Zabrze przestrzenią rozwoju

Nieruchomości niezamieszkałe (będące poza systemem)

CMENTARZE I PLACÓWKI OŚWIATOWE

W związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Zabrze informuję, że istnieje możliwość złożenia przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W przypadku skorzystania z tej możliwości właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołączyć do oświadczenia kopię umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Pełna informacja oraz druk oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu https://bip.miastozabrze.pl/doc/17569

Dodatkowo informuję, że zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje możliwość odwołania złożonego przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia.

W przypadku skorzystania z tych możliwości odwołanie oświadczenia wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub oświadczenie z kopią umowy oraz deklaracją proszę złożyć w Wydziale Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego
w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze (piętro I, pok. 102). Termin na dokonanie powyższych czynności został wyznaczony do 10 czerwca 2024 r.


Od 1 lipca 2020r. nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych. Oznacza to, że każdy podmiot ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Posiadanie umowy na odbiór odpadów przemysłowych, nie zwalnia z obowiązku podpisania umowy dot. odpadów komunalnych.

Lista przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie miasta Zabrze zamieszczona jest w zakładce Rejestr Działalności Regulowanej.

Dla Mieszkańców