Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje dla kandydatów na członków Rad Dzielnic

*Radni pełnią swoją funkcje społecznie – nie otrzymują wynagrodzenia.

Zgłoszenia kandydatów do Rad Dzielnic w Zabrzu może dokonać sam kandydat lub pierwsza osoba z listy osób popierających kandydata.
Udzielanie informacji telefonicznej w sprawie wyborów codziennie w godz. od 7.30 do 15.30, tel. (32) 27-39-703.

Kandydatów do Rady Dzielnicy należy zgłaszać do Miejskiej Komisji Wyborczej do 13 lutego 2017 r. do godz. 18.00.

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Zabrzu, ul. prof. Z. Religi 1, pok. 66 (wykaz dyżurów MKW w załączeniu).

KANDYDOWANIE DO RADY DZIELNICY
Zgłaszając kandydatów do Rady należy podać ich nazwisko, imię, wiek, miejsce zamieszkania, nazwę rady, nr telefonu kontaktowego. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z wyborami, a także o posiadaniu prawa wybieralności do Rady.
Kandydaci zgłaszani są w formie list kandydatów. Przez listę rozumie się również zgłoszenie jednego kandydata. Kandydować można tylko z jednej listy.

Zgłoszenie listy kandydatów do Rady powinno być podpisane przez co najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy, którym przysługuje czynne prawo wyborcze. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów. Podpisując zgłoszenie listy kandydatów (kandydata) należy czytelnie wpisać swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania.
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do Rady (czynne prawo wyborcze) czyli każdemu obywatelowi polski oraz obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze dzielnicy (figuruje w rejestrze wyborców).

Dla Mieszkańców