Zabrze przestrzenią rozwoju

Dane osobowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Zabrze
w formie budżetu obywatelskiego
Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
Jak się skontaktować z Administratorem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 1. pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
 2. pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
 3. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,
 2. pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
 3. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobo­wych?Dane osobowe Pani/Pana lub osoby, której Pani/Pan jest opiekunem prawnym przetwarzamy w związku obowiązkiem prawnym przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego, w celu weryfikacji Pani/Pana uprawnienia do:
 • złożenia projektu do „Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego”, a następnie oceny możliwości wykonania tego projektu oraz konsultacji jego zaplanowania i wykonywania w przypadku jego wyboru do realizacji;
 • poparcia projektu oraz potwierdzenia minimalnej liczby uprawnionych do tego osób;
 • głosowania nad dopuszczonymi projektami i stwierdzenia ważności Pani/Pana głosu lub faktu udzielenia przez Panią/Pana, jako opiekuna prawnego mieszkańca Zabrza, który nie ukończył 13 lat, zgody na udział w głosowaniu tego podopiecznego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz osoby, której Pani/Pan jest opiekunem prawnym jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pani/Pana w zakresie publikacji Pani/Pana imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych projektu oraz budżetu obywatelskiego na stronie miastozabrze.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1], tj.: zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?Pani/Pana lub osoby, której Pani/Pan jest opiekunem prawnym dane mogą zostać udostępnione stronom i uczestnikom postępowania, podmiotom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Miasta Zabrze, w szczególności w zakresie usług IT. Podmiotem świadczącym usługę utrzymania na platformie informatycznej (eBOK) miasta Zabrze systemu BO365 wspierającego proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego, głosowania elektronicznego oraz ustalenia wyników głosowania jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku. W przypadku, gdy zakres złożonego przez Panią/Pana projektu dotyczy przedmiotu działalności miejskich jednostek organizacyjnych, dane Pani/Pana mogą zostać udostępnione tym jednostkom w celu oceny możliwości wykonania proponowanego projektu, a w przypadku wyboru projektu do realizacji, w celu konsultacji jego zaplanowania i wykonywania. W przypadku wyrażenia zgody na publikację imienia i nazwiska wraz z wnioskiem zawierającym propozycję zadania na stronie internetowej miastozabrze.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, odbiorcami danych będą osoby przeglądające ww. strony oraz podmioty odpowiadające za ich utrzymanie. Podmiotem świadczącym usługę w zakresie funkcjonowania strony internetowej www.miastozabrze.pl jest V-INTAL Katarzyna Klimek z siedzibą w Radzionkowie. Podmiotem świadczącym usługę w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej jest BetaSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.
W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. Poczta Polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie, a także operatorzy transakcji płatniczych.
Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?Dane osobowe Pani/Pana lub osoby, której Pani/Pan jest opiekunem prawnym będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu, dla którego ww. dane zostały zebrane, będą one przechowywane przez okres 5 lat (JRWA3020, kat. arch. BE5), jeżeli właściwe miejscowo archiwum państwowe nie zmieni kwalifikacji archiwalnej dokumentacji, liczonych w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono sprawę, tj. okres wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?Na zasadach określonych przepisami RODO[2], posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO[3],
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Czy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administra­tora?Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub osoby, której Pani/Pan jest opiekunem prawnym narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?Podanie danych osobowych Pani/Pana lub osoby, której Pani/Pan jest opiekunem prawnym jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana lub osobę, której Pani/Pan jest opiekunem prawnym udziału w konsultacjach z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych lub danych osoby, której Pani/Pan jest opiekunem prawnym, nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana lub osoby, której Pani/Pan jest opiekunem prawnym odpowiednio projektu/poparcia projektu/głosu w głosowaniu/zgody na udział w głosowaniu podopiecznego — osoby, która nie ukończyła 13 lat w toku prowadzonych konsultacji. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody w zakresie publikacji Pani/Pana imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych projektu oraz budżetu obywatelskiego na stronie miastozabrze.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej jest dobrowolne, ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie.
Czy przysługuje Pani/Panu prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?Nie będzie Pani/Pan lub osoba, której Pani/Pan jest opiekunem prawnym podlegać decyzji, która opierała się będzie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana lub osobę, której Pani/Pan jest opiekunem prawnym wpływała. Dane osobowe Pani/Pana lub osoby, której Pani/Pan jest opiekunem prawnym nie będą profilowane.
Nr wydania: 6; data: 20 marca 2024 r.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).

Dla Mieszkańców