Zabrze przestrzenią rozwoju

Ocena wniosków

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze wybranej puli (dzielnicy), aby wyświetlić projekty tylko z tej puli.

VI edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze danego projektu, aby rozszerzyć informację.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Oświetlenie głównej alejki parkowej wraz z siłownią i placem zabaw. Wytyczenie nowych alejek. Montaż stołu do ping-ponga i elementów małej architektury. Oświetlenie boiska sportowego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 302

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 lipca 2022 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/48/20 ZBP 2020 – MODERNIZACJA PARKU W MIKULCZYCACH I OŚWIETLENIE BOISKA

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Gabrieli Zapolskiej

Uszczegółowienie lokalizacji: Park w centralnej części osiedla.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki nr 3970/38 oraz 3868/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie terenu parku oraz uzupełnienie przestrzerni publicznej, aby była przystępna i atrakcyjna dla mieszkańców. Stół do ping-ponga byłby wykorzytstywany przez dzieci, młodzież a także dorosłych. Nowe alejki usprawnią poruszanie się po parku. Oświetlenie i dopowiednie umiejscowienie lamp pozwoli na korzsytanie ze wszystkich atrakcji i urządzeń również po zmroku. Realizaując powyższe inwestycje przyczynimy się do stworzenia miejsca, które będzie doskonałą alternatywą do spędzania wonego czasu.
Na oświetlenie boiska i elementy małej architektury posiadamy gotowy projekt zrealizowany w ramach wniosku P0027 w IV edycji Budżetu Partycypacyjnego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący dzielnicę. W zależności od pogody ok. 80 – 100 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem obiektu proponujemy miasto Zabrze, które jest właścicielem terenu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest odnowienie i urozmaicenie przestrzeni publicznej w osiedlowym parku przy ul. Gabrieli Zapolskiej. Oświetlenie poprawi bezpieczeństwo nocą, 5 lamp zlokalizowanych przy głównej alejce ustawionych tak, by swoim zasięgiem objęły plac zabaw i siłownię. Stół do ping-ponga dla zwiększenia atrakcyjności tego terenu dla mieszkańców. Nowe ławki, kosze na śmieci i stojak dla rowerów rozmieszczone wzdłuż alejek. Jeżeli pozwoli na to budżet to również zostanie poddany renowacji pomnik (grób) górników tragicznie zmarłych w katastrofie w kopalni Abwehr, zakres robót powinien obejmować oczyszczenie, zabezpieczenie przed pochylaniem się i odnowienie napisów, ewentualnie ogrodzenie.
W ramach wniosku zostałyby też wykonane prace na nowo powstającym boisku piłkarskim w parku, których z racji przekroczenia kosztorysu nie udało się zrealizować w 1 etapie inwestycji, tj. oświetlenie.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Załatanie dziur w ciągu drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Zwrotniczej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Zwrotnicza 11a

Uszczegółowienie lokalizacji: droga dojazdowa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 2515/12

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Działka nr 2512/29, na której miałaby odbyć się realizacja zadania, znajduje się we władaniu podmiotu gospodarczego. Zgodnie z par. 11 pkt. 2 Załącznika do Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” uniemożliwia to wykonanie inwestycji.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje oczyszczenie terenu i wyeksponowanie rosnących tam drzew, powstanie ścieżek, które będą łączyć się na środku dochodząc do centralnego miejsca, gdzie w przyszłości stworzona będzie siłownia pod chmurką. Wzdłuż chodników będą ławki wraz z oświetleniem i koszami na odpady. Wyeksponowane zostaną unikatowe relikwia niemieckich fundamentów baterii przeciw lotniczych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja:  Wolności 65-67B

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1781/13

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
W ocenie oceniających kosztorys realizacji projektu jest nierealny i został znacząco niedoszacowany, a realizacja wniosku nie jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku.
W celu uporządkowania terenu koniecznym jest oprócz aktualizacji mapy zasadniczej, wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej wraz z waloryzacją drzewostanu. Teren jest mocno zadrzewiony i zakrzewiony, a wiele z obecnych tam drzew znajduje się w niezadowalającym stanie fitosanitarnym. Pociąga to za sobą potrzebę uzyskania decyzji i związane jest z dodatkowymi kosztami nie uwzględnionymi w założonym kosztorysie.
Ponadto we wniosku nie uwzględniono kosztów niwelacji terenu oraz wycinki drzew i karczowania krzewów (również w celu wykonania ścieżek i oświetlenia).
Planowane oświetlenie powinno być zrealizowane przy udziale lamp zasilanych elektroenergetycznie, gdyż lampy solarne i fotowoltaiczne posiadają za małą wydajność w gęsto zadrzewionym terenie. Wnioskowane oświetlenie wymaga wykonania projektu branżowego i uzyskania warunków podłączenia od Tauron’a, co pociąga za sobą wydłużenie czasu realizacji.
Bardzo duża liczba drzew porastających wskazany we wniosku obszar na którym mają być umiejscowione kamery monitoringu spowoduje ograniczenie pola widzenia kamer. Sprawi to brak możliwości dokładnej obserwacji terenu i wykorzystania pełnych możliwości zamontowanych kamer.
We wniosku nie doszacowano również kosztów zakupu i montażu kamer. W chwili obecnej cena zakupu i montażu pojedynczej kamery wraz z osprzętem (słup, skrzynka, media konwektor) oraz koszty przyłącza energetycznego i światłowodowego znacznie przekraczają koszt 20 tys. złotych. Podana we wniosku kwota nie jest wystarczająca na zamontowanie chociaż pojedynczego punktu kamerowego i dodatkowo oświetlenia.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Wnioskodawca złożył odwołanie.

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Negatywna ocena podtrzymana.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA (używany). Ma zastąpić Mercedesa GBA, który jest już bardzo wysłużony – rocznik 1966. Wpływa to na bezpieczeństwo ratowników niosących pomoc i użytkowników dróg. Projekt będzie służył całemu społeczeństwu miasta Zabrze, a to przez umożliwienie niesienia pomocy podczas akcji ratowniczo – gaśniczych i miejscowych zagrożeń.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 520

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, pozyskano dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Makoszowy w wysokości 600 tys. zł. Środki z przedmiotowego projektu (oraz z zadania budżetowego WI/ZKOL/118/20 ZAKUP WOZU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP MAKOSZOWY z wartością wydatków 50.000 zł) wykorzystano jako wkład własny, który wyniósł ogółem 200.000 zł.
Więcej na ten temat: https://miastozabrze.pl/2021/03/15/nowy-woz-dla-osp-makoszowy/

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/16/20 ZBP 2020 – BEZPIECZNE ZABRZE – ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 150 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ zdrowie
⇒ pomoc społeczna

Lokalizacja:  Daleka 1, 41-811 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Makoszowy

Zasięg oddziaływania projektu:
Całe miasto Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 170 000.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pojazd będzie służył społeczeństwu i miastu 24h na dobę niosąc pomoc. Usprawni to system ratowniczo-gaśniczy według ustawy o ratownictwie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana na nowszy, lepsza skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych i usuwanie skutków miejscowych zagrożeń.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie 18 miejsc parkingowych. Inwestycja będzie się cechować łatwością wykonania. Inwestycja będzie się znajdować w całości na gruntach gminnych. Brak jest również innych przeszkód na wskazanym terenie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 282 881,25 zł

Lokalizacja: 
Przy parkingu należącym do budynku Wolności 514. Wjazd od ulicy Korczoka.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Wzdłuż ulicy Korczoka, natomiast wjazd będzie się znajdował przy drodze osiedlowej umożliwiającej dojazd do budynku Wolności 514.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3215/116, 3211/116, 1724/150, 2761/150, 2723/16,1698/116

Uwagi przy ocenie: 
W zakładanym obszarze inwestycji ograniczonym granicami wskazanych działek, zadanie nie spełnia warunków technicznych. Od strony wjazdu z drogi publicznej (ul. Korczoka) zachodzi konieczność przebudowy w/w drogi w zakresie łuku i chodnika, natomiast od strony drogi wewnętrznej wzdłuż budynku Wolności 514 byłaby konieczność zajęcia działki nr 3456/116, która nie została wskazana we wniosku. Wymieniona działka jest własnością Gminy Miasta Zabrze ale znajduje się w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Wnioskodawca złożył odwołanie.

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Negatywna ocena podtrzymana.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i mieszkańców dzielnicy. Odwodnienie terenu, przygotowanie podbudowy pod bosko mini do piłki nożnej o wymiarach 23m x 38 m= 874 m sześć. Wraz z bieżnią 4 torową prostą 60 m i skocznią w dal. Zamontowanie wokół obiektu 12 ławek, 4 koszy jak również oświetlenie oraz montaż monitoringu. Ułożenie chodników.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 285

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2020 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/17/20 ZBP 2020 – BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ I SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. A. MICKIEWICZA W ZABRZU, UL. GDAŃSKA 10 – II ETAP

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 300 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 216 085,55 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Gdańska 10

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
553/15 KW 23229

Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole w roku szkolnym 2018/2019 uczy się 594 uczniów w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych o profilu lekkoatletycznym. Brak boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal uniemożliwia prawidłową realizację programu wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, a także czasu wolnego uczniów m. in. przebywających w świetlicy szkolnej. Boisko będzie służyć uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000 osób korzystających z boiska, tj.:
– uczniowie szkoły – zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia reparacyjno-sportowe w czasie wakacji,
– rodziny uczniów – pikniki środowiskowe, zawody sportowe, wspólne spędzanie czasu wolnego,
– okoliczni mieszkańcy i ich dzieci – boisko dla młodzieży i dorosłych do gry w piłkę nożną.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko dla uczniów naszej szkoły (529 w roku szkolnym 2018/2019), na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji.
Okoliczni mieszkańcy z rodzinami będą spędzać aktywnie wolny czas na boisku i istniejącym już placu zabaw.
Nowoczaesne boisko będzie promocją sportu i rekreacji ruchowej oraz zdrowego stylu życia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychomotoryczny uczniów naszej szkoły oraz integrację środowiska lokalnego wokół sportu.
Dzieci i młodzież bardzo chętnie gra w piłkę nożną, biega i skacze, lubi rywalizację, utożsamia się z swoimi idolami sportowymi. Realizacja projektu umożliwi upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdorwego stylu życia, rywalizacji sportowej, zasad fair play i poprawy ogólnego rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego naszej młodzieży.

Uwagi przy ocenie: 
W celu realizacji II etapu zadania konieczna jest wycinka drzewa kolidującego z bieżnią. Szkoła już rozpoczęła procedurę uzyskania decyzji na wycinkę drzewa.
W pliku z zeskanowanym wnioskiem zamieszczono zaktualizowany kosztorys.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego z urządzeniami do gier zespołowych: koszykówki, piłki siatkowej i piłki ręcznej oraz bieżnią lekkoatletyczną.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja: 
Teren Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Księcia Jana Dzierżona, ul. Czołgistów 1, 41-800 Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka 5740/129

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
W kosztach szacunkowych projektu nie ujęto przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, która koliduje z płytą planowanego boiska (szacunkowy koszt przebudowy to 30 tys. – 50 tys. zł).
Brak również pozycji dotyczącej odwodnienia boiska.
W roku 2019 realizowane jest zadanie inwestycyjne o podobnym charakterze, którego koszt wynosi 250 000,00 zł, jednak bez konieczności przebudowy kanalizacji deszczowej. Ujmując przebudowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski koszt zadania może sięgnąć kwoty 350 000,00 zł, co przekracza dostępny limit 300 000,00 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt przewiduje wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej z związku z niedziałającym oświetleniem dużej sali gimnastycznej(brak połowy sprawnych lamp).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 210

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 49 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 49 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja:  Marszałka J. Piłsudskiego 58

Uszczegółowienie lokalizacji: Budynek hali sportowej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5524/102

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Proponuję utworzenie w dzielnicy Centrum Północ dwóch wybiegów dla psów w związku z plagą psich odchodów na terenie Zabrza. Polega to na ogrodzeniu wskazanego terenu siatką metalową z furtką wykonaniu mini toru przeszkód (w załączeniu przykład z Kluczborka).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 45 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Wyzwolenia / 3 Maja – Trawnik dz. 1253/120K. Miarki / Jagiellońska – Trawnik dz. nr 1741/107 (obok przychodni)Powstańców Śląskich / Piastowska – Trawnik dz. nr 210/36

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Realizacja zadania zostaje uznana za niemożliwą. Kwota, którą Wnioskodawca przeznaczył w swoim wniosku na realizację zadania nie uwzględnia kosztu wykonania dokumentacji projektowej oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Ponadto, zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określonymi w § 40 ust. 3 „Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1”. Wybudowanie wybiegów dla psów na działkach wskazanych we wniosku może nie spełniać warunków, o których mowa powyżej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W rozgłośni poruszano by codzienne problemy dzielnicy centrum północ i omawiano by różne imprezy , które mają nastąpić. Oprócz radia proponuję studio nagrań dla wszystkich muzyków. Miała by tu swoją nową siedzibę Rada Dzielnicy Centrum Północ. W pomieszczeniach tych była kiedyś siedziba TVZ Zabrze.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 255 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja: 
ul. Dworcowa 9/ II piętro – pomieszczenia po TVZ Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Wymienione we wniosku pomieszczenia są obecnie przeznaczone na inne cele. Przeznaczenie proponowanego przez wnioskodawcę do zagospodarowania lokalu użytkowego usytułowanego na II piętrze budynku przy ul. Dworcowej 9 w Zabrzu (były lokal Telewizji Zabrze) na dzielnicową rozgłośnię radiową, studio nagrań oraz siedzibę Rady Dzielnicy Centrum Północ jest obecnie niemożliwe.
Usytuowanie w budynku proponowanej przez wnioskodawcę rozgłośni radiowej oraz studia nagrań wiąże się z uzyskaniem aprobaty ze strony wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości.
Lokal użytkowy usytuowany na II piętrze budynku, posiada powierzchnię użytkową 210,53 m² i proponowany przez wnioskodawcę szacunkowy koszt remontu lokalu w wysokości 55 000 zł jest kosztem nieadekwatnym do obecnych cen rynkowych.
Szacunkowy koszt remontu i modernizacji przedmiotowego lokalu użytkowego na potrzeby rozgłośni radiowej, studia nagrań i siedziby Rady Dzielnicy (bez koniecznych wyposażeń), wg aktualnych cen rynkowych mieści sie w granicach 150 000 – 200 000 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Uporządkowanie zieleni w parku przy ul. Sikorskiego przy numerze 67 i stworzenie w tym miejscu reprezentacyjnego punktu Pawłowa.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 104

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie wykonano.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/18/20 ZBP 2020 – BUDOWA REPREZENTACYJNEGO PUNKTU PAWŁOWA

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 153 823,80 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Sikorskiego przy numerze 67

Uszczegółowienie lokalizacji: Skrzyżowanie ul. Sikorskiego / Mendego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Numery działek: 3572/127, 2848/127, 3717/125

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany jest do mieszkańców Pawłowa.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy Pawłowa.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Uporządkowanie zaniedbanych terenów zielonych w dzielnicy Pawłów wraz z wybudowaniem reprezentacyjnego punktu Pawłowa.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wybudowanie reprezentacyjnego punktu dzielnicy, który byłby ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Pawłowa, a zarazem stałby się reprezentacynym miejscem naszej dzielnicy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z ławkami, infrastrukturą towarzyszącą i koszem na śmieci.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 72

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 36 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 36 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: inna: wybieg dla psów

Lokalizacja:  Między blokami ul. B. Prusa16-18-20 a 30-32-34.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1405/53, 1552/53, 1409/53, 1321/53

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zaktualizowany kosztorys obejmuje następujące pozycje:
1. Wybieg dla psów:
1.1. Montaż ogrodzenia panelowego z dwiema furtkami 10m × 10m (40mb) – 15 000,00 zł
1.2. Montaż ławek z fundamentem bez oparcia (3 szt.) – 3 600,00 zł
1.3. Montaż kosza na śmieci (1 szt.) – 600,00 zł
1.4. Montaż kosza na psie odchody (2 szt.) – 2 000,00 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowej – 4 000,00 zł
3. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego – 4 000,00 zł
Łączny koszt projektu szacuje się na 36 000,00 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa parkingu dla mieszkańców dzielnicy Helenka przy ul. Jordana.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 56

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Plac przed blokiem ul. Jordana 73(między blokiem a targowiskiem).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1529/57, 826/53, 1531/57

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wymiana nawierzchni na drodze zlokalizowanej na działce nr 2754/1 o powierzchni ok 136 m2 poprzez wymianę zdegradowanej powierzchni asfaltowej na nową, zabudową krawężników od strony terenu zielonego, wyprofilowaniem terenu w celu odprowadzenia wody deszczowej do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej, remont studzienki kanalizacji deszczowej (w razie potrzeby). Z drogi dojazdowej korzystają mieszkańcy budynku wielorodzinnego przy ul. Jana Galla 6 (25 lokali mieszkalnych), użytkownicy zespołu garaży i klienci pawilonu (sklepu – Galla 8). Ze względu na brak środków finansowych Gmina Miejska Zabrze kilkukrotnie odmówiła wykonania remontu drogi.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 750,00 zł

Lokalizacja:  ul. Jana Galla 8

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
311919

Uwagi przy ocenie: 
Działka nr 2754/1 nie stanowi drogi publicznej, jest jedynie dojazdem do zespołu garaży usytuowanych na gruncie Skarbu Państwa i osób fizycznych.
Proponowany projekt, obejmujący wymianę nawierzchni drogi na dz. Nr 2754/1, będzie służył ograniczonej grupie mieszkańców miasta, tj. użytkownikom garaży.
Dojazd do budynku mieszkalnego przy ul. Galla 6 jest poprowadzony po działkach będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” (dz. nr 2696/1 oraz 2442/1).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie oświetlenia w dwóch punktach na Zandce.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 36

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 15 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 15 000,00 zł

Lokalizacja: 
Skwer między ulicami ks. Bończyka i Bytomską oraz przy przejściu dla pieszych na ulicy Cmentarnej przy skrzyżowaniu ulic Cmentarna, Siedleckiego, Bończyka.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki 1370/50 oraz 1160/53

Uwagi przy ocenie: 
Poprawiono numery działek w części 3. Zmieniono szacowaną wartość wniosku z uwagi na brak pozycji – wykonanie dokumentacji projektowej oraz propozycję wnioskodawcy doświetlenia przejścia dla pieszych niezgodnie z przyjętą metodyką oraz zaleceniami ministra infrastruktury.
Zaktualizowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zaktualizowana kwota):
Oświetlenie tradycyjne 15 000,00 40 000,00 (wg kosztorysów inwestorskich)
Wykonanie dokumentacji projektowej 0,00 15 000,00 (podobne realizacje) 
Łączny koszt: 15 000,00 55 000,00

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa chodnika przy ulicy Księdza Norberta Bończyka, numery parzyste, pomijając chodnik przy Kościele, gdzie chodnik został już zrobiony. Chodnik jest bardzo zniszczony, w niektórych miejscach brakuje płytek albo są uszczerbione i popękane.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 45

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 129 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 129 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Księdza Norberta Bończyka, numery parzyste, od skrzyżowania z ulicą Siedleckiego do Skrzyżowania z ulicą Na Piaskach.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi do oceny znajdują się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa miejsc postojowych oraz chodników przy blokach na ul. Franciszkańskiej 24 i 32. Jest to pierwszy etap inwestycji, w wyniku której powstanie około 18 nowych miejsc postojowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 240

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odbiór odbył się pod koniec września 2020 r. Obiekt został oddany do eksploatacji. Powstałe miejsca postojowe są użytkowane.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/19/20 ZBP 2020 – BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA ULICY FRANCISZKAŃSKIEJ. ETAP I

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 172 200,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 172 200,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 162 048,22 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  przy blokach na ul. Franciszkańskiej 24 i 32

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1908272

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na mieszkańców Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców ul. Franciszkańskiej 24, 26 i 32 oraz ul. Kotarbińskiego 2-4.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Na osiedlu brakuje miejsc postojowych. Powstałe miejsca postojowe będą ogólnodostępne. Kierowcy parkują na pobliskich trawnikach niszcząc zieleń miejską. Wybudowanie miejsc postojowych uporządkuje parkowanie i poprawi estetykę osiedla. Z uwagi na ogranicznone środki finansowe dopuszczam etapizację przedsięwzięcia.
Wnioskuję aby w pierwszym etapie wybudować około 18 miejsc postojowych i odcinków chodników w oparciu o kosztorys i dokumentację wykonaną w ramach V edycji Budżetu Partycypacyjnego na 2019 r. (projekt P0033, Budowa miejsc postojowych na Osiedlu T. Kotarbińskiego). Na dołączonej mapce zostały one zaznaczone niebieską grubą linią. Z uwagi na wysokie koszty budowy, wnioskowane miejsca postojowe nie mogły być zrealizowane w ramach poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego. Ze względu na fakt, że wykonano już projekt i kosztorys inwestorski, wnioskuję o wykorzystanie ich do realizacji bieżącego projektu.
Miejsca postojowe i fragmenty chodników zaznaczone na mapce czarną grubą przerywaną linią wykonane zostaną w miarę dostępności środków lub w następnej edycji budżetu partycypacyjnego (jako drugi etap inwestycji).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie (ilości) miejsc postojowych na osiedlu. Poprawa jakości życia mieszkańców.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje wykonanie placu wypoczynkowego, którego centrum będzie stanowiło oczko wodne.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 214

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2021 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/49/20 ZBP 2020 – STREFA WYPOCZYNKU W CIOK

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 127 556,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 127 556,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 138 922,99 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Uszczegółowienie lokalizacji: Obok placu zabaw i siłowni przy Przedszkolu nr 48.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1559101

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy osiedla T. Kotarbińskiego korzystający z Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 5000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakończy rozbudowę Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego, poprzez wykonanie „małej architektury” w wydzielonej części otoczonej zielenią.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt ma za zadanie stworzenie miejsca wypoczynkowego dla osób starszych i rodziców, których dzieci korzystają z pobliskiego placu zabaw.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt przewiduje modernizację istniejącego ciągu pieszego zlokalizowanego wzdłuż ul. Makoszowskiej (na nasypie dawnej kolei wąskotorowej). Najważniejsze cele o osiągnięcia to poprawa bezpieczeństwa dzięki montażowi oświetlenia oraz wymianę najbardziej zdegradowanych fragmentów nawierzchni.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wzdłuż ul. Makoszowskiej

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Ciąg pieszy jest usytuowany na nasypie w  miejscu zlikwidowanej kolei wąskotorowej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2179/81, 2180/81, 808/106

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Obszar planowanego zadania obejmuje działki będące we władaniu Województwa Śląskiego oraz w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych z siedzibą w Warszawie, stąd wniosek kwalifikuje się do odrzucenia.
Jest tak albowiem zgodnie z zapisami Rozdziału 6, §11 ust. 2 Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” inwestycje mogą być realizowane na nieruchomościach będących własnością Miasta lub Skarbu Państwa i pozostawać we władaniu Miasta Zabrze.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zabudowa placu zabaw znajdująca się przy Stowarzyszeniu „Fenix”, ul. Kalinowa 9/1 polegający na dokupieniu urządzeń przeznaczonych dla dzieci:Huśtawka bocianie gniazdo – 2 szt.,Karuzela tornado z 4 siedziskami – 1 szt.,Kiwak autobus – 1 szt.,Budka krasnoludka metalowa – 1 szt.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 49

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 60 157,96 zł

Wartość projektu do głosowania: 60 157,96 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Kawika 9/1

Uszczegółowienie lokalizacji: Stowarzyszenie „Fenix”

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1875/65, 1995/65, 2003/65

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Autor zobowiązał się wykonać nawierzchnię projektowanego placu zabaw we własnym zakresie.
W przypadku ewentualnego uwłaszczenia na działce proponowanej inwestycji stowarzyszenia, mającego w pobliżu siedzibę, wycena działki zostanie skorygowana o wartość inwestycji wykonanej wg niniejszego wniosku mieszkańca.
Zaktualizowany kosztorys zamieszczono w skanie wniosku.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu dostosowanie Sali głównej świetlicy do celów kulturalnych i edukacyjnych. Zakłada się wymianę okien i drzwi na głównej Sali ośrodka kultury na rozwiązania, które poprawią estetykę, bezpieczeństwo i termikę obiektu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 146

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/21/20 ZBP 2020 – DOKOŃCZMY ŚWIETLICĘ! – WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W SALI GŁÓWNEJ ŚWIETLICY DZIELNICOWEJ GRZYBOWICE

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 19 551,91 zł

Wartość projektu do głosowania: 19 551,91 zł

Faktyczny koszt projektu: 35 221,05 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ ochrona środowiska

Lokalizacja:  Badestinusa 60

Uszczegółowienie lokalizacji: Obiekt Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
818/13

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasadniczo projekt oddziaływać będzie na bezpośrednich beneficjentów Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice, czyli mieszkańców dzielnicy Grzybowice. Ze świetlicy korzystają regularnie również mieszkańcy ościennych dzielnic, a rzadziej – całego miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 1000 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Świetlica Dzielnicowa Grzybowice jest filią Miejskiego Ośrodka Kultury. Czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 oraz w przypadku organizacji imprez lub uroczystości w weekendy i we wcześniejszych godzinach w tygodniu.
Świetlica dostępna jest nieodpłatnie dla każdego mieszkańca miasta Zabrze oraz miast ościennych, a w ofercie ma szereg zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Z sali tanecznej korzystać można również w celu organizacji imprez okolicznościowych czy wydarzeń kulturalnych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana okien oraz drzwi w Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice poprawi estetykę obiektu, jego bezpieczeństwo, a także znacznie poprawi komfort termiczny w Sali głównej. Dotychczasowe rozwiązania w głównej mierze to konstrukcje z drewna, które z biegiem lat i zużycia nie spełniają już nawet podstawowych celów – okna są nieszczelne, a ciepło w zimowych miesiącach znacznie ucieka z obiektu. Drzwi ewakuacyjne również stanowią niebezpieczeństwo, wszak ich drewniana konstrukacja mimo szeregu zabiegów konserwacyjnych spróchniała i nie stanowi stosownego zabezpieczenia. Drzwi główne również są wyjątkowo zużyte i występują problemy z ich używaniem, a także stanowią niebezpieczeństwo dla korzystających.
Prace opisywane w projekcie pozwolą na poprawę bezpieczeństwa zajęć w obiekcie, bezpieczeństwa samego obiektu i poprawę komfortu termicznego – zimą zahamują uciekanie ciepłego powietrza i wychładzanie obiektu, a latem – na skuteczne przewietrzania obiektu, wszak część obecnych okien nie nadaje się nawet do bezpiecznego otwierania.
Dodatkowo modernizacja będzie bezpośrednio związana z możliwością lepszego promowania obiektu pod kątem organizacji imprez okolicznościowych czy wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców, a także imprez tanecznych.

Uwagi przy ocenie: 
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa miejsc parkingowych na placu pomiędzy ul Andersa i PogodnąProjekt obejmuje budowę na terenie dzikiego parkingu przy garażach przy ul. Andersa miejsc parkingowych, postawienie oświetlenia oraz posadzenie drzew i krzewów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 14

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 249 805,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 249 805,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  plac pomiędzy posesjami Andersa 5-7 i Pogodną 1-3

Uszczegółowienie lokalizacji: 1024/1 obj. KW nr GL1Z00013127/3

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa nowego bezpiecznego ogólnodostępnego kameralnego placu zabaw dla dzieci wraz z ławkami dla opiekunów w skwerze pomiędzy ul. Jabłońskiego, Andersa i Nyskiej.Projekt obejmuje postawienie 4 ławek wraz z oparciami oraz placu zabaw obejmującego urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię piaskową.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 55

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/22/20 ZBP 2020 – MAŁY PLAC ZABAW DLA MAŁYCH POCIECH PRZY UL. JABŁOŃSKIEGO/ANDERSA

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 105 200,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 105 200,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 75 172,97 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skwer pomiędzy posesjami Jabłońskiego 28-34, Nyska 52-54, Andersa 41-45.

Uszczegółowienie lokalizacji: 1032/1, 1038/1

Zasięg oddziaływania projektu:
Najbliższe place dla dzieci z tej okolicy znajdują się w dużej odległości ok. 400m od parku i ok. 700m od placu przy targu. Podobny plac do planowanego znajduje się przy ul. Budowlanej, jednakże należy przekroczyć ruchliwą drogę ul. Krakowską. Ten będzie bardziej kameralny.
Dzięki budowie ww. placu dzieci z ul. Andersa, Grota-Roweckiego, Jabłońskiego, Nyskiej, Pomorskiej będą miały bezpieczne miejsce do zabawy w bezpiecznym i spokojnym otoczeniu. Dzięki rosnącym na ww. działkach drzewom bawiące się tam dzieci zawsze znajdą cień. Natomiast wybudowanie ławek przy ww. placu sprawi, że dziadkowie chętnie będą się bawić ze swoimi pociechami.
W chwili obecnej plac jest często odwiedzany przez dzieci, co warto wykorzystać.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
20 dzieci + 20 dorosłych opiekunów.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców i ich pociech.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Nowe miejsce wypoczynku dla dzieci i seniorów przy większym bezpieczeństwie. Większa szansa zamieszkania młodej rodziny w starzejącym się osiedlu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
bezpieczny plac zabaw, nowe huśtawki, ławka, mini boisko do piłki nożnej. Nowe ławki + parking na rowery. Rozbiórka niebezpiecznej zabudowy na terenie placu zabaw oraz kolorowe grafity na ścianie przy placu, na które ogłosimy odrębny konkurs dla młodzieży szkoły plastycznej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 135

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 84 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 84 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ zieleń miejska

Lokalizacja: 
ul. Tuwima i ul. Wyczółkowskiego – Wspólny plac zabaw

Uszczegółowienie lokalizacji: Działka nr 4649/122

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4649/122

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest wymiana oświetlenia ulicznego wzdłuż ul 3 Maja oraz ul. Jana Matejki w dzielnicy Centrum Południe. Obecne latarnie sodowe oświetlają te ważne ciągi komunikacyjne w niedostateczny sposób. Wymiana latarni na nowe typy LED pozwoli tą sytuację diametralnie zmienić.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 243

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 300 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wzdłuż ul. 3 Maja oraz ul. Jana Matejki

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Od wiaduktu nad torami kolejowymi do wiaduktu DTŚ oraz cała ul. Jana Matejki.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
635/81, 3000/160, 2998/159, 757/122, 2981/123, 5942/123

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Poprawiono poz. Nr 2 części 5 wniosku (Kosztorys): z „prowadzenie nadzoru inwestorskiego” na „sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim”. Część finansowa wniosku pozostaje bez zmian.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Renowacja obiektu sportowego w dzielnicy Grzybowice, celem lepszego wykorzystania i poprawienia estetyki, funkcjonalności organizowanych imprez sportowych i kulturalnych (Dożynki Miejskie).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 92

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 90 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 90 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja:  Traktorzystów 1

Uszczegółowienie lokalizacji: Boisko sportowe KS Zabrze Grzybowice

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
226/55, 225/55

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej dla aktywnego wypoczynku w Mikulczyckim Parku przy ul. parkowej

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 280

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 289 890,09 zł

Wartość projektu do głosowania: 289 890,09 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Parkowa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka gminna nr 142/45

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Ogrodzony plac zabaw z elementami siłowni „pod chmurką” przy ul. Gwareckiej w Zabrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 61

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/23/20 ZBP 2020 – KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. GWARECKIEJ W ZABRZU

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 128 353,39 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Gwarecka

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
101/17

Zasięg oddziaływania projektu:
Montaż posłuży społeczności lokalnej (mieszkańcom ul. Gwareckiej) oraz innym osobom korzystającym. Jest to inwestycja na kilkadziesiąt lat, która korzystnie wpłynie na wiele pokoleń teraz jak i w przyszłości.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 200 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
― edukacja poprzez zabawę,
― poprawa aktywności fizycznej ― lepszy stan zdrowie i poprawa układu krążenia,
― integracja społeczna,
― siłownia znajdująca się obok placu zabaw ma zachęcić rodziców do ruchu ― kiedy dzieci pochłonięte będą zabawą, dorośli zamiast siedzieć na ławce, mogą zadbać o sylwetkę,
― więcej czasu spędzanego na świeżym powietrzu ― lepiej dotleniony organizm.

Uwagi przy ocenie: 
Na spotkaniu spisano notatkę, w której wnioskodawca zobowiązuje się dostarczyć ziemię do rozplantowania.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Plac zabaw jako bezpieczne miejsce dla dzieci zamieszkałych przy ulicy Lompy i ulicach pobocznych. Miejsce wypoczynku i relaksu dla rodziców opiekujących się dziećmi. Miejsce spotkań młodzieży przy wspólnych grach i zabawach.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 73

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/24/20 ZBP 2020 – MIEJSCE ZABAW PRZY ULICY LOMPY

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 157 663,09 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Okolica skrzyżowania ulic Lompy i Górniczej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1613/35

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to cała dzielnica Zaborze – Południe.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 150 – 200 osób na dzień.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Działka na której ma powstać „Miejsce Zabaw” jest działką ogólnodostepną usytuowaną przy głównej ulicy Lompy. Lokalizacja jest w miejscu gdzie występuje największa liczba zamieszkałych domostw. Dysponentem efektów realizacji projektu będzie administrator budynków przy ulicy Lompy czyli Wydział Zarządzania Nieruchomościami Miasta Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Spędzanie czasu na zabawach przez dzieci i młodzież w miejscach bezpiecznych i do tego stworzonych. Propagowanie spędzania czasu wolnego (na) świeżym powietrzu. Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin.

Uwagi przy ocenie: 
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dalszy remont i modernizacja obiektu rekreacyjnego znajdującego się na działce, która została pozyskana przez Miasto Zabrze od FORTUM S.A.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 61

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie realizowane w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego (nr WI/ZM/38/20 ZBP 2020) pn. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu-Południe przy ul. Jodłowej w Zabrzu, zostało wykonane i zakończone w dniu 28.10.2020 r.
W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane związane z budową drewnianego domku o charakterze gospodarczym (na płycie fundamentowej wraz z izolacją), który będzie stanowił zaplecze dla przygotowywanych i organizowanych przez Radę Dzielnicy Zaborze-Południe spotkań społeczności lokalnej podczas różnych imprez (imprezy plenerowe, festyny rodzinne, spotkania integracyjne itp.).

Informacja wg stanu na 30 listopada 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/38/20 ZBP 2020 – MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU POŁUDNIE

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 60 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 60 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 59 655,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Pobliże skrzyżowania ulic Jodłowej i Norberta Barlickiego

Uszczegółowienie lokalizacji: Pobliże strzelnicy sportowej przy os. Jodłowa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3250/36

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to cała dzielnica Zaborze – Południe oraz mieszkańcy dzielnic ościennych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 500 osób w czasie spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych, organizacji dnia dziecka, imprez plenerowych itp.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem realizacji efektów projektu będzie Wydział Zarządzania Nieruchomościami Miasta Zabrze. Wszystkimi pracami związanymi z utrzymaniem czystości, porządku w dalszym (ciągu) zajmować się będzie Rada Dzielnicy Zaborze Południe. Obiekt jest to miejsce spotkań lokalnej społeczności podczas różnych imprez organizowanych przez Radę Dzielnicy Zaborze Południe przez cały rok.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Jest to jedyne miejsce na Zaborzu-Południe, na którym można zorganizować imprezę plenerową, festyn rodzinny, kartoflisko, itp.
Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin.
Miejsce spotkań całych rodzin i integracja lokalnej społeczności.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca uszczegółowił pozycje kosztorysu:
1) Budowa drewnianego domku o charakterze gospodarczym:
Chodzi o domek letniskowy nie ocieplony o powierzchni 22,54 m² o oznaczeniu wg przedstawionej oferty producenta PPD 24/3. Na ten koszt składają się następujące pozycje: domek – 18 380 zł, montaż – 4 500 zł, rynny – 1 190 zł, taras – 2 880 zł, okiennice – 730 zł, co daje razem kwotę netto: 27 680 zł i brutto: 34 046 zł. W budżecie założono dla tej pozycji 45 tys. zł czyli jeszcze prawie 11 tys. zostaje na ewentualną zmianę cen. Jednak gdyby ceny wzrosły bardzo drastycznie, autor proponuje wybrać inną wersję domku, która zmieści się w zakładanym budżecie.
2) Inne koszty są to ewentualnie koszty związane np.: z montażem krat w oknach, dodatkowym zabezpieczeniem drzwi itp.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa ogrodzenia oddzielającego aleję i parking od miejsca zabaw dzieci oraz remont boiska piłkarskiego z nawierzchnią sztuczną dla Szkoły Podstawowej nr 16.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 51

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 90 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 90 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Lompy 78

Uszczegółowienie lokalizacji: SP 16 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2317/34

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa kortu tenisowego dla Szkoły Podstawowej nr 16

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Lompy 78

Uszczegółowienie lokalizacji: SP 16 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2317/34

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
W kosztach szacunkowych nie ujęto wykonania odwodnienia terenu jak i znacznego korytowania terenu. Szacuje się, że budowa kortu tenisowego może wynieść 250 tys. zł, co przekracza limit 150 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt w części QuoVadis obejmuje zakresem: ogrodzenie boiska, piłkochwyty, boksy dla zawodników oraz zakup i montaż bramek do piłki nożnej. Projekt w części ZS-P nr 7 obejmuje zakresem: doposażenie przedszkolnego placu zabaw.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 215

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Daleka 2 / Szymały / Sejmowa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1402/42, 1744/36, 1746/36; Działki gminne użytkowane przez QuoVadis 701/39; Teren ZS-P nr 7

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

W dniu 27.08.2019 r. Wnioskodawca wniósł korektę do wniosku w zakresie elementów kosztorysu oraz działek. Inwestycja została ograniczona do dwóch działek, tj. nr 701/39 i nr 1402/42. Zrezygnowano z działek nr 1744/36 i nr 1746/36 z uwagi na brak dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Ogrodzenie terenu placu zabaw.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 4

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 38 842,60 zł

Wartość projektu do głosowania: 38 842,60 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. M. Curie-Skłodowskiej 18

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Plac zabaw przed blokiem przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 18.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5217/32

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu projektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przebudowa placu zabaw przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 18. Dostosowanie placu zabaw do każdej grupy wiekowej, montaż nowych urządzeń spełniających normę bezpieczeństwa PN-EN 1176:2009 z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Ogrodzenie terenu placu zabaw.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 68

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 265 333,49 zł

Wartość projektu do głosowania: 265 333,49 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: inna: strefa rozrywki dla dzieci

Lokalizacja:  ul. M. Curie-Skłodowskiej 18

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Plac zabaw przed blokiem przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 18.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5217/32

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu wniosku.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje budowę ogrodzonego wybiegu dla psów. Ma na celu zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla czworonogów oraz ich właścicieli. Przy budowie wybiegu zachowana zostanie obecna nawierzchnia (trawa). Wybieg zostanie ogrodzony, z podwójną furtką, ponadto wyposażony w infrastrukturę odpowiednią dla zwierząt, która urozmaici ich codzienną aktywność (tor agility). Znajdą się tu ławki, a także kosze na psie odchody i regulamin użytkowania obiektu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 235

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 32 450,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 32 450,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Bruno

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2242/52

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Do wniosku nie dołączono zgody kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej na wykonanie projektu na terenie w trwałym zarządzie tego kierownika oraz na przejęcie zarządzania rzeczą ruchomą powstałą w wyniku wykonania projektu. Wniosek zostanie skierowany do kolejnego etapu po dostarczeniu przez wnioskodawcę w/w zgód. W przypadku braku w/w zgód wniosek zostanie odrzucony. Aktualizacja: Wnioskodawca dostarczył brakujące oświadczenia. Wniosek kieorwany jest do głosowania.

Skorygowany kosztorys wygląda następująco (druga liczba to wartość skorygowana):
Ogrodzenie terenu (ok. 25x30m²) ze słupkami i montażem 8 000,00 40 000,00
Furtki (2 wejścia z podwójną furtką) z montażem 1 800,00 3 000,00
Ławki – 4 szt. z montażem 1 200,00 4 800,00
Kosz na odpady + psie odchody z montażem 700,00 700,00
Tablica z regulaminem i montażem 500,00 500,00
Dystrybutor woreczków na psie odchody 250,00 250,00
Tor Agility (tor przeszkód dla psów) z montażem 15 000,00 15 000,00
Oświetlenie 2 lampy solarne (ok. 3m wysokości) 4 000,00 8 000,00
Wartość projektu brutto 32 450,00 91 250,00

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy wyposażenia terenu przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w huśtawki. Urządzenia posiadają odpowiednie atesty i przeznaczone są dla adresatów jak wyżej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 6

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 5 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 5 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Park im. Tadeusza Kościuszki pomiędzy ul. Wolności a ul. Pawliczka przy istniejącym w tej okolicy placu zabaw/

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Powierzchnia trawiasta po północnej stronie Domu Harcerza (ul. Wolności 350a) przy istniejącym placu zabaw.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1068002

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zaktualizowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zaktualizowany szacunek)
1. huśtawka podwójna 2 500,00 2 500,00
2. Mata przerostowa 8m² 700,00 700,00
3. Geodeta + mapa 500,00 2 000,00
4. Projekt + nadzór inwestorski 500,00 2 000,00
5. Prace budowlane 800,00 1 300,00
Wartość projektu brutto: 5 000,00 8 500,00

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy wyposażenia terenu przeznaczonego dla dzieci i młodzieży w huśtawki. Urządzenia posiadają odpowiednie atesty i przeznaczone są dla adresatów jak niżej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 31

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 7 400,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 7 400,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Park im. Tadeusza Kościuszki pomiędzy ul. Wolności a ul. Pawliczka przy istniejącym w tej okolicy placu zabaw/

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Powierzchnia trawiasta po północnej stronie Domu Harcerza (ul. Wolności 350a) przy istniejącym placu zabaw.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1068002

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu wniosku.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa lamp solarnych na alejach spacerowych ROD Webera, ROD Irys, ROD Nasza Palma.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 902

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane.
Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/25/20 ZBP 2020 – EKOLOGICZNE ŚWIATŁO NA OGRODZIE. BUDOWA LAMP SOLARNYCH NA TERENACH ZIELONYCH.

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 300 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 299 555,60 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ zieleń miejska
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Webera 28, 29, Opawska 70

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1771/46, 1787/46, 1767/46

Zasięg oddziaływania projektu:
Działkowcy i mieszkańcy dzielnicy Centrum Południe oraz z innych dzielnic miasta Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ponad 3 500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zwiększenie bezpieczeństwa w nocy, a także umożliwienie wieczornych spacerów na terenie ogródków, które spełniają rolę terenów zielonych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wybudowanie:
― 14 lamp typu Bocian i 1 szt. typu Bartek dla ROD Webera na alejach ogrodowych,
― 14 lamp Bocian i 1 szt. typu Bartek dla ROD Irys na alejach ogrodowych,
― 14 lamp Bocian i 1 szt. typu Bartek dla ROD Nasza Palma na alejach ogrodowych.

Uwagi przy ocenie: 
Zmianie we wniosku uległ szacunkowy kosztorys (bez zmiany kosztu łącznego), który po aktualizacji przedstawia się następująco:
Wykonanie projektu wraz z mapami: 35 091,85zł,
Wykonanie, dostawa i montaż lamp typu Bocian 264 908,15 zł.
Wycena została dokonana na podstawie informacji potencjalnego wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt polega na modernizacji całkowitej bardzo zaniedbanego placu zabaw na przepięknym terenie parku przy ul. Parkowej. Obecnie o miejsce, gdzie dzieci mają do dyspozycji tylko dwie huśtawki i dwa koniki oraz piaskownicę. Teren jest brudny, pełny śmieci kawałków szkła. Z placu zabaw mogłyby korzystać dzieci z pobliskiej okolicy, w której dawno nie było żadnych inicjatyw (brak boisk, zewnętrznych siłowni) oraz dzieci z Zespołu Przedszkoli n 1.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 42

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 151 438,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 151 438,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Parkowa

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren obecnego placu zabaw w parku przy ulicy Parkowej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
142/45

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy utwardzenia wjazdu i wyjazdu / placu kostką brukową lub płytą ażurową do posesji przy ul. 3 Maja 106 a, b, c ze względu na fatalny stan nawierzchni utrudniający poruszanie się po nim samochodów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 98

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 50 000,00 zł

Lokalizacja:  3 Maja 106 a, b, c.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
847/54, 404/54, 597/54

Uwagi przy ocenie: 
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu projektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przebudowa istniejącego zużytego już bardzo mocno ogrodzenia polegające na jego całkowitej wymianie – nowe nasadzenia krzewów ozdobnych wzdłuż ogrodzenia.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 155

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 170 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 170 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Plac Zabaw u zbiegu ulic Jaskółczej i Sportowej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1215/60, 1213/80

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu projektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy remontu istniejącego parkingu przy ulicy Sportowej 32-40, z parkingu korzystają mieszkańcy bloku a także rodzice przywożący dzieci do Przedszkola Nr 49. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie z parkingu jest utrudnione, zalega na nim błoto i woda. Natomiast jego zbyt mała szerokość uniemożliwia swobodne wymijanie samochodów. Zadanie polega na zwiększeniu powierzchni parkingowych, oznakowaniu poziomym tj. wyznaczeniu miejsc postojowych w (tym trzech miejsc już istniejących dla osób niepełnosprawnych). Na terenie przewidzianym pod zadanie brak uzbrojenia terenu, które mogłoby z nim kolidować. Omawiany teren charakteryzuje się nieregularnym kształtem co znacznie ogranicza możliwość efektywnego wykorzystania przestrzeni do stworzenia większej liczby miejsc parkingowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 70 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Ulica Sportowa 32-40

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1215/80

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
W obszarze działki nr 1006/80, czyli zakładanego projektu modernizacji parkingu znajduje się ciepłociąg, który będzie w kolizji z koniecznymi pracami ziemnymi utwardzenia terenu pod nawierzchnię projektowanych miejsc postojowych. Stąd konieczność uzgodnień, przekładek infrastruktury, co przedłuży termin wykonania i podniesie koszty przedsięwzięcia, a w konsekwencji sprawi, że wykonanie zadania nie pozwoli czasowo zmieścić się w roku budżetowym, a wartość kosztorysowa przekroczy zakładany budżet. Dodatkowo w założeniu budżet we wniosku jest niedoszacowany.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy utwardzenia terenu wokół urządzeń siłowni zewnętrznej – kostką betonową. Podczas obfitych opadów tworzą się kałuże i rozlewiska nie pozwalające na podejście do urządzenia ćwiczeniowego. Obecnie teren wokół wyłożony trawą został zniszczony, powstały wgłębienia utrudniające użytkowanie urządzenia Projektowana funkcja ternu przewidziana jest jako teren rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych działający wraz z pobliskim placem zabaw w ramach osiedlowej strefy rekreacji. Projekt ma również objąć ilustracje przedstawiające sposób użytkowania urządzenia ćwiczeniowego wraz z oznaczeniem partii mięśni rozwijanych podczas ćwiczeń. Siłownia plenerowa – na os. Janek składająca się z sześciu stanowisk ćwiczeniowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 8

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 10 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Siłownia zewnętrzna na Placu Zabaw u zbiegu ulic Jaskółczej i Sportowej

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu projektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja, utwardzenie istniejącego parkingu przy ulicy Rymera 12 – w przypadku opadów atmosferycznych korzystanie z parkingu jest utrudnione, zalega na min błoto i woda. Teren charakteryzuje się nieregularnym kształtem co znacznie ogranicza możliwość efektywnego wykorzystania przestrzeni do stworzenia większej liczby miejsc parkingowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 20 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ulica Rymera 12

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
880/35, 923/35

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Działki, na których miałaby się odbyć realizacja inwestycji stanowią własność Miasta Zabrze ale znajdują się w wieczystym użytkowaniu spółki prawa handlowego, której Miasto Zabrze nie jest właścicielem / współwłaścicielem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt uwzględnia poprawę infrastruktury sportowej na dzielnicy Zaborze Północ. Zamierzam dzięki budżetowi obywatelskiemu zbudować pierwszy flowpark na dzielnicy oraz zamontować pawilon fitness. Urządzenia wykorzystane będą na lekcjach w-f oraz wszyscy mieszkańcy dzielnicy będą mieli możliwość aktywnie i zdrowo spędzać wolny czas.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 484

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 300 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Olchowa 2; Stadion MKS Zaborze – Zabrze ul. Wyciska 5a, Stowarzyszenie Fenix ul. Kalinowa 9.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
SP 18: działka 1912/65Boisko działka 2166/59 i stojak rowerowy działka 4024/325Fenix działka 1875/65

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Wstępnie oceniono, że wniosek jest bardzo niedoszacowany ze względu na swój szeroki zakres, zwłaszcza w części związanej z nawodnieniem boisk. Wnioskodawca zrezygnował z tej części robót na rzecz dwóch dodatkowych stojaków na rowery i dodatkowy Flow Park na terenie MKS Zaborze przy ul. Wyciska 5a.
Wnioskowane urządzenia zabawowe przy ul. Kalinowej 9 będą zarządzane przez Stowarzyszenie FENIX.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa zieleńca z elementami małej architektury z zachowaniem istniejących w terenie ciągów komunikacyjnych, które są wykorzystywane przez mieszkańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 5

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 65 925,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 65 925,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skrzyżowanie ulic: Legnickiej, O. Kordeckiego i Sejmowej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Teren do zagospodarowania to powierzchnia 3500m², na dwóch działkach 2028/87 oraz 2029/87. Właścicielem obydwu działek jest Gmina Miejska Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada budowę nowego chodnika od ul. Gawrona do ul. Wiśniowej, który umożliwi bezpieczny ruch pieszych na osiedlu domków jednorodzinnych, usytuowanym w pobliżu KWK Makoszowy

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 83 704,00 zł

Lokalizacja: 
Wzdłuż skarpy ul. Legnickiej oraz dojazdu do ul. Wiśniowej i Jaśminowej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2309/85, 1079/87, 115/113

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek jest niedoszacowany finansowo, ponieważ zachodzi konieczność odwodnienia ulicy Wiśniowej – drogi i budynków do rowu, czyli warunkiem koniecznym jest budowa kanalizacji deszczowej. Ponadto nie jest technicznie możliwe wykonać całego przedsięwzięcia budowlanego w okresie 12 miesięcy (rok budżetowy), co eliminuje wniosek w jego założeniu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 8 w Zabrzu – stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca do zabawy. Obejmuje rozbiórkę tarasu, z którego nikt nie korzysta (znajduje się nad piwnicą, ciągle podmaka) i zabiera miejsce do zabawy dzieciom. Po usunięciu tarasu przewiduje się wyłożenie podłoża nawierzchnią syntetyczną i doposażenie w urządzenia ogrodowe.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 493

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/26/20 ZBP 2020 – BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLAKÓW (P8 PRZY UL. PŁASKOWICKIEJ)

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 300 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 234 664,76 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. F. Płaskowickiej 3

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4009/315

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt jest kontynuacją rozpoczętej modernizacji placu zabaw, część placu została już pokryta płytami syntetycznymi w celu zapewnienia bezpiecznej zabawy dzieciom. Z projektu Inicjatyw Rad Dzielnic placówka wygrała urządzenia ogrodowe, które czekają na montaż na powiększonym placu zabaw.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
125 przedszkolaków uczęszczających do przedszkola.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Powiększony i odpowiednio utwardzony plac zabaw będzie służył dzieciom uczęszczającym do przedszkola, a także zapewnia bezpieczną zabawę na rozległej przestrzeni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Powiększenie i doposażenie placu zabaw uatrakcyjni pobyt dzieci na powietrzu, a tym samym pozwoli na zwiększenie aktywności fizycznej dzieci, co będzie stanowiło ważny element wpływający na ogólny rozwój dzieci. Ponadto wspólne zabawy będą uczyły współdziałania w społeczności przedszkolnej. Jednocześnie doposażony i bezpieczny plac zabaw poprawi i upiększy wizerunek przedszkola.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozbudowa monitoringu miejskiego o 6 nowych kamer, dwie istniejące do zmodernizowania, jedna istniejąca zmieni lokalizację, zamontowanie 8 lamp ulicznych zasilanych z ogniw fotowoltaicznych oraz zmiana lokalizacji jednego przejścia dla pieszych

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 264

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Cześć zadania dotycząca doświetlenia przejścia dla pieszych została wykonana. Zakres robót dotyczących kamer monitoringu określonych umową z wyłonionym wykonawcą został zakończony, a sprzęt został dostarczony. Trwa oczekiwanie na wykonanie przyłączeń elektrycznych dla kamer przez Tauron Dystrybucja S.A.

Informacja wg stanu na 26 stycznia 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/99/20 ZBP 2020 – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W DZIELNICY BISKUPICE

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 298 800,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 298 800,00 zł

Lokalizacja: 
Ksprowicza, Tarnogórska, Bytomska, Młyńska, Kossaka, Ogrodowa, Chrobrego, Zamkowa, Okrzei

Uszczegółowienie lokalizacji: 
I. Montaż 6 nowych kamer na trasie istniejącego przewodu światłowodowego:
1. ul. Tarnogórska w okolicach istniejącego placu zabaw i siłowni terenowej (684/239 lub 742/2 lub 743/2)
2. Skrzyżowanie w okolicy ul. Kossaka 60 z ul. Mrożka (637/162 lub 151/19)
3. Bytomska 28 – budynek byłego ratusza (1174/19 lub 1175/19)
4. Skrzyżowanie ul. Kossaka i Ogrodowej (637/162 lub 144/36 lub 143/26)
5. Skrzyżowanie ul. Kossaka i Chrobrego (102/6 lub 637/162 lub 119/6)
6. ul. Bytomska 94-100 – maksymalnie blisko skrzyżowania z ul. Zamkową (731/155)
II. Modernizacja istniejących kamer:
1. Skrzyżowanie ul. Bytomskiej i Młyńskiej – rondo (861/155 lub 906/146)
2. ul. Bytomska 83 (586/87)
III. Zmiana lokalizacji istniejącej kamery przy ul. Bytomskiej i Okrzei na ul. Okrzei 27 (207/162 lub 729/28)
IV. Montaż 8 lamp ulicznych z zasilaniem z ogniw fotowoltaicznych:
1. Przy przejściu dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Kasprowicza i Tarnogórskiej (1142/1 lub 743/2)
2. Przy przejściu dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Bytomskiej i Mrożka (1139/5)
3. Przy przejściu dla pieszych w okolicach budynku tzw. byłego ratusza (858/155 lub 1175/119)
4. Przy przejściu dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Bytomskiej i Chrobrego (858/155 lub 1223/155)
5. Przy przejściu dla pieszych w okolicach pomnika Lompy – skrzyżowania ul. Bytomskiej i św. Jana (993/155)
6. W rejonie nowej lokalizacji przejścia dla pieszych przy ul. Bytomskiej i Puszkina (731/155 lub 1093/62)
7. Przy przejściu dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Bytomskiej i Zamkowej – przystanek w okolicach stadionu Gwarka Zabrze (731/155 lub 514/85)
8. Przy ul. Okrzei – okolice placu zabaw i siłowni terenowej (729/28)
V. Zmiana lokalizacji usytuowania przejścia dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Bytomskiej, Trębackiej i Puszkina (731/155, 1093/62, 437/155, 693/1, 699/1)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
(684/239 lub 742/2 lub 743/2), (637/162 lub 151/19), (1174/19 lub 1175/19), (637/162 lub 144/36 lub 143/26), (102/6 lub 637/162 lub 119/6), (731/155), (586/87), (207/162 lub 729/28), (1142/1 lub 743/2), (1139/5), (858/155 lub 1175/119), (858/155 lub 1223/155), (993/155), (731/155 lub 1093/62), (731/155 lub 514/85), (729/28), (731/155, 1093/62, 437/155, 693/1, 699/1)

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dotyczy bezpieczeństwa wszystkich Zabrzan, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Dzielnicy Biskupice (ponad 12,5 tys.) ale również osób czasowo w niej przebywających jak i tylko przejeżdżających przez nią.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy Dzielnicy Biskupice (około 12,5 tys.) oraz wszystkie inne osoby czasowo przebywające na terenie dzielnicy, jak i przez nią przejeżdżające.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ze specyfiki projektu wynika, że dotyczy trzech zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Pierwszym elementem jest zaprojektowanie i wykonanie nowych elementów monitoringu wizyjnego oraz modernizacja już istniejących oraz wpięcie do miejskiej sieci światłowodowej zarządzanej przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu oraz zsynchronizowanie z istniejącym monitoringiem miejskim. Docelowym użytkownikiem / dysponenetem tego elementu projektu będzie Wydział Zrządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Drugim elementem jest zakup i montaż oświetlenia ulicznego o niezależnym systemie zasilania (ogniwa fotowoltaiczne) [UWAGA UM Zabrze – podczas oceny zmieniono na lampy zasilane z sieci], które przejdzie w zasób Urzędu Miejskiego w Zabrzu – Wydział Infrastruktury Komunalnej – z eksploatacją przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.
Trzecim elementem jest zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Bytomskiej – Trębackiej – Puszkina [UWAGA UM Zabrze – podczas oceny projektu Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej negatywnie wypowiedział się o zmianie lokalizacji przejścia – element nie będzie realizowany]. Dotychczasowe skrzyżowanie zostanie przesunięte o kilkanaście metrów w stronę centrum Biskupic / kościoła PW NMP tak, by ułatwić włączanie się kierujących pojazdami z ul. Trębackiej i ul Puszkina w ul. Bytomską, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo pieszym przechodzącym w tym miejscu przez ul. Bytomską. Dotychczasowa infrastruktura zostanie częściowo wykorzystana w nowej lokalizacji oraz uzupełniona o nowe elementy, a ciągi piesze zostaną dostosowane dla potrzeb przechodniów. Inwstycja przebiegać będzie w majątku Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu i przekazana w eksploatację Miejskiemu Zarządowi Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zasadniczym celem realizacji projektu jest ogólnie rozumiana poprawa bezpieczeństwa w Dzielnicy Biskupice. Dotyczy to zarówno poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jak i osób czasowo przebywających na jej terenie, ich zdrowia jak i mienia.
Monitoring wizyjny ma w głównej mierze służyć jako oddziaływanie prewencyjne ale i ma wspomóc przyspieszenie interewncji służb porządkowych oraz zwiększyć wykrywalność przestępstw i wykroczeń (kradzieże, przestępstwa rozbójnicze i pobicia, wypadki i inne zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów i pieszych).
Monitoring ten służył będzie również działaniom zabezpieczającym mienie publiczne, które bardzo często ulega dewastacji i aktom wandalizmu.
Natomiast doświetlenie przejść dla pieszych ma za zadanie głównie poprawę bezpieczeństwa samych pieszych (ich widoczności), ale i użytkowników pojazdów. W Dzielnicy Biskupice oświetlenie uliczne zamontowane jest w przeważającej większości po jednej stronie jezdni (ul. Bytomska) w kierunku Bytomia. Przejścia po drugiej stronie jezdni nie są doświetlone, wskutek czego widoczność jest ogranicznona, szczególnie po zapadnięciu zmroku, czy w okresach późnojesiennym, zimowym i wczesnowiosennym, gdy wcześniej zapada zmrok, oraz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Oświetlenie przejść po jego obu stronach, w znacznym stopniu poprawi widoczność na samych przejściach ale i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych [UWAGA UM Zabrze – podczas oceny projektu Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej negatywnie wypowiedział się o zmianie lokalizacji przejścia – element nie będzie realizowany] pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo samych pieszych, ale umożliwi również bezpieczne włączanie się do ruchu kierowców pojazdów z ulicy Trębackiej i Puszkina, w ulicę Bytomską, szczegónie w godzinach szczytów rannego i popołudniowego.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca zmniejszył zakres: ilość przejść dla pieszych z 8 do 1 przejścia w ciągu ul. Bytomskiej na wysokości ul. Chrobrego oraz zmienił lampy fotowoltaiczne na lampy zasilane z sieci. Wartość wniosku nie uległa zmianie.
Informacja dot. przejść dla pieszych znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje remont trzech pionów toalet (5 zbiorowych dla dziewczyn, 5 zbiorowych dla chłopców, 8 pojedynczych kabin z przedsionkiem) w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi polegający na poprawie infrastruktury sanitarnej szkoły. Przystosowanie toalety dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 712

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 marca 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/28/20 ZBP 2020 – REMONT TOALET W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 400 047,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 400 047,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 591 499,10 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Zabrze, ul. Gagarina 2

Zasięg oddziaływania projektu:
Bezpośrednio obszar oddziaływania obejmie mieszkańców dzielnicy ze względu na uczęszczające dzieci oraz ich rodziców. Jednak adresatami projektu są również obywatele miasta Zabrze ze względu na istniejące klasy o profilu sportowym i klasy integracyjne. W szkole są organizowane: festyny, turnieje sportowe, miejskie konkursy wiedzy oraz spotkania integracyjne. Na terenie placówki odbywają się wszystkie spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, gdyż dzielnica nie posiada innego budynku użyteczności publicznej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000 osób tygodniowo.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Liczbę osób korzystających z toalet oszacowano na podstawie liczby uczniów oraz osób uczęszczających na zajęcia popołudniowe. Do liczby należy doliczyć rodziców dzieci spotykających się na turniejach i imprezach oraz osoby przyjeżdżające na zajęcia pozaszkolne. Ponadto na terenie szkoły odbywają się zajęcia dla mieszkańców miasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stan techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej pionów sanitarnych szkoły ze względu na swój wiek jest bardzo zły i wymaga ciągłych napraw. Dużym utrudnieniem dla uczniów oraz osób biorących udział w imprezach organizowanych w szkole są awarie toalet. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz nowe wyposażenie łazienek w sposób podstawowy poprawi komfort osób korzystających z placówki oraz wpłynie na higienę i estetykę części sanitarnej szkoły. Warto również wpomnieć o istotnym walorze edukacyjny,m.

Uwagi przy ocenie: 
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja istniejącego mini boiska do gry w piłkę nożną i budowa kortu tenisowego na terenie zniszczonego boiska do siatkówki. Wybrukowanie alejki do ulicy Ciołkowskiego do alejski głównej między boiskami wg załącznika 1. Monitoring na istniejącym placu zabaw i siłowni przy ulicy Gagarina.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 405

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/29/20 ZBP 2020 – MODERNIZACJA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ I BUDOWA KORTU TENISOWEGO ORAZ WYBRUKOWANIE ALEJKI. MONITORING

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 281 186,97 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja: 
W centralnej części osiedla między ulicą Gagarina, Ciołkowskiego a wybrukowana alejką łączącą ilicę Keplera z Gagarina.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Zieleniec od południowej strony Przychodni Zdrowia.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 2074/52 na której są bosika, działka nr 2296/52 na której ma być monitoring.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców dzielnicy. Teren zachowa dotychczasową funkcję rekreacyjno-sportową. Wybrukowanie alejki zlikwiduje błoto i poprawi bezpieczeństwo osób starszych przemieszczających się do pawilonu handlowego oraz wypoczywających na ławkach. Wpłynie na estetykę terenu. Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną w siatki (piłkochwyty) zwiększy komfort gry dzieci i młodzieży. Przystosowanie terenu o nawierzchni z mączki ceglanej (dawnego boiska do gry w siatkówkę) na kort tenisowy będzie wykorzystywane przez uczniów klas sportowych o profilu – tenis ziemny oraz młodzież. Monitoring terenu wyeliminuje zachowania dewastacyjne i niszczenie zmontowanego sprzętu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
300 tygodniowo (w zależności od warunków atmosferycznych).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostepny dla wszystkich mieszkańców dzielncy oraz osób przyjezdnych. Dzielnica nie posiada ośrodka kultury, który prowadziłby popołudniowe zajęcia dla dzieci. Istniejące klasy sportowe o profilu tenis ziemny oraz komercyjne hale „Multisportu” spowodowały wzrost zainteresowania tenisem ziemnym, dlatego w miejscu boiska do gry w siatkówkę proponujemy budowę kortu tenisowego osłoniętego siatkami (piłkochwytami). Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną zabezpieczy poprawi komfort grających.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w kwestii bezpieczeństwa i komfortu użytkowania boisk przez dzieci i młodzież, a także utwardzenie kolejnego fragmentu ścieżki na zieleńcu w centralnej części osiedla. Zadbany i estetyczny teren zachęci mieszkańców do spacerów w strefie zieleni oraz integracji. Likwidacja błota i wystających kamieni zalegających na ścieżce poprawi estetykę dzielnicy. Monitoring terenu wyeliminuje zachowania dewastacyjne.

Uwagi przy ocenie: 
Projekt jest niedoszacowany. Brak w nim kosztu przyłącza wody – koniecznego w przypadku kortu z mączki ceglanej. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia wartości projektu Wnioskodawca wyraża zgodę na realizację takiego zakresu robót z wniosku jaki zmieści się w kwocie 150 000,00 zł brutto.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa drogi oraz chodnika (obok budynku Wolności 15) wraz z montażem lampy drogowej (ok. 30 m od wjazdu od ul. Wolności) na działce nr 525/39. Z chodnika i drogi dojazdowej korzystają mieszkańcy budynków wielorodzinnych przy ul. Wolności 15 oraz Zaolziańskiej 17, 19, 21 (łącznie ok. 150 lokali mieszkalnych, tj. ok. 500 osób)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 118 022,00 zł

Lokalizacja:  Wolności 15

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
525/39

Uwagi przy ocenie: 
Wykonanie remontu dróg 5m szerokości i chodnika 1,5m szerokości w pełnej technologii z podbudową i nawierzchnią asfaltową ok. 42mb wraz z oświetleniem jako łącznika dojazdowego do ul. Zaolziańskiej od nr 17 do 21 nie jest technicznie wykonalne w okresie 12 miesięcy (rok budżetowy), co eliminuje wniosek w jego założeniu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Kompleksowy remont drogi (wraz z wykonaniem podbudowy i nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Stanisława Rudy obok budynku przy ul. Bytomskiech Strzelców 35) na długości ok. 30 metrów od skrzyżowania z ulicą Bytomskich Strzelców. Z drogi korzystają mieszkańcy budynku wielorodzinnego przy ul. Bytomskich Strzelców 35 oraz pozostałych nieruchomości przy ul. Stanisława Rudy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 118 022,00 zł

Lokalizacja:  ul. Bytomskich Strzelców 35, ul. Stanisława Rudy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3832/197

Uwagi przy ocenie: 
Wykonanie remontu drogi w pełnej technologii z podbudową i nawierzchnią asfaltową odcinka ok 30mb w ul. Stanisława Rudy od skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich nie jest technicznie wykonalne w okresie 12 miesięcy (rok budżetowy), co eliminuje wniosek w jego założeniu. Ponadto nie jest zasadne prowadzenie remontu odcinkami, aby przy kolejnych etapach nawiązywać do wykonanych już miejsc. W przypadki ulicy Stanisława Rudy należałoby wykonać remont drogi na całej jej długości, czyli ok. 140 mb i tylko takie rozwiązanie technicznie daje zamierzony efekt końcowy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa altany śmietnikowej podmurowanej wraz z zadaszeniem oraz oświetleniem fotowoltaicznym na kosze na smieci, zamykanej z wejściem na klucz dla okolicznych mieszkańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 41 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  pomiedzy budynkami Bończyka 5a i 7

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
działka nr 1337/84

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek nie spełnia wymogu określonego w § 11 uchwały nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”, gdyż:
1) Wskazana działka jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki handlowej.
2) Wg wieczystego użytkownika inwestycja wymaga zgody Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
3) Przedsięwzięcie nie dotyczy zadań własnych miasta na prawach powiatu, lecz jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, które opisano w §22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019.1065 t.j.).
4) Efekt realizacji projektu nie będzie publicznie dostępny, gdyż jest skierowany do określonej grupy osób – zgodnie z treścią streszczenia projektu: „zamykanej z wejściem na klucz dla okolicznych mieszkańców”.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zawiera budowę miejsc postojowych przy ul. Ciołkowskiego (lokalizacja nr 1) oraz przy ul. Banachiewicza (lokalizacja nr 2 i 3). Miejsca postojowe zbudowane będą z kostki brukowej grubości ok. 10 cm na podbudowie z kruszyw grubości ok. 50 cm.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 359

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Obiekt oddano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/39/20 ZBP 2020 – BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA OS. KOPERNIKA

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 116 509,90 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
ul. Ciołkowskiego od przychodni do ul. Keplera (lokalizacja nr 2 i 3)

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Szczegóły lokalizacji miejsc postojowych zawiera zał. Nr 1 do wniosku

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
lokalizacja nr 1 – działki nr: 2071/52 oraz 2120/52, lokalizacja nr 3 – działka nr 1788/52, lokalizacja nr 3 – działka nr 1788/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu jak również osoby tam przebywające niezależnie od okoliczności.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 5 000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekty realizacji projektu dostępne dla wszystkich mieszkańców os. Kopernika jak i innych osób tam przebywających bez jakichkolwiek ograniczeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa sposobu parkowania poprzez zwiększenie ilości miejsc.
2. Poprawa estetyki dzielnicy poprzez likwidację rozjeżdżonych trawników, na których parkowały auta.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje budowe piaskownicy z obrzeżami drewnianymi oraz siedziskami o wymiarach 3.0 x 3.0 na działce nr 4885/123 położonej między blokami przy ul. Klonowa 29, Klonowa 31 oraz ul.Matejki 21

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 42

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 14 600,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 14 600,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Klonowa 29, Klonowa 31 oraz ul.Matejki 21

Uszczegółowienie lokalizacji: lokalizacja w miejscu starej pisakownicy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4885/123

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu wniosku.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest utworzenie międzyszkolnej, dzielnicowej pracowni, w której możliwe byłoby przeprowadzenie warsztatów, szkoleń i zajęć edkacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu pierwszej pomocy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 585

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Urządzenia dostarczono i zainstalowano w placówce. Przekazno do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 sierpnia 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/30/20 ZBP 2020 – MIĘDZYSZKOLNA PRACOWNIA PIERWSZEJ POMOCY (IV LO UL. ANDERSA)

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 51 023,18 zł

Wartość projektu do głosowania: 51 023,18 zł

Faktyczny koszt projektu: 46 802,91 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Generała Władysława Andersa 64

Uszczegółowienie lokalizacji: IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja

Zasięg oddziaływania projektu:
Międzyszkolna pracownia pierwszej pomocy umożliwi dzieciom i młodzieży rokitnickich szkół realizację założeń edukacyjnych w sposób dla nich nowy, interesujący i angażujący w samodzielne działania, a nauczycielom da dostęp do odpowiedniego wyposażenia, skutecznie poprawiając ich oddziaływanie dydaktyczne. Pozwoli również na dalsze, aktywne działania istniejącej przy IV Liceum Ogólnokształcącym Szkolnej Grupy Ratowniczej, która od wielu lat organizuje tak wyjazdowe, ogólnomiejskie pokazy, warsztaty i szkolenia, jak również zaprasza do współpracy w ramach organizowanych na terenie szkoły zajęć. Wśród najbardziej rozpoznawanych, już realizowanych wydarzeń, odnalieźć można:
― program edukacyjny „Ratuj z nami, czyli podaj dalej” ― warsztaty pierwszej pomocy kierowane do uczniów rokitnickich szkół podstawowych nr 28 i 31, a także Gimnazjum nr 24,
― warsztaty w ramach akcji ekologicznej „Wstaw się za stawem”, realizowanej we współpracy ze stowarzyszeniem Kartel kulturalny, a także Radą Dzielnicy Rokitnica,
― wsparciem informacyjnym zabezpieczenia medycznego rokitnickich obchodów Dnia Świętego Marcina, organizowanej przez parafię NSPJ oraz Radę Dzielnicy Rokitnica,
― pokazy w ramach imprez okolicznościowych takich jak „Dzielnicowy Dzień Dziecka”, czy „Rokitnicki Rajd Rowerowy”.
Zakup do pracowni odpowiedniego wyposażenia pozwoli na urozmaicenie, urealnienie, a także zwięszenie zasięgu odbiorców prowadzonych zajęć. Przewiduje się możliwość wykorzystania zakupionego wyposażenia tak na miejscu, jak również jego wypożyczenia dla zainteresowanych prowadzeniem zajęć zpierwszej pomocy, np. w trakcie lekcji Edukacji Dla Bezpieczeństwa w szkołach podstawowych. Pomimo, że jest to projekt dzielnicowy, mogą na nim skorzystać również mieszkańcy pozostałych dzielnic Zabrza. Co więcej, dzięki łatwemu dostępowi do pracowni, możliwa będzie szersza wspópraca z instytucjami, takimi jak Ochotnicza Straż Pożarna, Zabrzańska Grupa Ratownicza Polskiego Czerwonego Krzyża, Rada Dzielnicy Rokitnica, stowarzyszenia Kartel Kulturalny, a także Parafia NSPJ.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dotychczas z samego programu edukacyjnego „Ratuj z nami, czyli podaj dalej” korzystało rocznie ok. 500 uczniów. Uwzględniając pozostałe, wymienione wcześniej planowane działania szacujemy liczbę beneficjentów projektu na ok. 800 osób rocznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Międzyszkolna pracownia pierwszej pomocy będzie dostępna dla każdej grupy zorganizowanej, która wyrazi chęć skorzystania z pracowni. Zajęcia mogą być prowadzone przez nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa rokitnickich szkół, członków Grupy Ratownictwa PCK Zabrze, bądź opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy zabrzańskich OSP przy asyście ochotników ze Szkolnej Grupy Ratowniczej. Możliwe będzie również wypożyczenie wyposażenia pracowni zainteresowanym jednostkom oświatowym (przedszkola, szkoły etc.), instytucjom lub stowarzyszeniom działającym na terenie Rokitnicy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
― upowszechnienie znajomości i zasad udzielania pierwszej pomocy,
― zwiększenie liczby uczestników organizowanych warsztatów i zachęcenie mieszkańców do poszerzania swoich umiejętności,
― zwiększenie wartości dydaktycznej lekcji przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa”,
― stworzenie odpowiednich warunków ćwiczeń dla młodzieży reprezentującej miasto w konkursach i zawodach o temetyce pierwszej pomocy, ratownictwa, obronności, a także zdrowego stylu życia.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaz lamp solarnych – oświetlenie alejek ogrodowych w ROD Kaprys w Zabrzu

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 548

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 297 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 297 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Krakowska, Grzybowska, Witosa, Traktorzystów

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
294/2, 295/2, 184/6, 182/1, 181/1, 183/6, 184/6, 149/54, 153/19, 156/23, 107/15, 62/15, 100/18, 151/32, 148/54, 66/12, 146/33, 144/47, 142/48, 140/50, 138/50, 136/7

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zmniejszono liczbę lamp z 54 na 48 (koszt zmniniejszył się z 297 000,00 zł na 264 000,00 zł), co pozwoli na pokrycie kosztu wykonania dokumentacji projektowej (który – na podstawie wykonanych ostatnio dokumentacji projektowych – został oszacowany na 33 000,00 zł).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zorganizowanie „Naukowo-sensorycznego parku doświadczeń Promyczka” przy Przedszkolu nr 14 w Zabrzu umożliwi dzieciom pełniejsze obcowanie z elementami podstaw fizyki, zabawe darami natury, rozwijanie kreatywności i wyobraźni oraz wielozmysłowego poznawania rzeczywistości. Będzie to jednocześnie atrakcyjne i wygodne miejsce zabaw i relaksu dla dzieci. Ponadto, taki park doświadczeń umożliwi nauczycielom Przedszkola nr 14 w zabrzu w sposób niestandardowy i interesujący przez zabawe przekazywac wiedzę z dziedzin przyrody, fizyki, języka polskiego, plastyki na świeżym powietrzu. Projekt polega przede wszystkim na uzupełnieniu o dodatkowe urzadzenia naukowo-sensoryczne, takie jak: ściana do malowania rozwijająca precyzję, małą motorykę , estetykę; eko-kuchnia umożliwiająca zabawę darami natury, koparka do piasku, koło młyńskie pozwalające dzieciom zrozumieć ideę odnawialnych źródwł energii i podstawowych zasad fizyki, głuchy telefon przybliżający dzieciom zjawisko rozchodzenia sie dźwięku, wir wodny dostarczający wiedzy na temat zachodzących w przyrodzie zjawisk fizycznych, koło optyczne pokazujące jak działa zmysł wzroku we współpracy z mózgiem. Ponadto takie urządzenia jak: bocianie gniazdo, wyciąg linowy, równoważnia, drążki do przewrotów dadzą możliwość utrzymania naszych przedszkolaków w dobrej kondycji fizycznej. Teren zostanie uzupełniony o nową nawierzchnię trawistą oraz wiaty przy wykorzystaniu istniejącego charakteru i ukształtowania działki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 198

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/31/20 ZBP 2020 – NAUKOWO – SENSORYCZNY PARK DOŚWIADCZEŃ PROMYCZKA (P14 UL. ŚCIEGIENNEGO)

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 145 245,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 145 245,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 142 097,48 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ Inna: naukowo-sensoryczna

Lokalizacja:  ul. Ks. P. Ściegiennego 1

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1409/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Naukowo-sensoryczny park doświadczeń promyczka przy przedszkolu nr 14 w Zabrzu będzie dostępny dla wszystkich obecnych i przyszłych przedszkolaków oraz ich rodzeństwa. Każde dziecko od 3 do 7 roku życia, które jest i będzie uczestnikiem placówki będzie mogło korzystać z urządzeń znajdujących się na terenie parku doświadczeń promyczka pod opieką nauczyciela.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacowana liczba osób korzystających z placu zabaw to 95 do 120 dzieci w wieku od 3 do 7 lat na rok szkolny.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Park doświadczeń to miejsce nie tylko ekscytujące i propagujące zdrowy styl życia, ale przy zachowaniu odpowiednich zasad, również zupełnie bezpieczne i dające wiele możliwości do rozwoju i nauki miejsce. Taki park przy przedszkolu nr 14 w Zabrzu umożliwi dzieciom dostęp do otaczającej natury, pozwoli rozwijać wyobraźnię i kreatywność, a także stworzyć bardziej przystępne dla dzieci warunki do poznawania nauki przez zabawę. Park doświadczeń może stać się miejscem organizacji warsztatów, zajęć dydaktycznych lub zawodów sportowych oraz sprzyjać współdziałaniu i integracji dzieci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Naukowo-sensoryczny park doświadczeń przy przedszkolu to miejsce, w którym przedszkolaki będą miały możliwość eksperymentowania z nauką przy zaangażowaniu różnych zmysłów. Z pewnością taki park pozwoli na pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci, a także zaspokoi dziecięcą ciekawość otoczającego ich świata.
To miejsce przeznaczone do doświadczania przez zabawę, w którym wykorzystuje się naturalne ukształtowanie terenu, lokalną roślinność co stanowi alternatywę dla miejskiego karajobrazu.
Dzięki zamontowaniu urządzeń sensoryczno-naukowych, sportowych, inwestycji w wiaty oraz nową trawiastą nawierzchnię przedszkole zyska na swojej atrakcyjności. Zamontowanie wiat chroniących przed słońcem oraz innymi warunkami atmosferycznymi pozwoli na prowadzenie zajęć dydaktycznych na powietrzu w różnych warunkach pogodowych. Poprawi się estetyka i wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym oraz praca placówki.
Poprawią się warunki edukacyjne dla przedszkolaków, poprzez stworzenie bezpiecznego miejsca zabawy, nauki, sportu i rekreacji, tym samym wzmacniając integrację przedszkolaków.

Uwagi przy ocenie: 
Proponowane przez Wnioskodawcę urządzenia do umieszczenia na terenie sensorycznego parku doświadczeń posiadają swoje strefy bezpieczeństwa (każde urządzenie ma strefę bezpieczeństwa podawaną przez producenta urządzenia). Również lokalizacja placów zabaw i odległości od linii rozgraniczających ulicę, linii okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów określona jest w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z czym istnieje możliwość, że nie wszystkie proponowane urządzenia da się ustawić w proponowanym parku doświadczeń. Są to kwestie do ustalenia na etapie projektowania po przejściu projektu do etapu realizacji. Wnioskodawca został o tym fakcie poinformowany dnia 4 września 2019 r. Propozycja w przypadku przejścia projektu do kolejnego etapu – realizacja w sytemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw na miare XXI wieku

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 387

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 300 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Plac zabaw przy ul. Budowlanej w Zabrzu Rokitnicy (obok targowiska)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4240/65

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu projektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie alejek z kostki brukowej i obrzeży na ścieżkach w parku przy ul. Krakowskiej

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 250

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Uszczegółowienie lokalizacji: Park przy ul. Krakowskiej w Zabrzu Rokitnicy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
176/1, 789/7, 310/1, 958/8, 982/8, 983/8, 444/7, 441/8

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Za zgodą autora zrezygnowano z wejścia z inwestycją na działkę 983/8 ponieważ jest ona własnością prywatną. Do projektu włączono działki 385/8 i 443/7. Pozwoli to – wg szacunków – na wykonanie nawierzchni głównej alei na odcinku od ul. Pomorskiej do sklepu „Rokita”, z wyłączeniem odcinka na wysokości sklepu przy łączniku z ul. Szafarczyka (dz. 983/8).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie ogólnomiejskiego wybiegu dla psów wraz z urządzeniami do ćwiczeń i zabawy

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 213 793,05 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Park im. Jana Pawła II (pomiędzy Al.. Korfantego, ul. Heweliusza i ul. Bruno)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1426/1, 1783/1, 1425/1, 2242/52, 2241/52

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Z uwagi na potencjał inwestycyjny proponowanej lokalizacji inwestycji, pojawiła się sugestia, aby nie wykorzystywać terenu na cele inwestycyjne pn. „Wybieg dla psów”.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Wnioskodawca złożył odwołanie.

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Negatywna ocena podtrzymana.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Oswietlenie solarne – typ bocian

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 49

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 10 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Paderewskiego 101

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4151/57

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Do arkusza oceny prawno – technicznej załączono kosztorys ofertowy przygotowany na zlecenie wnioskodawcy. Kosztorys ofertowy zakłada wykonanie dokumentacji projektowej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zabudowanie czterech kamer (monitoring wizyjny)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 35

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 140 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Kurasia, ul. Paderewskiego, ul. Dorotki

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4131/342, 543/405, 3846/403, 2872/6

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie funkcjonalnych i bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci. Projekt przewiduje zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych trwale związanych z odpowiednio przygotowanym gruntem oraz stworzenie odpowiedniej infrastruktury.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport

Lokalizacja:  ul. Lawendowa, ul. Jowisza

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
działka nr 330/24 lub 529/24 lub 361/24

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Wartość wniosku przekracza dostępną dla kategorii kwotę (dla Osiedla Mikołaja Kopernika zakłada się kwotę 150 000,00 zł).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma polegac na zagospodarowaniu „dzikiego” placu parkingowego przy ul. Staromiejskiej 47 poprzez budowę około 22 miejsc postojowych. Budowa miejsc postojowych ułatwi parkowanie oraz dostęp do takich miejsc jak: przychodnia lekarska przy ul. Wolności oraz posterunek policji przy ul. Trocera

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Staromiejska 47 nieopodal ul. Trocera

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1887/643, 7213/643

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Działka o nr 1887/643 stanowi w udziale własność prywatną osób fizycznych, co zgodnie z Uchwałą Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” uniemożliwia realizację proponowanej inwestycji (Rozdział 6, §11, ust. 2 załącznika do wskazanej uchwały).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozwój wspólnych działań artystycznych (malarstwo, ceramika, ikona, haft, itp.) poprzez koordynację (strona www, media społecznościowe), wymianę informacji, organizację warsztatów, plenerów oraz doroczna wystawa z wernisażem i kiermaszem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 47 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z §6 ust. 3 załącznika do Zarządzenia Nr 457/WBU/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2020 projekt powinien mieć charakter inwestycyjny lub remontowo – modernizacyjny.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Teren rekreacyjny składający się z boiska ogólnodostępnego do piłki nożnej o wymiarach 60×40 m ze sztuczną nawierzchnią dla dzieci i młodzieży zrzeszonej i niezzrzeszonej w klubach sportowych. Boisko przeznaczone głównie do uprawiania piłki nożnej, ale i innych sportów drużynowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 497

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Jaskółcza 40

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Obiekty Walki Makoszowy – administrowane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2243/80

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
UWAGA! Obszar realizacji boiska objęty jest czynnym pozwoleniem na budowę w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. jaskółczej 40 w Zabrzu w ramach tworzenia bazy dydaktyczno-sportowej AWF wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Ewentualna realizacja zadania wymaga wdrożenia odrębnej procedury zgodnie z Ustawą prawo budowlane.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utwardzenie powierzchni parkingowych, które zostały zniszczone po II etapie poprawy gospodarki wodno-ściekowej

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Pas drogi utwardzonej równoległy do ulicy Napieralskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki 2167/34

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Usytuowanie miejsc parkingowych określone jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.).
Odległość parkingu dla samochodów osobowych (wydzielonych lub zadaszonych miejsc postojowych oraz otwartych garaży wielopoziomowych) od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym lub budynku zamieszkania zbiorowego zależy do ilości stanowisk.
Odległość ta nie może być mniejsza niż:
– 7m – w przypadku 4 stanowisk postojowych,
– 10m – w przypadku 5 do 60 stanowisk postojowych,
– 20m – w przypadku większej liczby stanowisk.
Odległości te dotyczą również parkingów zlokalizowanych w pobliżu placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży. Nie dotyczą natomiast miejsc postojowych przy hotelach, budynkach opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania. W odległości nie mniejszej niż 5 metrów od okien budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, mogą znajdować się jedynie miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Miejsca te muszą być jednak oznakowane.
Obszar oddziaływania projektu dotyczy tylko mieszkańców ulicy Napieralskiego i nie jest skierowany do ogółu mieszkańców miasta Zabrze.
Wobec powyższego projekt pod nazwą „Utwardzenie powierzchni parkingowych przy ulicy Napieralskiego” nie może być dopuszczony do kolejnego etapu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja istniejącego budynku OSP Grzybowice wraz z pomieszczeniami w celu stworzenia multimedialnej Sali w pełni wyposażonej w profesjonalny sprzęt służący do przeprowadzania szkoleń, debat, spotkań. Sala przeznaczona dla mieszkańców dzielnicy Grzybowice.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 86

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 39 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 39 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura

Lokalizacja:  Zabrze, ul. Warmińska 1

Uszczegółowienie lokalizacji: Budynek OSP Grzybowice

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
obiekt we władaniu Miasta Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Plac zabaw dla społeczności lokalnej mieszczący się w ogrodzie przedszkolnym nr 41 w Zabrzu Rokitnicy – stworzenie funkcjonalnych i bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci. Projekt przewiduje zakup o montaż urządzeń rekreacyjno-zabawowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 359

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/32/20 ZBP 2020 – PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PRZEDSZKOLU NR 41

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 88 996,60 zł

Wartość projektu do głosowania: 88 996,60 zł

Faktyczny koszt projektu: 115 496,85 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Nyska 21

Uszczegółowienie lokalizacji: teren Przedszkola nr 41

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
działka nr 1241/1

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci uczęszczające do przedszkola nr 41 oraz ich rodzeństwo i pokrewieństwo (około 200 dzieci dziennie).
Dzieci z dzielnicy Rokitnica, zamieszkujące niedaleko terenu przedszkola (około 30 dzieci dziennie).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
230 dzieci dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Z placu zabaw będą korzystały dzieci zapisane do placówki, w ciągu całego dnia pobytu w zależności od potrzeb.
W godzinach popołudniowych plac zabaw będzie udostępniony dla pozostałych dzieci z osiedla i ich opiekunów na zasadach określnych w oddzielnym regulaminie.
Proponowani dysponenci: Przedszkole nr 41 w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia uatrakcyjni pobyt dzieci w przedszkolu. Będzie ono służyło rozwojowi aktywności fizycznej, co będzie stanowiło istotny element wpływający na ich ogólny prawidłowy rozwój. Bezpieczny i odpowiednio wyposażony plac zabaw będzie ciekawą propozycją na spędzenie aktywnie czasu, co sprzyja w nawiązywaniu kontaktów i integracji społecznej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Urządzenie bieżnia rehabilitacyjna PPS 55 MED. + wysięgnik asekuracyjny z uprzężą jest profesjonalnym narzędziem do nauki chodu i skutecznym do reedukacji chodu. Pozwala zwiekszyć sprawność ruchową i wydolnościową u pacjentów. Prowadzi do normalizacji napięcia mięśni i hamowania odruchów nieprawidłowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 96

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 64 700,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 64 700,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. 3 maja 10, 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
764/82

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa innowacyjnego rowerowego (również dla deskorolek, rolek, hulajnóg) toru / placu zabaw typu Pumptruck dla mieszkańców Zabrza w bardzo dogodnym komunikacyjnie miejscu i na terenie nieużytków przy ul. Winklera za SP nr 1 w Zabrzu o długości ok. 260 mb.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 682

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Teren SP nr 1 w Zabrzu w klinie nieużytków przy Winklera, Sportowa

Uszczegółowienie lokalizacji: obok boiska (patrz dołączona mapka)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2244/80

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje budowę oboiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 40m x 20 m wraz z ławkami – 4 szt., koszami na śmieci – 2 szt. I stojakiem na rowery – 1 szt.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 59

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 289 990,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 289 990,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Sportowa 5

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren szkolny przy SP 1 (za placem zabaw)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1226/80

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie parku treningowego typu STREET WORKOUT poprzez wybudowanie zestawu urządzeń ze stali do kalisteniki i ćwiczeń na wolnym powietrzu w bezpośredniej bliskości siłowni pod chmurką w ogródku Jordanowskim na os. Janek.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 64

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 10 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Ogródek Jordanowski na rogu ulic Sportowa/Jaskółcza

Uszczegółowienie lokalizacji: 
lokalizacja instalacji w południowo-zachodnim rogu parceli tuż obok siłowni

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2243/80

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie Parku Jordana z elementami małej infrastruktury w miejscu, które jest ścisłym centrum Helenki, a jest zaniedbane i rozjeżdżone przez samochody. Inwestycja ma łączyć cele rekreacyjne dla osób spacerujących po Helence np. osób starszych, matek z dziećmi. Park będzie posiadać elementy edukacyjne i zabawowe dla dzieci. Ma być to połączenie miłej dla oka przestrzeni z ciekawym designem oraz sprzętami sensorycznymi do pobudzania ciekawości dzieci i młodzieży. głównym punktem placu będzie duża rzeźba/napis HELENKa ułożona tak, żeby równiez była elementem rekreacyjnym, może nawet do pomalowania sprayami lub na różne kolory. W ramach projektu dobrze byłoby poprawić zjazd/zejście od strony ścieżki rowerowej, przy piekarni

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Zmiana decyzji i dopuszczenie projektu do głosowania

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 186

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 28 lutego 2022 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/68/20 ZBP 2020 – PARK JORDANA

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 296 907,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 296 907,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 233 711,18 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Jordana 78-78b i Zamenhofa

Uszczegółowienie lokalizacji: 
klepisko, rozjechany przez auta plac między blokami przy ul. Jordana 78-78b a targowiskiem miejskim i ul. Zamenhofa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
825/53, 826/53, 1531/57, 1529/57 własność Gminy bez wieczystego użytkowania (pozostałe) i chodnik na działce 827/53 własnośc Gminy bez wieczystego użytkowania

Zasięg oddziaływania projektu:
Lokalny ― dzielnica Helenka

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci, ale również młode matki, emeryci i emerytki ponieważ jest to centrum dzielnicy i bardzo popularne przejście do / z przystanków autobusowych. Minimum, co trzecia osoba z podanej populacji tj. około 1 000 soób. Dodatkowymi beneficjentami będą osoby parkujące przy targowisku miejskim oraz pod blokiem przy ul. Jordana 78-78b, czy rowerzyści korzystający ze ścieżki rowerowej.
Przyszłościowo może w tej lokalizacji powstać „stacja rowerowa”.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie otwarty przez cały rok 24/7 dla każdego ponieważ znajduje się w centrum dzielnicy. W związku ze specyfiką obiektu konieczne będzie jedynie dokonywanie okresowych przeglądów oraz podłączenie do miejskiego monitoringu.
Ogólny harmonogram prac:
Projekt obiektu z usytuowaniem mediów i małej architektury.
Roboty geodezyjne, wytyczanie w terenie alejek, ścieżek, lamp i innych elementów małej architektury.
Roboty ziemne związane z korytowaniem, niwelacją terenu i utwardzeniem nwierzchni (nawierzchnia parkowa ― o strukturze utwardzonego tartanu, usunięcie starej uschniętej gruszy (za nią posadzone będą 4 drzewa).
Montaż lampy parkowej solarnej LED i podświetleń drzew oraz rzeźby, czy i kamer monitoringu (ważne z uwagi na możliwość spożywania alkoholu ― bliskość sklepu ― i ewentualne akty wandalizmu).
Montaż obrzeży betonowych i ażurowa płyta betonowa.
Montaż elementów małej architektury (ławy betonowe i leżanki, kosze na śmieci) oraz pergoli (jeżeli starczy środków).
Wykonanie rzeźby (napis HEL-ENKA) oraz jej montaż i podświetlenie.
Usytuowanie obiektów sensorycznych (10 sztuk) do edukowania dzieci.
Nasadzenie zieleni.
Roboty porządkowe.
Montaż paneli maskujących śmietnik na terenie ogrodu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa estetyki wskazanego miejsca ― uporządkowanie strasznie zaniedbanego fragmentu dzielnicy, znajdującego się w jej centrum i zarazem ukazanie ludziom, że nasza dzielnica się zmienia na lepsze.
Integracja mieszkańców dzielnicy ― możliwość spędzenia czasu w towarzystwie innych osób, nawiązania nowych relacji i odnowienia starych.
Dodanie ciekawego obiektu upiększającego dzielnicę ― taki obiekt nie tylko stałby się elementem charakteryzującym naszą dzielnicę, ale również z braku parków, czy miejsc szczególnych mógłby posłużyć jako element wizerunkowy dzielnicy.
Połączenie u dzieci zabawy z nauką oraz rozbudzenie chęci do jej poznawania m. in. poprzez nawiązanie do postaci Henryka Jordana oraz wyposażenia parku w urządzenia sensoryczne do zaciekwienia zjawiskami fizycznymi.

Uwagi przy ocenie: 
Ocena załączonego do wniosku szacunkowego kosztu projektu pokazuje, że nie można wykonać zakresu robót za kwotę 296 907,00 zł. W przedstawionym kosztorysie nie uwzględniono kosztów robocizny dla pozycji nr 11, 12, 13, pozycje nr 2, 3, 5, 6 są niedoszacowane. Ponadto występują błędy rachunkowe w pozycji nr 10. Nie uwzględniono również kwoty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Wniosek zostanie skierowany do kolejnego etapu po dostarczeniu przez wnioskodawcę poprawionego szacunkowego kosztorysu projektu. W przypadku braku dostarczenia szacunkowego kosztu projektu wniosek zostanie odrzucony.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Zmiana decyzji po odwołaniu: projekt dopuszczony do głosowania.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Wnioskodawca złożył odwołanie.

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Zmiana decyzji. Projekt dopuszczony do głosowania.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu stworzenie strefy relaku, spotkań, uatrakcyjnienie śródmieścia Zabrza, terenu dotyczas niezagospodarowanego na wjeździe do miasta – deptak miejski. Zagospodarowanie przestrzeni j/w na strfę wypoczynku dla każdej grupy wiekowej mieszkańców Zabrza i okolicy oraz turystów, rowerzystów, studentów, pracujących w Zabrzu. Ogrodzenie terenu donicami z zielenią, zainstalowanie ławek i leżaków, wydzielenie strefy zabaw dla dzieci, zainstalowanie stojaków rowerowych, doświetlenie, monitoring dla bezpieczeństwa wydzielonego terenu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 839

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 81 384,02 zł

Wartość projektu do głosowania: 81 384,02 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Trójkąt niezagospodarowanego chodnika, przestrzeń po byłym kiosku Ruchu 138m2 1440/16

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu projektu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

#ARG!

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Nie wypełniono pól formularza wniosku: Streszczenie projektu, opis zasad publicznej dostępności (…), przewidywane cele do osiągnięcia, szacunkowy koszt projektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska do piłki nożnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i mieszkańców dzielnicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 694

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 28 lutego 2022 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/34/20 ZBP 2020 – BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZABRZU, UL. SPORTOWA 5, I ETAP

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 295 683,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 295 683,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 287 081,17 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Sportowa 5

Uszczegółowienie lokalizacji: teren Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1226/80

Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole w roku szkolnym 2019/2020 uczy się 590 uczniów w klasach ogólnodostępnych i sportowych o profilu m. in. piłka nożna. Brak boiska do piłki nożnej uniemożliwia prawidłową realizację programu zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, a także czasu wolnego uczniów m. in. przebywających w świetlicy. Boisko będzie służyć uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 500 osób korzystających z bosika, tj.:
― uczniowie szkoły ― zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji,
― rodziny uczniów ― pikniki środowiskowe, zawody sportowe, wspólne spędzanie czasu wolnego,
― okoliczni mieszkańcy i ich dzieci ― boisko dla młodzieży i dorosłych do gry w piłkę nożną.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko dla uczniów naszej szkoły, na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe podczas wakacji. Okoliczni mieszkańcy z rodzinami będą aktywnie spędzać wolny czas na boisku do piłki nożnej oraz na istniejącym już placu zabaw i boisku do koszykówki.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychomotoryczny uczniów naszej szkoły oraz integrację środowiska lokalnego wokół sportu.
Dzieci i młodzież bardzo chętnie gra w piłkę nożną, biega i skacze, lubi rywalizację. Realizacja projektu umożliwi upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia, rywalizacji sportowej, zasad fair play i poprawy ogólnego rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego naszej młodzieży.

Uwagi przy ocenie: 
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada budowę placu treningowego Street Workout służącego do ćwiczeń z masa własnego ciała, która pozwala na harmonijny rozwój fizyczny w oparciu o trening gimnastyczny. Idea Street Workout przerodziła się w spedzania wolnego czasu z korzyścią dla siebie, swojego ciała i promowanie zdrowego trybu życia.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 141

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 285 772,93 zł

Wartość projektu do głosowania: 285 772,93 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Tarnogórska

Uszczegółowienie lokalizacji: obok siłowni pod chmurką

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
742/2

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada montaż nowoczesnych leżaków miejskich.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 29

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 31 326,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 31 326,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Struzika 4-4b, ul. Pyki 8-10a

Uszczegółowienie lokalizacji: 
zieleń pomiędzy i w okolicy wieżowców przy ul. Struzika i Pyki

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2820/98, 2829/95, 2817/88, 2815/88, 2826/95 96

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu projektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W trosce o zwierzeta jak i czystość naszego miasta, projekt zakłąda stworzenie strefy dla psów, które będą mogły przebywac bez smyczy i kagańca korzystając z pełni swojej swobody.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 111

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2020 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/40/20 ZBP 2020 – WOLNE WYBIEGI DLA PSÓW PRZY UL. JASKÓŁCZEJ

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 52 277,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 52 277,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 60 121,96 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
ul. Jaskółcza – nieopodal Górnicznego Klubu Sportowego Walka. Kościoła rzymskokatolickiego św. Krzyża

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ścieżka wiodąca przez las w kierunku DTŚ (teren poza obiektem przy ul. Jaskółczej 33)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Numer działki ewidencyjnej: 65/5

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to przede wszystkim dzielnica Guido, jednak otwarty będzie na całe miasto Zabrze jak i pozostałe miasta województwa śląskiego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość osób korzystająca z wolnego wybiegu w skali doby może sięgać nawet od 20-50 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po realizacji projektu będzie on dostępny w szczególności dla mieszkańców dzielnicy Guido, jednak nie można wykluczyć dostępu dla pozostałych mieszkańców Zabrza zamieszkujących inne dzielnice. Z efektów realizacji projektu korzystać będą mogli także mieszkańcy okolicznych miast, a nawet całego województwa śląskiego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest m. in.:
― ograniczenie zanieczyszczeń w miejscach publicznych (chodniki, trawniki, ulice),
― miejsce rekreacyjne dla osób posiadających psy,
― strefa „bezpieczna”, w której psy będą mogły przebywać bez smyczy i kagańca,
― udostępnienie woreczków na odchody oraz rękawiczek,
― poprawa świadomości właścicieli dotyczącej odpowiedzialności za swoich pupili.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
1. Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. De Gaulle’a i 3 Maja. 2. Doposażenie placu zabaw przy Domu Harcerza. 3. Oświetlenie placu zabaw przy ul. Wiarusów. 4. Nowe przejście dla pieszych na ul. Matejki. 5. Wybiegdla psów w Parku Powstańców Śl.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 492

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 290 516,60 zł

Wartość projektu do głosowania: 290 516,60 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
1. ciąg ulic de Gaulle’a i 3 Maja oraz skrzyżowania tych ulic z ich przecznicami na terenie dzielnicy Centrum Południe. 2. Park im. Tadeusza Kościuszki pomiędzy ul. Wolności a ul. Pawliczka przy istniejącym placu zabaw. 3. ul. Wiarusów, przy placu zabaw. 4. ul. Matejki na odcinku od skrzyżowania z ul. Gołębią do skrzyżowania z ul. Kaczą. 5. Park Powstańców Śląskich przy ul. Matejki.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1. Przejścia dla pieszych na drogach publicznych w miejscach o ruchu niezabezpieczonym sygnalizacją świetlną ani dobrze oznakowanymi wysepkami -przecinające ulice de Gaulle’a i 3 Maja, a także te równoległe do owych ulic, które przecinają przecznice owych ulic u wylotu tych przecznic przy ich skrzyżowaniach z ulicami de Gaulle’a i 3 Maja, przy czym dotyczy to przecznic, w które mozna zjechać z przynajmniej jednego pasa ruchu ulicy głównej (de Gaulle’a i 3 Maja), z wyłączeniem całego skrzyżowania ul. 3 Maja z Padlewskiego i Szczęść Boże. Reflektor oświetlający pas ruchu powinien znajdować się tuż przed przejściem (od strony nadjeżdżających pojazdów), zapewniając odbicie promieni świetlnych od pieszego w stronę oczu kierowcy. Zob. załączone mapki. 2 Powierzchnia trawiasta po północnej stronieDomu Harcerza (ul. Wolności 350a), przy istniejącym placu zabaw. 3. Wschodnia strona istniejącego placu zabaw przy ul. Wiarusów. Zob. załączona mapka. 4. ul. Matejki na odcinku od skrzyżowania z ul. Gołębią do skrzyżowania z ul. Kaczą, na wysokości domu przy ul. Gołębiej 1. 5. Polana w centralnej części Parku Powstańców Śląskich, w pobliżu istniejącego placu zabaw.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. 1018/120, 2127/108, 2236/122, 2399/122, 2552/22, 2924/151, 2959/122, 2962/122, 2998/159, 3000/160, 3753/122, 4216/123, 4596/123, 5442/113, 5686/122, 5940/123, 5950/149, 5953/5, 5964/156, 5967/122, 634/82, 743/122, 757/122 2. 4824/2 3.130/2 4. 3002/129, 327/55 5. 23/2

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi i zaktualizowany szacunkowy kosztorys dołączono do skanu projektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest przywrócenie wyglądu ulic dzielnicy Pawłów. Zasadzenie kwitnących drzew w pasach zieleni przylegających do ulic: Sikorskiego, ks. Mendego, Obr. Westerplatte. Wcześniej rosły tam czereśnie i wiśnie. Proponowane drzewa to nie owocowe Śliwy Pissardii. Wysokość ok. m. Drzewa mają białe lub różowe kwiaty, ukazują się przed rozwojem liści. Preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste, gleby przeciętne. Odmiana odporna na klimat miejski i suszę. Do sadzenia pojedynczo i w grupach, polecana na szpalery.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 63

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 143 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 143 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ zdrowie
⇒ zieleń miejska

Lokalizacja:  Sikorskiego, ks. Mendego, obr. Westerplatte

Uszczegółowienie lokalizacji: Pas zieleni przylegający do dróg.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Po dokonaniu analizy projektu zasadzenia kwitnących drzew w pasach zieleni i mając na uwadze powszechny trend do zadrzewiania miast, Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej wyraża zgodę na wykonanie nasadzenia Śliwy Pissardii w ciągu ul. Mendego i Obrońców Westerplatte oraz miejscowo w ulicy Sikorskiego, uwzględniając nasilenie ruchu i funkcjonalność tej ulicy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie projektu i elektryfikacji Ogrodu „Irys” w Zabrzu wraz ze skrzynkami i przyłączeniami do poszczególnych działek.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 696

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 381 300,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 381 300,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ROD „Irys” Zabrze, ul. Opawska 70 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren ogródków działkowych, działka 1787/46

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1787/46

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zmianie we wniosku uległa nazwa pozycji nr 1 określonej w części 5: Szacunkowy koszt projektu z „Wykonanie projektu oświetlenia i wykonanie oświetlenia” na „Wykonanie dokumentacji projektowej elektryfikacji ogrodu Irys w Zabrzu”. Wartość projektu nie uległa zmianie.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Remont nawierzchni boiska szkolnego

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Buchenwaldczyków 25

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1434918

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Koszt wymiany nawierzchni o wym. 42×22 m z asfaltu na granulat gumowy SBR przekracza kwotę 300 000,00 zł, która zgodnie z regulaminem jest maksymalna i nie można jej zwiększyć. Koszt został oszacowany na podstawie zadania realizowanego w 2019 roku (wynosi 600 000,00 zł). Dodatkowo należy uwzględnić koszt projektu oraz koszt nadzoru inwestorskiego.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Wnioskodawca złożył odwołanie.

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Negatywna ocena podtrzymana.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt polega na organizacji zajęć języka angielskiego dla dzieci – raz w tygodniu – dla grupy wiekowej 6 – 10 lat. Zajęcia zorganizowane zostaną dla grupy 10 – 15 osobowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 3 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura

Lokalizacja:  Nie określono we wniosku

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z §3 ust. 5 załącznika do Zarządzenia Nr 457/WBU/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2019 r. projekt powinien mieć charakter inwestycyjny lub remontowo – modernizacyjny. Dodatkowo do projektu powinna być dołączona zgoda kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej na przejęcie zarządzania rzeczą ruchomą powstałą w wyniku wykonania proejtu (w tym przypadku dyrektora miejskiej biblioteki), której w tym projekcie nie dołączono. Z uwagi na powyższe projekt nie był oceniany co do wykonalności technicznej i tym samym nie oceniano efektów jego realizacji.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie parkingu a placu między budynkami 27, 29 i 31 przy ul. Gogolińskiej

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 55

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Skwer przy ul. Gogolińskiej 27-29-31

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 5566/38

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest wykonanie miejsc postojowych w osi ulicy Staromiejskiej. Odcinek Staromiejskiej: od brukowanego łącznika między Wolności a Staromiejską (dojazd do plebani par. św. Andrzeja), wzdłuż granic działek plebani (działka numer 3941/608) i tzw. „Starego Cmentarza” (działka numer 1180/607). Jest to obszar mniej więcej między budynkami nr 62 a 64, po drugiej stronie ulicy. Brak miejsc postojowych powoduje parkowanie „na dziko”, co jest niebezpieczne dla użytkowników drogi oraz osób odwiedzających cmentarze. Przy opadach atmosferycznych parkowanie jest utrudnione, ponieważ pojawiają się rozlewiska, teren jest grząski.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 050

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 261 983,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 261 983,00 zł

Lokalizacja: 
Ulica Staromiejska, przy granicy działek cmentarza i parafii

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Ulica Staromiejska, przy granicy działek cmentarza i parafii, między numerami 62 i 64.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka : 6701/742

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykorzystanie niezabudowanej powierzchni wzdłuż ul. Sobieskiego poprzez organizację na wskazanym terenie parku edukacyjno – sensorycznego o tematyce nawiązującej do zdrowego trybu życia oraz biotechnologii. Miejsce do edukacji i zabawy dla najmłodszych oraz odpoczynku i relaksu dla rodziców i seniorów przy tężni solankowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ ochrona środowiska
⇒ zdrowie

Lokalizacja: 
Pomiędzy ulicami B. Różańskiego, J. Sobieskiego i B. Śmiałego.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2901/23, 5463/24, 1436/24, 5461/24, 5432/39, 5460/24, 1435/24, 5539/24

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Teren, na którym Wnioskodawca przewidział zlokalizowanie Skweru pozostaje w wieczystym użytkowaniu przez Zabrzańską Spółdzielnię Mieszkaniową. Zgodnie z zapisami par. 11 ust. 2 Regulaminu bieżącej edycji budżetu obywatelskiego, budowane obiekty muszą być zlokalizowane na terenie pozostającym we władaniu Miasta Zabrze. Wnioskodawca we wskazanym terminie nie przedstawił innej lokalizacji Skweru spełniającej wymogi zapisów Regulaminu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Odbudowa kładki w miejscu zniszczonego obiektu w 2010 r. Kładka pieszo – rowerowa, na granicy dzielnic Guido i Pawłów, zapewniająca dostęp do parku od strony południowej. Przeprawa o konstrukcji drewnianej i formie dopasowanej do przestrzeni parkowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 291 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Uszczegółowienie lokalizacji: 50◦ 16’57,5’’N 18◦ 48’19,3’’E

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
23, 27, 34, 4526/371, 2774/53, 4592/55

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
W obszarze objętym granicami wymienionymi we wniosku działek nr 23, 27, 34, 4526/371, 2774/53, 4592/55, projekt jest niedoszacowany i nie uwzględnia koniecznej infrastruktury stałej, koniecznej do realizacji zadania – droga dojazdowa na budowę. Dodatkowo nie obejmuje: projektu oświetlenia, istniejącej różnicy poziomów terenu oraz drogi prowadzącej przez planowany obiekt mostowy, łączącej z infrastrukturą parku. W związku z tym, wniosek kwalifikuje się do odrzucenia.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Zmiana decyzji po odwołaniu: projekt dopuszczony do głosowania.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Wnioskodawca złożył odwołanie.

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Negatywna ocena podtrzymana.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W ramach projektu zostanie zamontowane 14 kamer monitoringu miejskiego w dzielnicach Biskupice, Centrum Południe, Centrum Północ, os. Kotarbińskiego, os. Mikołaja Kopernika, Zaborze.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 2 699

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakres robót określonych umową z wyłonionym wykonawcą został zakończony, a sprzęt został dostarczony. Trwa oczekiwanie na wykonanie przyłączeń elektrycznych dla kamer przez Tauron Dystrybucja S.A.

Informacja wg stanu na 26 stycznia 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/35/20 ZBP 2020 – BEZPIECZNE ZABRZE – MONTAŻ 14 NOWOCZESNYCH KAMER MONITORINGU MIEJSKIEGO

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Szczegóły w zeskanowanym wniosku.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie dotyczył wszystkich Zabrzan mieszkających w okolicy działania kamer monitoringu jak i osób przemieszczających się w zasięgu kamer monitoringu miejskiego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnic gdzie będą znajdować się kamery jak i osoby przemieszczające się w zasięgu oddziaływania kamery.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejsca kamer monitoringu miejskiego:

Biskupice:
1. ul. Tarnogórska pomiędzy siłownią „pod chmurką” a placem zabaw
2. ul. Bytomska 28 – przejście dla pieszych

Centrum Południe:
3. skrzyżowanie ulic Roosevelta / Buchenwaldczyków / klonowa
4. skrzyżowanie ulicy Sienkiewicza / Pileckiego / Batorego
5. Początek ulicy Sienkiewicza
6. skrzyżowanie ulicy Reymonta i de Gaulle’a

Os. Kotarbińskiego:
7. ulica Franciszkańska przy kościele
8. skrzyżownie Franciszkańskiej / Kotarbińskiego

Os. Mikołaja Kopernika:
9. Centrum SPortu i Skatepark
10. ul. Heweliusza
11. skrzyżowanie Bruno / Gagarina

Centrum Północ:
12. Rondo przy Mulitkinie

Zaborze Pólnoc:
13. skrzyżowanie Korczoka / Kawika / Wyciska
14. skrzyżowanie Korczoka / Janika

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
2. Zwiększenie wykrywalności przestępstw
3. Szybsza reakcja służb porządkowych

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa zadaszonej i obudowanej wiaty śmietnikowej oraz utwardzenie dojścia do niej. Poprawa czystości i estetyki terenu między ul. Jerzego a kościołem św. Anny.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 28 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ zieleń miejska

Lokalizacja:  ul. Jerzego 5

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Działka znajduje się przy parkingu przy ul. Jerzego, przy kościele św. Anny

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 2926/43

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek nie spełnia wymogu określonego w § 11 uchwały nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”, gdyż:
1) Część wskazanej działki 2926/43 (9m²) stanowi przedmiot dzierżawy z przeznaczeniem pod stanowisko śmietnikowe.
2) Przedsięwzięcie nie dotyczy zadań własnych miasta na prawach powiatu, lecz jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, które opisano w §22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 t.j.).
3) Efekt realizacji projektu nie będzie publicznie dostępny, gdyż jest skierowany do określonej grupy osób.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa zadaszonej i obudowanej wiaty śmietnikowej. Poprawa czystości i estetyki terenu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 13 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ zieleń miejska

Lokalizacja:  ul. Rymera 19 B

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Działka znajduje się obok / z tyłu budynku przy ul. Rymera 19B

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki nr: 522/4, 583/55

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek nie spełnia wymogu określonego w § 11 uchwały nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”, gdyż:
1) Przedsięwzięcie nie dotyczy zadań własnych miasta na prawach powiatu, lecz jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, które opisano w §22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019.1065 t.j.).
2) Efekt realizacji projektu nie będzie publicznie dostępny, gdyż jest skierowany do określonej grupy osób, mieszkańców ul. Rymera 19B i 14.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa bezpiecznego i ogrodzonego placu zabaw. Urządzenia będą dopasowane do różnych grup wekowych. Plac zabaw zostanie wyposażony w ławki, kosze na śmieci, nowy zestaw zabawkowy, dotychczasowe urządzenia będą odnowione i zamontowane.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 350

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 27 listopada 2020r. zostały zakończone prace budowlane polegające na budowie placu zabaw przy ul. Witosa 6 – 8 w Zabrzu w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego, edycja VI. Prace zostały odebrane 1 grudnia 2020r. wraz z przekazaniem placu zabaw do użytkowania dla mieszkańców. W przekazaniu brała udział Pani Prezes Spółdzielni Makoszowianka oraz zarząd wspólnoty.

Informacja wg stanu na 1 grudnia 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/JGN/36/20 ZBP 2020 – BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. WITOSA 6 I 8

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 133 452,91 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ zieleń miejska

Lokalizacja:  ul. Witosa 6, 8

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Działka znajduje się przy budynkach przy ul. Witosa 6 i 8

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1327/158

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy ul. Witosa, mieszkańcy dzielnicy Grzybowice

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
420 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw to miejsce rekreacji, jak i integracji społecznej. Nowy plac zabaw umożliwi zabawę w przyjemnym i bezpiecznym miejscu, może być również miejscem do organizacji wielu ciekawych inicjatyw np. warsztatów, festynów, zajęć sportowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży. Zwiększenie aktywności ruchowej dzieci.

Uwagi przy ocenie: 
Projekt powinien być realizowany zgodnie z toczącym się postępowaniem o zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny przy budynkach ul. Witosa 6-6a-6b i ul. Witosa 8-8a i umiejscowieniem w tych planach zespołu urządzeń zabawowych.
Autor projektu pismem z dnia 22 sierpnia 2019 roku zawnioskował o zwiększenie wartości projektu do kwoty 150 tys. zł. Korekta dotyczy części 5 wniosku pt „Szacunkowy kosztorys projektu” w liczbie porządkowej numer 1 „Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię piaskową” zwiększa się wartość na kwotę 132 200 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa placu zabaw przy ulicy Lazara

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 74

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/37/20 ZBP 2020 – NOWY PLAC ZABAW NA ZANDCE

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 150 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 56 110,69 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Lazara / Tomeczka

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Niezagospodarowany teren pomiędzy cmentarzem a ulicą Lazara.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
526/2

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Zandka.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
300

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw będzie ogólnodostepny dla dzieci i młodzieży.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zbudowanie placu zabaw tam, gdzie nie ma go w najbliższej okolicy.

Uwagi przy ocenie: 
=> => Treść uwag dołączona do zeskanowanego wniosku.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Samoobsługowa stacja naprawy rowerów pozwala na szybką naprawę rowerów, wózków dziecięcych lub inwalidzkich.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 9 950,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Plac Dworcowy

Uszczegółowienie lokalizacji: Koło stacji wypożyczalni rowerów

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
819/4

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Zasadniczym argumentem za odrzuceniem wniosku jest brak wskazania podmiotu odpowiedzialnego za użytkowanie publiczne takiej stacji naprawy rowerów. Dodatkowo realizacja powyższego projektu powinna być włączona do programu „GZM – Trasy Rowerowe” i z nim skoordynowana.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Wnioskodawca złożył odwołanie.

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Negatywna ocena podtrzymana.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakup i montaż wiat przystankowych na przystankach autobusowych na ulicy Goethego. Przystanek na dworcu autobusowym kier. Gliwice, z przystanku PKS do Krakowa oraz na strefę do Gliwic,

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 40 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Goethego

Uszczegółowienie lokalizacji: Dworzec autobusowy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
820/4, 1413/262, 141/262, 1655/226, 1465/263, 1264/264

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Montaż wiat przystankowych w obszarze dworca autobusowego na ulicy Goethego pozostaje w sprzeczności z realizacją zadania pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrum przesiadkowego/centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, stąd wniosek kwalifikuje się do odrzucenia.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Wnioskodawca złożył odwołanie.

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Negatywna ocena podtrzymana.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest wykonanie oświetlenia ogólnodostępnego boiska (treningowego) położonego przy ulicy Mickiewicza 66a w Mikulczycach (Stadion „MOSiR – Sparta Zabrze”.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 233

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 135 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 135 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Mickiewicza 66a

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren obiektu „MOSiR – Sparta Zabrze” Zabrze w Mikulczycach.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa kompleksu sportowo – wypoczynkowego przy ul. Poległych Górników ma na celu zaktywizować tutejszą młodzież oraz dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dzieci oraz liczna młodzież z wielodzietnych rodzin pomieszkujących ten teren mają szansę na spędzenie czasu z rówieśnikami przy okazji uprawiając sport. Pragniemy odciągnąć dzieci i młodzież od rozrywki 21w. Jakim jest internet/tablet oraz komputer. Kompleks sportowo – wypoczynkowy ściągnie do siebie również dorosłych, którzy przyjdą razem z dziećmi na spacer. Tutejszy park – dziś zaniedbany, przed laty był jednym z z piękniejszych w Zabrzu, gdzie całe rodziny odpoczywały po pracy, chcielibyśmy dzięki funduszom z budżetu partycypacyjnego przywrócić blask parkowi i stworzyć w nim nowoczesny obiekt, który będzie przyciągał całe rodziny.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 300 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Poległych Górników

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka: 5032/341

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek wysłano (data stempla pocztowego) 2 sierpnia 2019 r. Ostatnią dopuszczalną datą – wg obowiązującego terminarza – był 29 lipca 2019 r.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ telekomunikacja

Lokalizacja: 
Park Dubiela, Plac Trocera – Staromiejska, Plac Dworcowy 2 , de Gaulle-a, Plac Wolności 2, Powstańców Śląskich, Stadion Roosevelta, Sportowy Klub Górniczy „Walka” –

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
Projekt nie określa wymaganej regulaminem dokładniejszej lokalizacji proponowanych ławek, jest tylko określenie hasłowe miejsca montażu – park, Plac Dworcowy, Plac Krakowski, Stadion piłkarski, ul. de Gaulle itd. Wniosek nie wskazuje podmiotu / jednostki, która będzie utrzymywała i zasilała gniazda USB ani źródła ich zasilania.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Wnioskodawca złożył odwołanie.

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Negatywna ocena podtrzymana.

2022-11-21

Dla Mieszkańców