Zabrze przestrzenią rozwoju

Ochotnicze Straże Pożarne


Ochotnicza Straż Pożarna
 jest umundurowaną organizacją społeczną wyposażoną w specjalistyczny sprzęt przeznaczony do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Członkowie zrzeszają się na w ochotnicze straże pożarne na zasadzie dobrowolności. Podstawą prawną do tworzenia OSP jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach  oraz Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej.


W Zabrzu istnieją 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Funkcjonują one w dzielnicach miasta: Mikulczycach, Kończycach, Makoszowy i Grzybowicach. „Ochotnicy” wspomagają Państwową Straż Pożarną w gaszeniu mniejszych pożarów, wyjeżdżają również do innych zdarzeń, w których działanie zawodowych strażaków mogą z powodzeniem zastąpić.


Do głównych celów i zadań OSP należy:


1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
6. działania na rzecz ochrony środowiska,
7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.


Szczegółowe informacje na temat historii, wyposażenia oraz relacje z przeprowadzonych interwencji można uzyskać odwiedzając stronę internetową Ochotniczych Straży Pożarnych w Zabrzu.
www.ospzabrze.pl

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców