Zabrze przestrzenią rozwoju

Ocena wniosków

W czwartej edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego złożono w sumie 70 projektów o łącznej wartości ponad 15 mln zł. 18 października br. zakończyła się wstępna ocena wniosków. 64 zostało zweryfikowanych pozytywnie.
Ocena wniosków miała charakter formalny i prawno – finansowy.
W załącznikach poniżej:
— lista projektów do głosowania,
— lista projektów do głosowania wg dzielnic,
— lista projektów ocenionych negatywnie,
— lista wszystkich projektów po ocenie,
— lista wszystkich projektów po ocenie według dzielnic.

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze wybranej puli (dzielnicy), aby wyświetlić projekty tylko z tej puli.

IV edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze danego projektu, aby rozszerzyć informację.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 i mieszkańców dzielnicy.
Odwodnienie terenu, przygotowanie podbudowy pod boisko mini do piłki nożnej o wymiarach 23 m × 38 m = 874 m² wraz z bieżnią 4 torową prostą 60 m i skocznią w dal. Zamontowanie wokół obiektu 12 ławek, 4 koszy jak również oświetlenie oraz montaż monitoringu. Ułożenie chodników.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 410

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Gdańska 10

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
553/15 KW 23229

Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole w roku szkolnym 2017/2018 będzie się uczyć 533 uczniów w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych o profilu lekkoatletycznym.
Brak boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal uniemożliwia prawidłową realizację programu zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, a także czasu wolnego uczniów m. in. przebywających w świetlicy szkolnej.
Boisko będzie służyć uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 000 osób korzystających z boiska tj.:
– uczniowie szkoły – zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia reparacyjno – sportowe w czasie wakacji,
– rodziny uczniów – pikniki środowiskowe, zawody sportowe, wspólne spędzanie czasu wolnego,
– okoliczni mieszkańcy i ich dzieci – boisko dla młodzieży i dorosłych do gry w piłkę nożną.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko dla uczniów naszej szkoły (około 533 w roku szkolnym 2017/2018), na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno – sportowe w czasie wakacji. Okoliczni mieszkańcy z rodzinami będą spędzać aktywnie wolny czas na boisku i  istniejącym już placu zabaw. Nowoczesne boisko będzie promocją sportu i rekreacji ruchowej oraz zdrowego stylu życia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychomotoryczny uczniów naszej szkoły oraz integrację środowiska lokalnego wokół sportu. Dzieci i młodzież bardzo chętnie gra w piłkę nożną, biega i skacze, lubi rywalizację, utożsamia się z swoimi idolami sportowymi. Realizacja projektu umożliwi upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia, rywalizacji sportowej, zasad fair play i poprawy ogólnego rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego naszej młodzieży.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kawika, Korczoka, Wyciska

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 136

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 490 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 490 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Kawika, Korczoka, Wyciska

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
okolice budynków przy ul. Korczoka nr 51, 48, 48a i 50.

Zasięg oddziaływania projektu:
Zwiększy się bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu dla pieszych, dzieci szkolnych oraz samochodów (prędkość).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 10.000 osób lub więcej, gdyż jest to skrzyżowanie główne na Zaborzu Północ o dużym natężeniu ruchu kołowego oraz pieszych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Bezpieczeństwo pieszych oraz dzieci chodzących do szkoły nr 18 przy ul. Karczewskiego oraz mniej wypadków samochodowych z udziałem pieszych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakup i montaż koszy na śmieci o pojemności 50 l. w ilości 20 szt.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 10

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 10 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: czystość na dzielnicy

Lokalizacja:  Wg mapki

Uszczegółowienie lokalizacji: Dzielnica Zaborze Północ

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Dzielnica Zaborze Północ

Zasięg oddziaływania projektu:
Około 10 000 osób lub więcej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Urząd Miasta Zabrze

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Czystość, ład i porządek.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Porządek, ład i czystość.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaż ławek z oparciem na dzielnicy Zaborze Północ w ilości 20 szt.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 9

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 18 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 18 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Na terenie dzielnicy Zaborze Północ – wg mapki.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Teren dzielnicy Zaborze Północ

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zaborze Północ jest dzielnicą dużą nie posiadającą wystarczającą ilość ławek w większych skupiskach np. Market Polo, Carrefour Market, deptak. W dzielnicy jest bardzo dużo mieszkających emerytów, którzy potrzebują czasem gdzieś usiąść lub gdzieś odpocząć w czasie spaceru lub po zakupach.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1000 osób będzie korzystało z tych ławek.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Urząd Miasta Zabrze

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dużo emerytów oraz młodszych mieszkańców by skorzystało z tych ławek w celu odpoczynku po zakupach lub w czasie trwania spacerów.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wybudowanie trasy rolkowo – rowerowej wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej. Projekt w całości będzie znajdował się na terenach należących do Skarbu Państwa i gminy. Dodatkowo umiejscowienie wzdłuż DTŚ pozwoli na jego rozwinięcie w przyszłości.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 264

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 391 457,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 310 360,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 310 360,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja: 
Od granicy miast Zabrze i Ruda Śląska do przystanku autobusowego Zaborze Lompy

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Wzdłuż torów tramwajowych, na których kursuje linia nr 1 (po północnej lub południowej stronie – w zależnosci od ilości miejsca i własności terenu)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Kolejno od granicy z Rudą Śląską: 199/56, 1237/80, 732/192, 3449/191, 3654/191, 3655/191, 1005/189, 3649/190, 36553/189, 3650/190, 1229/187, 1230/187,

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięgiem oddziaływania zostaną objęci przede wszystkim mieszkańcy dzielnicy Zaborze, natomiast ze względu na niewielką ilość tego typu obiektów w mieście zasięg ten będzie dużo większy i obejmie również przylegające dzielnice. Dodatkowo trasa może być z łatwością rozbudowana, tak by w przyszłości objąć kolejne dzielnice.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnic: Zaborze Północ, Zaborze Południe, Pawłów, Zandka, Kończyce.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt dostępny publicznie, dostępność określona przepisami prawa (np. brak ruchu pieszych i samochodów na ścieżce rowerowej). Dysponentem obiektu pozostanie gmina.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem do osiągnięcia jest poprawa życia mieszkańców miasta Zabrze. Rozwijanie sieci dróg rolkowych i rowerowych wpływa pozytywnie na zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, a co za tym idzie, zanieczyszczenia powietrza. W wielu porach dnia łatwiej przez miasto przejechać rowerem czy na rolkach, gdyż organizacja ruchu w centrum powoduje powstawanie korków, a przez to komunikacja publiczna i transport samochodowy nie są atrakcyjnymi środkami lokomocji. Dobrze rozwinięta infrastruktura rolkowo – rowerowa wpływa również na wzrost aktywności ruchowej mieszkańców, co poprawia ich samopoczucie i zdrowie. Utworzenie trasy w proponowanym miejscu ułatwi dojazd do projektowanego sklepu Ikea, gdzie będą znajdować się obiekty o charakterze sportowym. Ponadto koncepcja rozwoju tras rowerowych w Rudzie Śląskiej przewiduje budowę nowej drogi rowerowej od granicy z Zabrzem. Wybudowanie obiektu spowoduje powstanie kilkukilometrowej ścieżki rowerowej, z której z powodzeniem będą mogli korzystać mieszkańcy obu miast.

Uwagi przy ocenie: 
Zakres rzeczowy wniosku P0005 (budowa trasy rolkowej / rowerowej pomiędzy ulicą Wolności i DTŚ na odcinku: od granicy z miastem Ruda Śląska do ul. Lompy – długość ok. 1 700 m) pokrywał się z zamierzeniem inwestycyjnym zaplanowanym do realizacji w związku z budową centrum handlowego IKEA. Została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa istniejęcego węzła drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 w km 14+837,00 wraz z przyległą infrastrukturą drogową w Zabrzu”. W ramach tej inwestycji zaprojektowano infrastrukturę rowerową , która przebiega po południowej stronie DTŚ na odcinku ul. Wolności (od sklepu Lidl do ul. Lompy).
Inwestroem powyższego zadania jest Miasto Zabrze – MZDiII w Zabrzu, w imieniu którego (na podstawie podpisanych porozumień) realizatorem inwestycji jest firma IKEA. Zakłada się, że roboty drogowe będą realizowane w roku 2018.
Wobec powyższych okoliczności odbyło się spotkanie z autorem projektu, na którym omówiono w/w zagadnienia. Ustalono, że racjonalnym będzie ograniczenie zakresu rzeczowego wniosku do budowy trasy rolkowej od granicy z miastem Ruda Śląska do miejsca przebudowy układu drogowego ― na wysokości sklepu Lidl przy ul. Wolności.
W zakresie wyceny zmodyfikowanego projektu:
   ― Obliczenia oparto na zaktualizowanej długości trasy rolkowej, która wynosi ok. 900 metrów.
   ― Koszt prac projektowych oszacowano na 20 tys. zł. Na rynku usług projektowych obserwuje się wzrost cen. Koszt nadzoru inwestorskiego oszacowano na 15 tys. zł.
   ― Założono rezerwę 50 000 zł na „roboty dodatkowe”, które mogą wyniknąć z potrzeby wykonania ewentualnych zabezpieczeń / kolizji sieci, oznakowania i zabezpieczenia trasy lub dostosowania do rozwiązań przyjętych dla inwestycji realizowanej przez firmę Ikea w części dotyczącej infrastruktury rowerowej.
    ― Łączna wartość szacunkowa projektu wynosi wg oceny MZDiII 310 360 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie 17 miejsc parkingowych oraz przesunięcie chodnika. Inwestycja będzie się cechować łatwością wykonania. Nie są wymagane zgody właścicieli działek, na miejscu wykonania stoją jedynie dwa słupy z oświetleniem, które można ominąć.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 95 781,00 zł

Lokalizacja: 
ul. Korczoka, fragment od wjazdu na parking przylegający do bloku 514 (5 m od skrzyżowania) do chodnika prowadzącego od bloku 522 do ulicy Korczoka

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Po stronie drogi, na której znajdują się budynki Wolności 514 i 520. Około 46 metrów wzdłuż krawędzi jezdni oraz na głębokość 8 metrów od krawędzi jezdni.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3215/116, 3211/116, 1724/150, 2761/150, 2723/116

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy następujących budynków: Wolności 514, 516, 520, 524 oraz Janika 14, 16, 17.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Przyjąłem, że liczba mieszkańców klatki w bloku 4 piętrowym wynosi 30 osób, w takim przypadku liczba osób, które skorzystają na projekcie to 1200 (42 klatki w blokach 4 pętrowych czyli około 42 × 30 osób).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Parking publiczny, bez specjalnych zasad określających dostępność. Dysponentem parkingu pozostanie Gmina.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest poprawa komfortu życia mieszkańców bloków znajdujących się w niewielkiej odległości od miejsca realizacji. Jak wiadomo, w dzisiejszych czasach, w których liczba pojazdów niejednokrotnie przekracza liczbę mieszkań, wolne miejsce do parkowania staje się dobrem deficytowym. Gdzieś jednak parkować trzeba, co prowadzi do sytuacji, w których mieszkańcy są zmuszeni utrudniać sobie dostęp do pojazdów lub przestrzeni dla pieszych. Idealnym wyjściem z przedstawionej sytuacji byłoby utworzenie parkingu w okolicy posesji ze sporą liczbą samochodów, co spowodowałoby zmniejszenie ich zagęszczenia na parkingach przy blokach, a dzięki temu ułatwiało parkowanie pozostałym mieszkańcom. Dlatego też w przedstawionym projekcie proponuję utworzenie 17 miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Korczoka, na długości około 42m, na terenie gminnym w chwili obecnej nie wykorzystywanym do innych celów. Realizacja projektu podniesie komfort życia mieszkańców okolicznych bloków, a jednocześnie nie będzie miała negatywnych skutków estetycznych, gdyż powierzchnia terenów zielonych w okolicy inwestycji nie zostanie znacząco zmniejszona.

Uwagi przy ocenie: 
Autor w czasie konsultacji z jednostką oceniającą wniosek (MZDiII) oświadczył, że wycofuje wniosek.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa (utwardzenie) niedokończonego odcinka drogi dojazdowej od przepompowni do obiektu Orlik 2012, placu zabaw, siłowni „pod chmurką”, Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w Zabrzu – Maciejowie. Powierzchnia drogi wraz z zatoką parkingową wynosi 810 m². Inwestycja przeznaczona dla mieszkańców Zabrza korzystających z w/w obiektów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 367

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odbiór prac miał miejsce dnia 29 lipca 2019 r. Obiekt został przekazany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/26/18 ZBP 2018-ORLIK W MACIEJOWIE – KONTYNUACJA BUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ DO OBIEKTU ORLIK 2012 NA TERENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. KONDRATOWICZA W DZIELNICY MACIEJÓW

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 263 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 263 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 239 323,78 zł

Lokalizacja: 
Droga od przepompowni do obiektu sportowego Orlik 2012, placu zabaw i siłowni „pod chmurką”, Park Rodzinny przy ul. Kondratowicza w Zabrzu – Maciejowie

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
działka gminna nr 2935/94

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Maciejów we wszystkich grupach wiekowych, mieszkańcy pozostałych dzielnic korzystający z obiektu sportowego Orlik2012, placu zabaw, siłowni „pod chmurką” i Parku Rodzinnego.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Liczba osób korzystających z projektu: 3000 osób
– mieszkańcy Zabrza we wszystkich grupach wiekowych,
– przedszkolaki z Przedszkola nr 14 w Zabrzu – Maciejowie,
– uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu – Maciejowie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Z ogólnodostępnej drogi będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Zabrza bez żadnych ograniczeń. Przebieg realizacji projektu to: zaprojektowanie, wytyczenie, przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy drogi i nawierzchni z kostki betonowej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja 2016, wykonana będzie droga dojazdowa od ul. Kondratowicza do przepompowni. Pozostał do wykonania odcinek drogi wraz z zatoką parkingową o długości 120m i powierzchni całkowitej 810m². Obecnie nierówna powierzchnia pyli drobinami tłucznia, dlatego utwardzenie tej drogi płaską kostką betonową znacznie poprawi komfort spacerowiczów, zwłaszcza matek z małymi dziećmi i ułatwi dojazd w czasie organizowanych imprez na obiekcie sportowym oraz na terenie Parku Rodzinnego (turnieje sportowe, pikniki i festyny dla mieszkańców) – z tej drogi korzystają pojazdy uprzywilejowane służb ratowniczych, organizatorzy imprez, zaopatrzenie, wykonawcy oprawy muzycznej, mieszkańcy. Budowa wygodnej drogi dojazdowej wraz z zatoką parkingową zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowników i poprawi estetykę obiektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmować ma oczyszczenie zaniedbanego terenu, odkrycie i wyeksponowanie rosnących tam drzew, powstanie ścieżek, które będą łączyć się na środku, dochodząc do siłowni pod chmurką. Wzdłuż chodnika będą postawione ławki oraz kosze na śmieci, latarnie.
Wyeksponowanie unikatowych reliktów niemieckich baterii przeciwlotniczych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 191

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 280 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 280 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja:  ul. Wolności 65 – 67b

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1781/13

Zasięg oddziaływania projektu:
Ogólnodostępny o zasięgu dzielnicowym oraz ogólnopolskim.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2 tys. mieszkańców oraz parę tysięcy przyjezdnych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne 24h/dobę

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Promocja Miasta Zabrze.
Poprawa infrastruktury oraz wyglądu tej części dzielnicy, poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej oraz relaksacja.
Wydobycie unikatowych drzew spomiędzy samosiejek i krzaków.
Poprawienie bezpieczeństwa.
Wyeksponowanie w centralnej części skweru reliktów baterii przeciwlotniczej z okresu II wojny światowej, będących świadectwem rozwoju technik militarnych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
1) Budowa chodnika i parkingu przy ul. Szybowej 7a, b w Zabrzu.
2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Ziemskiej w Zabrzu

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 136

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odbiór końcowy miał miejsce dnia 9 sierpnia 2019 r. Obiekt przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/27/18 ZBP 2018-BUDOWA CHODNIKA I PARKINGU PRZY UL. SZYBOWEJ 7A, B W ZABRZU ORAZ BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. ZIEMSKIEJ

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 135 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 135 500,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 66 315,29 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
1) Skrzyżowanie ul. Szybowej 7a, b z ul. Szybową
2) ul. Ziemska

Zasięg oddziaływania projektu:
1) Mieszkańcy zyskują dodatkowe miejsca parkingowe.
2) Polepszenie bezpieczeństwa poruszających się osób wzdłuż ul. Ziemskiej – mieszkańcy aktualnie poruszają się ruchliwą jezdnią.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1) Mieszkańcy Osiedla – ok. 500 osób.
2) Mieszkańcy Osiedla

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa chodników, oświetlenia, parkingu (miejsc postojowych) i ogrodzenia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Poprawa dojazdu do posesji np. karetek, służb bezpieczeństwa, którym wjazd regularnie blokują mieszkańcy parkujący swoje samochody na drodze pożarowej.
2) Budowa chodnika poprawi bezpieczeństwo poruszających się tam osób.

Uwagi przy ocenie: 
Zakres realizacji wniosku zostanie dostosowany do kosztorysu inwestorskiego (który zostanie zlecony po zatwierdzeniu wniosku do realizacji po głosowaniu) i złożonych ofert na wykonanie robót budowlanych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada budowę boiska sportowego ogólnodostępnego przy ulicy Korczoka 98, przeznaczonego do gier zespołowych – głównie do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki o ogólnej powierzchni 1 200 m² z nawierzchnią z trawy syntetycznej na podbudowie piaskowej, piłkochwytami, bramkami, koszami i małą infrastrukturą.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 166

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 października 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/28/18 ZBP 2018-BUDOWA BOISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W ZABRZU

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 360 500,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 507 459,60 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Korczoka 98

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren Szkoły Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2329/107

Zasięg oddziaływania projektu:
Z boiska będą korzystać dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Zabrzu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu, jak również dzieci, młodzież i dorośli – mieszkańcy dzielnicy Zaborze. Na dzień dzisiejszy szkoła dysponuje jedynym boiskiem z asfaltową nawierzchnią, które nie jest bezpieczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
W godzinach porannych i dopołudniowych z boiska będą korzystali głównie uczniowie obu szkół (SP 17 i ZSO 14), w tym klas sportowych o profilu piłka nożna – ok. 450 uczniów. Boisko będzie również wykorzystane w czasie wakacji, ponieważ organizujemy gry i zabawy sportowe dla dzieci pozostających w mieście. W  godzinach popołudniowych dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy dzielnicy Zaborze – szacunkowo ok. 50 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada budowę boiska sportowego ogólnodostępnego głównie do piłki nożnej, o ogólnej powierzchni 1 200 m² z nawierzchnią z trawy syntetycznej na podbudowie piaskowej z liniami do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki. Montaż mobilnych słupów do piłki siatkowej. Obiekt wyposażony będzie w dwie bramki o wymiarach 5 m × 2 m, na których będą zamontowane kosze do koszykówki. Za bramkami od strony szkoły będą 4 piłkochwyty o wysokości 6 m. Zaplanowany jest demontaż starej i montaż nowej małej widowni (ok. 100 krzesełek oraz 2 koszy na śmieci). W projekcie wykorzystana zostanie obecna infrastruktura, a w niej wykonanie rowów drenarskich oraz obrzeża. Dysponentem obiektu będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
2. Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
4. Integracja środowiska lokalnego.
5. Organizacja rozgrywek, turniejów piłkarskich międzyszkolnych i międzydzielnicowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada utwardzenie powierzchni parkingu dla osób odwiedzających groby bliskich oraz uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych oraz w imprezach sportowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 27

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 138 985,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 138 985,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Ulica Rogoźnicka

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Działka usytuowana jest wzdłuż południowej strony ulicy Rogoźnickiej w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza (parking usytuowany jest w części południowo

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka o numerze 3167/195 własność Gmina Miejska Zabrze z wieczystym użytkowaniem.

