Zabrze przestrzenią rozwoju

Wybory Prezydenta RP Kadencja 2015-2020


Zbiorcze statystyki głosowania w głosowaniu w dniu 10.05.2015r.

 

http://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Polska/2478

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA       http://pkw.gov.pl/2015/

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 10 maja 2015 r. (ewentualnie w dniu 24.05.2015 r. w przypadku ponownego głosowania).

Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

http://prezydent2015.pkw.gov.pl/aktualnosci

Udostępnianie spisu – informacja tel. (32) 37-33-303

Informujemy, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) spisy wyborców będą udostępnione od 20 kwietnia do 4 maja 2015 r.:

Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śl. 5-7, pok. nr 111 (I piętro)
• w poniedziałki w godz. 8:00 – 17:00
• wtorek-piatek w godz. 8:00 – 15:30
Ważne! Każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie wyborców uwzględniony na podstawie wniosku o udostępnienie spisu wyborców.
 

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
2) właściwym dla siebie obwodzie głosowania;
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.
Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

DLA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH:
Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty.

POMOC PRZY GŁOSOWANIU:
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko charakter techniczny. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – informacja tel. (32) 37-33-425 lub 335
W dniu głosowania tj. 10 maja 2015 r. istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 10:00 do 16:00.


GŁOSOWANIE W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE OBWODZIE (w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych) – informacja tel. (32) 37-33-494

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, w tym lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 112 w poniedziałki 7:30-17:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30,najpóźniej do dnia 5 maja 2015 r.

ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA – informacja tel. (32) 37-33-468
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Zaświadczenie o prawie do głosowania dla osób ujętych w spisie wyborców miasta Zabrze wydawane jest na stanowiskach obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Powstańców Śl. 5-7, pok.110 w poniedziałki 7:30 – 17:00od wtorku do piątku 7:30 -15:30 najpóźniej do dnia 8 maja 2015 r.Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
WAŻNE: Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA – informacja tel. (32) 37-33-448
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy.

Do wniosku należy dołączyć:
– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
– kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.
Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 w poniedziałki 7:30-17:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30 najpóźniej do dnia 4 maja 2015 r.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE – informacja tel. (32) 37-33-303
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy wpisani do rejestru wyborców.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Powinno ono zawierać :
-nazwisko i imię (imiona),
-imię ojca, datę urodzenia,
-numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
-oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
– wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy,
-oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy , w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 w poniedziałki 7:30-17:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje.

WAŻNE: Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (II tury wyborów).

GŁOSOWANIE OSÓB CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE ZABRZA – informacja tel. (32)37-33-494Wyborca, który w dniu głosowania będzie przebywał poza miejscem swojego stałego zameldowania oraz wyborca nigdzie niezameldowany może złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie w której przebywa.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 112 w poniedziałki 7:30-17:00, od wtorku do piątku 7:30-15:30, najpóźniej do dnia 5 maja 2015 r.

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców