkańców osiedla.
Integracja mieszkańców osiedla, w szczególności dzieci i młodzieży.
Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych na osiedlu dedykowanych rodzinom z dziećmi jak również osobom starszym.
Wzrost bezpieczeństwa na osiedlu, zapewnienie bezpiecznej aktywności dzieciom.
Zrównoważony rozwój miasta ukierunkowany na wzrost integracji mieszkańców, wzrost liczby mieszkańców, wzrost atrakcyjności Miasta Zabrze.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek został zakwalifikowany do odrzucenia przez Wydział Inwestycji i Remontów na podstawie pisma otrzymanego z Wydziału Zarządzania Mieniem nr 2-29321-2021 z dnia 19.08.2021 r. z którego wynika, iż wskazane we wniosku działki nie mogą zostać przeznaczone pod inwestycje związane z budżetem partycypacyjnym.
Wydział Zarządzania Mieniem wskazuje, iż działka nr 871/24 wskazana we wniosku dzierżawiona jest przez spółkę handlową z przeznaczeniem na realizację budownictwa mieszkaniowego. Działki nr 330/24, 257/24 objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla Słoneczna Dolina jako tereny oznaczone symbolami MW, UA, UH, UE, UK, UZ, UR, UT co oznacza teren mieszkaniowy wielorodzinny z obowiązkowo wbudowaną usługą w parterze, usługi administracji, usługi handlu, usługi edukacji, usługi kultury, usługi zdrowia, usługi drobnej wytwórczość, usługi turystyki, natomiast działka nr 1752/1 przeznaczona jest do sprzedaży.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Odwołanie od niedopuszczenia projektu P0074 do głosowania:
Sz.P. Mańka Szulik
Prezydent Miasta Zabrze
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Zbigniewa Religi 1
41 – 800 Zabrze

Do wiadomości:
Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
Dotyczy:
Odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu do głosowania w ramach programu „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” projektów:
• P0074 Strefa aktywności lokalnej w dzielnicy Słoneczna Dolina – Etap 1 budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej
• P0075 Strefa aktywności lokalnej w dzielnicy Słoneczna Dolina – Etap 2 budowa boiska wielofunkcyjnego
Szanowni Państwo,
Niniejszym składam odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu ww. projektów do głosowania w ramach programu „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”.
Uzasadnienie negatywnej oceny UM Zabrze:
Wniosek został zakwalifikowany do odrzucenia przez Wydział Inwestycji i Remontów na podstawie pisma otrzymanego z Wydziału Zarządzania Mieniem nr 2-29321-2021 z dnia 19.08.2021 r. z którego wynika, iż wskazane we wniosku działki nie mogą zostać przeznaczone pod inwestycje związane z budżetem partycypacyjnym.
Wydział Zarządzania Mieniem wskazuje, iż działka nr 871/24 wskazana we wniosku dzierżawiona jest przez spółkę handlową z przeznaczeniem na realizację budownictwa mieszkaniowego. Działki nr 330/24, 257/24 objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla Słoneczna Dolina jako tereny oznaczone symbolami MW, UA, UH, UE, UK, UZ, UR, UT co oznacza teren mieszkaniowy wielorodzinny z obowiązkowo wbudowaną usługą w parterze, usługi administracji, usługi handlu, usługi edukacji, usługi kultury, usługi zdrowia, usługi drobnej wytwórczość, usługi turystyki, natomiast działka nr 1752/1 przeznaczona jest do sprzedaży.
Uzasadnienie odnoszące się do uzasadnienia negatywnej oceny:
Na etapie przygotowywania wniosku kontaktowałam się z Wydziałem Zarządzania Mieniem UM Zabrze celem ustalenia, które działki należą do Miasta Zabrze, i którymi może ono swobodnie dysponować na cele zagospodarowania min. pod inwestycję zw. z budżetem partycypacyjnym. Wskazano ww. działki.
Działki, które są dostępne do zagospodarowania i wobec których Miasto Zabrze nie jest zobowiązane żadnymi umowami to 330/24, 257/24, 1752/1.
Mimo, iż ww. działki (330/24, 257/24) w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla Słoneczna Dolina są oznaczone symbolami MW, UA, UH, UE, UK, UZ, UR, UT a działka 1752/1 przeznaczona na sprzedaż, to w imieniu mieszkańców całej dzielnicy Słoneczna Dolina i Nowy Dwór (kwartał ograniczony ul. Heweliusza, Korfantego, Mielżyńskiego) prosimy o zmianę przeznaczenia części tych działek i zagospodarowanie ich jako tereny rekreacyjne, sportowe.
Z analizy własnościowej terenu wynika, iż działki 330/24, 257/24, 1752/1 są nadal własnością Miasta.
Odpowiadając na sugestię Miasta aby przenieść teren rekreacyjny na obszary, których własnością jest Miasto i jednocześnie które nie są objęte Planem Zagospodarowania Przestrzennego informuję, iż w obrębie osiedla nie ma już takowych. Przeniesienie terenu inwestycji poza obręb osiedla np. na tereny obecnie rolnicze na zachód od planowanej drogi przelotowej łączącej ul. Mielżyńskiego z Mikulczycami, również mija się z celem gdyż dzieci będą musiały przekraczać ruchliwe drogi.
Miasto Zabrze przeznaczyło cały ww. obszar na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego bez uwzględnienia w nim terenów rekreacyjnych. Już teraz (gdy zabudowa stanowi ok 50%) znacząca większość mieszkańców to rodziny planujące dzieci lub mające małe dzieci, rodziny wielodzietne.
Dzieci nie mają gdzie się wspólnie bawić, poznawać. Większość dzieci nie chodzi do pobliskiej szkoły więc nie poznają się w szkole i nie mogą przenieść znajomości na podwórko. Jeśli już się bawią, to na uliczkach osiedlowych, które stają się coraz to bardziej ruchliwe i niebezpieczne.
Plac zabaw zlokalizowany w parku Jana Pawła II jest oddzielony od osiedla bardzo ruchliwą ulicą Mielżyńskiego, Korfantego. Rodzice młodszych dzieci szkolnych nie pozwalają dzieciom na samodzielną zabawę w tym parku.
Również młodzież nie ma wspólnego terenu do uprawiania sportu i poznawania się. Młodzież zamiast spotykać się lokalnie wyjeżdża do znajomych w odległe części miasta Zabrze i miast ościennych lub przesiaduje w domu.
Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej to również doskonałą okazja do integracji dorosłych, którzy przychodzą na plac zabaw z pociechami, dziadków, którzy również mogą skorzystać ćwicząc.
Teren rekreacyjny – plac zabaw, boisko z ławkami powinien zostać zlokalizowany w centralnym punkcie osiedla aby ułatwić do niego dostęp zarówno mieszkańcom z osiedla Słoneczna Dolina, jak i Nowy Dwór. Wskazane tereny są otoczone zielenią, która zapewni cień latem, odizoluje od ruchliwych dróg i oddzieli teren o zabudowy mieszkaniowej.
Należy podkreślić, iż mimo opracowania wieloletniego planowania urbanistycznego, budowaniu wizerunku Miasta Zabrza jako gminy przyjaznej rodzinom, to w planach nie uwzględniono dla tak rozległego osiedla żadnego terenu do zagospodarowania pod cele rekreacyjne, sportowe, służące mieszkańcom, ich integracji i edukacji.
Większość działek już jest sprzedana lub wydzierżawiona pod cele zabudowy mieszkaniowej. W planach Miasto nie przewidziało żadnego terenu pod wspomniane cele więc nie można również tego wymagać od deweloperów.
Dlatego też jest to ostatni moment na podjęcie decyzji przez Miasto o przeznaczeniu części ww. terenów lub innych leżących w obrębie kwartału na cele rekreacyjne i sportowe.
Wskazane działki są najlepsze do zlokalizowania na nich terenów rekreacyjnych. Niemniej jednak jeśli ww. działki są niedostępne, to prosimy o wyznaczenie innych terenów leżących w obrębie osiedla, które można by przeznaczyć na ww. cel.
Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby – zmiany przeznaczenia wskazanych działek lub wyznaczenie innych w obrębie osiedla, które mogą zostać zagospodarowane na cele rekreacyjne.


Załącznik:
1. Mapka prezentująca teren osiedla Słoneczna Dolina i Nowy Dwór w Zabrzu i proponowane lokalizacje inwestycji
2. Mapa prezentująca plan zagospodarowania terenu osiedla Słoneczna Dolina i Nowy Dwór w Zabrzu i proponowane lokalizacje inwestycji
3. Mapa prezentująca strukturę własności terenu osiedla Słoneczna Dolina i Nowy Dwór w Zabrzu i proponowane lokalizacje inwestycji

Odwołanie jest zawarte w  pliku. Zobacz plik

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Opinia wydziału / jednostki oceniającej w sprawie odwołania od niedopuszczenia projektu P0074 do głosowania:

(…) Wydział Inwestycji i Remontów podtrzymuje pierwotną ocenę negatywną wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 r. o nr P0074 i P0075.
Oceny ww. wniosków sporządzone były na podstawie pisma Wydziału Zarządzania Mieniem, który zawarł w nim opinię o braku możliwości budowy na wskazanych przez Wnioskodawcę działkach placu zabaw z elementami siłowni i boiska wielofunkcyjnego, gdyż działki przeznaczone są do zbycia przez Gminę Zabrze, a jedna ze wskazanych działek jest związana z umową najmu z Deweloperem.
Podobne stanowisko o przygotowaniu wskazanych we wnioskach działek do zbycia zawarte zostało w piśmie Wydziału Obrotu Nieruchomościami nr 2-29960-2021.
Ponadto, odnosząc się w sprawie załączonego do pisma odwołania Wnioskodawcy informuję, iż Wydział Inwestycji i Remontów nie wskazuje ewentualnych działek będących własnością Gminy Zabrze, które mogłyby zostać wykorzystane pod budowę obiektów wskazanych we nioskach P0074 i P0075, kompetencja takie dotyczą innych Wydziałów U.M.

Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania zawarta jest w pliku. Zobacz plik

P0075 Strefa aktywności lokalnej w dzielnicy Słoneczna Dolina – Etap 2 budowa boiska wielofunkcyjnego

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 414 895,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska wielofunkcyjnego (Etap 2) na Osiedlu Słoneczna Dolina w celu zapewnienia warunków zabawy, aktywności fizycznej i integracji dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zakres projektu (etap 2): boisko dedykowane do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki; piłkochwyty; ławki i kosze; odwodnienie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 414 895,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Merkurego, Osiedle Słoneczna Dolina, Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren wzdłuż północnej krawędzi ulicy Merkurego od skrzyżowania ul. Merkurego z ul. Lawendową, przez skrzyżowanie z ul. Jowisza, aż do końca ul. Merkurego (do granicy z ul. Korfantego).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
nr działki: 871/24;
opcjonalnie: 330/24 – wzdłuż ul. Merkurego, południowa krawędź.
1752/1 i 257/24

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt oddziaływać będzie bezpośrednio na obecnych mieszkańców Osiedla Słoneczna Dolina i Nowy Dwór w ilości ok. 450 gospodarstw domowych tj. ok 1575 osób.
Ponadto, z infrastruktury będą korzystać również:
– reszta mieszkańców osiedla Mikołaja Kopernika ( na wschód od ul. Korfantego) ok 5640 osób. Na osiedlu brakuje boiska do piłki nożnej, siatkowej. Jest zaniedbane i wybrakowane boisko do piłki koszykowej.
– mieszkańcy części dzielnicy Mikulczyce – ul. Jana Heweliusza, ul. 11 Listopada. W tym rejonie dzielnicy Mikulczyce brakuje jakiegokolwiek boiska do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę.
– pozostali mieszkańcy miasta Zabrze.
Pod względem struktury wieku głównymi użytkownikami infrastruktury będą: dzieci przedszkolne, szkolne, młodzież. Z infrastruktury będą również korzystać dorośli – osoby pracujące aktywnie uprawiające sport, jak również osoby dorosłe na emeryturze –
dziadkowie opiekujący się dziećmi.
Przedmiot projektu to boisko wielofunkcyjne (pow. boiska 1118,00m2 ) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wymiarach 26m x 43m – na podbudowie tłuczniowej i z betonu jamistego zawierające w swym obrysie: – boisko piłki nożnej o wymiarach 20m x 40m, 2 boiska do koszykówki o wymiarach 14m x 24m, 2 boiska do siatkówki o wymiarach 9m x 18m, piłko chwyty; ciągi komunikacyjne (chodniki); ławki parkowe i kosze na śmieci; odwodnienie
W promieniu ok 2,5 km nie ma ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną. Więc z tego boiska będą korzystać zarówno mieszkańcy osiedla, jak i terenów w promieniu ok 2 km.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Słoneczna Dolina, Nowy Dwór: Dzieci, młodzież: 675; Dorośli: 900
Osiedle Mikołaja Kopernika: Dzieci, młodzież; 2417; Dorośli; 3223
Łącznie: Dzieci, młodzież: 3092; Dorośli; 4123

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Inwestycja – budowa boiska zostanie zlokalizowana na działce, której właścicielem i dysponentem jest Miasto Zabrze. Właścicielem działki, jak i środków trwałych powstałych w ramach projektu będzie Miasto Zabrze.
Infrastruktura będzie publicznie dostępna, nieodpłatna, wyeliminowane zostaną bariery architektoniczne ograniczające dostęp dla osób niepełnosprawnych.
Powstałą infrastrukturą będzie zarządzać Miasto Zabrze, chyba, że do tego celu zostanie powołana przez Miasto odrębna jednostka.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele bezpośrednie:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej o wymiarach 26m X 43m dedykowane do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki; piłko chwyty; ławki i kosze; odwodnienie.
Zagospodarowanie terenu wokół boiska.
Stworzenie w samym centrum osiedla Słoneczna Dolina/Nowy Dwór strefy aktywności lokalnej, integracji mieszkańców osiedla.
Integracja mieszkańców osiedla, w szczególności dzieci i młodzieży.
Aktywizacja ruchowa dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych na osiedlu dedykowanych rodzinom z dziećmi.
Wzrost bezpieczeństwa na osiedlu, zapewnienie bezpiecznej aktywności dzieciom.
Zrównoważony rozwój miasta ukierunkowany na wzrost integracji mieszkańców, wzrost liczby mieszkańców, wzrost atrakcyjności Miasta Zabrze.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek został zakwalifikowany do odrzucenia przez Wydział Inwestycji i Remontów na podstawie pisma otrzymanego z Wydziału Zarządzania Mieniem nr 2-29321-2021 z dnia 19.08.2021 r. z którego wynika, iż wskazane we wniosku działki nie mogą zostać przeznaczone pod inwestycje związane z budżetem partycypacyjnym.
Wydział Zarządzania Mieniem wskazuje, iż działka nr 871/24 wskazana we wniosku dzierżawiona jest przez spółkę handlową z przeznaczeniem na realizację budownictwa mieszkaniowego. Działki nr 330/24, 257/24 objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla Słoneczna Dolina jako tereny oznaczone symbolami MW, UA, UH, UE, UK, UZ, UR, UT co oznacza teren mieszkaniowy wielorodzinny z obowiązkowo wbudowaną usługą w parterze, usługi administracji, usługi handlu, usługi edukacji, usługi kultury, usługi zdrowia, usługi drobnej wytwórczość, usługi turystyki, natomiast działka nr 1752/1 przeznaczona jest do sprzedaży.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Odwołanie od niedopuszczenia projektu P0075 do głosowania:
Sz.P. Mańka Szulik
Prezydent Miasta Zabrze
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Zbigniewa Religi 1
41 – 800 Zabrze

