Zabrze przestrzenią rozwoju

Ocena wniosków

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze wybranej puli (dzielnicy), aby wyświetlić projekty tylko z tej puli.

V edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze danego projektu, aby rozszerzyć informację.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i mieszkańców dzielnicy.
Odwodnienie terenu, przygotowanie podbudowy pod boisko mini do piłki nożnej o wymiarach 23 m × 38 m = 874 m² wraz z bieżnią 4 torową prostą 60 m i skocznią w dal. Zamontowanie wokół obiektu 12 ławek, 4 koszy jak również oświetlenie oraz montażmonitoringu. Ułożenie chodników.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 011

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/05/19 ZBP 2019 – BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ ZBIEŻNIĄ ISKOCZNIĄ WDAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR14 ZODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. A.MICKIEWICZA W ZABRZU, UL. GDAŃSKA 10, ETAPI

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 269 698,55 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  ul. Gdańska 10

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
553/15KW 23229

Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole w roku szkolnym 2017/2018 uczy się 529 uczniów w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych o profilu lekkoatletycznym. Brak boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal uniemożliwia prawidłową realizację programu zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, a także czasu wolnego uczniów m. in. przebywających w świetlicy szkolnej.
Boisko będzie służyć uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 000 osób korzystających z boiska, tj.:
– uczniowie szkoły – zajęcie wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia reparacyjno – sportowe w czasie wakacji,
– rodziny uczniów – pikniki środowiskowe, zawodysportowe, wspólne spędzanie czasu wolnego,
– okoliczni mieszkańcy i ich dzieci – boisko dla młodzieży i dorosłych do gry w piłkę nożną.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko dla uczniów naszej szkoły (529 w roku szkolnym 2017/2018), na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji.
Okoliczni mieszkańcy z rozdzinami będą spędzać aktywnie wolny czas na boisku i istniejącym już placu zabaw.
Nowoczesne boisko będzie promocją sportu i rekreacji ruchowej oraz zdrowego stylu życia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychomotoryczny uczniów naszej szkoły oraz integrację środowiska lokalnego wokół sportu.
Dzieci i młodzież bardzo chętnie gra w piłkę nożną, biega i skacze, lubi rywalizację, utożsamia się ze swoimi idolami sportowymi. Realizacja projektu umożliwi upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdrowego stylużycia, rywalizacji sportowej, zasad fair play i poprawy ogólnego rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego naszej młodzieży.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje budowę toru Pumptrack o długości 125 m i powierzchni wykonanej z miękkiego asfaltu wraz z ławkami (trzy sztuki), koszami na śmieci (trzy sztuki) oraz stojakiem rowerowym (jedna sztuka).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 252

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 października 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/08/19 ZBP 2019 – TOR DO PUMPTRACK’U DLA ROWERZYSTÓW, ROLKARZY IDESKOROLKARZY

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 139 600,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 139 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 139 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 150 765,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Jana Szymały

Uszczegółowienie lokalizacji: za placem zabaw

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1656/34

Zasięg oddziaływania projektu:
W związku z brakiem podobnych obiektów w mieście Zabrze, projekt jest skierowany nie tylko dla mieszkańców dzielnicy Makoszowy, a do wszystkich mieszkańców Zabrza. Dodatkowo uczestnicy zajęć w ramach Programu Aktywne Zabrze zmuszeni są do jeżdżenia na zajęcie na tego typu obiekty do miast ościennych, np. do Rudy Śląskiej – budowa totu pozwoli na realizację zajęć w Zabrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Rosnąca popularność tego typu obiektów oraz rosnąca popularność rowerów jako sposobu na spędzanie wolnego czasu, pozwala określić liczbę osób korzystających na poziomie 1000 – 1500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogónodostępny obiekt, który jest dostępny cały czas, bez konieczności tworzenia zapisów dla osób chętnych do korzystania z obiektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Wzrost aktywności fizycznej mieszkańców Makoszów i innych dzielnic Zabrza;
— Urozmaicenie infrastruktury sportowej miasta Zabrze;
— Rozbudowa infrastruktury rowerowej miasta;
— Wyrabia on u użytkowników refleks, zmysł równowagi oraz kondycję.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Renowacja obiektu sportowego w dzielnicy Grzybowice, celem lepszego wykorzystania i poprawienia estetyki, funkcjonalności organizowanych imprez sportowych i kulturalnych (Dożynki Miejskie).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 126

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 140 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Traktorzystów 1

Uszczegółowienie lokalizacji: Boisko sportowe KS Społem Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
226/55, 225/55

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg po realizacji projektu:
1. Dzielnica Grzybowice;
2. Dzielnice ościenne (Mikulczyce, Rokitnica, Helenka, Osiedle Młodego Górnika).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Przewidywana ilość osób korzystających z obiektu w skali roku szacowana jest na poziomie 50 tysięcy osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt jest własnością miasta Zabrze, użyczony Klubowi Sportowemu Społem Zabrze, na którym odbywa się sportowe szkolenie dzieci i młodzieży oraz imprezy kulturalne organizowane przez Klub, OSP Grzybowice i Radę Dzielnicy Grzybowice.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele infrastrukturalne:
1. Zwiększenie atakcyjności obiektu;
2. Poprawa funkcjonalności obiektu;
3. Obiżenie kosztów użytkowania obiektu
4. Ograniczenie zużycia energii.
Cele społeczne:
1. Aktywizacja dzieci i młodzieży;
2. Organizacja imprez kulturalno – społecznych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Remont boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 16 jest wymagany ze względu na intensywne jego użytkowanie. Elementy takie jak ogrodzenie, piłkochwyty, bramki, siatki są mocno wyeksploatowane.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 165

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Lompy 78

Uszczegółowienie lokalizacji: Szkoła Podstawowa nr 16

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki 2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania to cała dzielnica Zaborze – Południe oraz kluby piłkarskie współpracujące z SP 16.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 300 osób na dzień.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko jest ogólnodostępne. Dysponentem całego terenu jest p. dyrektor SP 16.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Spędzanie czasu na zabawach przez dzieci i młodzież w miejscach bezpiecznych i do tego stworzonych. Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin. Propagowanie sportów drużynowych jako forma kształtowania charakteru dzieci i młodzieży.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Remont i modernizacja obiektu rekreacyjnego znajdujacego się na działce, która została pozyskana przez miasto Zabrze od Fortum S.A.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 123

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane.

Informacja wg stanu na 31 października 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/47/19 ZBP 2019 – MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY IROZRYWKI NA ZABORZU – POŁUDNIE

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 140 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 158 177,47 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Pobliże skrzyżowania ulic Jodłowej i Norberta Barlickiego

Uszczegółowienie lokalizacji: Pobliże strzelnicy sportowej przy os. Jodłowa.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki 3250/36

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania to cała dzielnica Zaborze – Południe oraz mieszkańcy dzielnic ościennych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 500 osób w czasie spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych, organizacji dnia dziecka, imprez plenerowych itp.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt do tej pory był administrowany przez Fortum S.A. i na czas okazjonalnych lokalnych imprez typu festyn, dzień dziecka, kartoflisko i innych był nieodpłatnie użyczany Radzie Dzielnicy, której członkowie zajmowali się sprzątaniem, koszeniem i utrzymywaniem obiektu w porządku. Niestety od wielu lat nie był remontowany ani modernizowany. Dysponentem realizacji efektów projektu będzie Wydział Zarządzania Nieruchomościami Miasta Zabrze. Wszystkimi pracami związanymi z utrzymaniem czystości, porządku w dalszym ciągu zajmować się będzie Rada Dzielnicy Zaborze Południowe.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Jest to jedyne miejsce na Zaborzu – Południe, na którym można zorganizować imprezę plenerową, festyn rodzinny, kartoflisko, itp.
Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin.
Miejsce spotkań całych rodzin i integracja lokalnej społeczności.

Uwagi przy ocenie: 
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Zakup 10 stołów 10 000 zł 10 000 zł
2) Montaż 30 ławek bez oparcia 30 000 zł 30 000 zł
3) Dokumentacja projektowa 5 000 zł 5 000 zł
4) Nadzór inwestorski 5 000 zł 5 000 zł
5) Remont sceny, otynkowanie i pomalowanie ściany przyległej do sceny widowni (ściana o wymiarach 2m × 30m) 15 000 zł 15 000 zł
6) Zakup pawilonów ogrodowych 3 szt. (wymiary do uzgodnienia) 10 000 zł 10 000 zł
7) Wymiana drewnianych siedzeń starych ławek 8 000 zł 8 000 zł
8) Montaż koszy na śmieci 5 000 zł 5 000 zł
9) Wykonanie przyłącza energetycznego 10 kW wraz z dokumentacją 20 000 zł 20 000 zł
10) Zakup i montaż stołu do ping ponga i gry w piłkarzyki 12 000 zł 12 000 zł
11) Inne koszty (zwiększenie ceny za projekt – min. w przypadku uzgodnień z rzeczoznawcami, wymiana dodatkowych siedzisk starych ławek z poz. 7 – po ocenie ich stanu technicznego) 20 000 zł 20 000 zł
Wartość projektu brutto 140 000 zł 140 000 zł

Akceptacja dla remontu ― modernizacji istniejącego centrum kultury. W przypadku założenia, iż sprawa dotyczy zmiany sposobu użytkowania obiektu, może zajść konieczność dokonania uzgodnień dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami, m. in. ds. higieniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa p.pożarowego oraz zgłoszenia robót budowlanych / uzyskania pozwolenia na budowę w Wydziale Budownictwa tut. Urzędu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Plac zabaw jako bezpieczne miejsce dla dzieci zamieszkałych przy ulicy Lompy i ulic pobocznych. Miejsce wypoczynku i relaksu dla rodziców opiekujących się dziećmi. Miejsce spotkań młodzieży przy wspólnych grach i zabawach.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 76

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 140 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  okolica skrzyżowania ulic Lompy i Górniczej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki 1613/35

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania to cała dzielnica Zaborze – Południe.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 150 – 200 osób na dzień.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Działka, na której ma powstać „Miejsce Zabaw” jest działką ogólnodostępną usytuowaną przy głównej ulicy Lompy. Lokalizacja jest w miejscu, gdzie występuje największa liczba zamieszkałych domostw. Dysponentem efektów realizacji projektu będzie administrator budynków przy ulicy Lompy czyli Wydział Zarządzania Nieruchomościami Miasta Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Spędzanie czasu na zabawach przez dzieci i młodzież w miejscach bezpiecznych i do tego stworzonych. Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
Tworzenie miejsce wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt „Świetlica na błysk” obejmuje modernizację zniszczonego ponad stuletnią eksploatacją parkietu wraz z podkładem w Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice przy ul. Badestinusa 60. Dzięki temu świetlica będzie mogła cieszyć przez kolejnych sto lat!

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 209

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 października 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/06/19 ZBP 2019 – ŚWIETLICA NA BŁYSK – WYMIANA KONSTRUKCJI PODŁOGI WRAZ ZPARKIETEM W ŚWIETLICY DZIELNICOWEJ GRZYBOWICE

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 71 202,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 77 702,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 77 702,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 109 965,83 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura

Lokalizacja:  Zabrze, ul. Badestinusa 60

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Świetlica mieści się u zbiegu ulic Badestinusa i Hallera, wejście od ulicy Hallera.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
818/13

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasadniczo projekt oddziaływać będzie na bezpośrednich beneficjentów Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice, czyli mieszkańców dzielnicy Grzybowice. Ze świetlicy korzystają regularnie również mieszkańcy ościennych dzielnic, a rzadziej – całego miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1 200 osób miesięcznie uczestniczy w szeregu zajęć w Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice. Sam projekt skierowany jest od każdego mieszkańca dzielnicy oraz osób przybywających do niej.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Świetlica Dzielnicowa Grzybowice jest filią Miejskiego Ośrodka Kultury. Czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 oraz w przypadku organizacji imprez lub uroczystości w weekendy i we wcześniejszych godzinach w tygodniu.

Świetlica dostępna jest nieodpłatnie dla każdego mieszkańca miasta Zabrze oraz miast ościennych, a w ofercie ma szereg zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Z sali tanecznej korzystać można również w celu organizacji imprez okolicznościowych czy wydarzeń kulturalnych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana konstrukcji podłogi i samego parkietu pozwoli na poszerzenie oferty zająć w świetlicy, bowiem będzie można przeprowadzić na przykład bezpieczne zajęcia taneczne czy gimnastyczne. Aktualna kondycja parkietu niestety niesie za sobą ryzyko doznania urazów stóp czy przypadkowe potknięcia, a całkowicie wyklucza zajęcia gimnastyczne odbywające się na podłodze.

Dodatkowo modernizacja będzie bezpośrednio związana z możliwością lepszego promowania obiektu pod kątem organizacji imprez okolicznościowych czy wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców, a także imprez tanecznych.

Uwagi przy ocenie: 
Wzrost kwoty po weryfikacji projektu wynika z konieczności uwzględnienia kosztów: nadzoru inwestorskiego (1 500,00 zł) i projektu (5 000,00 zł). Łączny koszt po weryfikacji to 77 702,00 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca do wspólnego biesiadowania, którego głównym celem jest integracja przez zabawę.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 270

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 156 619,30 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 155 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 155 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ pomoc społeczna

Lokalizacja:  Ulica Wiktora Brysza 3

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren przy Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
739/82, 741/82, 111/17, 230/17, 503/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg oddziaływania projektu obejmuje dzielnicę Centrum południe, seniorów z pozostałych Domów Pomocy Społecznej w Zabrzu, osoby starsze, niepełnosprawne skupione w zabrzańskich organizacjach pozarządowych, osoby wykluczone społecznie, dzieci, młodzież z okolicznych placówek.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1. Dzieci z Przedszkola nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu;
2. Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu;
3. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Zabrzu;
4. Mieszkańcy zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej;
5. Członkowie pobliskich Klubów Seniora;
6. Uczestnicy Klubów Integracji Społecznej;
7. Osoby starsze i niepełnosprawne skupine w zabrzańskic h organizacjach pozarządowych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu to drugi kwartał 2018 roku. Przedmiotem inwestycji jest stworzenie miejsca do wspólnego biesiadowania, którego głównym celem jest integracja przez zabawę. Projekt adresowany jest do mieszkańców zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej, dzieci, młodzieży ze szkół i przedszkoli, członków Klubów Seniora, osób starszych i niepełnosprawnych skupionych w organizacjach pozarządowych i uczestników Klubu Integracji Społecznej.

Efekt realizacji projektu byłby dostępny dla gości w okresie od wiosny do jesieni, gdy Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu organizuje imprezy tematyczne na świeżym powietrzu.

Projekt obejmuje umieszczenie w ogrodzie wiaty rekreacyjnej dla bawiących się gości oraz altany z podestem, która miałaby służyć podczas wydarzeń kulturalno – oświatowych. Wiata byłaby schronieniem dla gości i miejscem spotkań przy stole – wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń.

Taniec jest tanim i bezpiecznym „lekiem” na nadciśnienie. po 30 minutach tańca spadek ciśnienia utrzymuje się do 10 godzin. Taniec usprawnia układ odpornościowy, obiża poziom złego cholesterolu, poprawia przemianę materii oraz pomaga oczyścić organizm z toksyn. Jest też doskonałą formą rehabilitacji. Muzyka ma niepodważalny wpływ na nastrój człowieka, oddziałuje na układ krwionośny i oddechowy. Podczas słuchania dźwięków instrumentów następuje aktywizacja autonomicznego układu nerwowego, poprawia się samopoczucie.

Ogród na terenie Domu Pomocy Społecznej nr 3 jest duży, doskonały do organizowania przyjęć oraz zajęć muzykoterapeutycznych, dzięki którym ludzie starsi, niepełnosprawni, dzieci, osoby chore, ludzie wykluczeni społecznie mogą spędzać wspólnie czas i uczyć się od siebie wielu rzeczy. Relizacja projektu zapewniłaby podwyższenie standardu zabawy oraz doznań muzycznych, altana stanowić będzie element dekoracyjny, spełni także rolę miejsca do wypoczynku na co dzień.

Projekt będzie promowany przez rozwieszenie plakatów w mieście, poinformowanie okolicznych placówek publicznych, umieszczenie informacji w internecie oraz lokalnej prasie. Po zakończeniu prac montażowych, na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej nastąpi uroczyste otwarcie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. integracja osób starszych z młodzieżą i dziećmi, ludźmi wykluczonymi społecznie;
2. zwiększenie świadomości mieszkańców Zabrza w zakresie funkcjonowania osób starszych w środowisku;
3. zachęcenie osób w różnym wieku do aktywnego wypoczynku w plenerze;
4. podniesienie atrakcyjności centrum miasta;
5. promocja Domu Pomocy Społecznej nr 3;
6. nauka wzajemnej tolerancji młodzieży i seniorów poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu.

Uwagi przy ocenie: 
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Wycena wnioskodawcy z wyłączeniem projektu oraz nadzoru inwestorskiego 116 647,30 zł 142 000,00 zł
2) Projekt + geodezja 37 800,00 zł 10 000,00 zł
3) Nadzór inwestorski 2 172,00 zł 3 500 zł
Wartość projektu brutto 156 619,30 155 500 zł

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zawiera budowę miejsc postojowych przy ul. Banachiewicza oraz brukowanie alejek na placu przy Fresh Market.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 715

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zrealizowane
Realizacja części 1 zadania obejmowała remont istniejących chodników zlokalizowanych o obrębie skweru pomiędzy ulicami T. Banachiewicza, J. Gagarina, J. Keplera oraz K. Ciołkowskiego, polegający na wymianie zniszczonego obramowania (obrzeży) na nowe betonowe elementy prefabrykowane, wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstwy ścieralnej z kostki betonowej, zachowując istniejący przebieg i szerokość ciągów pieszych oraz odtworzenie istniejących obiektów małej architektury – koszy na śmieci i ławek.
Realizacja części 2 zadania obejmowała swoim zakresem istniejące drogi wewnętrzne oraz teren zieleni zlokalizowany pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi zlokalizowanymi przy ul. T. Banachiewicza 1-15. W ramach zadania wykonanych zostało 15 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu oddzielającego zaprojektowane miejsca postojowe od istniejących zatok parkingowych. W ramach realizacji zadania zostały wykonane nawierzchnie z kostki brukowej wraz z podbudową i krawężnikami betonowymi.

Informacja wg stanu na 31 marca 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/09/19 ZBP 2019 – BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BRUKOWANIE CHODNIKÓW

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 140 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 203 794,11 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Miejsca postojowe – ul. Banchiewicza,
Brukowanie chodników – plac przy Fresh Markecie

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Miejsca postojowe – działka 1333/52 i 1793/52 – zał nr 2
Brukowanie chodników – działka nr 2074/52 i 1303/52 – zał nr 2

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Miejsca postojowe – działka 1333/52 i 1793/52 – zał nr 2
Brukowanie chodników – działka nr 2074/52 i 1303/52 – zał nr 2

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu jak również osoby tam przebywające niezależnie od okoliczności.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 5 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekty realizacji projektu dostępne dla wszystkich mieszkańców os. Kopernika jak i innych osób tam przebywających bez jakichkolwiek ograniczeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa sposobu parkowania poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych.
2. Poprawa estetyki dzielnicy poprzez likwidację rozjeżdżonych trawników, na których parkowały auta.
3. Likwidacja trudności w przechodzeniu przez centrum osiedla poprzez likwidację błota zalegającego na ścieżkach.
4. integracja mieszkańców poprzez zachętę do spędzania wolnego czasu w strefie zieleni przy zwiększonej liczbie ławek przy czystych alejkach.
5. Poprawa estetyki na osiedlu poprzez zwiększenie czystych alejek.

Uwagi przy ocenie: 
Ze względu na rozdrobnienie proponowanych do realizacji miejsc postojowych, a w szczególności samych chodników, może zaistnieć fakt, iż koszty ich wykonania przekroczą w/w kwotę. W takim przypadku proponujemy wykonanie tylko takiego zakresu, który będzie w miarę spójny i na jaki wystarczy środków finansowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przebudowa placu zabaw przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 18.
Dostosowania placu zabaw do każdej grupy wiekowej, montaż nowych urządzeń spełniających normę bezpieczeństwa PN-EN 1176:2009 z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 147

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 249 576,72 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: strefa rozrywki dla dzieci

Lokalizacja:  ul. M. Curie-Skłodowskiej 18

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Plac zabaw przed blokiem przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 18

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka numer 5217/32

Zasięg oddziaływania projektu:
Z placu korzystają dzieci z pobliskich ulic między innymi z ulicy M. Curie-Skłodowskiej, Hermisza, Dworskiej, kowalczyka, Jagiellońskiej, Szpitalnej, Warszawskiej, Kochanowskiego, Nocznickiego, Cieszyńskiej. Dodatkowo na plac zabaw przychodzą dzieci z pobliskiego żłobka, przedszkola miejskiego numer 25 oraz klienci Mulitkina.
Po przebudowie z placu zabaw w dalszym ciągu będą korzystać dzieci z tych samych ulic, pozostaną one jednak dłużej i znajdą więcej atrakcji dla siebie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z placu zabaw będą korzystać dzieci w każdym przedziale wiekowym zarówno dzieci „małe” w wieku 2-4 lata jak i starsze w wieku 5-9 lat. Rotacja dzieci na placu zabaw jest bardzo duża, w przeciągu dnia można liczyć na około 100 dzieci (dzieci zmieniają się wraz z upływem czasu).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
W dalszym ciągu właścicielem placu zabaw będzie Urząd Miasta, do jego zadań będzie należało utrzymanie porządku, wymiana piasku oraz konserwacja urządzeń.
Plac zabaw zostanie dostosowany do obecnych norm bezpieczeństwa, pomiędzy urządzeniami zostaną zachowane strefy bezpieczeństwa. Nowe urządzenia znajdujące się na placu zabaw będą spełniać normy, będą posiadać akredytacje. Stara nawierzchnia znajdująca się na placu zabaw zostanie usunięta, korytka zostaną pogłębione i zostanie nawieziony nowy piasek – dzięki temu podłoże również będzie spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa. Dodatkowo cały teren zostanie ogrodzony dzięki czemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa i higieny (zwierzęta nie będą miały do niego dostępu).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Plac zabaw musi zostać dostosowany do każdej grupy wiekowej zarówno dla „maluchów” w wieku 2-4 lata jak i dla dzieci starszych w wieku 5-9 lat. Sprzęt instalowany na placu zabaw musi być wykonany ze stali ocynkowanej, malowany proszkowo łączony z elementami z tworzywa sztucznego. Wszystkie urządzenia muszą posiadać akredytację PCA oraz posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176:2009. Materiały z jakich wykonane są elementy muszą być pozbawione metali ciężkich oraz fatalanów. Te wszystkie wymogi pozwolą na stworzenie nowoczesnego a zarazem bardzo bezpiecznego placu zabaw. Dodatkowo aby ustrzec się przed zanieczyszczeniami między innymi zwierzęcymi odchodami plac zabaw musi być ogrodzony. Ogrodzenie dodatkowo zabezpieczy dzieci przed wtargnięciem na ulicę czy pogryzieniem przez psa.
Obecny plac zabaw nie spełnia żadnych wyżej wymienionych norm, urządzenia są źle rozmieszczone oraz w znacznej mierze zdewastowane.

Uwagi przy ocenie: 
Na wniosek Wydziału Infrastruktury Komunalnej (pismo 23.08.2018 r.) z istniejącego placu zabaw należy huśtawkę łańcuchową podwójną oraz bocianie gniazdo po zdemontowaniu przekazać Wydziałowi IK w celu wykorzystania.
Wzrost kosztów po weryfikacji wynika z konieczności uwzględnienia kosztów nadzoru inwestorskiego (2 500,00 zł finansowanego następująco: 423,28 zł to wzrost kosztów do kwoty maksymalnie dostępnej i 2 076,72 zł to zmniejszenie kosztów projektu, zgłoszeń i dokumentacji).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt będzie stanowił realizację zapisów ujętych w MPZP – Uchwale Rady Miejskiej w Zabrzu nr XV/160/11 z dnia 17.11.2011 r.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ Inna: zadanie własne gminy

Lokalizacja:  ul. gen. B. Ducha

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1604/32, 1603/32

Zasięg oddziaływania projektu:
Budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie na poprawę warunków wodno-gruntowych, więc przyczyni się do ochrony środowiska – wobec powyższego zasięg będzie z korzyścią dla całej dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Obecni i przyszli mieszkańcy ul. gen. B. Ducha – ciężko oszacować konkretną liczbę, może około 100 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja projektu pozwoli na wykonanie zapisów znajdujących się w MPZP dla dzielnicy Grzybowice. Wybudowane sieci wodno – kanalizacyjne będą miały dostęp publiczny, choć realnymi użytkownikami będą osoby mieszkające wzdłuż ul. Ducha. Dysponentem projektu po realizacji będzie pewnie ZPWiK sp. z o.o.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Budowa sieci wodociągowej spełni obowiązek gminy.
2) Budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie na ochronę gruntów i wód przed zanieczyszczeniem, więc przyczyni się do ochrony środowiska przede wszystkim w całej dzielnicy, a nawet w całej okolicy.

Uwagi przy ocenie: 
Kwota podana we wniosku przez Wnioskodawcę jest znacznie zaniżona. Roboty budowlane zostały niedoszacowane i kwoty nie można zwiększyć, gdyż dzielnica zgodnie z regulaminem jest zaliczona do małych, dla których górna granica to kwota 140 000 zł brutto.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy utwardzonej nawierzchni gruntowej na kostkę betonową gr. 6 cm. Zmodernizowany ciąg pieszy podniesie komfort i poprawi bezpieczeństwo uczniów poruszających się pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną. Wymiana nawierzchni dotyczy ciągu pomiędzy przejściem dla pieszych przez ul. Kondratowicza a wejściem do sali.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 110

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 17 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 16 974,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 16 974,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport

Lokalizacja:  ul. W. Fontanusa 3

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Ciąg pieszy od strony przejścia przez ul. Kondratowicza i dalej do Sali gimnastycznej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
806/189, 958/147

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt zasięgiem oddziaływania obejmuje całą dzielnicę Maciejów – obszar gdzie zamieszkują uczniowie oraz inne osoby korzystające z sali gimnastycznej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Liczba beneficjentów projektu:
– osoby korzystające stale to ok. 170 uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 + grono pedagogiczne,
– osoby korzystające często to ok. 50 dorosłych i młodzieży organizujących zajęcia dodatkowe poza godzinami lekcji W-F,
– osoby korzystające sporadycznie to rodzice uczniów SP 23 podczas akademii i imprez szkolnych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Modernizowany ciąg pieszy znajduje się na ogólnodostępnym terenie. Głównym dysponentem projektu będzie Szkoła Podstawowa nr 23. Wykonana inwestycja podniesie komfort i bezpieczeństwo użytkujących ciągi piesze uczniów SP 23.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest podniesienie komfortu i poprawa bezpieczeństwa użytkowników ciągu pieszego pomiędzy SP 23 a salą gimnastyczną. Wymiana wawierzchni gruntowej na kostkę betonową pozwoli na wyeliminowanie powstawania kałuż i błota oraz nierówności terenowych (obecne stare płyty chodnikowe są ułożone krzywo i mogą doprowadzić do potknięcia i upadku ucznia) na istniejącym ciągu pieszym. Modernizacja będzie służyła przede wszystkim uczniom SP 23 w dzielnicy Maciejów.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Teren rekreacyjny składający się z boiska ogólnodostępnego do piłki nożnej o wymiarach 60 × 40m ze sztuczną nawierzchnią dla dzieci i młodzieży zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Boisko przeznaczone głównie do uprawiania piłki nożnej, ale i innych sportów drużynowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 175

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 477 989,64 zł

Wartość projektu do głosowania: 477 989,64 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Jaskółcza 40

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Obiekty Walki Makoszowy – administrowane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2243/80

Zasięg oddziaływania projektu:
Boisko będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miasta Zabrza. Z boiska w ramach zajęć lekcyjnych będą mogli korzystać uczniowie znajdującej się nieopodal Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sportowej 5, ale i w ramach potrzeb, z innych zabrzańskich placówek oświatowych.
W godzinach popołudniowych obiekty Walki Makoszowy są bazą treningową dla dzieci zrzeszonych w zabrzańskich klubach sportowych, przede wszystkim w Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze oraz Piłkarskim Przedszkolu Górnika Zabrze. Z racji ogólnodostępności całej dzielnicy Guido, Centrum Południe, Kończyce, Makoszowy, Pawłów.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Biorąc pod uwagę obecne wykorzystanie obiektów Walki Makoszowy, głównie przez kluby sportowe z terenu Zabrza, można stwierdzić, że szacunkowa dzienna ilość osób korzystających z boiska będzie oscylowała w granicach 200 osób. Przy założeniu codziennego użytkowania da nam to miesięczną liczbę beneficjentów na poziomie 6 000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko będzie ogólnodostępne na terenie miejskim administrowanym przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami. Proponujemy, aby dysponentem boiska była Jednostka bądź kluby sportowe trenujące na Walce Makoszowy.
Projekt zakłada budowę boiska ogólnodostępnego do piłki nożnej o wymiarach 60 × 40m ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem. Obiekt wyposażony będzie w 2 bramki aluminiowe o wymiarach 5m × 2m. Za bramkami dwa piłko-chwyty o długości 20m każdy i wysokości 5m. Boisko będzie ogrodzone płotem z siatki o wysokości 1,5m i dł. ok. 200m.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem tego projektu jest rozbudowa i odświeżenie bazy sportowej na obiektach Walki Makoszowy. Kolejny element infrastruktury sportowej przy ul. Jaskółczej 40 z całą pewnością zachęci szeroką grupę dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu, a dzieciom zrzeszonym w klubach sportowych na znaczne podniesienie standardów warunków treningowych. Celem nadrzędnym projektu jest wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców dzielnicy Guido, ale i całego Zabrza, pomoże ono w propagowaniu zdrowego trybu życia wśród dzieci w wieku szkolnym jako przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym jak i przyczyni się do popularyzacji i rozwoju piłki nożnej jako dyscypliny sportu przez budowę nowoczesnej infrastruktury sportowej.

Uwagi przy ocenie: 
Obszar realizacji boiska objęty jest czynnym pozwoleniem na budowę w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Jaskółczej 40 w Zabrzu w ramach tworzenia bazy dydaktyczno-sportowej AWF wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Pozwolenie na budowę: decyzja nr 42/2009 z dn. 03.04.2009 roku. Ewentualna realizacja zadania wymaga wdrożenia odrębnej procedury zgodnie z Ustawą prawo budowlane.

Za zgodą autora projekt przeniesiono do kategorii ogólnomiejskich.

W związku z możliwością pozyskania nawierzchni trawiastej i budowy boiska z tego typu nawierzchnią we własnym zakresie przez tam działający klub sportowy, autor wnioskował o zamianę w projekcie z nawierzchni trawiastej na nawierzchnię sztuczną. Stąd też zmiana tytułu projektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 22 urządzeniami zabawowymi na istniejącym trawniku dla dzieci w wieku przedszkolnym, niewymagające budowy stref bezpieczeństwa.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 136

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 sierpnia 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/10/19 ZBP 2019 – ZAGOSPODAROWANIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO URZĄDZENIAMI ZABAWOWYMI

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 48 700,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 72 700,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 72 700,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 70 867,70 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja:  Gwarecka 15

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
205/16

Zasięg oddziaływania projektu:
Montaż urządzeń zabawowych posłuży społeczności lokalnej, a także dzieciom Przedszkola nr 22.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z placu zabaw będą korzystały dzieci uczęszczające do przedszkola oraz uczniowie klas I, II, III, a także mieszkańcy ze swoimi dziećmi z tutejszego osiedla i okolic.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne. Za obiekt będzie odpowiadał Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9.
Z placu zabaw będą korzystały dzieci zapisane do przedszkola w czasie pobytu w placówce w zależności od potrzeb. W godzinach popołudniowych plac zabaw będzie dostępny dla pozostałych dzieci z osiedla i ich opiekunów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wyposażenie ogrodu w urządzenia zabawowe dla małych dzieci przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego Osiedla Młodego Górnika, jak również do jego uatrakcyjnienia jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój funkcji społecznych. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym. Przedmiotowa inwestycja stworzy warunki do życia na wyższym niż dotychczas poziomie ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną. Przyczyni się również do rozwoju fizycznego dzieci oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury rekreacyjnej. Od jakości infrastruktury społecznej zależy standard życia mieszkańców osiedla. Projekt przyczyni się także do podniesienie walorów estetycznych Zespołu i jego otoczenia.
Nowy plac zabaw zapewni dzieciom i ich opiekunom bezpieczne i atrakcyjne miejsce do spędzania czasu wolnego. Wpłynie na kreatywność i wyobraźnię dzieci, przyczyni się do propagowania zdrowego trybu życia. Dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.

Uwagi przy ocenie: 
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Urządzenia zabawowe wraz z montażem 43 200,00 zł 43 200,00 zł
2) Przygotowanie terenu pod plac zabaw -,– zł 20 000,00 zł
3) Nadzór inwestorski 1 500,00 zł 1 500,00 zł
4) Dokumentacja projektowa 4 000,00 zł 8 000,00 zł
Wartość projektu brutto 48 700,00 zł 72 700,00 zł

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Położenie nawierzchni poliuretanowej z malowaniem linii na istniejącym boisku asfaltowym o wymiarach 24 × 12m, wymiana słupów do koszykówki oraz piłki siatkowej, montaż piłkochwytów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 267

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 90 985,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja:  Gwarecka 15

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
202/16

Zasięg oddziaływania projektu:
Zmodernizowane boisko posłuży społeczności lokalnej, a także uczniom ZSP9.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Sport i turystyka zajmuje w naszej gminie coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu wolnego czasu. Modernizacja istniejącego asfaltowego boiska i jego wszechstronne przeznaczenie wpłynie w bardzo wielkim stopniu na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, a także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie wolnego czasu.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne. Za obiekt będzie odpowiadał Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Modernizacja asfaltowego boiska przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego Osiedla Młodego Górnika, jak również do jego uatrakcyjnienia jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój funkcji społecznych. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym oraz będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych, a także osób niepełnosprawnych.

Przedmiotowa inwestycja stworzy warunki do życia na wyższym niż dotychczas poziomie ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną. Przyczyni się również do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Stworzy również warunki do rozbudowy kalendarza imprez ponadlokalnych o charakterze sportowym. Od jakości infrastruktury społecznej zależy standard życia mieszkańców osiedla. Projekt przyczyni się także do podniesienia walorów estetycznych Zespołu i jego otoczenia.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek należy ująć w kategorii ogólnomiejskiej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Prace pieszo – drogowe czyli chodnik, który jest całkowicie zniszczony od ul. Jagiellońskiej do Mikulczyckiej do przystanków tramwajowo – autobusowych z uwzględnieniem przejścia dla pieszych w formie sygnalizacji świetlnej. Miejsca te w okresie deszczowo – zimowym zamieniają się w „bajoro”, co tragicznie uniemożliwia starszym osobom – mieszkańcom, pacjentom szpitalnym i chorym oraz matkom z dziećmi przemieszczanie się do miasta i domów oraz szpitalnych poradni. W pobliżu znajduje się Śląskie Centrum Chorób Serca, a w nim leczą się tysiące ludzi z całego kraju.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 170 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ zieleń miejska

Lokalizacja: 
Od ulicy Jagiellońskiej do przystanków autobusowych i tramwajowych na ul. Mikulczyckiej.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Przejście w błocie obok rozsypanego śmietnika również pośród przejeżdżających aut coraz głębsze dziury powodujące poważne urazy kończyn (patrz wnioski mieszkańców).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Załączniki:
1. Mapa dzielnicy
2. Zdjęcia
3. Opinie ludzi

Zasięg oddziaływania projektu:
Centrum Zabrza od ul. Mikulczyckiej do ul. Jagiellońskiej w dwóch strefach:
1. poprzez parking przed hotelem,
2. w poprzek w stronę ul. Gdańskiej oraz naprawa odejścia od przystanków z umieszczeniem sygnalizacji świetlnej na ul. Mikulczyckiej (przechodzenie tędy jest mocno niebezpieczne, zwłaszcza w godzinach poranno – popołudniowych).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo codziennie przechodzi tędy ponad 1 000 osób. Potrzebne jest bezpieczne oświetlenie i zmiana miejsca położenia odpadów oraz sygnalizacja świetlna na ul. Mikulczyckiej w dwóch miejscach (a to przy przystanakach tramwajowych i autobusowych oraz 150 m wcześniej, jako skrót do przedszkola i Platana).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Patrz notatki mieszkańców dołączone do (skanu – przypis redakcji) projektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Bezpieczeństwo przechodzących tędy pieszych, dojazd karetek pogotowia i straży pożarnej. Zadbanie o rosnących tu drzew (schorowanych, mocno zaniedbanych).

Uwagi przy ocenie: 
Brak możliwości weryfikacji wniosku z uwagi na niewskazanie jednoznacznej lokalizacji projektu (brak wskazania działek ewidencyjnych, ewentualne oznaczenia projektu na mapie sytuacyjnej).
Projekt mieszkańca nie zawiera podstawy szacunku wyceny.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje zakresem ogrodzenie boisk UKS Quo Vadis Makoszowy wraz z montażem piłkochwytów, boiskami dla zawodników oraz zakup i montaż bramek do piłki nożnej, a także doposażenie przedszkolengo placu zabaw przy ZSP-7.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 228

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 139 600,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 138 994,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 139 600,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 139 600,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Daleka 2 / Szymały / Sejmowa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
701/39, 701/39 – teren ZSP – 7
1402/42, 1744/36, 1746/36 – teren użytkowany przez Quo Vadis

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmuje zasięgiem zarówno dzieci uczęszczające do ZSP – 7 jak i pozostałe, które z obiektu mogą korzystać w godzinach popołudniowych. Na boisku Quo Vadis rozgrywane są regularnie rozgrywki sportowe oraz treningi.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
– przedszkolaki,
– uczniowie,
– rozmowy z małymi dziećmi,
– sportowcy i zawodnicy,
– kibice sportowi
ok. 1 500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedszkolny plac zabaw jako obiekt ogrodzony w godzinach dopołudniowych będzie służył przedszkolakom i młodszym uczniom ZSP – 7. Po południu obiekt dostępny dla wszystkich. Boiska Quo Vadis użytkowane przez sportowców klubu, a za uzgodnieniem również dla grup zorganizowanych. Dysponent – ZSP – 7 i Quo Vadis, a także wydział IK.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Doposażenie w urządzenia dla małych dzieci przedszkolnego placu zabaw (obecnie na tym terenie są tylko urządzenia „Radosnej Szkoły” nie nadające się dla najmłodszych) a pobliski publiczny plac zabaw jest nieogrodzony i sąsiaduje z ruchliwą ulicą.
Ogrodzenie zapewni ochronę nawierzchni boisk systematycznie niszczonych i rozjeżdżanych quadami i motocyklami i zanieczyszczanych.
Cel: miejsce zabawy i rekreacji.

Uwagi przy ocenie: 
Wzrost kosztów projektu wynika z konieczności uwzględnienia kosztów nadzoru inwestorskiego oszacowanego na 606,00 zł. W przypadku przekroczenia zaplanowanych środków możliwa rezygnacja z części urządzeń zabawowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Uporządkowanie zieleni w parku przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego / Mendego z budową placu zabaw.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 216

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 sierpnia 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/13/19 ZBP 2019 – UPORZĄDKOWANIE PARKU PRZY ULICY MENDEGO ISIKORSKIEGO WRAZ ZBUDOWĄ PLACU ZABAW

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 139 860,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 139 860,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 130 067,97 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Sikorskiego/Mendego – strona nieparzysta

Uszczegółowienie lokalizacji: Park

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Numer działki: 2671/138

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany jest dla mieszkańców Pawłowa.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy Pawłowa – około 3 000.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Uporządkowanie zaniedbanych terenów zielonych w dzielnicy Pawłów i wybudowanie ogólnodostępnego placyku zabaw.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Udostępnienie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci i przy okazji uporządkowanie terenów zielonych w dzielnicy Pawłów.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa nowego, bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na miarę XXI wieku.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 476

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 200 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 200 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 200 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Plac zabaw przy ul. Budowlanej w Zabrzu – Rokitnicy (obok targowiska).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4240/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Plac zabaw to miejsce, z którego korzystają mieszkańcy bloków jak i pozostałej części Rokitnicy. Usytuowany w zielonej części dzielnicy (cisza i spokój). Można tu usiąść na ławkach, odpocząć, a także pobawić się z dziećmi. Obecnie plac zabaw wygląda na lata 80. Dzięki nowym urządzeniom zabawowym zwiększy się aktywność ludzi, dzieci. Plac zabaw będzie można podzielić na przedział wiekowy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnicy, uczniowie szkół i dzieci z rokitnickich przedszkoli i młodzież oraz przyjezdni.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw jest ogólnodostępny przez 24h. Znajduje się na dużym zielonym terenie. Jest otoczony alejką wykonaną z tłucznia. Na placu zabaw znajdują się też stoły pingpongowe oraz boisko do koszykówki. Aktywność dzieci i młodzieży odbywa się od rana do późnego wieczora. Dysponentem miejsca jest UM Zabrze. Przebieg prac powinien przebiegać następująco:
Demontaż istniejących miejsc zabawowych. Montaż nowych zestawów zabawowych w podziale na grupy wiekowe (wszystko opisane w załączonym kosztorysie i projekcie).

Rozmowy w sprawie placu zabaw, jego roli i wykorzystania trwały od dłuższego czasu, dlatego chcielibyśmy by przedstawiciel uczestniczył w przygotowaniu projektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Realizując zadania z wniosku ożywimy plac zabaw. Mieszkańcy wraz z dziećmi bezpiecznie będą mogli korzystać z zestawów zabawowych, które powstają z recyklingu!

Uwagi przy ocenie: 
W projekcie nie uwzględniono kosztu nadzoru inwestorskiego. W przypadku przekroczenia zaplanowanych dla dzielnicy środków 200.000 PLN, możliwa rezygnacji z części urządzeń zabawowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie alejek z kostki brukowej i obrzeży na ścieżkach w parku przy ul. Krakowskiej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 974

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Park przy ul. Krakowskiej w Zabrzu Rokitnicy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
176/1 (rezygnacja po ocenie prawno – finansowej), 211/1, 789/7, 310/1, 958/8, 982/8, 983/8 (rezygnacja po ocenie prawno – finansowej), 444/7, 441/8, 200/1 (wprowadzono po ocenie prawno – finansowej)

Zasięg oddziaływania projektu:
Park to miejsce, z którego korzysta spora część mieszkańców, usytuowany w centrum Dzielnicy Rokitnica. Można tu usiąść na ławkach, odpocząć poćwiczyć na siłowni pod chmurką, a także pobawić się z dziećmi na nowo powstającym placu zabaw. Wykonanie alejek z kostki brukowej zwiększy bezpieczeństwo przechodniów i pozwoli na korzystanie z nich przez cały rok. Obecnie z alejek w parku można korzystać tylko w dni suche. Dzięki nowym alejkom zwiększy się aktywność ludzi, nie tylko mieszkańców Rokitnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnicy (około 10 000), uczniowie pobliskich szkół, dzieci z rokitnickich przedszkoli i młodzież oraz starsi i przyjezdni.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Park wzdłuż ul. Krakowskiej znajduje się w centrum dzielnicy i jast ogólnodostępny 24h przez cały rok. Jest w utrzymaniu UM w Zabrzu. Jego główna aleja od ul. Pomorskiej do sklepu Rokita, przy swojej szerokości (4m) mogłaby być wykorzystana nie tylko przez pieszych ale też jeżdżących na rolkach czy rowerach. Wykonanie ścieżek ożywiłoby alejki. Ławki i kosze proponuję przestawić na place między chmurką, która w dni pogodne przyciąga aktywnych od rana do późnego wieczora. Ostatnio zostały podjęte decyzje w UM Zabrze o zamiarze budowy nowego placu zabaw. Rozmowy w sprawie parku, jego roli i wykorzystania trwały od dłuższego czasu, dlatego chcielibyśmy by przedstawiciel uczestniczył w przygotowaniu projektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Realizując zadania z wniosku ożywimy park, mieszkańcy bezpiecznie będą mogli korzystać z tras komunikacyjnych, celowo przyjdą wykorzystać istniejącą siłownię, pojeździć na rolkach czy rowerach czy rowerach, pobawić się z dzieckiem na placu zabaw.

Uwagi przy ocenie: 
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Budowa alejek (chodnika) z kostki brukowej o grubości 6 cm (obrzeża), demontaż i montaż ławek i koszy 495 000,00 zł 463 000,00 zł
2) Nadzór inwestorski -,– zł 12 000,00 zł
3) Projekt z dokumentacją geodezyjną powykonawczą 5 000,00 zł 25 000,00 zł
Wartość projektu brutto 500 000,00 zł 500 000,00 zł

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zorganizowanie projektu placu zabaw umożliwi pełniejsze obcowanie z naturą dla dzieci i dorosłych, będąc jednocześnie atrakcyjnym i wygodnym miejscem zabaw i relaksu. Projekt polega przede wszystkim na uzupełnieniu o urządzenia do rekreacji ruchowej i ćwiczzeń zręcznościowych dla dzieci, przy wykorzystaniu istniejącego charakteru i ukształtowania działki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 204

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/07/19 ZBP 2019 – PRZEDSZKOLNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR14 IM. PROMYCZEK WZABRZU

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 17 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 17 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 17 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 16 625,51 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. ks. P. Ściegiennego 1

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1409/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Plac zabaw przy przedszkolu będzie dostępny dla wszystkich obecnych i przyszłych przedszkolaków. Każde dziecko od 3 do 7 roku życia, które jest i będzie uczestnikiem Przedszkola nr 14 im. Promyczek w Zabrzu będzie mogło korzystać z urządzeń znajdujących się pod opieką nauczyciela.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacowana liczba osób korzystających z placu zabaw to 70 do 95 dzieci w wieku od 3 do 7 lat na rok szkolny.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw to miejsce nie tylko ekscytujące i zdrowe, ale przy zachowaniu odpowiednich zasad, również zupełnie bezpieczne. Umożliwi dzieciom dostęp do otaczającej natury, pozwoli rozwijać wyobraźnię i kreatywność, obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i uczestniczyć w jej przeobrażaniu. Plac zabaw może stać się miejscem organizacji warsztatów lub zawodów sportowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Plac zabaw przy przedszkolu to miejsce gdzie przedszkolaki nawiązują kontakt z przyrodą każdego dnia, działa na zmysły, pobudza wyobraźnię i kreatywność, zaspakaja dziecięcą ciekawość, sprzyja rozwojowi fizycznemu. To miejsce przeznaczone do zabawy, w którym wykorzystuje się naturalne ukształtowanie terenu, lokalną roślinność, gdzie stanowią alternatywę dla zalewającego nas plastiku, betonu i metalu. Dzięki zamontowaniu urządzenia wielofunkcyjnego wraz z płytkami gumowymi przedszkole zyska na swojej atrakcyjności, poprawi jego estetykę i wizerunek w środowisku lokalnym oraz pracy placówki. Poprawią się warunki edukacyjne dla przedszkolaków, bezpieczne miejsce zabaw i rekreacji, wzmocni integrację między przedszkolakami.

Uwagi przy ocenie: 
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Urządzenie wielofunkcyjne 13 000,00 zł 10 000,00 zł
2) Płytki gumowe 4 000,00 zł 4 000,00 zł
3) Dokumentacja projektowa -,– zł 2 000,00 zł
4) Nadzór inwestorski -,– zł 1 000,00 zł
Wartość projektu brutto 17 000,00 zł 17 000,00 zł
Sugeruje się przekazanie wskazanych środków do dyspozycji Przedszkola celem samodzielnego wykonania projektu. Konsultacja z wnioskodawcą dała informacje o dobrej współpracy z gronem rodziców, co pozytywnie może wpłynąć na wykonanie projektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wymiana nawierzchni placu przed szkołą pod budowę boiska wielofunkcyjnego – ogólnodostępne.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 096

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Czołgistów 1

Uszczegółowienie lokalizacji: teren Szkoły Podstawowej nr 15

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 5740/129

Zasięg oddziaływania projektu:
Obiekt sportowy przeznaczony będzie dla uczniów szkoły podstawowej, dzieci z pobliskiego przedszkola oraz mieszkańców miasta, ze szczególnym wskazaniem na dzieci i młodzież zamieszkałe w dzielnicy Centrum Południe. Bezpieczne położenie obiektu umożliwi spędzanie wolnego czasu całym rodzinom i integracji społeczności dzielnicy i miasta podczas gier i zabaw sportowych. Planowane jest także wykorzystanie obiektu dla organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, związane z korzystnym położeniem – w pobliżu zalesione tereny Parku Powstańców oraz plac zabaw i nowo wybudowana sala sportowa.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo planowane jest korzystanie z boiska przez 1 500 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedmiotem projektu jest budowa nawierzchni poliuretanowej pod boisko przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Zabrzu.
Obiekt będzie służył jako teren sportowy dla bezpiecznej organizacji i prowadzenia: zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły oraz dzieci z pobliskiego przedszkola, organizacja imprez sportowych dla społeczności miasta, a także organizacja i udostępnianie obiektu stowarzyszeniom, klubom i instytucjom dla prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych.
Zasady i możliwości korzystania ustali Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona.
Teren będzie obiektem ogólnodostępny, a warunki korzystania określa Regulamin korzystania z boiska.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana nawierzchni terenu przed szkołą jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa. Obecnie jest wyłączony jako teren sportowy decyzją Sanepid. Nawierzchnia jest wyspana żwirem, który w przypadku zabaw i gier dzieci naraża je na otarcia. Powierzchnia poliuretanowa z oznaczeniem linii sportowych w bezpiecznym miejscu przylegającym do terenów rekreacyjnych oraz szkoły boiska do tenisa ziemnego, siatkówki oraz koszykówki pozwoli na kreowanie zdrowego stylu życia i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Odpowiednie dopasowanie różnych dyscyplin na jednym placu gry pozwala na stworzenie „obiektu sportowego”, który zadowoli wszystkich pasjonatów i adeptów sportu.
Umiejscowienie w w/w miejscu pozwoli na budowanie i promocję takich form wypoczynku, które sprzyjają rozwojowi integracji społecznej, także międzypokoleniowej, przywiązania do społeczności lokalnej. pozwoli także na maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów (budynek szkoły, sala sportowa, plac zabaw) dla kreowania przestrzeni publicznej w dzielnicy wielopokoleniowej. Inwestycja wpłynie także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.
Otwartość tego obiektu będzie dodatnio oddziaływać na rozwój rekreacji i sportu masowego wśród wszystkich grup wiekowych.

Uwagi przy ocenie: 
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Podbudowa z kostki betonowej pod nawierzchnię poliuretanową oraz uzupełnienie – o wymiarach 32×19m 88 650,00 zł 207 500,00 zł
2) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej z zaznaczeniem linii boisk oraz koszami do koszykówki i słupkami do piłki siatkowej 118 850,00 zł 250 000,00 zł
3) Projekt 37 500,00 zł 37 500,00 zł
4) Nadzór inwestorski 5 000,00 zł 5 000,00 zł
Wartość projektu brutto: 250 000,00 zł 500 000,00 zł

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dokończenie wygranego w poprzedniej edycji projektu P-0076:
– budowa muszli koncertowej,
– wykonanie instalacji wodociągowej,
– wykonanie instalacji elektrycznej,
– budowa drogi dojazdowej z płyt o szerokości 3m.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 2 602

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 sierpnia 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/01/19 ZBP 2019 – LODOWISKO, ROLKOWISKO, MUSZLA KONCERTOWA – ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY ISPORTU PRZY BASENIE AQUARIUS – ETAP II

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 466 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 466 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 400 131,63 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja: 
okolica skrzyżowania Al.. W. Korfantego z Al.. J. Nowaka-Jeziorańskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: Część Parku Jana Pawła II, działka nr 1429/1

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1429/1

Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze, województwo, kraj.
Dotyczy to miejsca, w którym odbył się koncert TVP-2 i Radia Zet.
Dotychczas na tym terenie były organizowane 2 koncerty krajowe. Na pierwszym było ok. 130 tys. ludzi natomiast na drugim pomimo złej pogody ok. 50 tysięcy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 5 000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem Zabrzańskiego Centrum Kultury i Sportu będzie Urząd Miasta Zabrze.
Natomiast zasady jego dostępności publicznej określi w/w urząd.
Dokończenie wygranego w poprzedniej edycji projektu P-0076:
– budowa drogi dojazdowej do lodowiska,
– budowa muszli koncertowej,
– wykonanie instalacji wodociągowej,
– wykonanie instalacji elektrycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Po wybudowaniu muszli koncertowej Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu pod względem lokalizacji, komunikacji i przestrzennym stanie się obiektem szerokiego dostępu mieszkańców. Kompleks ten będzie służył mieszkańcom przez cały rok (latem rolkowiczom i organizatorom imprez masowych a zimą można stworzyć lodowisko). Miasto Zabrze w tak dogodnym miejscu będzie miało wiele imprez masowych, co przyczyni się do jego promocji, jak i integracji mieszkańców. kompleks ten będzie służył również przyległym Radom Dzielnic, Szkołom, Przedszkolom i innym lokalnym organizacjom pożytku publicznego.

Uwagi przy ocenie: 
Wydział dokonujący oceny prawno – finansowej wycenił zaproponowany zakres rzeczowy na kwotę 878 000 zł (przy dostępnej dla projektów ogólnomiejskich kwocie 500 000 zł).
Za zgodą autora zakres rzeczowy obejmować będzie (wraz z wartością):
Budowa drogi dojazdowej do płyty lodowiska 300 000 zł
Wykonanie instalacji wodociągowej 40 000 zł
Wykonanie instalacji elektrycznej 50 000 zł
Dokumentacja projektowa 50 000 zł
Nadzór inwestorski 26 000 zł
R A Z E M 466 000 zł
Pozostały element projektu (budowa muszli koncertowej) zostanie wykonany, jeśli cenowa oferta wykonawcy — który zostanie wybrany w drodze przetargu po wyborze projektu do realizacji — na to pozwoli lub zostanie wykonany w kolejnym etapie.
Koszt budowy muszli koncertowej został oszacowany na 412 500 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zapewniające bezpieczeństwo i energooszczędne oświetlenie przejść dla pieszych latarniami LED w dzielnicy Centrum Południe. Projekt zakłada montaż 33 latarni LED w celu doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ruchliwych ulic de Gaulle’a i 3 Maja.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 536

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 239 563,25 zł

Wartość projektu do głosowania: 239 563,25 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skrzyżowanie ulic: de Gaulle’a z Reymonta, de Gaulle’a z Brodzińskiego, 3 Maja z Padlewskiego i Szczęść Boże, 3 Maja z Floriana, 3 Maja z Reymonta, 3 Maja ze Ślęczka, 3 Maja z Matejki.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Przejścia dla pieszych na drogach publicznych w miejscach o ruchu niezabezpieczonym sygnalizacją świetlną ani dobrze oznakowanymi wysepkami – przecinające ulice de Gaulle’a i 3 Maja, a także te równoległe do owych ulic, które przecinają przecznice owych ulic u wylotu tych przecznic przy ich skrzyżowaniach z ulicami de Gaulle’a i 3 Maja, przy czym dotyczy to przecznic, w które można zjechać z przynajmniej jednego pasa ruchu ulicy głównej (de Gaulle’a i 3 Maja). Reflektor oświetlający pas ruchu powinien znajdować się tuż przed przejściem (od strony nadjeżdżających pojazdów), zapewniając odbicie promieni świetlnych od pieszego w stronę oczu kierowcy.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Lista działek w zeskanownym wniosku

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ponad 8 tysięcy pieszych dziennie + około 20 tysięcy kierowców i pasażerów pojazdów dziennie = ponad 28 tysięcy osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępność ogólna
Dysponent: miasto Zabrze.
Etapy realizacji:
1. Sporządzenie projektu.
2. Zamówienie i dostawa elementów latarni.
3. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia przez ulice de Gaulle’a i 3 Maja. Zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa przejazdu samochodem przez te ulice. Wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dwukierunkowa betonowa droga dla rowerów wzdłuż ulicy Reymonta, zapewniająca bezpieczeństwo i komfort przejazdu rowerem na linii wschód-zachód przez centrum miasta, dająca perspektywę połączenia z Sośnicą i Zaborzem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 785

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Ciąg ulicy Reymonta – od skrzyżowania z ul Michała Archanioła do skrzyżowania z ul. Tuwima.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Dwukierunkowa droga dla rowerów wzdłuż ul. Reymonta, o długości ok. 780m i szerokości ok. 2m (pas ok. 1m). Na odcinku od ul. Michała Archanioła do ul. De Gaulle’a po stronie południowego, a na pozostałym odcinku po stronie północnego krańca jezdni ul. Reymonta. Przebieg i podłoże: nowa kostka betonowa lub asfalt z podbudową na pasie zieleni tuż obok chodnika. Projekt zakłada również montaż wymaganych znaków drogowych pionowych i poziomych oraz oznaczenie przejazdów dla rowerów w 15 miejscach (na skrzyżowaniach z przecznicami).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Lista działek w zeskanownym wniosku

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na mieszkańców Centrum Południa, gdzie przebiega trasa, a także Zaborza Północy i Zaborza Południa, dokąd może zostać w przyszłości przedłużona, jak również położonych sąsiadująco Centrum Północy i Guido. Ze względu na przecięcie z istniejącymi i planowanymi trasami rowerowymi w układzie północ-południe, trasa będzie mogła być użytkowana przez mieszkańców pozostałych dzielnic Zabrza, w tym m. in. uczniów, studentów i pracowników położonych w pobliżu przebiegu trasy szkół.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Brak jest aktualnych danych na temat ilości osób poruszających się na rowerze w Zabrzu. Z uwagi na zasięg oddziaływania projektu można przypuszczać, że beneficjentami będzie większość zabrzańskich rowerzystów, w tym m. in. osoby dojeżdżające do położonych w pobliżu przebiegu trasy szkół.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępność ogólna
Dysponent: miasto Zabrze.
Etapy realizacji:
1. Sporządzenie projektu.
2. Prace przygotowawcze .
3. Przygotowanie podbudowy lub demontaż nawierzchni.
4. Budowa lub wytyczenie odcinków trasy.
5. Oznakowanie.
6. Oddanie do użytku.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu przejazdu rowerem na linii wschód – zachód przez centrum miasta. Zmniejszenie liczby wypadków z udziałem rowerzystów. Wzrost Poczucia atrakcyjności i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców. W przyszłości, po połączeniu z istniejącymi pasami rowerowymi wzdłuż ul. Roosevelta oraz ewentualnym szlakiem wzdłuż ul. Sienkiewicza i Wolności, odcinek ten mógłby stanowić rdzeń trasy rowerowej od Sośnicy przez Centrum i Zborze do Rudy. Znaczenie ogólnomiejskie jako jednego z głównych elementów metropolitarnej sieci rowerowej na terenie miasta.

Uwagi przy ocenie: 
Na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej autor zmienił wniosek. Proponowana inwestycja ma obejmować ulicę Reymonta od skrzyżowania z ul. Michała Archanioła do skrzyżowania z ul. Tuwima.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje budowę osiedlowych placów zabaw w dwóch lokalizacjach:
Plac nr 1 – o bezpiecznej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej, wyposażony w urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci w wieku szkolnym, ławki, kosze na śmieci wraz z ogrodzeniem oraz pasem zieleni.
Plac nr 2 – o bezpiecznej nawierzchni piaskowej, wyposażony w urządzenia sprawnościowe oraz kreatywną strefę gier terenowych dla młodzieży i dorosłych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 768

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/03/19 ZBP 2019 – BUDOWA OSIEDLOWYCH PLACÓW ZABAW WDZIELNICY CENTRUM POŁUDNIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 209 402,50 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 210 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 210 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 209 665,23 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Plac nr 1: ul. Aleksandra Fredry (boisko SP 37)
Plac nr 2: ul. Stefana Czarneckiego / ul. Konstantego Damrota

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Lokalizacja placu nr 1: 4720/91; 5137/84;
Lokalizacja placu nr 2: 4524/73; 4521/73

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewiduje się zasięg oddziaływania projektu dla ulic:
– Józefa Piłsudskiego,
– Stanisława Żółkiewskiego,
– Stefana Czarneckiego,
– Konstantego Damrota,
– Aleksandra Fredry,
– Jana Rymarkiewicza,
– Chłopska,
– Armii Krajowej,

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Potencjalni użytkownicy:
– Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zamieszkałe w dzielnicy Centrum Południe,
– Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej,
– Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 11 przy ul. Aleksandra Fredry,
– Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37.
Przewiduje się liczbę użytkowników:
1 000 osób miesięcznie – w dniach miesięcy ciepłych, suchych,
500 osób miesięcznie – w dniach miesięcy o niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw nr 1 oraz plac zabaw nr 2 będą obiektami ogónodostępnymi całodobowo.
Odpowiedzialność za oba obiekty obejmą dyrektorzy odpowiedni placu nr 1 dyrektor SP 37 i placu nr 2 dyrektor SP 38 Specjalnej w Zabrzu w godzinach funkcjonowania szkół.
Przebieg realizacji inwestycji:
– Wykonanie projektu;
– Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
– Roboty ziemne;
– Podbudowy i nawierzchnie;
– Montaż urządzeń zabawowych, sprawnościowych, stołów do gier;
– Montaż / malowanie stref gier terenowych;
– Montaż urządzeń małej architektury;
– Roboty wykończeniowe, zieleń;
– Nasadzenia zieleni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Aktywizacja rekreacyjno-edukacyjna dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół i młodzieży dzielnicy i okolic oraz ich rodziców i opiekunów, aktywne spędzanie czasu wolnego, integracja środowiska lokalnego i rodzinnego.
Budowa placów zabaw pozwoli na zaspokojenie potrzeb wszystkich grup wiekowych mieszkańców dzielnicy oraz uczniów szkoły, dla których każda forma aktywności ruchowej, zabawy jest istotnym elementem rozwoju psychoruchowego.
Zagospodarowanie zdegradowanego terenu stanowiącego miejsce dla rodzinnej rekreacji pozwoli na rodzinne, aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców. Pięknie położony teren wśród drzew po zagospodarowaniu, może stanowić ciekawe i kreatywne miejsce w naszym mieście.
Na obszarze oddziaływania projektu brakuje bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci, jedyny plac zabaw w okolicy znajduje się na terenie szkoły a dostęp do niego jest ograniczony w trakcie trwania roku szkolnego.
Szkoła specjalna nie dysponuje boiskiem sportowym i takie zagospodarowanie terenu umożliwi poszerzenie możliwości realizacji zadań edukacyjnych na otwartej przestrzeni, co korzystnie wpływa na rozwój zmysłów, kontrolowanie emocji itp. u dzieci. Natomiast niedawno reaktywowana SP 37 nie posiada na swoim boisku szkolnym placu zabaw.

Uwagi przy ocenie: 
Wzrost kosztów projektu wynika z innej wyceny wykonania dokumentacji projektowej (po weryfikacji to 10 tys. zł) i prowadzenia nadzoru inwestorskiego (6 108,80 zł).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Plac zabaw dla dzieci i ich rodzin. Bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Grupa wiekowa – dzieci powyżej 3 lat.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 83

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Okolice Domu Harcerza – ul. Wolności 352

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki należące do Gminy Miasta Zabrze

Zasięg oddziaływania projektu:
Dla mieszkańców (domów – przyp. Redakcji) położonych przy ulicach Pawliczka, Końcowa, Krawczyka, Wolności, Sienkiewicza, Broniewskiego, Kupca.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo określona ilość osób to 3000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Będzie dostępny publicznie dla mieszkańców miasta Zabrza, ogólnie dostępna dla dzieci od wieku 3 lat.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie rekreacji dla dzieci i ich rodzin, infrastruktura społeczna ogólna.

Uwagi przy ocenie: 
Wycena projektu po ocenie prawno – finansowej:
1) Roboty ziemne 2 000,00 zł
2) Dostawy i montaż urządzeń zabawowych 182 000,00 zł
3) Montaż ławek, koszy itp. 10 000,00 zł
4) Wykonanie nawierzchni piaskowej 12 000,00 zł
5) Ogrodzenie placu zabaw 26 000,00 zł
6) Projekt 12 000,00 zł
7) Nadzór inwestorski 6 000,00 zł
Wartość projektu brutto: 250 000,00 zł
Koszty oszacowano na podstawie kosztorysów placów zabaw z czerwca 2018 roku (a pozycja 6 – projekt – na podstawie cennika miejskiego).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W ramach projektu planuje się budowę bezobsługowej, samoczyszczącej toalety, remont chodnika oraz instalacji oświetlenia.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 77

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 sierpnia 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/11/19 ZBP 2019 – ROZBUDOWA CENTRUM INTEGRACJI OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 144 720,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 144 720,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 126 276,14 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Łącznik pieszy między ul. Kotarbińskiego a ul. Skłodowskiej-Curie

Uszczegółowienie lokalizacji: 
obok placu zabaw i siłowni zewnętrznej koło Przedszkola nr 48

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Toaleta: działka nr 6169/9 lub 6168/9
Chodnik i oświetlenie: działki nr 7133/9 i 7130/9.

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Osiedla T. Kotarbińskiego korzystający z infrastruktury osiedlowej (plac zabaw, siłownia, obiekty handlowe).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 5000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt obejmuje modernizację chodnika i uzupełnienie go o oświetlenie. Budowa ogólnodostępnej i samoczyszczącej toalety poprawiającej warunki sanitarne oraz bezpieczeństwo użytkowania Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa komfortu użytkowania obiektów wybudowanych w ramach poprzednich edycji Budżetu Partycypacyjnego, poprawa bezpieczeństwa w głównym pieszym ciągu komunikacyjnym.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca przyjął zbyt małą kwotę na realizację projektu (przyjął 144 720,00 zł wobec kwoty zweryfikowanej 250 000,00 zł) i nie wyraża zgody na jej zwiększenie. Najprawdopodobniej spowoduje to – w przypadku realizacji zadania – znaczące ograniczenie zakresu zadania (część zaplanowanych elementów nie będzie mogła zostać wykonana). Teren jest mocno zadrzewiony, oświetlenie na słupach spowoduje konieczność wycinki drzew i uzyskania decyzji na ich wycinkę co wymaga czasu (prawdopodobnie wykonanie zadania nie zamknie się czasem jednego roku) i jest związane z opłatą środowiskową. Oświetlenie terenu jest związane z uzyskaniem warunków zasilania z Tauronu, co może nie pozwolić na wykonanie zadania w czasie jednego roku i jest związana z dodatkową opłatą. Ilość słupów przyjętych przez Wnioskodawcę jest niewystarczająca.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Remont sanitariatów chłopców na poziomie 0 w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu.
Podłączenie urządzeń sanitarnych oraz wszystkie instalacje: wodne, kanalizacyjne, grzewcze i wentylacyjne.
Głównym celem jest generalny remont toalet.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 423

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/14/19 ZBP 2019 – MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH WSZKOLE PODSTAWOWEJ NR31 WZABRZU

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 200 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 200 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 227 058,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Jordana 7

Uszczegółowienie lokalizacji: 931/7, 932/7, 933/73 934/7

Zasięg oddziaływania projektu:
Z wyremontowanych łazienek będą korzystać na co dzień uczniowie, rodzice i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 31 w Zabrzu. Natomiast projekt obejmuje swoim zasięgiem większe grono odbiorców. Z toalet korzystają również mieszkańcy osiedla podczas organizowanych co roku festynów szkolnych jak również uczniowie innych szkół podczas odbywających się w szkole konkursów, turniejów, dni otwartych szkoły, zajęć pozalekcyjnych. W szkole odbywają się również spotkania z mieszkańcami osiedla.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkową liczbę osób korzystających z projektu oszacowano na podstawie ilości uczniów uczęszczających do szkoły, tj. ok.. 400 dzieci w wieku od 6 – 13 lat. Należy doliczyć do tego również dzieci korzystające z toalet podczas festynów, konkursów, dni otwartych, zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły. Jak również rodziców uczniów. W związku z powyższym szacunkowa liczba osób korzystająca z projektu wynosi ok. 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Szkoła jest miejscem otwartym dla mieszkańców Zabrza. Od kilku lat współpracuje ze szkołą językową, która prowadzi zajęcia z języków obcych dla dzieci zamieszkujących sąsiadujące dzielnice. Z toalet korzystają również mieszkańcy dzielnicy podczas organizowanych co roku festynów szkolnych, uczniowie innych szkół podczas odbywających się w szkole turniejów sportowych, konkursów, dni otwartych szkoły, a także osoby korzystające z wynajmu hali sportowej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem jest zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z wyremontowanych, spełniających określone normy łazienek. Remont łazienek poprawi komfort osób korzystających z placówki oraz przyczyni się do poszerzenia gamy oferowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych.

Uwagi przy ocenie: 
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Dokumentacja projektowa 30 000,00 zł 24 900,00 zł
2) Remont toalet 170 000,00 zł 170 000,00 zł
3) Nadzór inwestorski -,– zł 5 100,00 zł
Wartość projektu brutto: 200 000,00 zł 200 000,00 zł

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Banachiewicza oraz oświetlenia ciemnego placu pomiędzy ulicami Banachiewicza i Heweliusza.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 232

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 139 975,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 140 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Ulica Banachiewicza oraz plac pomiędzy ulicami Banachiewicza i Heweliusza.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Częściowo działki nr 1793/52; 1331/52; 1788/52; 1438/52 (+ załącznik nr 1 i 2)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Częściowo działki nr 1793/52; 1331/52; 1788/52; 1438/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy i goście osiedla Mikołaja Kopernika

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 5000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla oraz osób przyjezdnych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projketu jest zaspokojenie potrzeb w kwestii brakujących miejsc parkingowych na osiedlu oraz poprawa komfortu użytkowania terenu przez pieszych dzięki oświetleniu ciemnego placu.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z oceną dokonaną przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników ruchu zrezygnowano z jednej lokalizacji parkingu (obejmującej 8 miejsc postojowych). W związku z powyższym Wnioskodawca zaproponował, aby powstałe oszczędności wykorzystać na dodatkowe oświetlenie. Nowo wybudowane oświetlenie musi być zgodne z normą oświetleniową. W związku z tym ilość zaproponowanych przez Wnioskodawcę punktów świetlnych może ulec zmianie, zostanie to wskazane przez projektanta w dokumentacji projektowej.

Skorygowany kosztorys projektu przedstawia się następująco (druga liczba przy danej pozycji to koszt zweryfikowany):
1) Budowa 24 miejsc postojowych 84 000,00 zł -,– zł
2) Korekta na 16 miejsc postojowych -,– zł 56 000,00 zł
3) Montaż oświetlenia (oryginalnie 4 szt., po korekcie 8 szt. po 7 500 zł/szt) 30 000,00 zł 60 000,00 zł
4) Montaż kosza na śmieci 500,00 zł 500,00 zł
5) Nasadzenie krzewów 1 575,00 zł 1 575,00 zł
6) Wykonanie projektu budowlano wykonawczego 20 000,00 zł 20 000,00 zł
7) Nadzór inwestorski 3 900,00 zł 3 900,00 zł
Wartość projektu brutto 139 975,00 zł 141 975,00 zł

W przypadku przekroczenia maksymalnej kwoty 140 tys. zł istnieje możliwość rezygnacji z niektórych elementów.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projet „Kraina fantazji” ma na celu uzupełnienie i wzbogacenie urządzeń rekreacyjnych i sprawnościowych dla dzieci, a jednocześnie będzie dla nich atrakcyjnym i wygodnym miejscem zabawy i relaksu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 228

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 110 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 162 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 162 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Sobieskiego 3b

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Przedszkole nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Majki Jeżowskiej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3399/29

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola ne 33 wraz z opiekunami, rodzeństwo i pokrewieństwo – w godzinach pracy, tj. 6:00 do 16:30.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 400 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Temat przewodni
Inspiracją do stworzenia projektu placu zabaw (była troska o – przyp. redakcji) rozwój psychoruchowy dzieci w wieku przedszkolnym oraz troska o ich bezpieczeństwo i zdrowie.

2. Funkcje placu zabaw
Podstawową funkcją placu zabaw, jak każdego innego, jest rekreacja dzieci oraz rozwój psychoruchowy.

3. Wyposażenie
3.1. Ukształtowanie terenu
Teren placu zabaw jest płaski.

3.2. Nawierzchnie
Na placu zabaw będą dominowały elementy wykonane z elementów antypoślizgowych i bezpiecznych dla dziecka oraz odpornych na warunki atmosferyczne: płyt HDPE, konstrukcji cynkowanej malowanej proszkowo, polipropylenu PP, drewno. nawierzchnię placu zabaw tworzyć będą miękkie i bezpieczne maty przerostowe zasiane trawą.

3.3. Mała architektura
Na placu zabaw pojawi się wieża ze zjeżdżalnią i drabinką, karuzela obrotowa, walec wielofunkcyjny, huśtawka ważka, sprężynowce – kotek oraz huśtawka sprężynowa, a dla relaksu – dwie ławeczki.

3.4. Roślinność
W projekcie wykorzystano głównie istniejące drzewa i krzewy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Kraina fantazji to plac zabaw, na którym dzieci rozwijają wyobraźnię i kreatywność, zaspokajają dziecięcą ciekawość, sprzyja rozwojowi fizycznemu oraz kontaktom społecznym,

Uwagi przy ocenie: 
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Demontaż starych elementów 2 000,00 zł 2 000,00 zł
2) Zakup, transport i montaż nowych elementów (wieża ze zjeżdżalnią, karuzela obrotowa, walec wielofunkcyjny, huśtawka ważka, sprężynowce – kotek oraz huśtawka sprężynowa, 4 ławki) 54 000,00 zł 75 000,00 zł
3) Przygotowanie podłoża i montaż nowej nawierzchni 54 000,00 zł 71 000,00 zł
4) Nadzór inwestorski -,– zł 3 000,00 zł
5) Projekt -,– zł 5 000,00 zł
6) Kosz na śmieci – 3 szt. -,– zł 3 000,00 zł
7) Żagiel ogrodowy – przeciwsłoneczny 500 × 500 cm – 2 szt. -,– zł 3 000,00 zł
Wartość projektu brutto 110 000,00 zł 162 000,00 zł

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest remont sali gimnastycznej wraz z szatniami i węzłem sanitarnym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 16. W sali odbywają się nie tylko zajęcia lekcyjne i spotowe, ale również spotkania z mieszkańcami dzielnicy i imprezy lokalne.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 120

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 października 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/16/19 ZBP 2019 – REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 120 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 120 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 120 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 124 584,74 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja:  Cmentarna 7

Uszczegółowienie lokalizacji: Budynek Sali gimnastycznej przy ZSP 16

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zandka
Z sali gimnastycznej będą korzystać dzieci z Przedszkola nr 2, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, osoby, instytucje, zespoły sportowe chętne do wynajęcia sali w godzinach popołudniowych oraz mieszkańcy dzielnicy w ramach spotkań z władzami miasta, przedstawicielami Rady Miasta, Rady Dzielnicy, a także w trakcie imprez lokalnych (festyn, biesiada itp.).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnicy,
dzieci szkolne, przedszkolne – 300,
młodzież – 200,
dorośli – 150.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
W sali gimnastycznej będą odbywały się zabawy ruchowe dla przedszkolaków, lekcyjne i pozalekcyjne zajęcia sportowe, uroczystości szkolne, w których zawsze chętnie uczestniczą rodzice dzieci, imprezy lokalne – festyny, biesiady, rozgrywki sportowe, które służą integracji środowiska lokalnego, a także promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Sala będzie także miejscem spotkań mieszkańców z władzami.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– integracja społeczności lokalnej,
– promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
– rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.

Uwagi przy ocenie: 
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, skucie posadzek, tynków i wywóz gruzu 13 000,00 zł 10 000,00 zł
2) Rozbiórka parkietu, wylewka, położenie nawierzchni poliuretanowej w sali gimnastycznej, malowanie linii 43 000,00 zł 15 000,00 zł
3) Wymiana armatury, montaż umywalek, brodzików, sedesów 9 000,00 zł 20 000,00 zł
4) Kafelkowanie ścian w zapleczu sanitarnym 16 500,00 zł 20 000,00 zł
5) Położenie posadzek w korytarzach, pomieszczeniu socjalnym i łazienkach 8 000,00 zł 2 000,00 zł
6) Wymiana oświetlenia 5 000,00 zł 10 000,00 zł
7) Wymiana oświetlenia 5 000,00 zł 20 000,00 zł
8) Renowacja drabinek gimnastycznych, montaż nowych tablic, koszy, siatek, wieszaków 8 500,00 zł 10 000,00 zł
9) Nadzór inwestorski 5 000,00 zł 13 000,00 zł
Wartość projektu brutto: 120 000,00 zł 120 000,00 zł

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa miejsc postojowych na ul. Kotarbińskiego oraz wyznaczenie miejsc postojowych na ul. Gdańskiej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 74

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zrealizowane
Realizacja zadania obejmowała budowę 33 miejsc postojowych na istniejących terenach zielonych wraz z korektą geometrii istniejących zatok postojowych w rejonie budynków nr 24 ÷ 24e oraz budowę chodników w rejonie projektowanych miejsc postojowych wraz korektą geometrii istniejących ciągów dla pieszych na osiedlu Tadeusza Kotarbińskiego w Zabrzu.
W dniu 31.05.2021 r.dokonano odbioru końcowego zadania.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/12/19 ZBP 2019 – BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU T.KOTARBIŃSKIEGO

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 105 192,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 105 192,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 300 322,68 zł

Lokalizacja: 
Naprzeciwko bloków przy ul. Kotarbińskiego 2-4, 6-8 i 10-12 (przy blokach na ul. Franciszkańska 24, 28 i 30) oraz ul. Gdańska (od ul. Franciszkańskiej do ul. Tatarkiewicza)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
7124/9, 7630/9, 7122/9, 7629/9, 7121/9, 7125/9 i 7120/9 oraz 907/4

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na mieszkańców dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców ul. Kotarbińskiego, Franciszkańskiej i Gdańskiej oraz osób przywożących dzieci do Przedszkola nr 48.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 3000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Powstałe miejsca postojowe będą ogólnodostępne. We wskazanych lokalizacjach wzdłuż ul. Kotarbińskiego (załącznik nr 4) kierowcy parkują na trawnikach niszcząc zieleń miejską. Wybudowanie miejsc postojowych uporządkuje parkowanie i poprawi estetykę osiedla. Priorytetowo wnioskuje się wybudowanie parkingów w miejscach oznaczonych linią ciągłą czerwoną (przy blokach na ul. Franciszkańska 24, 28 i 30 oraz przed blokiem na ul. Kotarbińskiego 4). Wskazano także alternatywne lokalizacje – linia przerywana niebieska (usunięcie fragmentów pasów zieleni przed blokiem na ul. Franciszkańska 24-d oraz budowa parkingu przed blokiem na ul. Kotarbińskiego 10-12). W zależności od kosztów budowy szacuje się możliwość wybudowania około 30 miejsc postojowych o wymiarach 2,5[m]x5[m] prostopadle do jezdni.
W i edycji Budżetu Partycypacyjnego powstały miejsca postojowe wzdłuż ul. Gdańskiej. W tej edycji planuje się wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych na jezdni po przeciwnej stronie ulicy (załącznik 5). Proponuje się namalowanie znaków poziomych i ustawienie znaków pionowych informujących o sposobie parkowania. Jeżeli będzie to konieczne, można wykorzystać kawałek przyległego pasa zieleni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie liczby miejsc parkingowych na osiedlu. Poprawa estetyki osiedla – likwidacja „dzikich” parkingów. Umożliwienie zaparkowania aut rodzicom odprowadzającym dzieci do Przedszkola nr 48.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek zostaje skorygowany do budowy pasa postojowego w ciągu ul. Gdańskiej. Projekt ma polegać na „stworzeniu pasa postojowego w postaci budowy zatoki postojowej na odcinku od wysokości okolic budynku ul. Gdańska 40 do zespołu garaży na wysokości budynku nr 48 (ok. 230 m), w granicy pasa drogowego (parkowanie równoległe)” z wykorzystaniem niezbędnej części pasa zieleni (trawnika). Budowa miejsc postojowych na ul. Kotarbińskiego będzie uzależniona od rzeczywistych kosztów budowy miejsc postojowych na ul. Gdańskiej, a to będzie wynikiem długości i szerokości wykorzystanego pasa zieleni – wg przyszłego projektu.

Skorygowany przez autora kosztorys (Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej nie odniósł się doń):
1) Budowa miejsc postojowych na ul. Gdańskiej 97 450,00 zł
2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego 2 924,00 zł
3) Wykonanie dokumentacji projektowej 4 873,00 zł
Wartość projektu brutto 105 247,00 zł

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada utwardzenie powierzchni parkingu dla osób odwiedzających groby bliskich oraz uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych oraz w imprezach sportowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 108

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 138 985,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 138 985,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Rogoźnicka

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Działka usytuowana jest wzdłuż południowej strony ulicy Rogoźnickiej w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza (parking usytuowany jest w części południowo-wschodniej działki).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka o numerze 3167/195 własność Gmina Miejska Zabrze w wieczystym użytkowaniem.

Zasięg oddziaływania projektu:
Utwardzenie powierzchni parkingu przy boisku i cmentarzu umożliwi bezpieczne korzystanie z niego osobom uczestniczącym w imprezach sportowych organizowanych na boisku oraz osobom odwiedzającym groby bliskich i uczestniczącym w uroczystościach pogrzebowych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie realizowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Zabrzu na podstawie projektu budowlanego zgodnie z uprawnieniami wybranego wykonawcy.
Projekt zakłada utwardzenie kostką brukową parkingu usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza w Pawłowie w części południowo-wschodniej działkio numerze 3167/195 przy ulicy Rogoźnickiej. W chwili obecnej dojazd do tego miejsca jest przygotowany i wybrukowany. Do utwardzenia pozostałby plac parkingowy o wymiarach 36,1m x 12,5m.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W chwili obecnej nawierzchnia parkingu zamienia się w zależności od warunków pogodowych. Jest to albo zakurzone dziurawe klepisko, albo w czasie deszczu lub roztopów grzęzawisko. Wybrukowanie sprawi, ze nawierzchnia tego miejsca będzie stała.
Samochody tam zaparkowane nie blokują przez to pasa drogowego ulicy Rogoźnickiej, co ma wpływ na bezpieczeństwo ludzi oraz nie powoduje utrudnień w ruchu. W miejscu tym formowane są również kondukty pogrzebowe, ponieważ znajduje się tam duża przesuwna brama wejściowa na cmentarz, poprawi to również estetykę miejsca.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest stowrzenie placu zabaw dla społeczności uczniowskiej i lokalnej przy SP 29 w Zabrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 159

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 200 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 200 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Budowlana 26

Uszczegółowienie lokalizacji: Plac Szkolny

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4316/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Uczniowie SP 29 w Zabrzu, mali mieszkańcy dzielnicy Rokitnica.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie dostępny cały rok, głównymi osobami korzystającymi z placu zabaw będą najmłodsze dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Opiekę nad dziećmi sprawować będą rodzice/opiekunowie a w czasie zajęć szkolnych nauczyciele.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci.
Rozwój ruchowy, motoryczny, społeczny najmłodszych mieszkańców dzielnicy.
Promowanie zdrowego stylu życia.
Przeciwdziałanie otyłości.
Integracja lokalności społecznej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Kompleksowy plac zabaw z atrakcjami dla dzieci tych dużych i małych, piaskownica, miejsce do wspinaczki oraz siłownia na powietrzu ze sprzętem do ćwiczeń różnych partii ciała, ławeczki do odpoczynku, monitoring miejski, ogrodzenie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 54

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 90 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skrzyżownie ulic Jagiełły z Sienkiewicza naprzeciw ul. Sienkiewicza 12 / obok nr 9.

Uszczegółowienie lokalizacji: Współrzędne 50°17′47,9″N 18°47′21,8″E

Zasięg oddziaływania projektu:
Zabrze Centrum Południe; osoby z ulic Sienkiewicza, Jagiełły, Opolska, Szenwalda, Chojnickiego, Górnośląska, część ulicy 3 maja.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Osoby w każdym wieku, szacunkowo w okolicy mieszka 150 dzieci i drugie tyle dorosłych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejsce dostępne dla wszystkich, ogrodzenie ma na celu bezpieczeństwo dzieci przed pojazdami oraz zwierzętami.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Zintegrowanie mieszkańców Zabrza z mniejszością jaką są romowie na pobliskiej ulicy,
— polepszenie atrakcyjności nowopowstałych mieszkań u zbiegu ulic Sienkiewicza i Jagiełły po przeciwnej stronie projektu,
— bezpieczne miejsce dla dzieci.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca przyjął zbyt małą kwotę na realizację projektu (przyjął 90 000,00 zł wobec kwoty zweryfikowanej 250 000,00 zł). Teren jest mocno zadrzewiony, wykonanie placu zabaw i siłowni spowoduje konieczność wycinki drzew i uzyskania decyzji na ich wycinkę, co może spowodować, że projekt nie zostanie zrealizowany w czasie jednego roku i jest związane z opłatą środowiskową. Monitoringu nie da się zrealizować bez oświetlenia terenu i nie można go podłączyć do monitoringu miejskiego. Oświetlenie terenu jest związane z uzyskaniem warunków zasilania z Tauron, co może nie pozwolić na wykonanie zadania w czasie jednego roku i jest związana z dodatkową opłatą.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Siłownia z nowoczesnymi sprzętami do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych, siłownia pod chmurką umilająca życie romów i mieszkańców z pobliskich ulic.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 8

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, montaż ławki, kosza na śmieci oraz tablicy z regulaminem.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/04/19 ZBP 2019 – SIŁOWNIA POD CHMURKĄ

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 30 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 30 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 34 651,77 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
ul. Buchenwaldczyków między 13 a 17 (15 – po zburzonym budynku)

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Buchenwaldczyków, Wallek-Walewskiego

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
60 – 100 osób, głównie młodzi mężczyźni.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępne dla wszystkich pod okiem monitoringu w celu wyeliminowania wandalizmu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Miejsce dla młodych romów, w którym chłopcy, dziewczynki i młodzi mężczyźni czuli się dobrze, mogli ćwiczyć i byli bezpieczni.

Uwagi przy ocenie: 
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco:
1) Roboty ziemne, wykonanie nawierzchni 8 000,00 zł
2) Dostawa i montaż urządzeń siłowni 14 000,00 zł
3) Montaż ławek, koszy itp. 2 000,00 zł
4) Projekt 5 000,00 zł
5) Nadzór inwestorski 1 000,00 zł
Wartość projektu brutto 30 000,00 zł
Pierwotnie wskazana lokalizacja siłowni znajduje się na działce zaplanowanej do zbycia przez Miasto. W trakcie spotkania z Wnioskodawcą uzgodniono zmianę lokalizacji na działki nr 252/9, 261/9 i 262/9 przy ul. Buchenwaldczyków. Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę we wniosku.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozbudowa placu zabaw, 2 urządzenia siłowni pod chmurką oraz ogrodzenie terenu placu zabaw.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 54

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 140 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Gwarecka w Zabrzu

Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze. Z kompleksu będą mogli korzystać wszyscy chętni, gdyż będzie on ogólnodostępny.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Uczniowie ZSP nr 9 w Zabrzu (placówka znajduje się przy ulicy Gwareckiej), mieszkańcy ul. Gwareckiej (mieszkający bezpośrednio na osiedlu) oraz wszyscy chętni, którzy tylko będą mieli chęć skorzystania z kompleksu.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po realizacji projektu efekty będą dostępne dla wszystkich tych, którzy będą chcieli tylko korzystać aktywnie spędzając czas.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Zagospodarowanie terenu poprzez rozbudowę placu zabaw raz montaż nowych urządzeń siłowni pod chmurką.
2) Poprawa aktywności ruchowej dzieci i młodzieży – wspomaganie ogólnego rozwoju.
3) Aktywna forma spędzania wolnego czasu (aspekt zdrowotny).

Uwagi przy ocenie: 
W kosztorysie nie uwzględniono kosztu projektu, nadzoru inwestorskiego oraz tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z obiektu. Zweryfikowany kosztorys (druga kwota) na tle oryginalnego (pierwsza kwota) przedstawia się następująco:
1) Ogrodzenie placu zabaw wraz z projektem 50 000,00 zł 50 000,00 zł
2) Elementy placu zabaw 60 000,00 zł 50 000,00 zł
3) Dwa urządzenia siłowni pod chmurką 30 000,00 zł 30 000,00 zł
4) Projekt i nadzór inwestorski -,– zł 9 000,00 zł
5) Tablica informacyjna (regulamin korzystania z obiektu) -,– zł 1 000,00 zł
Wartość projektu brutto: 140 000,00 zł 140 000,00 zł

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dostosowanie pomieszczenia użyteczności publicznej dla osób z dysfunkcją narządu ruchu na siedzibę aktywności dla seniorów oraz przystosowanie lokalu dla celów statutowych rady dzielnicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 38

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 138 240,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 140 000,00 zł

Lokalizacja:  Banachewicza 21

Uszczegółowienie lokalizacji: Lokal użytkowy na parterze.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Lokal jest z zasobów Jednostki Gospodarki Nieruchomościami.

Zasięg oddziaływania projektu:
Realizacja projektu będzie oddziaływała bezpośrednio lub też pośrednio na wszystkich mieszkańców dzielnicy. Na osiedlu nie ma pomieszczenia, w którym mogliby spotykać się mieszkańcy. Na terenie dzielnicy nie działa kawiarnia ani inny punkt gastronomiczny. Obecnie siedziba rady dzielnicy to pomieszczenie jednoizbowe o powierzchni około 20 metrów kw., które uniemożliwia spotkania z mieszkańcami. Nowa siedziba rady dzielnicy umożliwi powstanie Klubu Seniora i stworzy możliwości na nowe inicjatywy mieszkańców.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ze względu na charakter podmiotów mających korzystać z lokalu beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy dzielnicy.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pomieszczenia klubu seniora oraz rady dzielnicy będą miały charakter ogólnodostępny w godzinach czynnego funkcjonowania tych podmiotów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem projektu jest poprawa warunków lokalowych Rady Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika dla usprawnienia jej działalności poprzez zwiększenie możliwości komunikacji z mieszkańcami oraz umożliwienie działalności osiedlowego klubu seniora

Uwagi przy ocenie: 
Kwota podana we wniosku przez Wnioskodawcę jest zaniżona. Prace zostały niedoszacowane, a kwoty nie można zwiększyć, gdyż dostępne środki dla dzielnicy Osiedle M. Kopernika w V edycji budżetu partycypacyjnego wynoszą 140 000 zł. Wniosek jest warunkowo dopuszczony do głosowania. W przypadku uzyskania ceny powyżej dostępnej kwoty zostaną wykonane tylko niezbędne roboty budowlane i zakupy wyposażenia, tak aby nie przekroczyć kwoty 140 000 zł (która musi objąć wykonanie projektu i nadzór inwestorski).

Pierwotnie zaproponowany tytuł liczył więcej niż 150 znaków (liczba przewidziana w formularzu wniosku). Autor doprecyzował tytuł w ten sposób:
Stworzenie centrum integracji seniorów z siedzibą rady dzielnicy bez barier architektonicznych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu znacznie poprawić komfort i bezpieczeństwo osób wybierających się na spacer lub wycieczkę rowerową.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 190

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Pod koniec listopada odebrano 300 m ciągu pieszo-rowerowego w Biskupicach przy ul. Trębackiej. Przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/02/19 ZBP 2019 – DROGA BISKUPICE – ZABORZE

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 139 028,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 200 220,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 200 220,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 199 305,89 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Ul. Trębacka 23

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Wzdłuż szlaku rowerowego do granicy z dzielnicą Zaborze.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka 989/72
Ewentualnie projekt minimalnie zahaczy o działki 1028/94 i 1026/94

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Biskupice oraz osoby korzystające ze szlaku rowerowego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
500 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekt realizacji projektu będzie ogólnodostępny.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Znaczne zwiększenie komfortu osób przechodzących lub przejeżdżających na rowerze na tym odcinku szlaku rowerowego,
— poprawa bezpieczeństwa,
— poprawa estetyki szlaku.

Uwagi przy ocenie: 
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Rekultywacja 8 500,00 zł 8 500,00 zł
2) Utwardzenie ścieżki 86 654,00 zł 144 000,00 zł
3) Dokumentacja + geodeta 30 000,00 zł 32 400,00 zł
4) Nadzór inwestorski 2 883,00 zł 4 320,00 zł
5) Dwie lampy 11 000,00 11 000,00 zł
Wartość projektu brutto 139 028,00 zł 200 220,00 zł

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Nowa warstwa wierzchnia wraz z nową infrastrukturą boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Buchenwaldczyków 24 w Zabrzu. Modernizacja niałaby dotyczyć części boiska (ze względu na ograniczone koszty) o powierzchni ok. 1 000 m² – w wyniku modernizacji powstałoby boisko o nawierzchni poliuretanowej (o wymiarach 40 m × 25 m) do piłki ręcznej i koszykówki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 472

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Buchenwaldczyków 25, 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Nr dz. 5828/9

Zasięg oddziaływania projektu:
Uczniowie szkoły, młodzież i dzieci mieszkające w obwodzie szkoły (około 20 ulic), społeczeństwo mniejszości romskiej, instytucje – MOPR, Rada Dzielnicy, świetlica socjoterapeutyczna, parafia św. Anny.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Uczniowie i pracownicy szkoły – 500 osób. W godzinach popołudniowych dzieci i młodzież z dzielnicy tj. ok. 100 osobom a także młodzież mniejszości romskiej zamieszkująca ulicę Buchenwaldczyków.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko szkolne w godzinach 7:00 – 15:30 – dostępność dla reszty społeczeństwa lokalnego (bez ograniczeń).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Celem głównym jest zwiększenie bezpieczeństwa wśród uczniów korzystających obecnie z boiska szkolnego.
2. Stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do spędzania czasu wolnego po szkole i pracy.
3. Poprawa sprawności dzieci i młodzieży.
4. Integracja społeczności szkolnej i lokalnej.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek należało zakwalifikować do kategorii ogólnomiejskiej z uwagi weryfikację kosztorysu powstałą na podstawie już zrealizowanych zadań (druga liczba przy danym elemencie kosztu) wobec szacunku autora (pierwsza liczba). Kosztorys przedstawia się następująco:
1) Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową (1 000 m²) 250 000 zł 469 000 zł
2) Dokumentacja projektowa -,– zł 20 000 zł
3) Nadzór inwestorski -,– zł 11 000 zł
Wartość projektu brutto: 250 000 zł 500 000 zł

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest wykonanie miejsc postojowych w osi ulicy Staromiejskiej. Odcinek Staromiejskiej: od brukowanego łącznika między Wolności, a Staromiejską (dojazd do plabanii par. św. Andrzeja), wzdłuż granic działek plebanii (działka numer 3941/608) i tzw. „Starego Cmentarza” (działka numer 1180/607). Jest to obszar mniej więcej między budynkami nr 62 a 64, po drugiej stronie ulicy.
Brak miejsc postojowych powoduje parkowanie „na dziko”, co jest niebezpiecne dla użytkowników drogi oraz osób odwiedzających cmentarze. Przy opadach atmosferycznych parkowanie jest utrudnione, ponieważ pojawiają się rozlewiska, teren jest grząski.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 616

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 184 740,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 179 865,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 179 865,00 zł

Lokalizacja: 
Ulica Staromiejska, przy granicy działek cmentarza i parafii.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Ulica Staromiejska, przy granicy działek cmentarza i parafii, między numerami 62 i 64.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka: 6701/742

Zasięg oddziaływania projektu:
Ułatwienie dla parafian par. św. Andrzeja w Zabrzu oraz mieszkańców pozostałych dzielnic. Mieszkańcy miasta, którzy mają krewnych pochowanych na cmentarzach – przy Staromiejskiej oraz tzw. Starym Cmentarzu (między ul. Wolności a Staromiejską), często mieszkają w pozostałych dzielnicach miasta lub poza Zabrzem.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
25.000 osób rocznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejsca postojowe ogólnodostępne, wykorzystywane głównie przez osoby odwiedzające cmentarze przy ul. Staromiejskiej,

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Powstanie miejsc postojowych dla osób odwiedzających cmentarze, uporządkowanie „dzikiego parkowania” w rejonie cmentarzy, wybrukowane miejsca postojowe zamiast dzikich parkingów i parkowania w błocie.

Uwagi przy ocenie: 
Ocena Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej:
W rejonie łącznika ulicy Staromiejskiej z ulicą Wolności budowę miejsc postojowych prostopadłych wyklucza bliskość skrzyżowania oraz efektywność rozwiązania (koszt niwelacji i budowy muru oporowego). Należy jednocześnie zweryfikować ilość miejsc postojowych.

Autor podtrzymuje zaplanowanie parkowania prostopadłego, jednak ze zmniejszeniem liczby miejsc postojowych (skrócenie, aby oddalić od w/w łącznika).
Skorygowany przez MZDiII kosztorys (druga liczba to wartość zweryfikowana):
1) Budowa miejsc postojowych 70 000,00 zł 70 000,00 zł
2) Dokumentacja 30 000,00 zł 30 000,00 zł
3) Nadzór inwestorski 2 250,00 zł 4 365,00 zł
4) Mur oporowy 70 000,00 zł 70 000,00 zł
5) Niwelacja 5 490,00 zł 5 500,00 zł
Wartość projektu brutto: 177 740,00 zł 179 865,00 zł

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Elementy projektu to: stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz wymiana ogrodzenia wokół Przedszkola.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 213

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 158 992,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 161 892,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 161 892,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Pokoju 37

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren ogrodu przedszkolnego Przedszkola nr 46 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2462/12; 2469/14; 2474/14

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt przeznaczony dla:
— wychowanków Przedszkola i uczniów Szkoły Podstawowej oraz ich rodziców,
— mieszkańców osiedla (ulice Pokoju, Wolności, Piłsudskiego, Nawrata, Wolności i pobliskich),
— pracowników Przedszkola i Szkoły.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
125 dzieci w wieku przedszkolnym,
550 dzieci w wieku szkolnym,
1350 rodziców (dzieci – przyp. redakcji) tychże placówek,
100 pracowników placówek oświatowych,
1500 mieszkańców osiedla — razem około 3625 odbiorców

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obecnie budowany chodnik wokół Przedszkola (serdecznie dziękujemy władzom miasta) stworzy bezpieczne dojście dzieci i rodziców do Przedszkola i Szkoły, natomiast zmodernizowane wyposażenie ogrodu z nowym wysokim ogrodzeniem będą dostępne dla odbiorców zainteresowanych atrakcyjnym i bezpiecznym spędzaniem wolnego czasu w otoczeniu dużej ilości zieleni.
Monitoring zewnętrzny wokół Przedszkola został zainstalowany w 2012 r.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej i sportowej w dzielnicy,
— stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków korzystania z ogrodu przedszkolnego,
— integracja środowiska przedszkolnego ze środowiskiem lokalnym,
— podniesienie estetyki otoczenia wokół Przedszkola i Szkoły.

Uwagi przy ocenie: 
Zweryfikowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zweryfikowana kwota):
1) Ogrodzenie panelowe (słupki stalowe, belki podwalinowe prefabrykowane) o wys. 1,7m; długość ogrodzenia – 250mb 75 000,00 zł 75 000,00 zł
2) Bramy wjazdowe – 3 szt. 1 614,00 zł 1 614,00 zł
3) Kosze na śmieci – 4 szt. 1 000,00 zł 1 000,00 zł
4) Ławki z fundamentem bez oparcia – 4 szt. 2 400,00 zł 4 000,00 zł
5) Modernizacja placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną 100m² (urządzenia zabawowe, 2 piaskownice, mini boisko) 50 000,00 zł + 17 500,00 zł 50 000,00 zł + 17 500,00 zł
6) Koszt projektu + inspektor nadzoru 11 778,00 zł 11 778,00 zł
Wartość projektu brutto 158 992,00 zł 161 892,00 zł

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaż 2 sztuk wiat przystankowych na ul. Goethego na przystankach dawnego „PKS”-u, z którego dziennie korzysta kilkaset turystów do Krakowa oraz kilka tysięcy pracowników strefy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 34 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Goethego

Uszczegółowienie lokalizacji: Dworzec KZK GOP (przystanek po PKS-ie)

Zasięg oddziaływania projektu:
Kilkanaście tysięcy turystów rocznie musi moknąć czekając na autobus do Krakowa nie wspominając o mieszkańcach miasta dojeżdżających do pracy na gliwickiej strefie ekonomicznej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Setki mieszkańców dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przystanek ogólny dla turystów oraz mieszkańców dojeżdżających do pracy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa komfortu życia mieszkańców oraz pozytywny obraz miasta dla odwiedzających gości.

Uwagi przy ocenie: 
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej jest w trakcie przygotowań do realizacji Punktu Obsługi Pasażera, który zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym będzie usytuowany w bezpośredniej bliskości zaproponowanej lokalizacji wiaty przystankowej. Realizacja Punktu jest przewidziana w pierwszym półroczu 2019 roku. Powyższa okoliczność przemawia za rezygnacją z realizacji wnioskowanej wiaty.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów pomoże mieszkańcom dzielnicy Centrum Północ w serwisie rowerów, wózków dziecięcych oraz pojazdów inwalidzkich.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 5 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: ekolgia – ograniczenie emisji spalin

Lokalizacja:  Plac dworcowy – estakada 3-go maja

Uszczegółowienie lokalizacji: Chodnik pod wiaduktem kolejowym,

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt „pompuj centrum Zabrza” obejmie nie tylko mieszkańców dzielnicy ale również tych odwiedzających centrum. To oferta również dla gości odwiedzających nasze miasto.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
100000 mieszkańców Zabrza i okolic,

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Lokalizacja w centrum miasta obok dworca PKP i KZK GOP umożliwi dostęp dla każdego mieszkańca korzystającego z rowerów, wózków dziecięcych oraz pojazdów inwalidów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów w centrum miasta przyczyni się do wzrostu popularności rowerów i ograniczy ilość parkujących aut w centrum oraz poprawi jakość powietrza.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek nie wskazuje podmiotu / jednostki, która będzie utrzymywała stację obsługi rowerów, ani kosztów tej obsługi i konserwacji.
Wydaje się zasadnym zrealizować cele proponowanego projektu w ramach projektu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii „GZM trasy rowerowe”.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Samoobsługowe stacje naprawy rowerów pomagają mieszkańcom w serwisie rowerów, wózków dziecięcych czy pojazdów osób niepełnosprawnych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 99 900,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: ekolgia – ograniczenie emisji spalin

Lokalizacja:  Centrum dzielnic – główne ulice

Uszczegółowienie lokalizacji: Okolice szkół, przychodni, komisariatów.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki w ewidencji gruntów miejskich.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt „pompuj rowerowe Zabrza” może dotyczyć nie tylko społeczności miasta Zabrze ale również sąsiednich miast i gmin. To oferta również dla gości przejeżdżających przez nasze miasto.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
100000 mieszkańców Zabrza i okolic,

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Lokalizacja w centrum każdej dzielnicy umożliwi ogólny dostęp dla każdego mieszkańca korzystającego z rowerów, wózków dziecięcych czy pojazdów inwalidzkich.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów w każdej dzielnicy przyczyni się do wzrostu popularności rowerów i jednocześnie ograniczy korki drogowe oraz przyczyni się do poprawy jakości powietrza z powodu mniejszej emisji spalin samochodowych.

Uwagi przy ocenie: 
Projekt nie określa wymaganej regulaminem dokładniejszej lokalizacji proponowanych stacji, jest tylko określenie, że stacja ma powstać w każdej dzielnicy.
Wniosek nie wskazuje podmiotu / jednostki, która będzie utrzymywała stacje obsługi rowerów, ani kosztów tej obsługi i konserwacji.
Wydaje się zasadnym zrealizować cele proponowanego projektu w ramach projektu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii „GZM trasy rowerowe”.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Obszar ograniczony ul. De Gaulle’a od nr 112 do nr 128 oraz ul. Ślęczka od nr 25 do 31.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 235 214,80 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Obszar ograniczony ul de Gaulle’a od nr 112 do nr 128 oraz ul.Ślęczka od nr 25 do 31.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5299/123

Zasięg oddziaływania projektu:
Bezpośrednimi beneficjentami projektu staną się mieszkańcy bloków znajdujących się przy ul. De Gaulle’ o nr od 112 do 128 oraz Ślęczka o nr od 25 do 31.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Opierając się na bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji z pięcioma blokami (13 klatek) składających się z 4 kondygnacji mieszkalnych z przypadającymi 3 mieszkaniami na kondygnację oraz przy założeniu średniej ilości mieszkańców jednego lokalu na 3 osoby można dokonać orientacyjnych wyliczeń ilości beneficjentów i szacować ją na około 468 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Nowe powstałe parkingi będą posiadały status ogólnodostępny, natomiast altany śmietnikowe będą wykorzystywane według aktualnego sposobu przypisania ich do poszczególnych adresów (klatek).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa jakości życia oraz warunków bezpieczeństwa mieszkańców bloków znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu terenu inwestycji.

Uwagi przy ocenie: 
Altany śmietnikowe byłyby wykorzystywane tylko przez mieszkańców okolicznych budynków – nie spełniają wymogu ogólnej dostępności.
Projekt nie spełnia warunków § 19 ust. 1 Rozporządzenia z 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nie zachowano odległości miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

2022-11-21

Dla Mieszkańców