Zabrze przestrzenią rozwoju

Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin  „Za życiem”

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 w Zabrzu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze nr 424/WO/2022 z dnia 6 maja 2022 r., została ustanowiona wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym realizującym zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 wrześni a 1991 r o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 września 2017 r., w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U, poz. 1712).

Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

  • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie Miasta Zabrze oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Zabrze oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
  • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
  • Rządowy program „Za życiem” realizowany jest przez  Szkołę Podstawową nr 41 Specjalną w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Konopnickiej 3, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

  • Informacji na temat programu udziela: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 w Zabrzu ul. Konopnickiej 3, telefonicznie: 32 271 02 15

Rodzic / opiekun prawny zgłaszający uczestnictwo dziecka w programie dołącza posiadane dokumenty, takie jak:

  • opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • zaświadczenie lekarskie zgodne z ustawą „Za życiem”
  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • inną dokumentację medyczną

Dokumenty   dotyczące  uczestnictwa w Programie  należy  pobrać  ze strony  Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 41 w Zabrzu  pod adresem:  https://sp41s.zabrze.pl/oferta/program-za-zyciem/

Dla Mieszkańców