Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje dla wyborców

„INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Wybory do rady miasta i do sejmiku województwa oraz wybory prezydenta miasta zostaną przeprowadzone w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na prezydenta miasta nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu 4 listopada 2018 r., również w godzinach od 7:00 do 21:00, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (tzw. II tura), w którym sposób głosowania i warunki ważności głosu są analogiczne jak w dniu pierwszego głosowania.

Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.

PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – informacja tel. (32) 27-39-701/703
W dniu głosowania tj. 21 października 2018 r. istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godzinach od 10:00 do 18:00.

Głosowanie korespondencyjne – informacja tel.Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511, 1000 i 1076), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
– całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 poz. 1270);
– niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
– całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
– o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
– o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów  (do 8 października b.r.). Zgłoszenie to dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania w wyborach.
Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach obsługującego komisarza wyborczego.
siedziba Delegatury:
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pok. 155, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30telefon: (32) 256 16 02, (32) 255 58 56
Telefaks – (32) 255 40 53
e-mail: katowice@kbw.gov.pl
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Głosowanie przez pełnomocnika – informacja tel. (32) 37-33-448

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
– całkowitej niezdolności do pracy;
– niezdolności do samodzielnej egzystencji;
– całkowitej niezdolności do pracy;
– orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
– orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy.
Do wniosku należy dołączyć:
– pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mąż zaufania, obserwator społeczny oraz osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby albo od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107 na I piętrze w godzinach od 7:30 do 17:00, najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Dopisanie do spisu – informacja tel. (32) 37-33-494, (32) 37-33-412

W zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania – art. 28 § 1 pkt 1) Kodeksu wyborczego – dotyczy wyłącznie wyborców stale zamieszkałych na obszarze danej gminy, ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.

Wyborca do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania może zostać dopisany wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla jego stałego zamieszkania.

Zgodnie z art. 28 § 2 Kodeksu wyborczego w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta/burmistrza/prezydenta miasta, wyborca, który przebywa czasowo na obszarze gminy nie może zostać dopisany do spisu wyborców.

Wnioski można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7, I piętro pokój 112 w godzinach od 7:30 do 17:00, najpóźniej do dnia 16 października 2018 r.

Wpis do rejestru wyborców – informacja tel. (32) 37-33-494, 37-33-412
Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:
1. z urzędu – w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały;
2. na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania – w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli ich adres zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze gminy.
We wniosku podaje się:
• nazwisko i imiona,
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer PESEL,
• adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.
Do wniosku dołącza się :
– kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
– pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP.
– ponadto należy dołączyć dowody potwierdzające, że wnioskodawca mieszka pod wskazanym we wniosku adresem. Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego na Wójcie, Burmistrzu, Prezydencie ciąży obowiązek sprawdzenia przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze danej gminy. W związku z powyższym, jeżeli wnioskodawca nie posiada zameldowania na pobyt czasowy pod oznaczonym adresem powinien przedstawić tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania).
W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada w/w dokumentu powinien przedstawić inne dowody potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców.


Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok.112 w godzinach od 8:00 do 17:00. Prezydent Miasta ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji dotyczącej wpisania wyborcy do stałego rejestru wyborców.

Udostępnianie spisu wyborców – informacja tel. (32) 37-33-303
Każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców na podstawie wniosku o udostępnienie spisu wyborców.
Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również z powodu skreślenia ze spisu)
Informujemy, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754) spisy wyborców będą udostępnione od 1 października do 12 października 2018r.
Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śl. 5-7, pok. nr 111 (I piętro)
• w poniedziałki w godz. 8:00 – 17:00
• wtorek – piątek w godz. 8:00 – 15:00

 

Dla Mieszkańców