Do wiadomości:
Wydział Budżetu i Analiz Finansowych
Dotyczy:
Odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu do głosowania w ramach programu „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” projektów:
• P0074 Strefa aktywności lokalnej w dzielnicy Słoneczna Dolina – Etap 1 budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej
• P0075 Strefa aktywności lokalnej w dzielnicy Słoneczna Dolina – Etap 2 budowa boiska wielofunkcyjnego
Szanowni Państwo,
Niniejszym składam odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu ww. projektów do głosowania w ramach programu „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”.
Uzasadnienie negatywnej oceny UM Zabrze:
Wniosek został zakwalifikowany do odrzucenia przez Wydział Inwestycji i Remontów na podstawie pisma otrzymanego z Wydziału Zarządzania Mieniem nr 2-29321-2021 z dnia 19.08.2021 r. z którego wynika, iż wskazane we wniosku działki nie mogą zostać przeznaczone pod inwestycje związane z budżetem partycypacyjnym.
Wydział Zarządzania Mieniem wskazuje, iż działka nr 871/24 wskazana we wniosku dzierżawiona jest przez spółkę handlową z przeznaczeniem na realizację budownictwa mieszkaniowego. Działki nr 330/24, 257/24 objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla Słoneczna Dolina jako tereny oznaczone symbolami MW, UA, UH, UE, UK, UZ, UR, UT co oznacza teren mieszkaniowy wielorodzinny z obowiązkowo wbudowaną usługą w parterze, usługi administracji, usługi handlu, usługi edukacji, usługi kultury, usługi zdrowia, usługi drobnej wytwórczość, usługi turystyki, natomiast działka nr 1752/1 przeznaczona jest do sprzedaży.
Uzasadnienie odnoszące się do uzasadnienia negatywnej oceny:
Na etapie przygotowywania wniosku kontaktowałam się z Wydziałem Zarządzania Mieniem UM Zabrze celem ustalenia, które działki należą do Miasta Zabrze, i którymi może ono swobodnie dysponować na cele zagospodarowania min. pod inwestycję zw. z budżetem partycypacyjnym. Wskazano ww. działki.
Działki, które są dostępne do zagospodarowania i wobec których Miasto Zabrze nie jest zobowiązane żadnymi umowami to 330/24, 257/24, 1752/1.
Mimo, iż ww. działki (330/24, 257/24) w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla Słoneczna Dolina są oznaczone symbolami MW, UA, UH, UE, UK, UZ, UR, UT a działka 1752/1 przeznaczona na sprzedaż, to w imieniu mieszkańców całej dzielnicy Słoneczna Dolina i Nowy Dwór (kwartał ograniczony ul. Heweliusza, Korfantego, Mielżyńskiego) prosimy o zmianę przeznaczenia części tych działek i zagospodarowanie ich jako tereny rekreacyjne, sportowe.
Z analizy własnościowej terenu wynika, iż działki 330/24, 257/24, 1752/1 są nadal własnością Miasta.
Odpowiadając na sugestię Miasta aby przenieść teren rekreacyjny na obszary, których własnością jest Miasto i jednocześnie które nie są objęte Planem Zagospodarowania Przestrzennego informuję, iż w obrębie osiedla nie ma już takowych. Przeniesienie terenu inwestycji poza obręb osiedla np. na tereny obecnie rolnicze na zachód od planowanej drogi przelotowej łączącej ul. Mielżyńskiego z Mikulczycami, również mija się z celem gdyż dzieci będą musiały przekraczać ruchliwe drogi.
Miasto Zabrze przeznaczyło cały ww. obszar na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego bez uwzględnienia w nim terenów rekreacyjnych. Już teraz (gdy zabudowa stanowi ok 50%) znacząca większość mieszkańców to rodziny planujące dzieci lub mające małe dzieci, rodziny wielodzietne.
Dzieci nie mają gdzie się wspólnie bawić, poznawać. Większość dzieci nie chodzi do pobliskiej szkoły więc nie poznają się w szkole i nie mogą przenieść znajomości na podwórko. Jeśli już się bawią, to na uliczkach osiedlowych, które stają się coraz to bardziej ruchliwe i niebezpieczne.
Plac zabaw zlokalizowany w parku Jana Pawła II jest oddzielony od osiedla bardzo ruchliwą ulicą Mielżyńskiego, Korfantego. Rodzice młodszych dzieci szkolnych nie pozwalają dzieciom na samodzielną zabawę w tym parku.
Również młodzież nie ma wspólnego terenu do uprawiania sportu i poznawania się. Młodzież zamiast spotykać się lokalnie wyjeżdża do znajomych w odległe części miasta Zabrze i miast ościennych lub przesiaduje w domu.
Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej to również doskonałą okazja do integracji dorosłych, którzy przychodzą na plac zabaw z pociechami, dziadków, którzy również mogą skorzystać ćwicząc.
Teren rekreacyjny – plac zabaw, boisko z ławkami powinien zostać zlokalizowany w centralnym punkcie osiedla aby ułatwić do niego dostęp zarówno mieszkańcom z osiedla Słoneczna Dolina, jak i Nowy Dwór. Wskazane tereny są otoczone zielenią, która zapewni cień latem, odizoluje od ruchliwych dróg i oddzieli teren o zabudowy mieszkaniowej.
Należy podkreślić, iż mimo opracowania wieloletniego planowania urbanistycznego, budowaniu wizerunku Miasta Zabrza jako gminy przyjaznej rodzinom, to w planach nie uwzględniono dla tak rozległego osiedla żadnego terenu do zagospodarowania pod cele rekreacyjne, sportowe, służące mieszkańcom, ich integracji i edukacji.
Większość działek już jest sprzedana lub wydzierżawiona pod cele zabudowy mieszkaniowej. W planach Miasto nie przewidziało żadnego terenu pod wspomniane cele więc nie można również tego wymagać od deweloperów.
Dlatego też jest to ostatni moment na podjęcie decyzji przez Miasto o przeznaczeniu części ww. terenów lub innych leżących w obrębie kwartału na cele rekreacyjne i sportowe.
Wskazane działki są najlepsze do zlokalizowania na nich terenów rekreacyjnych. Niemniej jednak jeśli ww. działki są niedostępne, to prosimy o wyznaczenie innych terenów leżących w obrębie osiedla, które można by przeznaczyć na ww. cel.
Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby – zmiany przeznaczenia wskazanych działek lub wyznaczenie innych w obrębie osiedla, które mogą zostać zagospodarowane na cele rekreacyjne.


Załącznik:
1. Mapka prezentująca teren osiedla Słoneczna Dolina i Nowy Dwór w Zabrzu i proponowane lokalizacje inwestycji
2. Mapa prezentująca plan zagospodarowania terenu osiedla Słoneczna Dolina i Nowy Dwór w Zabrzu i proponowane lokalizacje inwestycji
3. Mapa prezentująca strukturę własności terenu osiedla Słoneczna Dolina i Nowy Dwór w Zabrzu i proponowane lokalizacje inwestycji

Odwołanie jest zawarte w  pliku. Zobacz plik

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Opinia wydziału / jednostki oceniającej w sprawie odwołania od niedopuszczenia projektu P0074 do głosowania:

(…) Wydział Inwestycji i Remontów podtrzymuje pierwotną ocenę negatywną wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 r. o nr P0074 i P0075.
Oceny ww. wniosków sporządzone były na podstawie pisma Wydziału Zarządzania Mieniem, który zawarł w nim opinię o braku możliwości budowy na wskazanych przez Wnioskodawcę działkach placu zabaw z elementami siłowni i boiska wielofunkcyjnego, gdyż działki przeznaczone są do zbycia przez Gminę Zabrze, a jedna ze wskazanych działek jest związana z umową najmu z Deweloperem.
Podobne stanowisko o przygotowaniu wskazanych we wnioskach działek do zbycia zawarte zostało w piśmie Wydziału Obrotu Nieruchomościami nr 2-29960-2021.
Ponadto, odnosząc się w sprawie załączonego do pisma odwołania Wnioskodawcy informuję, iż Wydział Inwestycji i Remontów nie wskazuje ewentualnych działek będących własnością Gminy Zabrze, które mogłyby zostać wykorzystane pod budowę obiektów wskazanych we nioskach P0074 i P0075, kompetencja takie dotyczą innych Wydziałów U.M.

Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania zawarta jest w pliku. Zobacz plik

P0076 Budowa siłowni i placu zabaw w Parku Aktywnego Wypoczynku w Mikulczycach przy ul. Parkowej

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 347 939,94 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt o charakterze remontowo-modernizacyjnym polegającym na utworzeniu nowoczesnej bazy rekreacyjno-sportowej dla aktywnego wypoczynku w parku przy ul. Parkowej w Zabrzu- Mikulczycach.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 663

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta 30 grudnia 2022 r. Termin realizacji określono na czas do 30 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zadanie zostało zrealizowane, a odbiór nastąpił 18 kwietnia 2023 r.