Zasięg oddziaływania projektu:
Utwardzenie powierzchni parkingu przy boisku i cmentarzu umożliwi bezpieczne korzystanie z niego osobom uczestniczącym w imprezach sportowych organizowanych na boisku oraz osobom odwiedzającym groby bliskich oraz uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie realizowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Zabrzu na podstawie projektu budowlanego zgodnie z uprawnieniami wybranego wykonawcy. Projekt zakłada utwardzenie kostką brukową parkingu usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza w Pawłowie w części południowo – wschodniej działki o numerze 3167/195 przy ulicy Rogoźnickiej. W chwili obecnej dojazd do tego miejsca jest przygotowany i wybrukowany. Do utwardzenia pozostałby plac parkingowy o wymiarach 36,1 m × 12,5 m, tj. o powierzchni 451,25 metrów kwadratowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W chwili obecnej nawierzchnia parkingu zmienia się w zależności od warunków pogodowych. Jest to albo zakurzone dziurawe klepisko, albo w czasie deszczu lub roztopów grzęzawisko. Wybrukowanie sprawi, że nawierzchnia tego miejsca będzie stała. Samochody tam zaparkowane nie blokują przez to pasa drogowego ulicy Rogoźnickiej, co ma wpływ na bezpieczeństwo ludzi oraz nie powoduje utrudnień w ruchu. W miejscu tym są również formowane kondukty pogrzebowe, ponieważ znajduje się tam duża przesuwna brama wejściowa na cmentarz, poprawi to również estetykę miejsca.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zorganizowanie „Naturalnego Placu Zabaw” umożliwi pełniejsze obcowanie z naturą dla dzieci i dorosłych, będąc jednocześnie atrakcyjnym i wygodnym miejscem zabawy i relaksu. Projekt polega przede wszystkim na uzupełnieniu szaty roślinnej, urządzeniu oczka wodnego, postawieniu siedzisk i kilku instalacji o przeznaczeniu zabawowym / eksploracyjnym dla dzieci, przy wykorzystaniu istniejącego charakteru i ukształtowaniu działki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 723

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 października 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/29/18 ZBP 2018-NATURALNY PLAC ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 28 IM. JANOSCHA

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 115 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 123 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 123 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 155 145,71 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Niedziałkowskiego 35

Uszczegółowienie lokalizacji: 

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2871/503

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 28, rodzeństwo i pokrewieństwo. Dzieci wraz z opiekunami z dzielnicy Centrum Północ oraz najbliższej okolicy ale również z terenu całego miasta – dostępny w godzinach pracy, tj. 6:00 do 18:00.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 300 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Naturalny plac zabaw to miejsce nie tylko ekscytujące i zdrowe, ale przy zachowaniu odpowiednich zasad, również zupełnie bezpieczne. Umożliwi dzieciom dostęp do natury, pozwoli im rozwijać wyobraźnię i kreatywność, obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i uczestniczyć w przeobrażaniu miejsca zabaw. Naturalny plac zabaw zapewni rozwój percepcyjny poprzez oddziaływanie na wszystkie zmysły. Ogród może stać się miejscem organizacji warsztatów, przedstawień, uprawy roślin.
2. TEMAT PRZEWODNI
Inspiracją do stworzenia projektu naturalnego placu zabaw są przygody Misia i Tygryska oraz ich przyjaciół z bajek Janoscha.
3. FUNKCJE PLACU ZABAW
Podstawową funkcją naturalnego placu zabaw, jak każdego innego, jest rekreacja dzieci. Różnica polega jednak na tym, że miejsce to daje szanse nie tylko na rozwój fizyczny, ale także na rozwój kreatywności poprzez zabawy w role i wyobraźni poprzez tworzenie zabawek „z niczego”, a także edukację przyrodniczą poprzez obserwację zmian zachodzących w przyrodzie. Plac zabaw to również miejsce spotkań społeczności lokalnej, dlatego planujemy, aby powstała przestrzeń dedykowana rodzicom i dziadkom — ogród społeczny i stoły z ławami.
4. PODZIAŁ NA STREFY
Plac zabaw będzie podzielony na cztery strefy – LAS, ŁĄKĘ, POLE i OGRÓD. Każdej odpowiada jedn typ zabaw. Strefa LAS to zadrzewiona część terenu. Istniejąca roślinność zostanie wykorzystana do stworzenia zacisznej przestrzeni. Między drzewami i krzewami będzie się wiła „ścieżka bosych stóp”, wypełniona różnymi materiałami naturalnymi oraz mała „kuchnia błotna”, czyli miejsce do zabaw tematycznych. Strefa ŁĄKA to wolna, trawiasta przestrzeń, która pozwala na bieganie, zabawy w kręgu, grę w piłkę itp. Strefa POLE to piaszczysty teren (piaskownica), który pozwoli na zabawy konstrukcyjne. W tej części składowane są również luźne elementy, takie jak: kije bambusowe, deski, pieńki, które dzieci mogą dowolnie ustawiać i bawić się nimi na wiele sposobów. Strefa OGRÓD to wydzielone kwatery ogrodowe, na których mieszkańcy wraz z dziećmi będą mogli uprawiać warzywa, zioła lub kwiaty.
5. WYPOSAŻENIE
    5.1. Ukształtowanie terenu
         Teren placu zabaw jest płaski. Chcemy wprowadzić drobne modyfikacje w postaci niewielkiego pagórka, pokrytego roślinami łąkowymi. Pagórek służy do zjeżdżania na sankach, turlaniu i siedzeniu.
    5.2. Nawierzchnie
         Na naturalnym placu zabaw wprowadzamy tylko naturalne nawierzchnie — większość terenu pokryta jest trawą, POLE wysypane jest piaskiem. Jedyną nawierzchnią utwardzoną jest drewniany taras, który będzie pełnił rolę sceny, miejsca do siedzenia, gier planszowych itp. Zamiast tradycyjnej piaskownicy można wysypać wywrotkę piasku. Trawnik służy do biegania, gry w piłkę, urządzania pikników. Na placu będą dominowały elementy naturalne, takie jak kłody, głazy, piasek, wiklina, ścieżka bosych stóp, domki dla owadów. Niektóre elementy mogą służyć jako siedziska.
    5.3. Mała architektura
         Poza elementami naturalnymi na placu zabaw mogą pojawić się takie elementy jak: podniesione rabaty (do uprawy roślin), stoły i ławy (do jedzenia, grania w gry planszowe, urządzanie warsztatów, rysowania), drewniany podest (do siedzenia, do występów) oraz kuchnia błotna (blat z garnkami, łyżkami, miseczkami połączony z „magazynem natury”, czyli miejscem do przechowywania szyszek, kasztanów, kamieni itp.).
    5.4. Roślinność
         W projekcie wykorzystano głównie istniejące drzewa i krzewy. W strefie zaplanowano powstanie ogrodu społecznego, gdzie będą uprawiane warzywa i zioła. Proponujemy również kilka gatunków drzew, krzewów i bylin dopełniających zagospodarowanie placu naturalnego placu zabaw.
         Proponowane drzewa to gatunki o ozdobnych owocach — rajska jabłoń i jarząb pospolity. Proponujemy również wprowadzenie tzw. motylego krzewu — budlei, którego kwiatostany przyciągają niezliczone ilości tych owoców.
         Byliny stworzą zielone tło dla przedstawień na podeście. Zielona przesłona z traw ozdobnych będzie ponadto stanowić doskonały materiał do zabawy (źdźbła traw, kwiatostany).
    5.5. Rzeźby i inne elementy
Plac zabaw inspirowany jest przygodami Misia i Tygryska, dlatego na całym terenie znajda się niewielkich rozmiarów rzeźby przedstawiające postaci z bajek Janoscha, ukryte między roślinnością, w wiklinowym szałasie. Na tej bazie będzie można tworzyć bardziej rozbudowane gry i zabawy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Naturalny plac zabaw to miejsce gdzie dzieci nawiązują kontakt z przyrodą, które działa na zmysły, pobudza wyobraźnię i kreatywność, zaspokaja dziecięcą ciekawość, sprzyja rozwojowi fizycznemu. To miejsce przeznaczone do zabawy, w którym wykorzystuje się naturalne ukształtowanie terenu, lokalną roślinność, stosuje naturalne materiały. Naturalne place place zabaw stanowią świetną alternatywę dla zalewającego nas plastiku, betonu i metalu. Dodatkowo nadając nazwę Plac Zabaw im. Janoscha – honorowego obywatela miasta Zabrze przedszkole zyska na swojej atrakcyjności, poprawi jego estetykę i wizerunek w środowisku lokalnym oraz jakość pracy placówki. Lepsze warunki edukacyjne dla najmłodszych. Bezpieczne miejsce zabaw i rekreacji. Integracja społeczna.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozbudowanie bazy rekreacyjno – sportowej dla aktywnego wypoczynku w Mikulczycach przy ul. Parkowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 259

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 249 744,12 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 249 990,12 zł

Wartość projektu do głosowania: 249 990,12 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Parkowa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka gminna

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt został opracowany w celu odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców Dzielnicy. Zadaniem projektu jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dzielnicy Mikulczyce i miasta swobodnego dostępu do atrakcyjnych oraz bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. Połączenie siłowni pod chmurką z placem zabaw zapewnić ma opiekunom młodych mieszkańców aktywne spędzanie czasu i dbałości o kulturę fizyczną, podczas korzystania ich podopiecznych z atrakcyjnego placu zabaw. To jeden z elementów tworzonego Parku Aktywności Rodzinnej. Z siłowni pod chmurką i ścieżek parkowych będą mogli korzystać miłośnicy biegania i ćwiczeń na wolnym powietrzy. Zaspokoi to potrzeby najmłodszych jak również starszych mieszkańców.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo przewiduje się, że po uwzględnieniu warunków pogodowych z siłowni pod chmurką i placu zabaw po realizacji projektu, będzie mogło korzystać około 800 do 1 000 osób w skali miesiąca.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po wykonaniu projektu projektu siłownia pod chmurką i plac zabaw będą ogólnie dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców dzielnicy i Zabrza w ramach tworzonego projektu pt „Mikulczycki Park Aktywności Rodzinnej”. Jako dysponenta efektu realizacji tego projektu tj. bazy zabawowo – ruchowej proponujemy Wydział IK UM w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
⇒ Stworzenie w mikulczyckim parku miejsc integracji dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez aktywny wypoczynek wśród miejskiej zieleni.
⇒ Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.
⇒ Możliwość kreatywnego spędzania wolnego czasu i propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową.
⇒ Profilaktyka związana z chorobami układu krążenia.
⇒ Poprawa wizerunku dzielnicy.
⇒ Zwiększenie atrakcyjności sportowej dzielnicy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy wyposażenia terenów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w urządzenia sprawnościowe, elementy małej architektury i ogrodzenia. Urządzenia posiadają odpowiednie atesty i przeznaczone są dla adresatów jak wyżej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 597

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono wykonywanie i odebrano przedmiot zadania. Obiekty zostały oddane do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/30/18 ZBP 2018-PLAN MODERNIZACJI TERENU PRZY PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 9, 12, 23, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 ORAZ PARKU IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI – "PROJEKT NA 5-KĘ!"

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 196 464,38 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 321 280,68 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
1. Przedszkole nr 9, ul. Matejki 64
2. Przedszkole nr 12, ul. św. Urbana 2b
3. Przedszkole nr 23, ul. Ślęczka 9
4. Szkoła Podstawowa nr 15 im. ks. Jana Dzierżonia, ul. Czołgistów 1
5. Park im. Tadeusza Kościuszki pomiędzy ul. Wolności a ul. Pawliczka

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1. Niezagospodarowana przestrzeń ogrodu przedszkolnego przy ulicy Matejki 64.
2. Niezagospodarowana część gruntu dzierżawionego od strony Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Anny w Zabrzu, aktualnie plac zabaw dla dzieci (ul. św. Urbana 4)
3. Niezagospodarowana część ogrodu przedszkolnego przy ulicy Ślęczka 9
4. Tereny rekreacyjne Szkoły Podstawowej Nr 15 im. księdza Jana Dzierżonia, ul. Czołgistów 1
5. W jednym z niezadrzewionych miejsc w parku. Najprawdopodobniej najlepsze w tym celu byłyby powierzchnie trawiaste po północnej stronie Domu Harcerza (ul. Wolności 350a).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. 1335/55 i 1605/55
2. 2334/24
3. 3870/122
4. 5737/129
5. 4824/2

Zasięg oddziaływania projektu:
1. Dzieci z najbliższej okolicy, tj. min. z ulic: Matejki, Struga, Czogały, Jaskółczej uczęszczają wraz z rodzeństwem i rodzicami / prawnymi opiekunkami. Zabawy ruchowe są charakterystyczną formą działalności dzieci w wieku przedszkolnym. Odpowiadają najbardziej ich potrzebom, zainteresowaniom i rozwijają ogólną sprawność fizyczną. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie oraz dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Zabawy ruchowe są przygotowaniem dziecka do społecznego współdziałania w grupie, kształtują prawidłowe nawyki, dyscyplinę, a także pozytywne cech charakteru.
2. Dzieci, rodzice, opiekunowie prawni, dziadkowie — ulice św. Urbana, P. Pośpiecha, Broniewskiego, 3-go Maja, Opolska, Sienkiewicza, W. Walewskiego, Reymonta, de Gaulle’a, Buchenwaldczyków, Klonowa. Przede wszystkim dzieci z tej okolicy uczęszczają do Przedszkola nr 12. Zgodnie z potrzebami psychofizycznymi oraz wymogami podstawy programowej muszą i powinny one codziennie spędzać czas na świeżym powietrzu. Wspólna zabawa, integracja z rówieśnikami, rozwój sprawności fizycznej dzięki możliwości korzystania z kreatywnych urządzeń ogólnorozwojowych w ogrodzie przedszkolnym, będzie czynnikiem mobilizującym do podejmowania wybranych przez nich działań.
3. Dzieci z ulic wokół przedszkola, tj. Ślęczka, Klonowej, Reymonta, Wyczółkowskiego. W wieku dziecięcym aktywność fizyczna jest ważnym czynnikiem determinującym wszechstronny rozwój organizmu i kształtującym prawidłową postawę ciała, przyczynia się do wyrabiania podstawowych cech motorycznych, zwłaszcza zwinności, zręczności, szybkości i siły oraz umożliwia uczenie się wielu umiejętności niezbędnych w dalszym życiu.
4. Minisiłownia zewnętrzna oraz elementy małej architektury usytuowane na ocienionym terenie zielonym przy SP15 będą uzupełnieniem placu zabaw jako strefa sportu dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów czyli mieszkańców pobliskich osiedli i wielu osób odwiedzających Park Powstańców Śląskich. Uzupełnienie 100 m ogrodzenia pozwoli na pełne wykończenie ogrodzenia szkoły.
5. Mieszkańcy ul. Pawliczka, Wolności, Końcowej, nowych bloków przy ul. Majnusza, wieżowców przy ul. Monte Cassino, dzieci korzystające z zajęć w Domu Harcerza, mieszkańcy ul. Morawskiego, Wawelskiej, Broniewskiego, św. Floriana. W okolicy mieszka wiele rodzin z dziećmi. O każdej porze dnia w Parku Kościuszki można spotkać rodziców i dziadków spacerujących z dziećmi. Nowoczesne urządzenia zabawowe w okolicy Domu Harcerza z pewnością cieszyłyby się ogromną popularnością zarówno wśród dzieci, jak i ich opiekunów.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1. Około 100 osób dziennie.
2. Około 100 osób dziennie.
3. Około 100 osób dziennie.
4. Około 100 osób dziennie.
5. Około 100 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekt realizacji naszego projektu byłby dostępny dla wszystkich dzieci w przedszkolach i szkole oraz odwiedzających Park im. Tadeusza Kościuszki. Główne przeznaczenie urządzeń zabawowych ukierunkowane jest na grupę wiekową 1 – 18 lat wraz z opiekunami. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu przez firmę zewnętrzną, a następnie wykonanie przez nią inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie dzieciom ciekawego, czystego i bezpiecznego miejsca do zabawy.
Integracja społeczna dzieci i mieszkańców okolicy.
Wyjście na przeciw zapotrzebowaniu na podobną inwestycję w naszej dzielnicy.
Wspieranie rozwoju dzieci poprzez kreatywną zabawę na świeżym powietrzu.
Ćwiczenia i zabawy na świeżym powietrzu doskonale wpływają na poprawę krążenia krwi, koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej. Zabawy na urządzeniach kolorowych i bezpiecznych sprzyjają integracji międzypokoleniowej oraz umożliwiają wspólne spędzanie czasu wolnego w bezpiecznym, estetycznym i przyjaznym otoczeniu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Zabrzu. Obejmuje on pokrycie nawierzchni trawą, piaskiem oraz wyposażenie w urządzenia edukacyjno – zabawowe stymulujące działania sensoryczne oraz rozwijające sprawność i aktywność ruchową dzieci w celu stworzenia miejsca służącego bezpiecznej zabawie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 486

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 287,35 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 144 287,35 zł

Wartość projektu do głosowania: 144 287,35 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Filipiny Płaskowickiej 3

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4009/315

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt jest efektem rozmów rodziców oraz kadry przedszkola. Dyskusje miały na celu podwyższenie stanu bezpieczeństwa oraz wykreowanie przestrzeni pomocnej w zdrowym rozwoju dzieci.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość uczestników przewidziana w planie pracy przedszkola. Obecnie około 120 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Będzie to służyło zwiększeniu bezpieczeństwa oraz podniesieniu jakości pracy placówki przedszkolnej, zagwarantuje miejsce bezpiecznej zabawy i sportowego rozwoju. Będzie to miejsce, które umożliwi w sposób aktywny promocję zdrowego stylu życia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stworzenie bezpiecznego miejsca do zabawy dla dzieci. Obiekt zapewni rozrywkę dzieciom, pozwoli na zwiększenie aktywności fizycznej najmłodszych. Wpłynie na rozwój warunków psychoruchowych oraz społecznych dzieci poprzez umożliwienie zabawy na urozmaiconych urządzeniach. Poprawi również wizerunek przedszkola i upiększy przestrzeń Zabrza – Zaborza.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie przestrzeni zabawowej obejmującej urządzenia zabawowe i rozwijające aktywność ruchową. Wykorzystana zostanie istniejąca przestrzeń posiadająca ławeczki, kosze na śmieci i alejki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 32

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 20 sierpnia 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót. Wynik odbioru robót jest pozytywny. Tym samym zakończono realizację zadania i oddano powstały obiekt do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 sierpnia 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/31/18 ZBP 2018-ROZBUDOWA PLACU ZABAW ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA SKRZYŻOWANIU ULIC JAŚMINOWEJ I GAWRONA

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 65 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 75 600,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 75 600,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 77 728,94 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ulic Jaśminowej i Gawrona

Uszczegółowienie lokalizacji: Plac zabaw

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1863/87

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmuje zarówno dzieci młodsze jak i młodzież szkolną. Przewidziano dla nich urządzenia będące połączeniem zabawy i rozwijania aktywności ruchowej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Makoszów oraz odwiedzający ich mieszkańcy Zabrza (ok. 500 osób).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw będzie ogólnodostępny. Opiekę nad rozbudowanym obiektem będzie, jak do tej pory, sprawował Wydział Infrastruktury Komunalnej. Miejsce modernizacji jest przygotowane i wyposażone w ławki oraz kosze na śmieci. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i wyborze wykonawcy zostanie przygotowane bezpieczne podłoże piaskowe i nastąpi montaż urządzeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
⇒ poprawa aktywności ruchowej dzieci i młodzieży,
⇒ poprawa wizerunku dzielnicy,
⇒ stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej,
⇒ stworzenie miejsca odpoczynku dla rodzin z dziećmi.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt służy wszystkim mieszkańcom Zabrza, którym w sytuacjach kryzysowych pomagają druhowie OSP. Główna korzyść z realizacji projektu to oszczędność energii, a co za tym idzie zwiększenie dbałości o środowisko naturalne.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 234

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 22 października 2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania i przekazano do użytkowania.

Informacja wg stanu na 31 października 2018 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/32/18 ZBP 2018-TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI REVITAMED I REMIZY OSP MAKOSZOWY, UL. DALEKA 1

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 75 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 64 800,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 64 800,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 86 333,61 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Daleka 1

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
916/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Makoszowy i Miasto Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnicy oraz okolicznościowo mieszkańcy Zabrza – ok. 4 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt jest użytkowany przez mieszkańców dzielnicy, pacjentów i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. Po opracowaniu dokumentacji projektowej nastąpi wybór wykonawcy oraz przystąpienie do realizacji prac objętych wnioskiem.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Aktywizacja społeczności lokalnej do uczestnictwa w życiu społecznym;
2. Przeciwdziałanie degradacji budynku;
3. Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalno – szkoleniowo – edukacyjnej i ochrony zdrowia mieszkańców;
4. Oszczędność energii i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku.

Uwagi przy ocenie: 
Zrezygnowano z wykonania drenażu opaskowego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa piaskownicy o wymiarach 3m x 3m pomiędzy blokiem Olchowa 10, Korczoka 90, Kalinowa

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 5

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 3 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 3 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ zdrowie
⇒ zieleń miejska

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3468/65, 3470/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Ulica Olchowa, Korczoka 70, Kalinowa

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci około 100 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Urząd Miasta Zabrze

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dużo dzieci mieszka w bloku Olchowa, Kalinowa, Korczoka

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaż monitoringu wizyjnego na dzielnicy Zaborze Północ 10 kamer

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo mieszkańców

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zaborze Północ

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnicy

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Urząd Miasta Zabrze Wydział Zarządzania Kryzysowego

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Bezpieczeństwo

Uwagi przy ocenie: 
Weryfikacja kosztorysu (koszt: 325 tys. zł) przekracza kwotę dostępną dla dzielnicy Zaborze Północ (projekt zgłoszony jako roczny może mieć wartość do 250 tys. zł).
Brak uszczegółowienia lokalizacji.
Brak poprawy wniosku ze strony autora.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa chodnika oraz infrastruktury towarzyszącej (ławki, kosz na śmieci, latarnie) przy łączniku drogowym obok Biedronki na Helence

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 29

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 63 050,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 63 050,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
Łącznik drogowy pomiędzy ul. Wawrzyńskiej a ul. Jordana

Uszczegółowienie lokalizacji: (obok Biedronki)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki: 1938/53

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich mieszkańców dzielnicy Helenka, który codziennie pokonują tą drogę na zakupy, do pracy, szkoły itp.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji jest określona na ok. 500 osób dziennie, czyli w skali miesiąca to ok. 15000 osób. Beneficjentami będą w większości przypadków osoby robiące zakupy w sklepie Biedronka i udające się w kierunku biura wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto osoby podążające do lub z domów (głównie z ul. Wawrzyńskiej).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem projektu będzie Miasto Zabrze. Chodnik powinien być ogólnodostępny dla przechodniów. Projekt powinien być zrealizowany z największą starannością. Chodnik winien być wybrukowany z kostki o grubości 8 mm, a jego długość to ok. 70m (rozpoczynając od ul. Wawrzyńskiej, aż do wysokości domu przy ul. Jordana 53a). Wzdłuż chodnika przewiduje się zamontowanie dwóch lamp solarnych typu bartek oraz dwie ławki z oparciem i jeden kosz na śmieci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem do osiągnięcia po realizacji projektu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na łączniku drogowym między ul. Jordana a ul. Wawrzyńską. Ponadto przewiduje się poprawę estetyki tego terenu i poprawę jego dostępności zwłaszcza dla najmłodszych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie monitoringu obiektu szkoły oraz wyposażenie salki komputerowej dla potrzeb edukacyjnych SP 16.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 11

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 140 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ telekomunikacja

Lokalizacja:  Lompy 78

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu jest to cała dzielnica Zaborze – Południe. Służyć będzie wszystkim uczniom SP 16.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z salki komputerowej będzie mogło korzystać ok. 300 uczniów szkoły SP 16 w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem efektów realizacji projektu będzie p. Dyrektor SP 16. Dostęp do salki komputerowej będzie w czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych w czasie trwania kursów np. dla osób starszych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zastosowanie monitoringu to podwyższenie poziomu bezpieczeństwa oraz zapobieganie potencjalnym aktom wandalizmu w szkole i na obiektach sportowych. Salka komputerowa podniesie poziom edukacji oraz umożliwi szkolenie osób starszych i nie mających dostępu do komputera.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Boisko do siatkówki plażowej, usytuowane przy Szkole Podstawowej SP16, tworzące kolejny element kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 6

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono wykonanie i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/33/18 ZBP 2018-BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ DLA SP 16

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 45 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 58 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 58 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 140 409,17 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  Ulica Lompy 78

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg terytorialny projektu to cała dzielnica Zaborze – Południe, ze względu na usytuowanie projektu oraz potencjalni mieszkańcy innych dzielnic odwiedzających SP 16 korzystając np. z basenu lub orlika.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Boisko do siatkówki plażowej jest przeznaczone dla wszystkich chcących korzystać z tej formy uprawiania sportu. Na boisku mogą być prowadzone zajęcia, organizowane zawody. Z boiska szacunkowo będzie korzystać 30-40 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem boiska do siatkówki plażowej będzie Pan Dyrektor SP nr 16. Teren szkoły jest ogólnodostępny dlatego możliwość korzystania z boiska nie będzie niczym ograniczona.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Propagowanie sportu jako formy spędzania wolnego czasu. Zastąpienie społeczeństwu telewizora i komputera aktywną formą wypoczynku. Dalsza rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy SP 16.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Siłownia na otwartym powietrzu, usytuowana przy Szkole Podstawowej SP 16 tworząca kolejny element kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 280

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 maja 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/34/18 ZBP 2018-SIŁOWNIA POD CHMURKĄ DLA SP 16

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 95 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 82 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 82 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 82 025,71 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  Ulica Lompy 78

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg terytorialny projektu to cała dzielnica Zaborze – Południe ze względu na usytuowanie projektu oraz potencjalni użytkownicy innych dzielnic odwiedzający SP 16 na przykład korzystając z basenu lub orlika.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Efekty realizacji projektu przeznaczone są dla wszystkich chętnych korzystać z tej formy uprawiania sportu. Są to uczniowie, rodzice, dziadkowie. Ze względu na dostępność i popularność, z siłowni może korzystać rotacyjnie ok. 60 – 80 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem efektów realizacji projektu będzie Pan Dyrektor SP nr 16. Teren szkoły jest ogólnodostępny dlatego możliwość korzystania z siłowni nie będzie niczym ograniczona.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Propagowanie sportu jako formy spędzania wolnego czasu. Zastąpienie społeczeństwu telewizora i komputera aktywną formą wypoczynku. Dalsza rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy SP 16.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje budowę osiedlowych placów zabaw w dwóch lokalizacjach.
Plac nr 1 – o bezpiecznej bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej, wyposażony w urządzenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i dla dzieci w wieku szkolnym, ciągi komunikacyjne, ławki, kosze na śmieci wraz z ogrodzeniem.
Plac nr 2 – o bezpiecznej nawierzchni piaskowej, wyposażony w urządzenia sprawnościowe oraz kreatywną strefę gier terenowych dla młodzieży i dorosłych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 348

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 298 608,07 zł

Wartość projektu do głosowania: 298 608,07 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Plac nr 1: ul. Stefana Czarnieckiego / ul. Stanisława Żółkiewskiego / ul. Aleksandra Fredry
Plac nr 2: ul. Stefana Czarnieckiego / ul. Konstantego Damrota

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Lokalizacja placu nr 1: 4576/82; 4566/82; Lokalizacja placu nr 2: 4524/73; 4521/73; 4432/73

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewiduje się zasięg oddziaływania projektu dla ulic:
— Józefa Piłsudskiego,
— Stanisława Żółkiewskiego,
— Stefana Czarnieckiego,
— Konstantego Damrota,
— Aleksandra Fredry,
— Jana Rymarkiewicza,
— Chłopska,
— Armii Krajowej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Potencjalni użytkownicy:
— dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zamieszkałe w dzielnicy Centrum Południe,
— uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 38,
— dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 11 przy ul. Aleksandra Fredry.
Przewiduje się liczbę użytkowników:
— 1 000 osób miesięcznie — w dniach miesięcy ciepłych i suchych,
— 500 osób miesięcznie — w dniach miesięcy o niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw nr 1 oraz plac zabaw nr 2 będą obiektami ogólnodostępnymi całodobowo. Odpowiedzialność za oba obiekty obejmie dyrektor ZSS 38 w Zabrzu w godzinach funkcjonowania szkoły. Przebieg realizacji inwestycji:
— wykonanie projektu,
— roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
— roboty ziemne,
— podbudowy i nawierzchnie,
— montaż urządzeń zabawowych, sprawnościowych, stołów do gier,
— montaż / malowanie stref gier terenowych,
— montaż urządzeń małej architektury,
— roboty wykończeniowe, zieleń,
— nasadzenia zieleni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Aktywizacja rekreacyjno – edukacyjna dzieci w wieku szkolnym, uczniów szkoły i młodzieży dzielnicy i okolic oraz ich rodziców i opiekunów, aktywne spędzanie czasu wolnego, integracja środowiska lokalnego i rodzinnego. Budowa placów zabaw pozwoli na zaspokojenie potrzeb wszystkich grup wiekowych mieszkańców dzielnicy oraz uczniów szkoły, dla których każda forma aktywności ruchowej, zabawy jest istotnym elementem rozwoju psychoruchowego. Zagospodarowanie zdegradowanego terenu stanowiącego miejsce dla rodzinnej rekreacji pozwoli na rodzinne, aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców. Pięknie położony teren wśród drzew po zagospodarowaniu, może stanowić ciekawe i kreatywne miejsce w naszym mieście. Na obszarze oddziaływania projektu brakuje bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci, jedyny plac zabaw w okolicy znajduje się na terenie szkoły, a dostęp do niego jest ograniczony w trakcie trwania roku szkolnego. Szkoła nie dysonuje boiskiem sportowym i takie zagospodarowanie terenu umożliwi poszerzenie możliwości realizacji zadań edukacyjnych na otwartej przestrzeni, co korzystnie wpływa na rozwój zmysłów, kontrolowanie emocji itp. u dzieci.

Uwagi przy ocenie: 
W związku z wyceną dokonaną przez wydział dokonujący oceny prawno – finansowej (wartość projektu 298 608,07 zł) za zgodą autorki projekt przeniesiono do kategorii projektów dwuletnich.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie 50 miejsc postojowych między blokami przy ulicach Prusa — Wawrzyńskiej — Witkacego (działki nr 704/53, 707/53) wraz z postawieniem oświetlenia.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 45

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 247 200,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 242 700,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 242 700,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: parking ― miejsca postojowe

Lokalizacja: 
ul. Wawrzyńskiej 24 – 26; ul. Prusa 46 – 48; ul. Prusa 50 – 54; ul. Witkacego 41 – 43

Uszczegółowienie lokalizacji: Działki nr: 704/53, 707/53

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
j.w.

Zasięg oddziaływania projektu:
Miejsca parkingowe dla mieszkańców budynków przy ul. Wawrzyńskiej 24 – 26; ul. Prusa 46 – 48; ul. Prusa 50 – 54; ul. Witkacego 41 – 43.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z projektu będą miały możliwość korzystać równocześnie około 200 – 250 mieszkańców z sąsiednich bloków (użytkowników pojazdów) oraz przyjezdni.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Sfinalizowany projekt rozwiąże problemy w zakresie parkowania pojazdów okolicznych bloków oraz poruszania się pieszych — bezpieczeństwo dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Realizacja projektu składa się na wykonanie niezbędnej dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami, wycena inwestycji, wybór wykonawcy, realizacji inwestycji oraz końcowego oddania do użytkowania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— zmniejszenie deficytu liczby miejsc parkingowych na terenie objętych inwestycją;
— poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg, w tym dzieci udających się do szkoły;
— zmniejszenie napięć społecznych wywołanych brakiem miejsc parkingowych, co uciążliwe jest wieczorem oraz w okresie „studenckim” (październik – czerwiec);
— poprawa estetyki wizerunku osiedla;
— poprawa komfortu życia;
— zmniejszenie kosztów obsługi terenów zielonych;
— zmniejszenie barier architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Uwagi przy ocenie: 
Ograniczenia zakresu rzeczowego projektu:
a. Teren proponowany do budowy parkingu obejmuje obszar ok. 900 – 1 000 m²
b. Ograniczenia wynikające z prawa budowlanego wymuszają zachowanie minimalnej odległości wydzielonych miejsc postojowych od okien w budynkach mieszkalnych, która wynosi 10 metrów.
c. Na terenie rosną drzewa. Uzyskanie zezwolenia na wycinkę może stanowić problem, ponieważ drzewa wyglądają na zdrowe i nie zagrażają bezpieczeństwu. Ponadto są cenne z punktu widzenia środowiskowego i estetyki otoczenia.
d. W rejonie przyległym do budynku ul. L. Wawrzyńskiej 28, 30 występuje obniżenie terenu – skarpa.
e. Wydeptana ścieżka (skos) wyznacza granice obszaru.
f. Dojazd do parkingu od ul. Prusa wyeliminuje 2 – 3 miejsca wykorzystywane obecnie do parkowania. Należy w projekcie uwzględnić nową lokalizację punktów dla pojemników na odpady komunalne (zaprojektować wydzielenie i utwardzenie terenu dla pojemników na odpady).
Podsumowując powyższe okoliczności wydaje się, że liczba możliwych do zbudowania miejsc postojowych na pewno będzie mniejsza od podanej we wniosku liczby 50 szt. Realnym wydaje się 25 – 30 miejsc możliwych do wybudowania.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Remont sanitariatów chłopców na poziomie 0 w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu.
Przygotowanie dokumentacji, podłączenie urządzeń sanitarnych, wykonanie wszystkich instalacji (wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej).
Głównym celem jest generalny remont ― przebudowa toalet dla dzieci.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 054

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 203 525,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Jordana 7

Uszczegółowienie lokalizacji: 931/7, 932/7, 933/7, 934/7

Zasięg oddziaływania projektu:
Z wyremontowanych łazienek będą korzystać na co dzień uczniowie, rodzice i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 31 w Zabrzu, których liczba stale rośnie. Natomiast projekt obejmuje swoim zasięgiem większe grono odbiorców, są to również uczniowie innych szkół i przedszkoli podczas podczas odbywających się w szkole konkursów, turniejów sportowych, dni otwartych, zajęć pozalekcyjnych, zajęć prowadzonych przez szkołę języków obcych. Z toalet korzystają również mieszkańcy osiedla podczas organizowanych co roku imprez środowiskowych, wyborów prowadzonych w umiejscowionym tutaj lokalu wyborczym, czy spotkań wspólnot mieszkaniowych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkową liczbę osób korzystających z projektu wyliczono na podstawie ilości uczniów uczęszczających do szkoły tj. ok. 430 dzieci w wieku od 6 – 14 lat, ich rodziców, pracowników szkoły. Należy doliczyć do tego również dzieci i dorosłych korzystające z toalet podczas festynów, konkursów, dni otwartych, zajęć pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły, jak również mieszkańców uczestniczących w licznych okazjonalnych spotkaniach i imprezach środowiskowych. W związku z powyższym szacunkową liczbę osób korzystających z projektu określamy na nie mniej niż 1 500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Szkoła pełni funkcję edukacyjną dla ściśle określonej grupy mieszkańców Zabrza, która jednak każdego roku się zmienia, na przestrzeni kilku lat z projektu będzie stale korzystać naprawdę duża rzesza mieszkańców dzielnicy i miasta. Szkoła pełni też inne funkcje przez co jest miejscem otwartym również dla dużej grupy mieszkańców Zabrza na co dzień z nią nie związanych. Odbywają się tu licznie zajęcia popołudniowe, od kilku lat współpracujemy ze szkołą języków obcych, która prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Z toalet korzystają również mieszkańcy dzielnicy podczas organizowanych co roku imprez środowiskowych, turniejów sportowych, konkursów, dni otwartych, a także osoby korzystające z wynajmu hali sportowej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem jest poprawa warunków sanitarnych w obiekcie, co sprzyja kształtowaniu podstaw higienicznych wśród dzieci i dorosłych. Korzystnie wpłynie na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci, gdyż zaniedbane sanitariaty często są przyczyną stresu u dzieci, a nawet fobii szkolnych. Realizacja projektu zapewni dzieciom możliwości korzystania z wyremontowanych, spełniających wymagane normy łazienek. Remont łazienek poprawi komfort osób korzystających z różnych form działalności placówki, pozytywnie wpłynie na jej ofertę i poprawę jakości funkcjonowania szkoły.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu sztuczna trawa na terenie obecnego „dzikiego boiska” w Mikulczycach wraz z infrastrukturą około boiskową.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 710

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 sierpnia 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/35/18 ZBP 2018-BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO W MIKULCZYCACH O WYM. 25M נ50M ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 329 522,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 468 235,22 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Park przy ulicy Gabrieli Zapolskiej

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren obecnego „dzikiego boiska” bliżej torów kolejowych

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
działka nr 3970/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie terenu oraz budowa boiska piłkarskiego ogólnodostępnego. Boisko to byłoby wykorzystywane przez dzieci, młodzież oraz dorosłych co przyczyni się do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego. Realizując powyższą inwestycję proponujemy bezpłatny dostęp do odpowiedniego obiektu sportowego. Miejsce to byłoby doskonałą alternatywą do spędzania wolnego czasu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Beneficjentami obiektu będą dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący dzielnicę. W zależności od pogody oraz pory roku szacunkowo ok. 80 – 100 osób dziennie. Podczas wakacji oraz organizacji rozgrywek i turniejów ilość może być większa.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem obiektu proponujemy miasto Zabrze, które jest właścicielem terenu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem jest stworzenie alternatywnego miejsca spędzania wolnego czasu, co w dobie rozszerzającej się patologii społecznej i spędzania wielu godzin przy komputerze jest to niezwykle cenna inicjatywa. Powstałby również ciąg: siłownia, plac zabaw oraz planowane boisko.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie terenów znajdujących się wokół Przedszkola nr 7 i Przedszkola nr 25 w dzielnicy Centrum Północ nowoczesnym sprzętem terenowym służącym do zabaw dzieciom nie tylko uczęszczającym do naszych przedszkoli.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 198

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 313 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 313 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport

Lokalizacja: 
Przedszkole nr 7 ul. Wolności 215a
Przedszkole nr 25 ul. Cieszyńska 33

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Przedszkole nr 7 2595/80
Przedszkole nr 25 2639/41; 3666/42

Zasięg oddziaływania projektu:
Urządzenia dostępne byłyby dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i ich rodzin oraz dla dzieci mieszkających w okolicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
400

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Place zabaw usytuowane byłyby na terenach administrowanych przez wymienione przedszkola. Dostęp do placów zabaw w godzinach popołudniowych mieliby także najmłodsi mieszkańcy naszego miasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Atrakcyjne zagospodarowanie terenu wokół placówek edukacyjnych
2. Zabawy na urządzeniach terenowych sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dzieci
3. Osiedle i dzielnica zyskują na atrakcyjności

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie placów zabaw przy Przedszkolu nr 6, Przedszkolu nr 38 w Zabrzu oraz budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 33 w Zabrzu ― stworzenie funkcjonalnych i  bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci z przedszkoli, szkoły i osiedla. Projekt przewiduje zakup i montaż urzędzeń rekreacyjno-zabawowych trwale związanych z odpowiednio przygotowanym gruntem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 605

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono wykonywanie i odebrano przedmiot zadania. Obiekty zostały oddane do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 października 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/36/18 ZBP 2018-MALI AKTYWNI – PLACE ZABAW PRZY P6, P38 I SP33

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 491 586,72 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 498 794,93 zł

Wartość projektu do głosowania: 498 794,93 zł

Faktyczny koszt projektu: 576 622,74 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  1. Jordana 59,
2. Zamenhofa 4a,
3. Zamenhofa 56

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. Działka nr 1964/53,
2. Działka nr 1377/67, 272/11, 1902/260,
3. Działka nr 1909/260

Zasięg oddziaływania projektu:
— dzieci uczęszczające do placówek oświatowych, o których mowa w projekcie,
— dzieci z osiedla Helenka i ich opiekunowie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
— 300 dzieci w wieku przedszkolnym,
— 250 dzieci w wieku szkolnym.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
— z placów zabaw będą korzystały dzieci zapisane do placówek oświatowych, o których mowa w projekcie w ciągu całego dnia pobytu, w zależności od potrzeb,
— w godzinach popołudniowych place zabaw będą udostępnione dla pozostałych dzieci z osiedla i ich opiekunów, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie. Proponowani dysponenci: Szkoła Podstawowa nr 33, Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 38 w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa oraz wyposażenie placów zabaw w nowe urządzenia urozmaici pobyt dzieci w placówkach oświatowych w dzielnicy Helenka, czyniąc je miejscem przyjaznym, nowoczesnym i atrakcyjnym. Miejsca te będą służyły rozwojowi aktywności fizycznej co będzie stanowiło ważny element wpływający na ich ogólny prawidłowy rozwój. Ponadto wspólne zabawy będą uczyły współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Bezpiecznie i odpowiednio wyposażone place zabaw będą ciekawą propozycją na spędzanie wolnego czasu nie tylko dla dzieci objętych edukacją, ale również dla pozostałych mieszkańców osiedla.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Ogólnodostępna mała sala gimnastyczna dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu ma za zadanie integrację różnych grup wiekowych i sportowych. Usytuowanie małej sali gimnastycznej na granicy 3 dzielnic (Helenka, Grzybowice, Mikulczyce) pozwoli korzystać z niej szerokiej grupie osób. Okolica jest dobrze skomunikowana z innymi dzielnicami.
Bliska lokalizacja szkół pozwoli na lepszą integrację młodzieży.
Po przeprowadzaniu ankiet wśród rodziców i dzieci stwierdza się, że występuje wysokie zapotrzebowanie na tego typu projekt.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 851

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 marca 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/37/18 ZBP 2018-OGÓLNODOSTĘPNA MAŁA SALA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 300 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 300 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 319 538,01 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Kosmowskiej 43

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3867/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Rokitnica, Helenka, Mikulczyce, Grzybowice

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu będzie obiektem sportowym administrowanym przez szkołę.
2. Celem działalności małej sali gimnastycznej będzie organizacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły oraz służenie społeczeństwu miasta w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych, jak również udostępnianie obiektu stowarzyszeniom sportowym, szkołom i instytucjom dla prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych.
3. O możliwości i zasadach organizowania imprezy na małej sali gimnastycznej będzie decydował Dyrektor SP28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu.
4. Korzystanie z małej sali gimnastycznej będzie nieodpłatne.
5. Zajęcia treningowe i rekreacyjne będą odbywać się zgodnie z obowiązującym na dany okres harmonogramem.
6. Osoby przebywające na małej sali gimnastycznej będą miały prawo korzystania z określonych miejsc i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą administratora.
7. Warunkiem korzystania z obiektu będzie posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na nawierzchni nie będzie można grać w obuwiu sportowym wyposażonym w korki lub kolce).
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom podczas korzystania z małej sali gimnastycznej zgodnie z jego przeznaczeniem będzie obowiązywał regulamin małej sali gimnastycznej.
9. Wszystkich użytkowników małej sali gimnastycznej będzie obowiązywało przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. dla tego typu obiektów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Aktywizacja dzieci i młodzieży.
2. Organizacja imprez integracyjnych.
3. Zwiększenie atrakcyjności projektu.
4. Tworzenie lokalnych grup społecznościowych.

Uwagi przy ocenie: 
Koszty inwestycji mogą ulec zwiększeniu z uwagi na ewentualną konieczność dostosowania całego obiektu do warunków zgodnych z warunkami ochrony przed pożarem.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozbudowa placu zabaw przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Pawłowie. Poszerzenie oferty o elementy pobudzające kreatywność i wyobraźnię dzieci. Naprawa i wymiana części ogrodzenia, celem podwyższenia bezpieczeństwa małych użytkowników.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 175

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 29 marca 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót. Roboty zostały ocenione pozytywnie. Tym samym zakończono realizację zadania i oddano obiekt do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 marca 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/38/18 ZBP 2018-WIELKI STATEK I POSZUKIWACZE PRZYGÓD – CZYLI ROZBUDOWA ORAZ MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY DOK

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 139 289,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 139 289,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 117 506,44 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zieleń miejska

Lokalizacja:  Sikorskiego 114; Zabrze – Pawłów

Uszczegółowienie lokalizacji: Park przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3645/77; 3643/77; 3772/82

Zasięg oddziaływania projektu:
Obecny plac zabaw wymaga gruntownego remontu i modernizacji. Potrzebne są nowe urządzenia wspomagające rozwój intelektualny i motoryczny maluchów oraz dzieci szkolnych (np. krewetkowiec). Konieczne jest także odnowienie istniejących już urządzeń oraz bramy i ogrodzenia. Park obok DOK jest najczęściej odwiedzanym przez dzieci miejscem zabaw w Pawłowie. Korzystają z niego maluchy, przedszkolaki i uczniowie tutejszej szkoły. Rodzice wybierają to miejsce ze względu na bezpieczeństwo – jest ono ogrodzone od ulicy, zaciszne i zacienione. Pawłów jest dzielnicą liczącą ponad 2000 mieszkańców, jednak liczba ta będzie szybko rosnąć, ze względu na nowe osiedla domków jednorodzinnych. Zwiększy się przez to zapotrzebowanie na miejsca, gdzie można bezpiecznie i ciekawie spędzić czas z dziećmi.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Pawłowa i okolic — około 3000 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw ma być ogólnie dostępny dla mieszkańców. Zabezpieczony ogrodzeniem teren jest otwarty w dowolnie wybranym czasie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— modernizacja placu zabaw i ogrodzenia,
— zapewnienia bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do spędzania wolnego czasu dla dorosłych i dzieci,
— pobudzenie kreatywności i wyobraźni dzieci,
— propagowanie zdrowego trybu życia poprzez zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest stworzenie miejsca do wspólnego biesiadowania, którego głównym celem jest integracja przez zabawę.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 277

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 156 619,30 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 155 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 155 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ zdrowie
⇒ pomoc społeczna

Lokalizacja:  ulica Wiktora Brysza 3

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren przy Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
139/82, 741/82, 111/17, 230/17, 503/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg oddziaływania projektu obejmuje dzielnicę Centrum Południe, seniorów z pozostałych Domów Pomocy Społecznej w Zabrzu, osoby starsze, niepełnosprawne skupione w zabrzańskich organizacjach pozarządowych, osoby wykluczone społecznie, dzieci, młodzież z okolicznych placówek.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba beneficjentów to 500 osób, mieszkańców Zabrza w różnym wieku:
— Dzieci z Przedszkola nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu,
— Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu,
— Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Zabrzu,
— Mieszkańcy zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej,
— Członkowie pobliskich klubów Seniora,
— Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej,
— Osoby starsze i niepełnosprawne skupione w zabrzańskich organizacjach pozarządowych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu to drugi kwartał 2018 roku. Przedmiotem inwestycji jest stworzenie miejsca do wspólnego biesiadowania, którego głównym celem jest integracja przez zabawę. Projekt adresowany jest do mieszkańców zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej, dzieci, młodzieży ze szkół i przedszkoli, członków Klubu Seniora, osób starszych i niepełnosprawnych skupionych w organizacjach pozarządowych i uczestników Klubu Integracji Społecznej. Efekt realizacji projektu byłby dostępny dla gości w okresie od wiosny do jesieni, gdy Dom Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu organizuje imprezy tematyczne na świeżym powietrzu. Projekt obejmuje umieszczenie w ogrodzie wiaty rekreacyjnej dla bawiących się gości oraz altany z podestem, która miałaby służyć podczas wydarzeń kulturalno – oświatowych. Wiata byłaby schronieniem dla gości i miejscem spotkań przy stole — wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń. Taniec jest tanim i bezpiecznym „lekiem” na nadciśnienie. Po 30 minutach tańca spadek ciśnienia utrzymuje się do 10 godzin. Taniec usprawnia układ odpornościowy, obniża poziom złego cholesterolu, poprawia przemianę materii oraz pomaga oczyścić organizm z toksyn. Jest też doskonałą formą rehabilitacji. Muzyka ma niepodważalny wpływ na nastrój człowieka, oddziałuje na układ krwionośny i oddechowy. Podczas słuchania dźwięków instrumentów następuje aktywizacja autonomicznego układu nerwowego, poprawia się samopoczucie. Ogród na terenie Domu Pomocy Społecznej nr 3 jest duży, doskonały do organizowania przyjęć oraz zajęć muzykoterapeutycznych, dzięki którym ludzie starsi, niepełnosprawni, dzieci, osoby chore, ludzie wykluczeni społecznie mogą spędzać wspólnie czas i uczyć się od siebie wielu rzeczy. Realizacja projektu zapewniałaby podwyższenie standardu zabawy oraz doznań muzycznych, altana stanowić będzie element dekoracyjny, spełni także rolę miejsca do wypoczynku na co dzień. Projekt będzie promowany poprzez rozwieszenie plakatów w mieście, poinformowanie okolicznych placówek publicznych, umieszczenie informacji w internecie oraz lokalnej prasie. Po zakończeniu prac montażowych, na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej nastąpi uroczyste otwarcie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— integracja osób starszych z młodzieżą i dziećmi, ludźmi wykluczonymi społecznie;
— zwiększenie świadomości mieszkańców Zabrza w zakresie funkcjonowania osób starszych w środowisku; — zachęcenie osób w różnym wieku do aktywnego wypoczynku w plenerze;
— podniesienie atrakcyjności centrum miasta;
— promocja Domu Pomocy Społecznej nr 3;
— nauka wzajemnej tolerancji młodzieży i seniorów poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy budowy drogi dojazdowej / wyjazdowej przy nieruchomości Struzika 4 oraz Struzika 6 łączącej bezpośrednio wymienione nieruchomości z ul. Struzika oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż nowo powstałej drogi.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 82

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 220 100,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 200 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 200 000,00 zł

Lokalizacja:  ul. Struzika 4 – 6

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2821/98, 2820/98, 1867/91

Zasięg oddziaływania projektu:
Realizacja projektu będzie skutkowała ułatwieniem a wręcz umożliwieniem dojazdu do nieruchomości Struzika 4-b, Struzika 6-b. Dodatkowa droga umożliwi również dojazd do wymienionych nieruchomości służbom technicznym oraz ratowniczym, a tym samym zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z projektu skorzystają mieszkańcy obu nieruchomości, tj. około 500 osób, ponadto nowo powstałe miejsca parkingowe dadzą możliwość zaparkowania pojazdów w pobliżu miejsca zamieszkania.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Skutki realizacji projektu odczują przede wszystkim mieszkańcy nieruchomości Struzika 4-b, Struzika 6-b oraz inni kierowcy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Ułatwienie dojazdu do wyżej wymienionych nieruchomości oraz możliwość zaparkowania pojazdów.

Uwagi przy ocenie: 
Zmodyfikowany w wyniku oceny zakres rzeczowy i kosztowy wniosku:
1. Wytyczenie miejsc postojowych na ul. Struzika na wysokości budynków o numerach 6, 8, 10 – oznakowanie poziome i pionowe – wartość szacunkowa: 10 000 zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych z uwzględnieniem zabezpieczenia/przebudowy infrastruktury podziemnej – wartość szacunkowa: 35 000 zł.
3. Budowa miejsc postojowych prostopadłych na drodze wewnętrznej w rejonie budynków nr 4 i nr 6 (na długości ok. 60 metrów); przebudowa ciągu pieszego – wartość szacunkowa: 150 000 zł.
4. Nadzór inwestorski – wartość szacunkowa: 5 000 zł
Łączna wartość projektu: 200 000 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie wolnego terenu należącego obecnie do Gimnazjum nr 9 na Zaborzu. Zagospodarowanie terenu przez siłownie pod chmurką. Budowa siłowni zewnętrznej obejmująca urządzenia siłowni zewnętrznej, ławki, kosze na odpady wraz z utwardzeniem terenu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 75 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ zieleń miejska

Lokalizacja: 
Teren szkoły, obecnie Gimnazjum nr 9, ul. Olchowa 2

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren znajdujący się za szkołą.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg projektu jest ogólny dla całej dzielnicy bez względu na wiek czy płeć danych osób.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Patrząc na liczbę mieszkańców, którzy zamieszkują na dzielnicy Zaborze Północ szacujemy, że z siłowni będzie korzystać cała szkoła jako, że obiekt ma znajdować się na terenie szkoły oraz inni mieszkańcy. Razem 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pomimo dużego obszaru dzielnicy Zaborze Północ nie dysponuje siłownią pod chmurką. Treningi na siłowni zewnętrznej przynoszą więcej korzyści niż te wykonywane w zamkniętym pomieszczeniu. Ćwicząc w siłowni plenerowej szybciej spali się kalorie i poprawi kondycję. Wielu mieszkańców zgłaszało prośbę o wybudowanie takiej siłowni, która będzie darmowa i będzie znajdowała się na świeżym powietrzu. W dzisiejszych czasach większość mieszkańców spędza czas przy telewizorach oraz nie zdrowo się odżywia, stąd pomysł z siłownią, tak aby była łatwo dostępna dla wszystkich mieszkańców. Ćwiczenia na siłowni zewnętrznej doskonale wpływają na poprawę krążenia krwi, koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Aktywny i zdrowy tryb życia. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu, integracja mieszkańców, odpoczynek i relaks na świeżym powietrzu.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek został wycofany na prośbę Wnioskodawcy. Zakres tego wniosku zawarty jest we wniosku P0035 Park na szkolnym.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie wolnego terenu należącego obecnie do Gimnazjum nr 9 na Zaborzu. Zagospodarowanie w park dla wszystkich mieszkańców, na który mają się znaleźć ławki, kosze na śmieci, fontanna oraz skwerek zielony.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 474

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 58 500,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 144 300,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 144 300,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Teren szkoły, obecnie Gimnazjum nr 9, ul. Olchowa 2

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren znajdujący się za szkołą.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg projektu jest ogólny dla całej dzielnicy, bez względu na wiek czy płeć danych osób.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacujemy, że z projektu będzie korzystać cała dzielnica Zaborze Północ (19.000 tysięcy osób) oraz inne dzielnice miasta. Uzasadniamy daną liczbę atrakcyjnością projektu.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zaborze dysponuje coraz większym zagospodarowaniem terenu przez różnego rodzaju sklepy spożywcze, supermarkety. Podczas tych wszystkich inwestycji ludzie zapominają o podstawowym zapotrzebowaniu mieszkańców jak skwer zielony z ławeczkami, fontanną, gdzie ludzie wracający z zakupów lub po prostu spacerujący mogą zrobić sobie przerwę na odpoczynek. Stąd nasza inicjatywa w postaci „Parku na szkolnym”, gdzie mieszkańcy naszej dzielnicy mogą odpocząć, zrelaksować się na ławeczkach, które miałyby znaleźć się ma terenie Gimnazjum nr 9. Przeprowadziliśmy rozmowę z Panią dyrektor szkoły, która wyraziła chęć na powstanie takiego przystanku w postaci zielonego skwerku na ich terenie. Projekt jest na tyle atrakcyjny, że odwiedzać go będą mieszkańcy różnych dzielnic dzięki dużej fontannie, przy której można się zrelaksować, obserwować czy po prostu robić zdjęcia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Spędzanie czasu na świeżym powietrzu, integracja mieszkańców, odpoczynek i relaks na świeżym powietrzu.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek został utworzony z połączenia dwóch wniosków:
P0034 Siłownia pod chmurką
P0035 Park na szkolnym
Połączenie nastąpiło na prośbę Wnioskodawcy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię piaskową dla dzieci. Budowa przy blokach Kawika 26/24 oraz Porzeczkowa 5.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 51

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 70 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 76 100,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 76 100,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Kawika 26/24, Porzeczkowa 5

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren znajdujący się pomiędzy ulicą Kawika a Porzeczkowa

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg projektu jest kierowany w szczególności dla mieszkańców bloków Kawika 24/26/28, Porzeczkowa 5, Pordzika 17 czyli dla około 330 rodzin, w tym bardzo duża ilość rodzin posiada małe dzieci.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
100 – 150 dzieci

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw dla dzieci i przesiadujących rodziców to doskonały czas na integrację mieszkańców, której od długich lat w tym miejscu nie było. Ponad 10 lat temu na Zaborze Północ były budowane place zabaw lecz miejsce pomiędzy wyznaczonymi blokami w projekcie zostało ominięte, stąd brak możliwości na integracje rodziców. Miejsce wyznaczone w projekcie jest daleko od okien, przez co inwestycja nie będzie przeszkadzać starszym osobom, które chcą ciszę i spokój. Sprawność ruchowa łączy się zarówno ze zdrowiem fizycznym, jak i ze zdrowiem psychicznym — systematyczne uprawnianie gimnastyki, ruch na świeżym powietrzu zapobiega wielu chorobom ludzi dorosłych. Pozwala również na zachowanie prawidłowej postawy i sylwetki, wpływa na kondycję fizyczną i samopoczucie, daje odprężenie. Zabawy, w których dziecko może uczestniczyć na placu zabaw, są bardzo wszechstronnym środkiem pobudzania ustroju organizmu, mają ogromny wpływ na wszystkie układy i narządy ustroju dziecka, a więc: układ mięśniowy, kostny, stawowy, krążenia, oddechowy, pokarmowy i wydalniczy, a także na podnoszenie wydajności fizycznej organizmu. Projekt placu zabaw został wyceniony według cennika z Urzędu Miasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— spędzanie czasu na świeżym powietrzu,
— integracja mieszkańców,
— aktywność fizyczna dla dzieci,
— sportowy zdrowy tryb życia.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Uporządkowanie zieleni w parkach przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego/Mendego z budową placu zabaw, ścieżek i skweru kwiatowego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 162

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 280 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 280 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skrzyżowanie ul. Sikorskiego/Mendego strona parzysta i nieparzysta.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Numery działek: 2671/138, 3572/127, 2848/127, 3717/125

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany jest dla mieszkańców Pawłowa.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy Pawłowa.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Uporządkowanie zaniedbanych terenów zielonych w dzielnicy Pawłów i wybudowanie ogólnodostępnego placyku zabaw.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Udostępnienie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci i przy okazji uporządkowanie terenów zielonych w dzielnicy Pawłów, poprzez wybudowanie skweru kwiatowego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W ramach projektu zostanie wybudowane na terenie Dzielnicy Centrum Południe sieć 7 siłowni, 2 placów zabaw oraz modernizacja i unowocześnienie 9 placów zabaw. Szczegóły w dalszej części wniosku.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 570

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Roosevelta / Klonowa, Wolności 350, Piłsudskiego 29, Matejki (Park Powstańców Śląskich), św. Floriana / 3-go Maja, Szenwalda 2, Wiarusów / Doży

Uszczegółowienie lokalizacji: Zgodnie z numerami działek geodezyjnych

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
23/2, 5002/123, 4824/2, 130/2, 2983/123, 4720/91, 5137/84, 2618/24, 5400/99, 4268/122, 4276/122, 4284/122, 5239/123, 5185/123, 5181/123, 4008/91, 4010

Zasięg oddziaływania projektu:
Cała dzielnica Centrum Południe

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnicy