Ocena wniosków

Ocena wniosków ma charakter formalny i prawno – techniczny. Wnioski pozytywnie zweryfikowane trafią na listę do głosowania i będą przedmiotem głosowania. Od ewentualnego niedopuszczenia projektu do głosowania służyło odwołanie (zgodnie z terminarzem określonym regulaminem można je było składać do 16 września).

U dołu strony zamieszczono listę projektów, które będą przedmiotem głosowania oraz informację o złożonych odwołaniach.

P0001 Modernizacja parku w Mikulczycach i oświetlenie boiska

Pula: Mikulczyce
Wartość wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 250 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0001 kliknij tutaj .

P0002 Remont drogi dojazdowej w Mikulczycach ― ulica Zwrotnicza

Pula: Mikulczyce
Wartość wg wniosku: 50 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Działka nr 2512/29, na której miałaby odbyć się realizacja zadania, znajduje się we władaniu podmiotu gospodarczego. Zgodnie z par. 11 pkt. 2 Załącznika do Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” uniemożliwia to wykonanie inwestycji.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0002 kliknij tutaj .

P0003 Stworzenie parku rekreacyjno-przyrodniczo-kulturowego

Pula: Maciejów
Wartość wg wniosku: 150 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
W ocenie oceniających kosztorys realizacji projektu jest nierealny i został znacząco niedoszacowany, a realizacja wniosku nie jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku.
W celu uporządkowania terenu koniecznym jest oprócz aktualizacji mapy zasadniczej, wykonanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej wraz z waloryzacją drzewostanu. Teren jest mocno zadrzewiony i zakrzewiony, a wiele z obecnych tam drzew znajduje się w niezadowalającym stanie fitosanitarnym. Pociąga to za sobą potrzebę uzyskania decyzji i związane jest z dodatkowymi kosztami nie uwzględnionymi w założonym kosztorysie.
Ponadto we wniosku nie uwzględniono kosztów niwelacji terenu oraz wycinki drzew i karczowania krzewów (również w celu wykonania ścieżek i oświetlenia).
Planowane oświetlenie powinno być zrealizowane przy udziale lamp zasilanych elektroenergetycznie, gdyż lampy solarne i fotowoltaiczne posiadają za małą wydajność w gęsto zadrzewionym terenie. Wnioskowane oświetlenie wymaga wykonania projektu branżowego i uzyskania warunków podłączenia od Tauron’a, co pociąga za sobą wydłużenie czasu realizacji.
Bardzo duża liczba drzew porastających wskazany we wniosku obszar na którym mają być umiejscowione kamery monitoringu spowoduje ograniczenie pola widzenia kamer. Sprawi to brak możliwości dokładnej obserwacji terenu i wykorzystania pełnych możliwości zamontowanych kamer.
We wniosku nie doszacowano również kosztów zakupu i montażu kamer. W chwili obecnej cena zakupu i montażu pojedynczej kamery wraz z osprzętem (słup, skrzynka, media konwektor) oraz koszty przyłącza energetycznego i światłowodowego znacznie przekraczają koszt 20 tys. złotych. Podana we wniosku kwota nie jest wystarczająca na zamontowanie chociaż pojedynczego punktu kamerowego i dodatkowo oświetlenia.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0003 kliknij tutaj .

P0004 Bezpieczne Zabrze ― zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

Pula: Makoszowy
Wartość wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0004 kliknij tutaj .

P0005 Parking dla mieszkańców przy ulicy Wolności 514 – 520

Pula: Zaborze Północ
Wartość wg wniosku: 282 881,25 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
W zakładanym obszarze inwestycji ograniczonym granicami wskazanych działek, zadanie nie spełnia warunków technicznych. Od strony wjazdu z drogi publicznej (ul. Korczoka) zachodzi konieczność przebudowy w/w drogi w zakresie łuku i chodnika, natomiast od strony drogi wewnętrznej wzdłuż budynku Wolności 514 byłaby konieczność zajęcia działki nr 3456/116, która nie została wskazana we wniosku. Wymieniona działka jest własnością Gminy Miasta Zabrze ale znajduje się w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0005 kliknij tutaj .

P0006 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10 ― II etap

Pula: Centrum Północ
Wartość wg wniosku: 300 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
W celu realizacji II etapu zadania konieczna jest wycinka drzewa kolidującego z bieżnią. Szkoła już rozpoczęła procedurę uzyskania decyzji na wycinkę drzewa.
W pliku z zeskanowanym wnioskiem zamieszczono zaktualizowany kosztorys.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0006 kliknij tutaj .

P0007 Boisko w „Szkole Pod Lasem”

Pula: Centrum Południe
Wartość wg wniosku: 250 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
W kosztach szacunkowych projektu nie ujęto przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, która koliduje z płytą planowanego boiska (szacunkowy koszt przebudowy to 30 tys. – 50 tys. zł).
Brak również pozycji dotyczącej odwodnienia boiska.
W roku 2019 realizowane jest zadanie inwestycyjne o podobnym charakterze, którego koszt wynosi 250 000,00 zł, jednak bez konieczności przebudowy kanalizacji deszczowej. Ujmując przebudowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski koszt zadania może sięgnąć kwoty 350 000,00 zł, co przekracza dostępny limit 300 000,00 zł.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0007 kliknij tutaj .

P0008 Remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej na dużej Sali gimnastycznej

Pula: Centrum Południe
Wartość wg wniosku: 49 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 49 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0008 kliknij tutaj .

P0009 Trzy wybiegi dla psów

Pula: Centrum Północ
Wartość wg wniosku: 45 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Realizacja zadania zostaje uznana za niemożliwą. Kwota, którą Wnioskodawca przeznaczył w swoim wniosku na realizację zadania nie uwzględnia kosztu wykonania dokumentacji projektowej oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego. Ponadto, zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określonymi w § 40 ust. 3 “Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów § 19 ust. 1”. Wybudowanie wybiegów dla psów na działkach wskazanych we wniosku może nie spełniać warunków, o których mowa powyżej.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0009 kliknij tutaj .

P0010 Dzielnicowa Rozgłośnia Radiowa wraz ze studiem nagrań i nową siedzibą Rady Dzielnicy Centrum Północ

Pula: Centrum Północ
Wartość wg wniosku: 255 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Wymienione we wniosku pomieszczenia są obecnie przeznaczone na inne cele. Przeznaczenie proponowanego przez wnioskodawcę do zagospodarowania lokalu użytkowego usytułowanego na II piętrze budynku przy ul. Dworcowej 9 w Zabrzu (były lokal Telewizji Zabrze) na dzielnicową rozgłośnię radiową, studio nagrań oraz siedzibę Rady Dzielnicy Centrum Północ jest obecnie niemożliwe.
Usytuowanie w budynku proponowanej przez wnioskodawcę rozgłośni radiowej oraz studia nagrań wiąże się z uzyskaniem aprobaty ze strony wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości.
Lokal użytkowy usytuowany na II piętrze budynku, posiada powierzchnię użytkową 210,53 m² i proponowany przez wnioskodawcę szacunkowy koszt remontu lokalu w wysokości 55 000 zł jest kosztem nieadekwatnym do obecnych cen rynkowych.
Szacunkowy koszt remontu i modernizacji przedmiotowego lokalu użytkowego na potrzeby rozgłośni radiowej, studia nagrań i siedziby Rady Dzielnicy (bez koniecznych wyposażeń), wg aktualnych cen rynkowych mieści sie w granicach 150 000 – 200 000 zł.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0010 kliknij tutaj .

P0011 Budowa reprezentacyjnego punktu Pawłowa

Pula: Pawłów
Wartość wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0011 kliknij tutaj .

P0012 Wybieg dla psów

Pula: Helenka
Wartość wg wniosku: 36 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 36 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zaktualizowany kosztorys obejmuje następujące pozycje:
1. Wybieg dla psów:
1.1. Montaż ogrodzenia panelowego z dwiema furtkami 10m × 10m (40mb) – 15 000,00 zł
1.2. Montaż ławek z fundamentem bez oparcia (3 szt.) – 3 600,00 zł
1.3. Montaż kosza na śmieci (1 szt.) – 600,00 zł
1.4. Montaż kosza na psie odchody (2 szt.) – 2 000,00 zł
2. Wykonanie dokumentacji projektowej – 4 000,00 zł
3. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego – 4 000,00 zł
Łączny koszt projektu szacuje się na 36 000,00 zł.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0012 kliknij tutaj .

P0013 Parking przy ul. Jordana 78 – 78b

Pula: Helenka
Wartość wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 250 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0013 kliknij tutaj .

P0014 Dziury są dobre tylko w serze ― remont nawierzchni drogi przy ul. Galla 6-8

Pula: Centrum Północ
Wartość wg wniosku: 50 750,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Działka nr 2754/1 nie stanowi drogi publicznej, jest jedynie dojazdem do zespołu garaży usytuowanych na gruncie Skarbu Państwa i osób fizycznych.
Proponowany projekt, obejmujący wymianę nawierzchni drogi na dz. Nr 2754/1, będzie służył ograniczonej grupie mieszkańców miasta, tj. użytkownikom garaży.
Dojazd do budynku mieszkalnego przy ul. Galla 6 jest poprowadzony po działkach będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Makoszowianka” (dz. nr 2696/1 oraz 2442/1).

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0014 kliknij tutaj .

P0015 Oświetlenie tradycyjne

Pula: Zandka
Wartość wg wniosku: 15 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 55 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Poprawiono numery działek w części 3. Zmieniono szacowaną wartość wniosku z uwagi na brak pozycji – wykonanie dokumentacji projektowej oraz propozycję wnioskodawcy doświetlenia przejścia dla pieszych niezgodnie z przyjętą metodyką oraz zaleceniami ministra infrastruktury.
Zaktualizowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zaktualizowana kwota):
Oświetlenie tradycyjne 15 000,00 40 000,00 (wg kosztorysów inwestorskich)
Wykonanie dokumentacji projektowej 0,00 15 000,00 (podobne realizacje) 
Łączny koszt: 15 000,00 55 000,00

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0015 kliknij tutaj .

P0016 Budowa chodnika z kostki brukowej

Pula: Zandka
Wartość wg wniosku: 129 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 129 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Uwagi do oceny znajdują się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0016 kliknij tutaj .

P0017 Budowa miejsc postojowych na ulicy Franciszkańskiej. Etap I

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
Wartość wg wniosku: 172 200,00 zł
Wartość po weryfikacji: 172 200,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0017 kliknij tutaj .

P0018 Strefa wypoczynku w CIOK

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
Wartość wg wniosku: 127 556,00 zł
Wartość po weryfikacji: 127 556,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0018 kliknij tutaj .

P0019 Modernizacja ciągu pieszego wzdłuż ul. Makoszowskiej wraz z budową oświetlenia

Pula: Guido
Wartość wg wniosku: 300 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Obszar planowanego zadania obejmuje działki będące we władaniu Województwa Śląskiego oraz w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych z siedzibą w Warszawie, stąd wniosek kwalifikuje się do odrzucenia.
Jest tak albowiem zgodnie z zapisami Rozdziału 6, §11 ust. 2 Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” inwestycje mogą być realizowane na nieruchomościach będących własnością Miasta lub Skarbu Państwa i pozostawać we władaniu Miasta Zabrze.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0019 kliknij tutaj .

P0020 Rozbudowa placu zabaw

Pula: Zaborze Północ
Wartość wg wniosku: 60 157,96 zł
Wartość po weryfikacji: 62 560,30 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Autor zobowiązał się wykonać nawierzchnię projektowanego placu zabaw we własnym zakresie.
W przypadku ewentualnego uwłaszczenia na działce proponowanej inwestycji stowarzyszenia, mającego w pobliżu siedzibę, wycena działki zostanie skorygowana o wartość inwestycji wykonanej wg niniejszego wniosku mieszkańca.
Zaktualizowany kosztorys zamieszczono w skanie wniosku.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0020 kliknij tutaj .

P0021 Dokończmy świetlicę! ― wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali głównej Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice

Pula: Grzybowice
Wartość wg wniosku: 19 551,91 zł
Wartość po weryfikacji: 30 221,40 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0021 kliknij tutaj .

P0022 Bezpieczny parking przy ul. Andersa/Pogodnej

Pula: Rokitnica
Wartość wg wniosku: 249 805,00 zł
Wartość po weryfikacji: 249 805,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0022 kliknij tutaj .

P0023 Mały plac zabaw dla małych pociech przy ul. Jabłońskiego/Andersa

Pula: Rokitnica
Wartość wg wniosku: 105 200,00 zł
Wartość po weryfikacji: 105 200,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0023 kliknij tutaj .

P0024 Tuwim & Wyczółkowski – plac zabaw

Pula: Centrum Południe
Wartość wg wniosku: 84 500,00 zł
Wartość po weryfikacji: 120 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0024 kliknij tutaj .

P0025 Wymiana oświetlenia wzdłuż ul. 3 Maja oraz ul. Jana Matejki na nowoczesne latarnie LED

Pula: Centrum Południe
Wartość wg wniosku: 300 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Poprawiono poz. Nr 2 części 5 wniosku (Kosztorys): z “prowadzenie nadzoru inwestorskiego” na “sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim”. Część finansowa wniosku pozostaje bez zmian.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0025 kliknij tutaj .

P0026 Renowacja obiektu sportowego w Grzybowicach

Pula: Grzybowice
Wartość wg wniosku: 90 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 112 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0026 kliknij tutaj .

P0027 Budowa siłowni i placu zabaw w Parku Aktywnego Wypoczynku w Mikulczycach ul. Parkowa

Pula: Mikulczyce
Wartość wg wniosku: 289 890,09 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0027 kliknij tutaj .

P0028 Kompleks rekreacyjno – sportowy przy ul. Gwareckiej w Zabrzu

Pula: Osiedle Młodego Górnika
Wartość wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Na spotkaniu spisano notatkę, w której wnioskodawca zobowiązuje się dostarczyć ziemię do rozplantowania.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0028 kliknij tutaj .

P0029 Miejsce zabaw przy ulicy Lompy

Pula: Zaborze Południe
Wartość wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0029 kliknij tutaj .

P0030 Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu Południe

Pula: Zaborze Południe
Wartość wg wniosku: 60 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 60 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Wnioskodawca uszczegółowił pozycje kosztorysu:
1) Budowa drewnianego domku o charakterze gospodarczym:
Chodzi o domek letniskowy nie ocieplony o powierzchni 22,54 m² o oznaczeniu wg przedstawionej oferty producenta PPD 24/3. Na ten koszt składają się następujące pozycje: domek – 18 380 zł, montaż – 4 500 zł, rynny – 1 190 zł, taras – 2 880 zł, okiennice – 730 zł, co daje razem kwotę netto: 27 680 zł i brutto: 34 046 zł. W budżecie założono dla tej pozycji 45 tys. zł czyli jeszcze prawie 11 tys. zostaje na ewentualną zmianę cen. Jednak gdyby ceny wzrosły bardzo drastycznie, autor proponuje wybrać inną wersję domku, która zmieści się w zakładanym budżecie.
2) Inne koszty są to ewentualnie koszty związane np.: z montażem krat w oknach, dodatkowym zabezpieczeniem drzwi itp.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0030 kliknij tutaj .

P0031 Budowa ogrodzenia i remont boiska przy SP16

Pula: Zaborze Południe
Wartość wg wniosku: 90 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 90 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0031 kliknij tutaj .

P0032 Kort tenisowy dla SP 16

Pula: Zaborze Południe
Wartość wg wniosku: 150 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
W kosztach szacunkowych nie ujęto wykonania odwodnienia terenu jak i znacznego korytowania terenu. Szacuje się, że budowa kortu tenisowego może wynieść 250 tys. zł, co przekracza limit 150 tys. zł.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0032 kliknij tutaj .

P0033 Modernizacja i doposażenie obiektów sportowo – zabawowych QuoVadis Makoszowy i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7

Pula: Makoszowy
Wartość wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

W dniu 27.08.2019 r. Wnioskodawca wniósł korektę do wniosku w zakresie elementów kosztorysu oraz działek. Inwestycja została ograniczona do dwóch działek, tj. nr 701/39 i nr 1402/42. Zrezygnowano z działek nr 1744/36 i nr 1746/36 z uwagi na brak dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0033 kliknij tutaj .

P0034 Ogrodzenie placu zabaw przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 18

Pula: Centrum Północ
Wartość wg wniosku: 38 842,60 zł
Wartość po weryfikacji: 40 527,60 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu projektu.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0034 kliknij tutaj .

P0035 Przebudowa placu zabaw przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 18

Pula: Centrum Północ
Wartość wg wniosku: 265 333,49 zł
Wartość po weryfikacji: 271 758,49 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu wniosku.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0035 kliknij tutaj .

P0036 Wybieg dla psów

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość wg wniosku: 32 450,00 zł
Wartość po weryfikacji: 91 250,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Do wniosku nie dołączono zgody kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej na wykonanie projektu na terenie w trwałym zarządzie tego kierownika oraz na przejęcie zarządzania rzeczą ruchomą powstałą w wyniku wykonania projektu. Wniosek zostanie skierowany do kolejnego etapu po dostarczeniu przez wnioskodawcę w/w zgód. W przypadku braku w/w zgód wniosek zostanie odrzucony.

Skorygowany kosztorys wygląda następująco (druga liczba to wartość skorygowana):
Ogrodzenie terenu (ok. 25x30m²) ze słupkami i montażem 8 000,00 40 000,00
Furtki (2 wejścia z podwójną furtką) z montażem 1 800,00 3 000,00
Ławki – 4 szt. z montażem 1 200,00 4 800,00
Kosz na odpady + psie odchody z montażem 700,00 700,00
Tablica z regulaminem i montażem 500,00 500,00
Dystrybutor woreczków na psie odchody 250,00 250,00
Tor Agility (tor przeszkód dla psów) z montażem 15 000,00 15 000,00
Oświetlenie 2 lampy solarne (ok. 3m wysokości) 4 000,00 8 000,00
Wartość projektu brutto 32 450,00 91 250,00

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0036 kliknij tutaj .

P0037 Plan modernizacji terenu przy parku im. Tadeusza Kościuszki

Pula: Centrum Południe
Wartość wg wniosku: 5 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 8 500,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zaktualizowany kosztorys przedstawia się następująco (druga liczba to zaktualizowany szacunek)
1. huśtawka podwójna 2 500,00 2 500,00
2. Mata przerostowa 8m² 700,00 700,00
3. Geodeta + mapa 500,00 2 000,00
4. Projekt + nadzór inwestorski 500,00 2 000,00
5. Prace budowlane 800,00 1 300,00
Wartość projektu brutto: 5 000,00 8 500,00

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0037 kliknij tutaj .

P0038 Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Parku im. Tadeusza Kościuszki

Pula: Centrum Południe
Wartość wg wniosku: 7 400,00 zł
Wartość po weryfikacji: 10 500,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu wniosku.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0038 kliknij tutaj .

P0039 Ekologiczne światło na ogrodzie. Budowa lamp solarnych na terenach zielonych.

Pula: Centrum Południe
Wartość wg wniosku: 300 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zmianie we wniosku uległ szacunkowy kosztorys (bez zmiany kosztu łącznego), który po aktualizacji przedstawia się następująco:
Wykonanie projektu wraz z mapami: 35 091,85zł,
Wykonanie, dostawa i montaż lamp typu Bocian 264 908,15 zł.
Wycena została dokonana na podstawie informacji potencjalnego wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0039 kliknij tutaj .

P0040 Modernizacja istniejącego placu zabaw w parku przy ul. Parkowej

Pula: Mikulczyce
Wartość wg wniosku: 151 438,00 zł
Wartość po weryfikacji: 151 438,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0040 kliknij tutaj .

P0041 Utwardzenie terenu pod parking

Pula: Guido
Wartość wg wniosku: 50 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 232 350,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu projektu.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0041 kliknij tutaj .

P0042 Przebudowa ogrodzenia placu zabaw

Pula: Guido
Wartość wg wniosku: 170 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 180 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu projektu.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0042 kliknij tutaj .

P0043 Modernizacja parkingu przy ulicy Sportowej nr 32 – 40

Pula: Guido
Wartość wg wniosku: 70 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
W obszarze działki nr 1006/80, czyli zakładanego projektu modernizacji parkingu znajduje się ciepłociąg, który będzie w kolizji z koniecznymi pracami ziemnymi utwardzenia terenu pod nawierzchnię projektowanych miejsc postojowych. Stąd konieczność uzgodnień, przekładek infrastruktury, co przedłuży termin wykonania i podniesie koszty przedsięwzięcia, a w konsekwencji sprawi, że wykonanie zadania nie pozwoli czasowo zmieścić się w roku budżetowym, a wartość kosztorysowa przekroczy zakładany budżet. Dodatkowo w założeniu budżet we wniosku jest niedoszacowany.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0043 kliknij tutaj .

P0044 Utwardzenie terenu wokół urządzeń siłowni zewnętrznej – opis – sposobu użytkowania urządzenia ćwiczeniowego

Pula: Guido
Wartość wg wniosku: 10 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 10 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu projektu.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0044 kliknij tutaj .

P0045 Modernizacja parkingu przy ulicy Rymera 12

Pula: Guido
Wartość wg wniosku: 20 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Działki, na których miałaby się odbyć realizacja inwestycji stanowią własność Miasta Zabrze ale znajdują się w wieczystym użytkowaniu spółki prawa handlowego, której Miasto Zabrze nie jest właścicielem / współwłaścicielem.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0045 kliknij tutaj .

P0046 Poprawa infrastruktury sportowej na dzielnicy (flowpark, pawilon fitness, modernizacja placu zabaw, automatyczne nawadnianie boisk, stojak rowerowy)

Pula: Zaborze Północ
Wartość wg wniosku: 300 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 299 729,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Wstępnie oceniono, że wniosek jest bardzo niedoszacowany ze względu na swój szeroki zakres, zwłaszcza w części związanej z nawodnieniem boisk. Wnioskodawca zrezygnował z tej części robót na rzecz dwóch dodatkowych stojaków na rowery i dodatkowy Flow Park na terenie MKS Zaborze przy ul. Wyciska 5a.
Wnioskowane urządzenia zabawowe przy ul. Kalinowej 9 będą zarządzane przez Stowarzyszenie FENIX.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0046 kliknij tutaj .

P0047 Budowa zieleńca w Makoszowach (skrzyżowanie Legnickiej, Kordeckiego i Sejmowej)

Pula: Makoszowy
Wartość wg wniosku: 65 925,00 zł
Wartość po weryfikacji: 65 925,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0047 kliknij tutaj .

P0048 Budowa oraz remont chodnika w ciągu skarpy będącej częścią ul. Legnickiej

Pula: Makoszowy
Wartość wg wniosku: 83 704,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Wniosek jest niedoszacowany finansowo, ponieważ zachodzi konieczność odwodnienia ulicy Wiśniowej – drogi i budynków do rowu, czyli warunkiem koniecznym jest budowa kanalizacji deszczowej. Ponadto nie jest technicznie możliwe wykonać całego przedsięwzięcia budowlanego w okresie 12 miesięcy (rok budżetowy), co eliminuje wniosek w jego założeniu.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0048 kliknij tutaj .

P0049 Bezpieczny plac zabaw dla przedszkolaków

Pula: Zaborze Północ
Wartość wg wniosku: 300 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0049 kliknij tutaj .

P0050 Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy Biskupice

Pula: Biskupice
Wartość wg wniosku: 298 800,00 zł
Wartość po weryfikacji: 298 800,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Wnioskodawca zmniejszył zakres: ilość przejść dla pieszych z 8 do 1 przejścia w ciągu ul. Bytomskiej na wysokości ul. Chrobrego oraz zmienił lampy fotowoltaiczne na lampy zasilane z sieci. Wartość wniosku nie uległa zmianie.
Informacja dot. przejść dla pieszych znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0050 kliknij tutaj .

P0051 Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika

Pula: Projekt ogólnomiejski
Wartość wg wniosku: 400 047,00 zł
Wartość po weryfikacji: 499 921,38 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0051 kliknij tutaj .

P0052 Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną i budowa kortu tenisowego oraz wybrukowanie alejki. Monitoring

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Projekt jest niedoszacowany. Brak w nim kosztu przyłącza wody – koniecznego w przypadku kortu z mączki ceglanej. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia wartości projektu Wnioskodawca wyraża zgodę na realizację takiego zakresu robót z wniosku jaki zmieści się w kwocie 150 000,00 zł brutto.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0052 kliknij tutaj .

P0053 Budowa drogi i chodnika ― dla mieszkańców budynków przy ul. Wolności 15 i Zaolziańskiej 17, 19 i 21

Pula: Maciejów
Wartość wg wniosku: 118 022,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Wykonanie remontu dróg 5m szerokości i chodnika 1,5m szerokości w pełnej technologii z podbudową i nawierzchnią asfaltową ok. 42mb wraz z oświetleniem jako łącznika dojazdowego do ul. Zaolziańskiej od nr 17 do 21 nie jest technicznie wykonalne w okresie 12 miesięcy (rok budżetowy), co eliminuje wniosek w jego założeniu.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0053 kliknij tutaj .

P0054 Remont fragmentu ulicy Stanisława Rudy

Pula: Mikulczyce
Wartość wg wniosku: 118 022,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Wykonanie remontu drogi w pełnej technologii z podbudową i nawierzchnią asfaltową odcinka ok 30mb w ul. Stanisława Rudy od skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich nie jest technicznie wykonalne w okresie 12 miesięcy (rok budżetowy), co eliminuje wniosek w jego założeniu. Ponadto nie jest zasadne prowadzenie remontu odcinkami, aby przy kolejnych etapach nawiązywać do wykonanych już miejsc. W przypadki ulicy Stanisława Rudy należałoby wykonać remont drogi na całej jej długości, czyli ok. 140 mb i tylko takie rozwiązanie technicznie daje zamierzony efekt końcowy.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0054 kliknij tutaj .

P0055 Zabudowa kontenerów do segregacji śmieci

Pula: Zandka
Wartość wg wniosku: 41 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Wniosek nie spełnia wymogu określonego w § 11 uchwały nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”, gdyż:
1) Wskazana działka jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki handlowej.
2) Wg wieczystego użytkownika inwestycja wymaga zgody Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
3) Przedsięwzięcie nie dotyczy zadań własnych miasta na prawach powiatu, lecz jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, które opisano w §22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019.1065 t.j.).
4) Efekt realizacji projektu nie będzie publicznie dostępny, gdyż jest skierowany do określonej grupy osób – zgodnie z treścią streszczenia projektu: „zamykanej z wejściem na klucz dla okolicznych mieszkańców”.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0055 kliknij tutaj .

P0056 Budowa miejsc postojowych na os. Kopernika

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0056 kliknij tutaj .

P0057 Piaskownica dla dzieci

Pula: Centrum Południe
Wartość wg wniosku: 14 600,00 zł
Wartość po weryfikacji: 17 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu wniosku.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0057 kliknij tutaj .

P0058 Międzyszkolna pracownia pierwszej pomocy

Pula: Rokitnica
Wartość wg wniosku: 51 023,18 zł
Wartość po weryfikacji: 51 023,18 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0058 kliknij tutaj .

P0059 ROD Kaprys w Zabrzu ― oświetlenie alejek ogrodowych

Pula: Rokitnica
Wartość wg wniosku: 297 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 297 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zmniejszono liczbę lamp z 54 na 48 (koszt zmniniejszył się z 297 000,00 zł na 264 000,00 zł), co pozwoli na pokrycie kosztu wykonania dokumentacji projektowej (który – na podstawie wykonanych ostatnio dokumentacji projektowych – został oszacowany na 33 000,00 zł).

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0059 kliknij tutaj .

P0060 Naukowo – sensoryczny park doświadczeń Promyczka

Pula: Maciejów
Wartość wg wniosku: 145 245,00 zł
Wartość po weryfikacji: 145 245,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Proponowane przez Wnioskodawcę urządzenia do umieszczenia na terenie sensorycznego parku doświadczeń posiadają swoje strefy bezpieczeństwa (każde urządzenie ma strefę bezpieczeństwa podawaną przez producenta urządzenia). Również lokalizacja placów zabaw i odległości od linii rozgraniczających ulicę, linii okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów określona jest w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W związku z czym istnieje możliwość, że nie wszystkie proponowane urządzenia da się ustawić w proponowanym parku doświadczeń. Są to kwestie do ustalenia na etapie projektowania po przejściu projektu do etapu realizacji. Wnioskodawca został o tym fakcie poinformowany dnia 4 września 2019 r. Propozycja w przypadku przejścia projektu do kolejnego etapu – realizacja w sytemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0060 kliknij tutaj .

P0061 Ogólnodostępny plac zabaw przy ulicy Budowlanej „Kolorowy Ogród” (obok targowiska)

Pula: Rokitnica
Wartość wg wniosku: 300 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu projektu.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0061 kliknij tutaj .

P0062 Strefa Aktywności Lokalnej przy ul. Krakowskiej ― modernizacja alejek parkowych

Pula: Projekt ogólnomiejski
Wartość wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 500 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Za zgodą autora zrezygnowano z wejścia z inwestycją na działkę 983/8 ponieważ jest ona własnością prywatną. Do projektu włączono działki 385/8 i 443/7. Pozwoli to – wg szacunków – na wykonanie nawierzchni głównej alei na odcinku od ul. Pomorskiej do sklepu „Rokita”, z wyłączeniem odcinka na wysokości sklepu przy łączniku z ul. Szafarczyka (dz. 983/8).

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0062 kliknij tutaj .

P0063 Wybieg dla psów

Pula: Projekt ogólnomiejski
Wartość wg wniosku: 213 793,05 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Z uwagi na potencjał inwestycyjny proponowanej lokalizacji inwestycji, pojawiła się sugestia, aby nie wykorzystywać terenu na cele inwestycyjne pn. „Wybieg dla psów”.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0063 kliknij tutaj .

P0064 Solar ― zielone źródło energii

Pula: Kończyce
Wartość wg wniosku: 10 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 9 995,74 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Do arkusza oceny prawno – technicznej załączono kosztorys ofertowy przygotowany na zlecenie wnioskodawcy. Kosztorys ofertowy zakłada wykonanie dokumentacji projektowej.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0064 kliknij tutaj .

P0065 Bezpieczeństwo ponad wszystko ― monitoring wizyjny

Pula: Kończyce
Wartość wg wniosku: 140 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 140 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0065 kliknij tutaj .

P0066 Stworzenie funkcjonalnych i bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość wg wniosku: 200 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA FORMALNA

Treść oceny:
Wartość wniosku przekracza dostępną dla kategorii kwotę (dla Osiedla Mikołaja Kopernika zakłada się kwotę 150 000,00 zł).

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0066 kliknij tutaj .

P0067 Budowa miejsc postojowych przy ul. Staromiejskiej 47

Pula: Centrum Północ
Wartość wg wniosku: 150 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Działka o nr 1887/643 stanowi w udziale własność prywatną osób fizycznych, co zgodnie z Uchwałą Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” uniemożliwia realizację proponowanej inwestycji (Rozdział 6, §11, ust. 2 załącznika do wskazanej uchwały).

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0067 kliknij tutaj .

P0068 Zabrzańskie Forum Rękodzieła

Pula: Projekt ogólnomiejski
Wartość wg wniosku: 47 500,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Zgodnie z §6 ust. 3 załącznika do Zarządzenia Nr 457/WBU/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2020 projekt powinien mieć charakter inwestycyjny lub remontowo – modernizacyjny.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0068 kliknij tutaj .

P0069 Boisko sztuczne na obiektach Walki Makoszowy

Pula: Projekt ogólnomiejski
Wartość wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 500 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
UWAGA! Obszar realizacji boiska objęty jest czynnym pozwoleniem na budowę w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. jaskółczej 40 w Zabrzu w ramach tworzenia bazy dydaktyczno-sportowej AWF wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Ewentualna realizacja zadania wymaga wdrożenia odrębnej procedury zgodnie z Ustawą prawo budowlane.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0069 kliknij tutaj .

P0070 Utwardzenie powierzchni parkingowych przy ulicy Napieralskiego

Pula: Projekt ogólnomiejski
Wartość wg wniosku: 500 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Usytuowanie miejsc parkingowych określone jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.).
Odległość parkingu dla samochodów osobowych (wydzielonych lub zadaszonych miejsc postojowych oraz otwartych garaży wielopoziomowych) od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym lub budynku zamieszkania zbiorowego zależy do ilości stanowisk.
Odległość ta nie może być mniejsza niż:
– 7m – w przypadku 4 stanowisk postojowych,
– 10m – w przypadku 5 do 60 stanowisk postojowych,
– 20m – w przypadku większej liczby stanowisk.
Odległości te dotyczą również parkingów zlokalizowanych w pobliżu placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży. Nie dotyczą natomiast miejsc postojowych przy hotelach, budynkach opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania. W odległości nie mniejszej niż 5 metrów od okien budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, mogą znajdować się jedynie miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Miejsca te muszą być jednak oznakowane.
Obszar oddziaływania projektu dotyczy tylko mieszkańców ulicy Napieralskiego i nie jest skierowany do ogółu mieszkańców miasta Zabrze.
Wobec powyższego projekt pod nazwą „Utwardzenie powierzchni parkingowych przy ulicy Napieralskiego” nie może być dopuszczony do kolejnego etapu.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0070 kliknij tutaj .

P0071 Modernizacja strażnicy wraz z pomieszczeniami budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowicach w celu utworzenia multimedialnej Sali szkoleniowej dla mieszkańców dzielnicy Grzybowice

Pula: Grzybowice
Wartość wg wniosku: 39 500,00 zł
Wartość po weryfikacji: 39 500,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0071 kliknij tutaj .

P0072 Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 41

Pula: Rokitnica
Wartość wg wniosku: 88 996,60 zł
Wartość po weryfikacji: 126 496,60 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0072 kliknij tutaj .

P0073 Leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży

Pula: Centrum Południe
Wartość wg wniosku: 64 700,00 zł
Wartość po weryfikacji: 64 700,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0073 kliknij tutaj .

P0074 Pumptruck Zabrze

Pula: Projekt ogólnomiejski
Wartość wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 500 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0074 kliknij tutaj .

P0075 Boisko wielofunkcyjne przy SP 1

Pula: Guido
Wartość wg wniosku: 289 990,00 zł
Wartość po weryfikacji: 289 990,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0075 kliknij tutaj .

P0076 Park treningowy Street Workout Guido

Pula: Guido
Wartość wg wniosku: 10 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 24 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0076 kliknij tutaj .

P0077 Park Jordana

Pula: Helenka
Wartość wg wniosku: 296 907,00 zł
Wartość po weryfikacji: 296 907,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Ocena załączonego do wniosku szacunkowego kosztu projektu pokazuje, że nie można wykonać zakresu robót za kwotę 296 907,00 zł. W przedstawionym kosztorysie nie uwzględniono kosztów robocizny dla pozycji nr 11, 12, 13, pozycje nr 2, 3, 5, 6 są niedoszacowane. Ponadto występują błędy rachunkowe w pozycji nr 10. Nie uwzględniono również kwoty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Wniosek zostanie skierowany do kolejnego etapu po dostarczeniu przez wnioskodawcę poprawionego szacunkowego kosztorysu projektu. W przypadku braku dostarczenia szacunkowego kosztu projektu wniosek zostanie odrzucony.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Zmiana decyzji po odwołaniu: projekt dopuszczony do głosowania.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0077 kliknij tutaj .

P0078 „Strefa Wypoczynku” przy zbiegu ulic Średniej i Wolności 138 m²

Pula: Projekt ogólnomiejski
Wartość wg wniosku: 81 384,02 zł
Wartość po weryfikacji: 146 920,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu projektu.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0078 kliknij tutaj .

P0079 Siłownia plenerowa przy skwerze ul. Floriana

Pula: Centrum Południe
#VALUE!


NEGATYWNA OCENA FORMALNA

Treść oceny:
Nie wypełniono pól formularza wniosku: Streszczenie projektu, opis zasad publicznej dostępności (…), przewidywane cele do osiągnięcia, szacunkowy koszt projektu.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0079 kliknij tutaj .

P0080 Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zabrzu, ul. Sportowa 5, I etap

Pula: Guido
Wartość wg wniosku: 295 683,00 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0080 kliknij tutaj .

P0081 Street Workout w Biskupicach ― nowy plac treningowy #kalistenika

Pula: Biskupice
Wartość wg wniosku: 285 772,93 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0081 kliknij tutaj .

P0082 Chillout na Zaborzu 😉 Leżaki miejskie

Pula: Zaborze Północ
Wartość wg wniosku: 31 326,00 zł
Wartość po weryfikacji: 37 240,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zaktualizowany kosztorys dołączono do skanu projektu.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0082 kliknij tutaj .

P0083 Wolne wybiegi dla psów

Pula: Guido
Wartość wg wniosku: 52 277,00 zł
Wartość po weryfikacji: 74 600,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0083 kliknij tutaj .

P0084 Bezpieczne i przyjazne Zabrze ― doświetlone i nowe przejścia dla pieszych + rozbudowa i oświetlenie placów zabaw + wybieg dla psów! (Centrum Południe)

Pula: Centrum Południe
Wartość wg wniosku: 290 516,60 zł
Wartość po weryfikacji: 294 518,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Uwagi i zaktualizowany szacunkowy kosztorys dołączono do skanu projektu.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0084 kliknij tutaj .

P0085 Kwitnący Pawłów

Pula: Pawłów
Wartość wg wniosku: 143 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 143 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Po dokonaniu analizy projektu zasadzenia kwitnących drzew w pasach zieleni i mając na uwadze powszechny trend do zadrzewiania miast, Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej wyraża zgodę na wykonanie nasadzenia Śliwy Pissardii w ciągu ul. Mendego i Obrońców Westerplatte oraz miejscowo w ulicy Sikorskiego, uwzględniając nasilenie ruchu i funkcjonalność tej ulicy.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0085 kliknij tutaj .

P0086 Ogród pełen blasku. Budowa elektryfikacji ogrodu „Irys” w Zabrzu

Pula: Projekt ogólnomiejski
Wartość wg wniosku: 381 300,00 zł
Wartość po weryfikacji: 381 300,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Zmianie we wniosku uległa nazwa pozycji nr 1 określonej w części 5: Szacunkowy koszt projektu z „Wykonanie projektu oświetlenia i wykonanie oświetlenia” na „Wykonanie dokumentacji projektowej elektryfikacji ogrodu Irys w Zabrzu”. Wartość projektu nie uległa zmianie.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0086 kliknij tutaj .

P0087 Boisko SP nr 43 ― nowa nawierzchnia i infrastruktura

Pula: Centrum Południe
Wartość wg wniosku: 300 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Koszt wymiany nawierzchni o wym. 42×22 m z asfaltu na granulat gumowy SBR przekracza kwotę 300 000,00 zł, która zgodnie z regulaminem jest maksymalna i nie można jej zwiększyć. Koszt został oszacowany na podstawie zadania realizowanego w 2019 roku (wynosi 600 000,00 zł). Dodatkowo należy uwzględnić koszt projektu oraz koszt nadzoru inwestorskiego.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0087 kliknij tutaj .

P0088 Organizacja zajęć języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-10 lat

Pula: Centrum Południe
Wartość wg wniosku: 3 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Zgodnie z §3 ust. 5 załącznika do Zarządzenia Nr 457/WBU/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 21 czerwca 2019 r. projekt powinien mieć charakter inwestycyjny lub remontowo – modernizacyjny. Dodatkowo do projektu powinna być dołączona zgoda kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej na przejęcie zarządzania rzeczą ruchomą powstałą w wyniku wykonania proejtu (w tym przypadku dyrektora miejskiej biblioteki), której w tym projekcie nie dołączono. Z uwagi na powyższe projekt nie był oceniany co do wykonalności technicznej i tym samym nie oceniano efektów jego realizacji.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0088 kliknij tutaj .

P0089 Parking przy ul. Gogolińskiej 27-29-31

Pula: Mikulczyce
Wartość wg wniosku: 50 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 118 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
=> => Zaktualizowany kosztorys znajduje się w pliku z zeskanowanym wnioskiem.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0089 kliknij tutaj .

P0090 Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzach na ul. Staromiejskiej

Pula: Centrum Północ
Wartość wg wniosku: 261 983,00 zł
Wartość po weryfikacji: 261 983,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0090 kliknij tutaj .

P0091 Serca dla Zabrza ― skwer im. Zbigniewa Religii

Pula: Centrum Południe
Wartość wg wniosku: 250 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Teren, na którym Wnioskodawca przewidział zlokalizowanie Skweru pozostaje w wieczystym użytkowaniu przez Zabrzańską Spółdzielnię Mieszkaniową. Zgodnie z zapisami par. 11 ust. 2 Regulaminu bieżącej edycji budżetu obywatelskiego, budowane obiekty muszą być zlokalizowane na terenie pozostającym we władaniu Miasta Zabrze. Wnioskodawca we wskazanym terminie nie przedstawił innej lokalizacji Skweru spełniającej wymogi zapisów Regulaminu.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0091 kliknij tutaj .

P0092 Odbudowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czerniawką w Parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zabrzu

Pula: Projekt ogólnomiejski
Wartość wg wniosku: 291 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
W obszarze objętym granicami wymienionymi we wniosku działek nr 23, 27, 34, 4526/371, 2774/53, 4592/55, projekt jest niedoszacowany i nie uwzględnia koniecznej infrastruktury stałej, koniecznej do realizacji zadania – droga dojazdowa na budowę. Dodatkowo nie obejmuje: projektu oświetlenia, istniejącej różnicy poziomów terenu oraz drogi prowadzącej przez planowany obiekt mostowy, łączącej z infrastrukturą parku. W związku z tym, wniosek kwalifikuje się do odrzucenia.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0092 kliknij tutaj .

P0093 Bezpieczne Zabrze ― montaż 14 nowoczesnych kamer monitoringu miejskiego

Pula: Projekt ogólnomiejski
Wartość wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 500 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0093 kliknij tutaj .

P0094 Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Jerzego 5

Pula: Centrum Południe
Wartość wg wniosku: 28 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Wniosek nie spełnia wymogu określonego w § 11 uchwały nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”, gdyż:
1) Część wskazanej działki 2926/43 (9m²) stanowi przedmiot dzierżawy z przeznaczeniem pod stanowisko śmietnikowe.
2) Przedsięwzięcie nie dotyczy zadań własnych miasta na prawach powiatu, lecz jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, które opisano w §22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 t.j.).
3) Efekt realizacji projektu nie będzie publicznie dostępny, gdyż jest skierowany do określonej grupy osób.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0094 kliknij tutaj .

P0095 Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Rymera 19B

Pula: Guido
Wartość wg wniosku: 13 500,00 zł


NEGATYWNA OCENA FORMALNA

Treść oceny:
Wniosek nie spełnia wymogu określonego w § 11 uchwały nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”, gdyż:
1) Przedsięwzięcie nie dotyczy zadań własnych miasta na prawach powiatu, lecz jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, które opisano w §22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019.1065 t.j.).
2) Efekt realizacji projektu nie będzie publicznie dostępny, gdyż jest skierowany do określonej grupy osób, mieszkańców ul. Rymera 19B i 14.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0095 kliknij tutaj .

P0096 Budowa placu zabaw przy ul. Witosa 6 i 8

Pula: Grzybowice
Wartość wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
Projekt powinien być realizowany zgodnie z toczącym się postępowaniem o zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny przy budynkach ul. Witosa 6-6a-6b i ul. Witosa 8-8a i umiejscowieniem w tych planach zespołu urządzeń zabawowych.
Autor projektu pismem z dnia 22 sierpnia 2019 roku zawnioskował o zwiększenie wartości projektu do kwoty 150 tys. zł. Korekta dotyczy części 5 wniosku pt „Szacunkowy kosztorys projektu” w liczbie porządkowej numer 1 „Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię piaskową” zwiększa się wartość na kwotę 132 200 zł.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0096 kliknij tutaj .

P0097 Nowy plac zabaw na Zandce

Pula: Zandka
Wartość wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 50 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Treść oceny:
=> => Treść uwag dołączona do zeskanowanego wniosku.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0097 kliknij tutaj .

P0098 Pompujemy Zabrze ― stacja naprawy rowerów

Pula: Centrum Północ
Wartość wg wniosku: 9 950,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Zasadniczym argumentem za odrzuceniem wniosku jest brak wskazania podmiotu odpowiedzialnego za użytkowanie publiczne takiej stacji naprawy rowerów. Dodatkowo realizacja powyższego projektu powinna być włączona do programu „GZM – Trasy Rowerowe” i z nim skoordynowana.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0098 kliknij tutaj .

P0099 Wiaty przystankowe na „belce”

Pula: Centrum Północ
Wartość wg wniosku: 40 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Montaż wiat przystankowych w obszarze dworca autobusowego na ulicy Goethego pozostaje w sprzeczności z realizacją zadania pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Miasta Zabrze poprzez budowę centrum przesiadkowego/centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, stąd wniosek kwalifikuje się do odrzucenia.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0099 kliknij tutaj .

P0100 Wykonanie oświetlenia boiska (treningowego) MOSiR Sparta Zabrze

Pula: Mikulczyce
Wartość wg wniosku: 135 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł

POZYTYWNA OCENA PRAWNO -TECHNICZNA

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0100 kliknij tutaj .

P0101 Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży

Pula: Mikulczyce
Wartość wg wniosku: 300 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA FORMALNA

Treść oceny:
Wniosek wysłano (data stempla pocztowego) 2 sierpnia 2019 r. Ostatnią dopuszczalną datą – wg obowiązującego terminarza – był 29 lipca 2019 r.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0101 kliknij tutaj .

P0102 Ławki uliczne o konstrukcji żelbetowej z uwzględnieniem gniazd USB

Pula: Projekt ogólnomiejski
Wartość wg wniosku: 300 000,00 zł


NEGATYWNA OCENA PRAWNO – TECHNICZNA

Treść oceny:
Projekt nie określa wymaganej regulaminem dokładniejszej lokalizacji proponowanych ławek, jest tylko określenie hasłowe miejsca montażu – park, Plac Dworcowy, Plac Krakowski, Stadion piłkarski, ul. de Gaulle itd. Wniosek nie wskazuje podmiotu / jednostki, która będzie utrzymywała i zasilała gniazda USB ani źródła ich zasilania.

AUTOR ZŁOŻYŁ ODWOŁANIE DO NIEDOPUSZCZENIA PROJEKTU DO GŁOSOWANIA
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

Aby zobaczyć zeskanowany wniosek P0102 kliknij tutaj .

Dla Mieszkańców