Informacja wg stanu na 30 kwietnia 2023 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/29/22 ZBO 2022 BUDOWA SIŁOWNI I PLACU ZABAW W PARKU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU W MIKULCZYCACH PRZY UL. PARKOWEJ

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 347 939,94 zł

Wartość projektu do głosowania: 347 939,94 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Parkowa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka gminna nr 142/45

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt został opracowany w celu odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców dzielnicy Mikulczyce. Celem projektu jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dzielnicy Mikulczyce i całego miasta, swobodnego dostępu do atrakcyjnych oraz bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. Połączenie siłowni pod chmurką z placem zabaw, ma zapewnić opiekunom najmłodszych dzieci spędzenie czasu również w sposób aktywny. To jeden z elementów tworzonego Parku Aktywności Rodzinnej w tym rejonie dzielnicy. Z siłowni pod chmurką i ścieżek parkowych będą mogli korzystać miłośnicy biegania i ćwiczeń na wolnym powietrzu.
Zaspokoi to potrzeby najmłodszych jak i starszych mieszkańców.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo przewiduje się, że po uwzględnieniu warunków pogodowych z siłowni pod chmurką i z placu zabaw po realizacji projektu, będzie mogło korzystać około 800-1000 osób w skali miesiąca.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po realizacji projektu siłownia i plac zabaw będą ogólnie dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców dzielnicy i miasta w ramach tworzonego projektu pn. „Mikulczycki Park Aktywności Rodzinnej”. Jako dysponenta efektu realizacji tego projektu tj. bazy zabawowo ruchowej proponuję Wydział Infrastruktury Komunalnej UM Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Stworzenie w mikulczyckim parku miejsc integracji dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych poprzez aktywny wypoczynek wśród zieleni miejskiej.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.
3. Możliwość kreatywnego spędzenia wolnego czasu i propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.
4. Profilaktyka związana z chorobami układu krążeniowo-oddechowego.
5. Poprawa wizerunku dzielnicy Mikulczyce.
6. Zwiększenie atrakcyjności spędzenia wolnego czasu w dzielnicy.

P0077 Progi zwalniające prędkość pojazdów. Drogi komunikacyjne

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 19 043,24 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Brak

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 40

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 15 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 19 043,24 zł

Wartość projektu do głosowania: 19 043,24 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
ul. św. Wojciecha, ul. Kempki, ul. Rodziewiczówny, ul. Władysława, ul. Głowackiego, ul. Mieczysława I

Uszczegółowienie lokalizacji: Dzielnica Biskupice – osiedle Borsig

Zasięg oddziaływania projektu:
Cała dzielnica Biskupice

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Całe miasto.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dookreślenia czasu wykonawcy przez UM Zabrze

Przewidywane cele do osiągnięcia:
2022 rok

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca zgłasza problem parkowania i ruchu na całym osiedlu BORSIG (ul. Kempki, Rodziewiczówny, Władysława, Głowackiego, Mieczysława i Lelewela) w związku z ograniczoną ilością miejsc postojowych w ciągu ulicy Zamkowej i parkowaniem pojazdów na osiedlu.
Zdaniem oceniających (Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, MZDiII) rozwiązanie problemu wymaga kompleksowego spojrzenia na organizację ruchu na całym osiedlu.
Obecnie (we wniosku) Wnioskodawca ograniczył zakres wniosku do wykonania dwóch progów zwalniających w ciągu ulicy Głowackiego.
MZDill zasięgnął informacji w Komendzie Miejskiej Policji. Okazało się, że w latach 2016-2021 na ulicach Głowackiego i Lelewela odnotowano jedną kolizję drogową, której przyczyną było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0078 Bezpiecznie do ŚCCS — budowa oświetlenia i chodnika z przystanku przy ul. Mikulczyckiej do szpitala **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 146 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wybudowanie chodnika i oświetlenia umożliwiającego pieszym pacjentom bezpieczne przejście z przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Mikulczyckiej (na wysokości Polskiej Spółki Gazownictwa) do Śląskiego Centrum Chorób Serca. Poprawa estetyki dzielnicy oraz wzbogacenie o nowe nasadzenia roślin.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 70

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 216 075,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 146 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 146 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Budowa chodnika łączącego ul. Jagiellońską z ul. Mikulczycką, który będzie oświetlony 4 lampami (wzdłuż budynków: Jagiellońska 36, Mikulczycka 4)

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Wybrukowanie alejek przy przystanku umożliwiające przejście dla pieszych na wyasfaltowaną nawierzchnię przy budynkach.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki: nr 543/15 oraz nr 491/15

Zasięg oddziaływania projektu:
Oświetlony chodnik poprawi jakość życia mieszkańców dzielnicy, którzy korzystają z komunikacji miejskiej. Wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników udających się pieszo z przystanku do ŚCCS. Inwestycja uporządkuje teren i poprawi
estetykę dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Każdego dnia około 260 osób – co daje prawie 100 000 rocznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obecnie jest to teren ogólnodostępny, który jest utwardzony i stanowi najkrótszy ciąg komunikacyjny umożliwiający mieszkańcom- pacjentom przejść z przystanku komunikacji miejskiej do ŚCCS. Inwestycja będzie się składała z chodnika łączącego ul. Jagiellońską z
ul. Mikulczycką, który będzie oświetlony 4 lampami (wzdłuż budynków: Jagiellońska 36, Mikulczycka 4 z nasadzeniem żywopłotu od strony południowej) oraz wybrukowania alejek od przystanku do asfaltu przy budynkach.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania istniejącego ciągu komunikacyjnego przez wybrukowanie nawierzchni oraz jej oświetlenie.
Poprawa wizerunku dzielnicy i estetyki miasta przez uporządkowanie terenu.
Dostrzeżenie potrzeb niezmotoryzowanej części społeczeństwa, która korzysta ze środków komunikacji miejskiej.
Wzbogacenie terenów zielonych o nowe nasadzenia roślin.

Uwagi przy ocenie: 
Realizacja wniosku możliwa tylko na działce ewidencyjnej nr 491/15, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze – Prezydenta Miasta Zabrze. Z uwagi na powyższe należy zmienić wartość projektu do kwoty 146 000 zł.
Wskazana w projekcie działka o numerze ewidencyjnym 543/15 przy ul, Marii Curie-Skłodowskiei jest działką Skarbu Państwa i została oddana w użytkowanie wieczyste Zarządowi Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Spółka z o.o. w Zabrzu. Wobec powyższego realizacja projektu na tej działce jest niemożliwa.

P0079 Miejsca parkingowe przy ul. Gagarina od nr 1 do nr 9

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wybrukowanie istniejących miejsc parkingowych przy ulicy Gagarina od nr 1 do 9. Inwestycja spełni oczekiwania mieszkańców dzielnicy. Poprawa estetyki osiedla poprzez likwidację błotnych kałuż.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1338/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Na osiedlu brakuje parkingów. Mieszkańcy własnym sumptem tworzyli miejsca postojowe, które są ogólnodostępne. Bezpośrednio projekt będzie miał oddziaływanie na mieszkańców ulicy Gagarina nr 1, 3, 5, 7, 9, 43 i 45.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 300 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wybudowanie miejsc postojowych wpłynie pozytywnie na estetykę osiedla i uporządkuje parkowanie oraz komfort życia mieszkańców.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla.
Wzrost walorów estetycznych dzielnicy.

Uwagi przy ocenie: 
Miejsca postojowe prostopadłe do osi jezdni mają mieć wymiary 2,50 × 5,0 m = 12,5 m².
Działka nr 1338/52 (pomiędzy budynkami nr 1 – 9 a nr 43).
Po dokonaniu ponownej analizy lokalizacji miejsc postojowych w powiązaniu z przepisami techniczno-budowlanymi nie ma możliwości budowy miejsc postojowych w tym miejscu.

P0080 Poprawa komunikacji — Miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej nr 42

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa 20 nowych miejsc postojowych w okolicy wejścia na teren szkoły. Wyznaczenie miejsca postojowego dla busa.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  ul. Gagarina 2, 15, 17, 19

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1336/52

Zasięg oddziaływania projektu:
W pobliżu wejścia do szkoły znajdują się wieżowce. Mieszkańcy nie mają parkingu. Na terenie szkoły jest mały parking, ale tylko dla pracowników placówki. Brakuje miejsc, na których rodzice bezpiecznie mogliby zatrzymać samochód w celu odprowadzenia dzieci do szkoły lub przedszkola. Nowe miejsca postojowe poprawią bezpieczeństwo przywożonych i odbieranych dzieci, jak również zwiększą komfort życia mieszkańców dzielnicy. W szkole są prowadzone oddziały integracyjne, do których busami są przywożone dzieci z całego miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 500 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zatłoczone miejsca postojowe na terenie dzielnicy pogarszają komfort życia mieszkańców. Efektem tego zjawiska jest parkowanie na terenach zielonych, na których w czasie deszczu tworzą się błotne kałuże. Budowa wskazanych nowych miejsc parkingowych ułatwi życie mieszkańcom pobliskich wieżowców przy ul. Gagarina 15, 17, 19 oraz rodzicom dzieci przywożonych do szkoły i przedszkola.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Uporządkowanie terenu, na którym parkują samochody.
Poprawa komunikacji w obrębie szkoły i oddziałów przedszkolnych.
Poprawa bezpieczeństwa uczniów przez wyznaczenie miejsca postojowego dla szkolnych busów.

Uwagi przy ocenie: 
Miejsca postojowe mają być zlokalizowane na skrzyżowaniu i łukach wewnętrznych, co w zdecydowanym stopniu ograniczy widoczność na skrzyżowaniu.
Miejsca postojowe nie mogą być zlokalizowane w tym miejscu.

P0081 Zakup drona (bezzałogowego statku powietrznego) dla Straży Miejskiej w celu monitorowania jakości powietrza oraz mobilnego monitoringu

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 459 350,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakup drona do przeprowadzenia pomiarów spalin wydobywających się z kominów w celu wykrycia szkodliwych substancji oraz do lokalizacji dzikich wysypisk śmieci, a także m.in. w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 464

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 464 250,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 459 350,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 459 350,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
przestrzeń publiczna

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt swym zasięgiem będzie obejmował całą Gminę Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy gminy.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dron będzie służył bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców Zabrza.
Zakupione urządzenia będą we władaniu Straży Miejskiej w Zabrzu i obsługiwana przez wykwalifikowanych operatorów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Skuteczne ograniczenie kosztów kontroli przez wykorzystanie BSP (drona), które umożliwiają weryfikację nawet kilkuset palenisk w ciągu kilku godzin lotu.
Urządzenie umożliwia:
a. pomiar stężenia pyłów zawieszonych PM 10, PM 2,5, – kluczowych z perspektywy zapisów uchwał antysmogowych), oraz dodatkowo
b. pomiar stężenia substancji pozwalających na wykrycie współspalania odpadów, takich jak: Etanol, Amoniak, Chlorek wodoru, Formaldehyd (lub też innych substancji wskazanych przez JST lub odpowiednie instytucje) – kluczowych dla poprawy egzekucji zakazu spalania odpadów.
Drony dają wiele możliwości – oprócz monitoringu czystości powietrza można za ich pomocą np. sprawdzać wycieki gazu, dokonywać inspekcji termowizyjnych czy wykorzystywać je do monitoringu i nagrywania podczas działań Policji lub Straży Miejskiej.
Fotopułapki zwiększą skuteczność działań zmierzających do likwidacji dzikich wysypisk śmieci.
Kamery zwiększą flotę monitoringu miejskiego.

Uwagi przy ocenie: 
Z uwagi na terminy wykonania przyłączy energetycznych przez Tauron S.A. istnieje ryzyko, że projektu w części dotyczącej monitoringu miejskiego nie będzie można wykonać w ciągu jednego roku budżetowego.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0082 Boisko na 6+

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 285 952,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska na podłożu bitumicznym przy szkole podstawowej nr 6.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 285 952,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Klonowa 23

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren Szkoły Podstawowej Nr 6

Zasięg oddziaływania projektu:
Bezpośrednie oddziaływanie projektu obejmie społeczność Szkoły Podstawowej nr 6 w szczególności dzieci i młodzież uczęszczające do tej szkoły. Pośrednio projekt będzie miał pozytywne oddziaływanie na szerszy krąg odbiorców poprzez zwiększenie terenu aktywności sportowej dla wszystkich uczniów uczęszczających do tej placówki i nie tylko.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Łącznie około 1.000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Liczba osób bezpośrednio korzystających z efektów projektu opowiada szacunkowej liczbie uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6. Projekt będzie oddziaływał pozytywnie także na szersze grono odbiorców, w tym na okolicznych mieszkańców wraz z
ich najmniejszymi obywatelami.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem do osiągnięcia poprzez realizację tego projektu jest zapewnienie dostępu do obiektu sportowego wszystkim uczniom danej jednostki. Boisko to byłoby wykorzystywane przez dzieci, młodzież co przyczyni się do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego.
Miejsce to byłoby doskonałą alternatywą do spędzania wolnego czasu w czasie pozalekcyjnym, jak i dla uczniów odbywających zajęcia lekcyjne wychowania fizycznego.

Uwagi przy ocenie: 
W trakcie wizji lokalnej Wnioskodawca wraz z Dyrektorem szkoły poinformowali, że na części boiska zostanie wybudowany plac zabaw w ramach wygranej w konkursie organizowanym przez producenta środków kosmetycznych. Natomiast na pozostałej części niezagospodarowanej powierzchni ma zostać wyłożona bezpieczna nawierzchnia. W związku z powyższym, obecne boisko nie będzie już boiskiem, tylko placem zabaw a co za tym idzie zmieni sposób użytkowania.
Ponadto, wyłożenie pozostałej części boiska nawierzchnią bezpieczną spowoduje powiększenie placu zabaw oraz zbliżenie się do budynku szkoły na odległość bliższą niż 10 m, co jest niezgodne z warunkami technicznymi.
W związku z powyższym, poproszono o dostarczenie planu zagospodarowania placu zabaw wraz z zaznaczeniem odległości oraz podania powierzchni przeznaczonej do wyłożenia nawierzchnia bezpieczną, czego Wnioskodawca nie uczynił.
Reasumując, złożony wniosek nie powinien być rozpatrywany w ramach „budowy boiska” jak pisze Wnioskodawca a w ramach rozbudowy placu zabaw.
Mając na uwadze powyższe, wniosek odrzucono.

P0083 Bezpieczne i Zielone Centrum — strefa relaksu i sportu w Parku, budki dla jerzyków, doświetlenie przejść dla pieszych i scena w Ogrodzie Botanicznym **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 252 999,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Strefa relaksu i sportu w Parku Powstańców (leżanki, słupki na hamaki, street workout, stojaki rowerowe i stacja naprawy rowerów), doświetlenie LED przejść dla pieszych na 3 Maja i Roosevelta, budki dla jerzyków i nowa scena w Ogrodzie Botanicznym.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 488

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 252 999,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 252 999,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
1) Park: Park Powstańców Śl., ul. Matejki
2) Przejścia: ul. 3 Maja, ul. Roosevelta
3) Budki: Park Kościuszki (ul. Wolności), Park Powstańców Śl. (ul. Matejki)
4) MOB; ul. Piłsudskiego 60

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1) Park: Park Powstańców SI., polana główna i polana wzdłuż potoku Guido
2) Przejścia: ul. 3 Maja: przy skrzyżowaniach z ul. Matejki, Ślęczka, Wyczółkowskiego/Jagiełły, Reymonta/Sienkiewicza; ul. Roosevelta: przy skrzyżowaniach z ul. Tuwima, Buchenwaldczyków/Klonową
3) Budki: Park Kościuszki (ul. Wolności), Park Powstańców Śl. (ul. Matejki) (dowolne lokalizacje w parkach)
4) MOB: ul. Piłsudskiego 60

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1) Park: 23/2
2) Przejścia: 3000/160, 2998/159. 5442/113, 5964/156, 2017/122, 3835/108, 443/1 (ul. 3 Maja); 2960/9, 3045/124, 2470/124, 5130/117 (ul. Roosevelta)
3) Budki: 4815/2 (Park Kościuszki); 23/2 (Park Powstańców)
4) MOB: 5661/124

Zasięg oddziaływania projektu:
1) Park: Mieszkańcy i przyjezdni odwiedzający Park Powstańców Śląskich, którzy będą mieli okazję z dodatkowych urządzeń do wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu, w tym osoby niepełnosprawne; rowerzyści chcący zabezpieczyć lub naprawić swój jednoślad.
2) Przejścia: Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach ruchliwych ulic 3 Maja i Roosevelta.
3) Budki: Przyroda (ptaki w sezonie lęgowym). Mieszkańcy okolic, odwiedzający parki (ulga od komarów zjadanych przez jerzyki).
4) MOB: Uczestnicy wydarzeń (współ)organizowanych przez Miejski Ogród Botaniczny.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1) Park: ok. 400 osób dziennie
2) Przejścia: ok. 30 000 osób dziennie (4 tys. przechodniów i 26 tys. kierowców i pasażerów)
3) Budki: ok. 5000 osób
4) MOB: ok. 500 osób miesięcznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) Park: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.
2) Przejścia: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.
3) Budki; ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent; Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.
4) MOB. ogólnodostępne, w godzinach otwarcia MOB, bezpłatnie lub za opłatą wstępu do MOB. Dysponent: Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z MOB.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Park: Polepszenie wizerunku oraz wzrost poczucia zadbania i atrakcyjności parku w oczach odwiedzających. Przyciągnięcie większej liczby odwiedzających, w szczególności osób poruszających się na rowerach, osób niepełnosprawnych, ludzi chcących nie tylko spacerować, ale również zatrzymać się na dłuższą chwilę, usiąść lub położyć się, przeczytać książkę, a także fanów aktywności sportowej na świeżym powietrzu.
2) Przejścia: Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem przez ul. 3 Maja i Roosevelta; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.
3) Budki: Zwiększenie populacji jerzyków i pokrewnych ptaków w Zabrzu: zmniejszenie ilości komarów.
4) MOB: Wzrost atrakcyjności i możliwości organizacyjnych MOB, przyciągnięcie większej liczby odwiedzających, możliwość organizowania większych i częstszych wydarzeń plenerowych.

Uwagi przy ocenie: 
Uwaga dotycząca doświetlenia przejść dla pieszych:
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejśc dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

Uwaga dotycząca budowy sceny na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego:
Zaproponowana we wniosku budowa sceny łączy się z koniecznością wykonania przyłącza energetycznego, co nie jest możliwe do wykonania na etapie przygotowania i realizacji innej inwestycji czyli budowy nowej szklarni. Wobec powyższego ta część wniosku – w przypadku wybrania wniosku do realizacji – nie będzie realizowana.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0084 Fajne Centrum — doświetlenie przejść dla pieszych, stacje naprawy rowerów, strefa street workout, budki dla jerzyków i nowe miejsca postojowe **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 242 399,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Doświetlenie LED przejść dla pieszych na Wolności, Miarki i Gdańskiej, stacje naprawy rowerów przy dworcu i sztolni, park street workout przy Jagiellońskiej, budki lęgowe dla jerzyków, zwiększenie liczby miejsc postojowych na Osiedlu Barbary.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 74

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 242 399,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 242 399,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
1) Przejścia: ul. Wolności; ul. Miarki; ul. Gdańska
2) Rowery: PI. Dworcowy; ul. Miarki
3) Street workout: ul. Jagiellońska/Słodczyka
4) Budki: ul. Jagiellońska/Słodczyka. Park Rodzinny (ul. Nad Kanałem)
5) Miejsca postojowe: ul. Wajdy

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1) Przejścia: ul. Wolności (przy skrzyżowaniach z Dubiela i Góry św. Anny); ul. Miarki (przy skrzyżowaniach z Wolności i Jagiellońską); ul. Gdańska (przy skrzyżowaniach z Poznańską, Kowalczyka i Hermisza/Curie-Skłodowskiej)
2) Rowery: obok dotychczasowych lokalizacji wypożyczalni roweru miejskiego
3) Street workout; między parkingiem a Bytomką
4) Budki: między parkingiem a Bytomką (Jagiellońska/Słodczyka); dowolne miejsce na północnym lub wschodnim skraju parku (Park Rodzinny, ul. Nad Kanałem)
5) Miejsca postojowe: wschodni skraj ul. Wajdy (między Barbary a Kowalską), w miejscu części trawnika i chodnika (ruch pieszy jest dostępny po drugiej stronie ulicy)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1) Przejścia: 4743/746 (ul. Wolności); 1231/109, 1937/272, 1923/102 (ul. Miarki); 1412/20, 495/5, 405/15, 1386/5, 1803/5 (ul, Gdańska)
2) Rowery: 1937/272; 819/4, 820/4, 1819/120
3) Street workout: 1904/101
4) Budki: 1904/101 (Jagiellońska/Słodczyka); 6844/293 lub 4413/299, lub 4416/299, lub 4420/299, lub 4427/299, lub 4433/312, lub 4438/319, lub 4440/319 (Park Rodzinny)
5) Miejsca postojowe; 436/155, 1581/155, 1959/269

Zasięg oddziaływania projektu:
1) Przejścia: Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach ruchliwych ulic Wolności, Miarki i Gdańskiej.
2) Rowery: Rowerzyści chcący zabezpieczyć lub naprawić swój jednoślad, w tym użytkownicy systemu roweru miejskiego.
3) Street workout; Mieszkańcy dzielnicy, którzy będą mieli okazję z dodatkowych urządzeń do wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu: okoliczna młodzież.
4) Budki: Przyroda (ptaki w sezonie lęgowym). Mieszkańcy okolic, odwiedzający parki (ulga od komarów zjadanych przez jerzyki).
5) Miejsca postojowe: Mieszkańcy Osiedla Barbary.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1) Przejścia: ok. 30 000 osób dziennie (5 tys., przechodniów i 25 tys. kierowców i pasażerów)
2) Rowery; ok. 30 osób dziennie
3) Street workout: ok, 200 osób dziennie
4) Budki: ok. 5000 osób
5) Miejsca postojowe: ok. 50 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) Przejścia: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.
2) Rowery: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.
3) Street workout: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.
4) Budki: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.
5) Miejsca postojowe: dostępne dla mieszkańców Osiedla Barbary, całodobowo, bezpłatnie.
Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Przejścia: Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem przez ul. Wolności (na jej centralnym odcinku), Miarki i Gdańską: zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.
2) Rowery: Umożliwienie rowerzystom samodzielnej naprawy swoich jednośladów w centrum Zabrza: zachęcenie do używania roweru jako środka codziennego transportu.
3) Street workout: Polepszenie wizerunku oraz wzrost poczucia zadbania i atrakcyjności centrum Zabrza w oczach odwiedzających. Przyciągnięcie większej liczby odwiedzających, w szczególności młodzieży i fanów aktywności sportowej na świeżym powietrzu. Zaspokojenie potrzeb sportowych mieszkańców dzielnicy, w szczególności młodzieży.
4) Budki: Zwiększenie populacji jerzyków i pokrewnych ptaków w Zabrzu; zmniejszenie ilości komarów.
5) Miejsca postojowe: Poprawa dostępności miejsc postojowych dla mieszkańców w zachodniej części Osiedla Barbary, gdzie deficyt miejsc do parkowania samochodów jest bardzo dotkliwy. Obecna liczba pojazdów mogących parkować równolegle na/do jezdni w tym miejscu wynosi maksymalnie 5. Inwestycja zwiększyłaby pojemność dwukrotnie. Ruch pieszy nie zostanie utrudniony przez likwidację chodnika, ponieważ chodnik znajduje się też po drugiej stronie ul. Wajdy, a z ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Kowalskiej jest połączony bezpośrednio przejściem dla pieszych. Wyeliminuje się również problem przekraczania przez pieszych ul. Wajdy poza przejściem, w szczególności na lewoskręcie z ul. Barbary w ul. Wajdy, gdzie widoczność jest bardzo ograniczona przez kształtowanie terenu i zaparkowane pojazdy.

Uwagi przy ocenie: 
Uwaga dotycząca doświetlenia przejść dla pieszych:
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejśc dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

Uwaga dotycząca stacji napraw rowerów:
Montaż stacji naprawy rowerów zalecany jest w miejscach oddalonych od stacji zabrzańskiego roweru miejskiego (ZRM). Rowery ZRM nie można samodzielnie naprawiać, rowery te są serwisowane przez wykonawcę. Mieszkańcy najchętniej jeżdżą na rowerach poza centrum miasta, dlatego najlepszym miejscem montażu stacji będzie lokalizacja przy ścieżkach rowerowych.

Uwagi dotyczące nowych miejsc postojowych:
1. po wschodniej stronie ul. Wajdy przebiega chodnik, znajdujący swą kontynuację na całym ciągu ulicy (od ul. Wolności do ul. Goethego);
2. w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się szkoła i przedszkole – bezpieczne skomunikowanie ruchu pieszego winno być celem priorytetowym;
3. do chodnika u zbiegu ulic Wajdy/Barbary prowadzą również schody/zjazd stanowiące zakończenie/początek osiedlowego ciągu pieszego ul. Kowalskiej;
4. zieleniec przylegający do chodnika znajduje się na skarpie, co znacznie ogranicza możliwości jego ewentualnego wykorzystania pod jakąkolwiek inwestycję:
5. odcinek ulicy Wajdy wskazany we wniosku (Kowalska – Barbary) ma długość około 40 m, co przy obowiązujących przepisach dot. zakazu zatrzymywania się i postoju pojazdów w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienie (tj. w obrębie skrzyżowań, wjazdów/wyjazdów, 10 m przed i za przejściami dla pieszych) sprawia, że odcinek który mógłby zostać przeznaczony pod parkowanie ograniczy się zaledwie do około 12 m (miejsce dla dwóch pojazdów równoległych do jezdni) lub 4, 8 miejsc prostopadłych do osi jezdni (po likwidacji chodnika);
6. na skrzyżowaniu ulic Wajdy i Kowalskiej znajduje się stacja transformatorowa, a to oznacza, że od tego miejsca w różnych kierunkach przebiegają kable elektroenergetyczne.
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej proponuje rezygnację z tej części zadania.
Wnioskodawca zrezygnował z tej części (nowych miejsc postojowych na osiedlu Barbary) — e-mail z 13.08.2021 r.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0085 Plac zabaw przy ul. Borowej

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 186 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie wolnego terenu dla nowego placu zabaw.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 186 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Teren między Borową 16 i 17

Uszczegółowienie lokalizacji: Działka 887/1

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
887/1

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępny.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rekreacja

Uwagi przy ocenie: 
W związku ze złożeniem dwóch wniosków ZBO dotyczących realizacji placów zabaw przy ul. Borowej w odległości ok. 100 m:
— placu zabaw na działce 1132/1 w ramach wniosku P0034
— placu zabaw na działce 887/1 w ramach wniosku P0085
uzgodniono z Wnioskodawcami, że:
— plac zabaw na działce 887/1 realizowany będzie w ramach wniosku P0034
— Wnioskodawca wniosku P0034 rezygnuje z realizacji placu zabaw na działce 1132/1.
W związku z powyższym wniosek nr P0085 zostaje anulowany.
W wyniku powyższej zmiany wniosek P0034 obejmuje:
— plac zabaw dla starszych dzieci na działce 765/1, położonej na skwerku pomiędzy ulicami: Pogodną. Jabłońskiego, Dulęby i Andersa
— plac zabaw dla młodszych dzieci na działce 887/1, położonej przy ul. Borowej w sąsiedztwie posesji nr 16 i 18.

P0086 Nowy plac zabaw w Kończycach

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł
Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie skweru, aby powstał nowy plac zabaw dla dzieci.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ulic Beskidzkiej i Paderewskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: Skwer

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3901/50

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępny.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— integracja,
— rekreacja.

Uwagi przy ocenie: 
W nawiązaniu do pisma 2-31611-2021 z dnia 01.09.2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego budżetu obywatelskiego „ZBP-VIII Edycja” nr P0086 – „Nowy plac zabaw w Kończycach” na działce nr 4081/8 przy ul. Miłej 19 w Zabrzu, Wydział Obrotu Nieruchomościami informuje, że przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0087 Fajne Zabrze — nowa infrastruktura rowerowa

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dalszy rozwój drogi spacerowo-rowerowej Biskupice-Zaborze poprzez utwardzenie kolejnego etapu trasy oraz budowa innowacyjnego toru typu pumptrack dla rowerów, deskorolek, rolek, hulajnóg na granicy Guido i Centrum Południe. (anonimizacja)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 447

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
1. Szyb Jerzy (w pobliżu wiaduktu);
2. niezabudowany teren przy ul. Winklera

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ad. 2: Pomiędzy terenem SP 1 a terenem Walki Makoszowy.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
ad. 1: 582/158; 583/158; 579/194; 587/194
ad. 2: 2244/80

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy Zaborza

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
50000 rocznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekty ogólnodostępne

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— promocja zdrowego i aktywnego trybu życia na świeżym powietrzu,
— uatrakcyjnienie okolicy,
— integracja,
— komfort przemieszczania się.

Uwagi przy ocenie: 
Z uwagi na ochronę danych osobowych i fakt chęci pozostawienia wniosków na serwerze www przez dłuższy czas (jako ewentualny wzór dla wnioskodawców kolejnych edycji), zeskanowane wnioski są anonimizowane. Tak też postąpiono z niniejszym wnioskiem.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0088 Asfaltowa Cegielniana — wejście do parku

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wyasfaltowanie odcinka ul. Cegielnianej, tak aby poprawić komfort wchodzenia do parku.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 25

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  Cegielniana

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1363/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy dzielnicy oraz pozostali mieszkańcy Zaborza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
100000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępny

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— zwiększenie komfortu przemieszczania się,
— poprawa estetyki okolicy.

P0089 Lepsza Zandka — budowa chodników i darmowy internet WiFi

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł
Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa chodnika przy ul. Bończyka (numery parzyste) oraz 3 punktów hotspot.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
telekomunikacja

Lokalizacja: 
Bończyka oraz 3 lokalizacje hotspot na terenie Zandki

Uszczegółowienie lokalizacji: Zostaną ustalone z pracownikami Urzędu Miasta

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy Zandki

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Chodnik jest ogólnodostępny we władaniu Miasta Zabrze. Punkty hotspot będą we władaniu miasta Zabrze, a każda osoba będzie mogła połączyć się z punktem za pomocą WiFi.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Chodnik, który będzie bezpieczny dla mieszkańców. Darmowy dostęp do internetu za pomocą WiFi.

Uwagi przy ocenie: 
Budowa (a właściwie przebudowa, remont) chodników:
1. wg wyjaśnień Wnioskodawcy z dnia 19.08.2021 r. temat dotyczy ul. Bończyka, strona parzysta, od kościoła w kierunku skrzyżowania z ul. Siedleckiego — na takim odcinku na ile wystarczy środków finansowych:
2. Znaczna część działek po tej stronie ulicy jest własnością osób prywatnych i/lub ma nieuregulowany stan prawny (Miasto Zabrze nie może inwestować na terenach niemiejskich):
– Nr 9, ul. Cmentarna (i Bończyka) dz. 369/91: właściciel: osoba fizyczna. Uwagi: działka jest w części zajęta pod gminną drogę publiczną (pod chodnik i jezdnię); stan prawny działki jest nieuregulowany.
– nr 2, ul. Bończyka dz. 428/90: właściciel: osoby fizyczne. Uwagi: działka Jest w części zajęta pod gminną drogę publiczną (pod chodnik i jezdnię); stan prawny działki jest nieuregulowany.
– nr 8, ul. Bończyka dz. 524/90: właściciel: osoba fizyczna. Uwagi: działka jest w części zajęta pod gminną drogę publiczną (pod chodnik i jezdnię); stan prawny działki jest nieuregulowany.
– nr 12, ul. Bończyka dz. 450/90: właściciel: osoba fizyczna. Uwagi: działka jest w części zajęta pod gminną drogę publiczną (pod chodnik i jezdnię); stan prawny działki jest nieuregulowany.
– nr 22, ul. Bończyka dz. 1040/90: właściciel: osoba fizyczna Uwagi: działka jest w części zajęta pod gminną drogę publiczną (pod chodnik i jezdnię); stan prawny działki jest nieuregulowany.
– nr 28, ul. Bończyka dz. 543/90: właściciel: osoby fizyczne. Uwagi: działka jest w części zajęta pod gminną drogę publiczną (pod chodnik i jezdnię); stan prawny działki jest nieuregulowany.
3. Zgodnie z Warunkami technicznymi Jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz.U.2016.124), § 44, Ust. 2 „Chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, z zastrzeżeniem ust. 3. Do szerokości chodnika nie wlicza się szerokości krawężnika i obrzeża”.
Darmowy Internet WiFi
Dotyczy budowy 3 punktów typu hotspot na ul. Księdza Norberta Bończyka.
1. Aspekt techniczno-finansowy.
Wnioskodawca wnosi o wybudowanie i uruchomienie na ul. Księdza Norberta Bończyka w Zabrzu 3 punktów typu hotspot. Wartość takiej instalacji została podana w oparciu o cennik miejski jako koszt 54 000 zł. Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej prowadził w 2020 roku szacowanie wykonania hotspołów wraz z odpowiednimi licencjami w ramach europejskiego projektu WiFi4EU. Z uzyskanych ofert wynika, że koszt takiego przedsięwzięcia — 3 hotspołów to równowartość ok. 31 600 zł × 3 = 94 800 zł. Nie są to Jednak wszystkie koszty związane z uruchomieniem hotspołów. W ulicy Księdza Norberta Bończyka w Zabrzu nie przebiega infrastruktura Zabrzańskiej Sieci Szerokopasmowej. Istnieje więc konieczność wybudowania kanalizacji kablowej w ul. Księdza Norberta Bończyka i połączenie jej z infrastrukturą zlokalizowaną w ul. Księdza Antoniego Tomeczka lub ul. Cmentarnej. To pociąga za sobą dodatkowe, duże koszty nieujęte we wniosku.
2. Aspekt prawny.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkł 2) ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Jednostka samorządu terytorialnego może w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej świadczyć, z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, usługi „w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych”. Należy zatem w sposób bezsporny udowodnić, że żaden inny przedsiębiorca telekomunikacyjny nie świadczy podobnych usług na danym obszarze— we wniosku brak jest dokumentacji świadczącej o przeprowadzeniu badań w tym zakresie.
Zgodnie z art. 7 ust. 1a „Jednostka samorządu terytorialnego może świadczyć usługę dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa wyłącznie w miejscach publicznych. Ulica Księdza Norberta Bończyka jest ulicą o dość gęstej i zwartej zabudowie, gdzie większość domów zlokalizowanych jest bezpośrednio przy ulicy. Jest prawie niemożliwe aby tak ustawić i skonfigurować punkty hotspot by swoim zasięgiem obejmowały wyłącznie obszar ulicy, a ich sygnał był niedostępny w domach czy na placach przylegających do ulicy. Dostępność sygnału poza otwartym obszarem ulicy (np. w domu lub na jego podwórku) będzie działaniem niezgodnym z powołaną powyżej ustawą tym bardziej, że zgodnie z jej zapisami, należy Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawić informację zawierającą określenie lokalizacji publicznie dostępnych punktów dostępu do Internetu oraz wskazanie obszaru, na którym jest świadczona usługa za pomocą tych punktów w postaci wykresów ich oddziaływania.
3. Aspekt praktyczno-użytkowy.
W trakcie analizy projektu WiFi4EU Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu wykonał analizę wykorzystania posiadanych przez Miasto 7 punktów bezpłatnego dostępu do Internetu. W całym 2019 roku nie odnotowaliśmy ani jednego podłączenia się hotspotów miejskich. Wskazuje to na to, że publiczne punkty typu hotspot są coraz rzadziej wykorzystywanym sposobem łączenia się i korzystania z zasobów sieci Internet. Osoby korzystające z urządzeń mobilnych najczęściej posiadają przyznane przez operatorów komórkowych duże limity transferu danych, a co za tym idzie, nie są zmuszone i zainteresowane poszukiwaniem innych możliwości połączenia z Internetem w celu zaoszczędzenia transferu danych. Dotyczy to również osób przyjeżdżających z innych krajów (zwłaszcza z obszaru Unii Europejskiej) z uwagi na fakt wprowadzenia przez UE roamingu w formule RLAH (Roam Like At Home), gdzie wyjeżdżając za granicę korzysta się z części swojego pakietu danych w roamingu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Dodatkowym, ważnym aspektem jest wprowadzanie w przesyłaniu danych komórkowych standardu 5G. Umożliwia to realizację znacznie szybszych i lepszych technicznie połączeń transmisji danych poprzez sieci komórkowe. Z pewnością ta technologia w bardzo szybkim tempie będzie dostępna na większości terytorium Unii Europejskiej, w tym Polski. Wskazane powyżej aspekty powodują, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych, dalszy spadek zainteresowania publicznymi punktami dostępu do Internetu typu hotspot.
Biorąc pod uwagę powyższe aspekty i uwarunkowania budowę punktów typu hotspot uznać należy za nieuzasadnioną. Przedsięwzięcie może być niezgodne z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Z uwagi na konieczność budowy kanalizacji kablowej, wykonania projektów, pomiarów, pozwoleń należy stwierdzić, że nie jest możliwa jego realizacja do końca roku 2022.

P0090 Ogólnodostępny plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej przy ulicy Reymonta

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 157 205,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dzieci potrzebują miejsca do zabawy i aktywnego spędzenia czasu, a budowa placu zabaw im to umożliwi. Ponadto dobrze funkcjonujący plac zabaw zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nowy plac zabaw zapewni rodzicom okolicznych dzieci poczucie bezpieczeństwa, że ich pociechy mają bezpieczne miejsce do zabawy. Teren przy ulicy Przelotowej jest dość rozległy, ale równocześnie niezagospodarowany i zaniedbany, bez wyposażenia przeznaczonego dla dzieci w wieku 3-12 lat. Na terenie tym nie ma infrastruktury, która w jakikolwiek sposób mogłaby uatrakcyjnić dzieciom pobyt poza murami mieszkania. Budowa nowego placu zabaw podniesie atrakcyjność terenu, a miejsce stanie się dużo przyjemniejsze dla dzieci i okolicznych mieszkańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 320

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 136 700,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 157 205,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 157 205,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Przelotowa / Reymonta / Orkana

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5185/123

Zasięg oddziaływania projektu:
Ogólnodostępny plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej byłby wykorzystywany głównie przez mieszkańców dzielnicy Centrum Południe, w szczególności przez dzieci zamieszkujące teren pomiędzy ul. De Gaulle’a, Drogową Trasą Średnicową a Stadionem Górnika Zabrze ze względu na brak rozbudowanych, ogólnodostępnych placów zabaw w najbliższej okolicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
20-30

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, dostępny całą dobę, przeznaczony będzie dla każdego mieszkańca miasta, w szczególności dla okolicznych dzieci i młodzieży.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Realizacja funkcjonalnego, ogólnodostępnego placu zabaw, wzbogaconego o urządzenia siłowni zewnętrznej ma na celu stworzenie zainteresowanym osobom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania czasu, pełniąc jednocześnie funkcję społeczną oraz integracyjną dzieci i młodzieży.

Uwagi przy ocenie: 
Szacunkowy koszt projektu został zwiększony z uwagi na konieczność uwzględnienia kosztu dokumentacji projektowej, techniczno-kosztowej z uzgodnieniami branżowymi, które zostały wycenione na 20 505 zł. Zatem łączny koszt projektu to: 136 700 + 20 505 = 157 205 zł.

P0091 Monitoring całodobowy 4 cmentarzy

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 342 700,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaż kamer, monitoring 24h przez Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Monitoring zaśmiecania, dewastacji, kradzieży kwiatów, zniczy, nagrobków na cmentarzach:
1. Stary Cmentarz – ul. Wolności/Staromiejska,
2. kościół św. Andrzeja,
3. komunalny przy ul. Pokoju.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 342 700,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
ul. Wolności – przy kościele św. Andrzeja
ul. Pokoju – przy cmentarzu komunalnym oraz przy cmentarzu parafialnym św. Andrzeja

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Wolności – przy kościele św. Andrzeja: działka: 1000/57, działka: 2215/153, działka: 1509/53, działka: 759/54, działka: 1902/178ul. Wolności – przy kościele św. Andrzeja: działka: 1000/57, działka: 2215/153, działka: 1509/53, działka: 759/54, działka: 1902/178
ul. Pokoju – przy cmentarzu komunalnym oraz przy cmentarzu parafialnym św. Andrzeja: działka: 1416/18, działka: 2135/19, działka: 2787/10, działka: 2789/10

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
ul. Wolności – przy kościele św. Andrzeja: działka: 1000/57, działka: 2215/153, działka: 1509/53, działka: 759/54, działka: 1902/178ul. Wolności – przy kościele św. Andrzeja: działka: 1000/57, działka: 2215/153, działka: 1509/53, działka: 759/54, działka: 1902/178
ul. Pokoju – przy cmentarzu komunalnym oraz przy cmentarzu parafialnym św. Andrzeja: działka: 1416/18, działka: 2135/19, działka: 2787/10, działka: 2789/10

Zasięg oddziaływania projektu:
Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na cmentarzach, monitoring zaśmiecania cmentarzy oraz zmniejszenie ilości dewastacji oraz kradzieży kwiatów, zniczy i nagrobków na cmentarzach:
1. Stary Cmentarz – pomiędzy ul. Wolności i Staromiejską,
2. cmentarz przy kościele św. Andrzeja,
3. cmentarz komunalny przy ul. Pokoju,
4. cmentarz parafialny przy ul. Pokoju.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
100.000 osób rocznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Monitoring 24h cmentarzy, szybka reakcja na próby kradzieży, wandalizmu, pijaństwa oraz zaśmiecania 4 cmentarzy:
1. Stary Cmentarz – pomiędzy ul. Wolności i Staromiejską,
2. cmentarz przy kościele św. Andrzeja,
3. cmentarz komunalny przy ul. Pokoju,
4. cmentarz parafialny przy ul. Pokoju.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zmniejszenie kradzieży, wandalizmu, pijaństwa oraz zaśmiecania 4 cmentarzy:
1. Stary Cmentarz – pomiędzy ul. Wolności i Staromiejską,
2. cmentarz przy kościele św. Andrzeja,
3. cmentarz komunalny przy ul. Pokoju,
4. cmentarz parafialny przy ul. Pokoju.

Uwagi przy ocenie: 
Pomimo kontaktu mailowego Wnioskodawca nie wyraził zgody na zmiany w treści złożonego wniosku. Kilkakrotnie informowano go (nawet na etapie konsultacji przed złożeniem wniosku) o wymaganiach względem lokalizacji kamer oraz o kosztach z nimi związanych, jednak nie przyjął przedstawionych informacji do wiadomości.

** — w wyniku oceny został zmieniony zakres wniosku. Prosimy zapoznać się z uwagami do oceny wniosku.

2024-04-30

Dla Mieszkańców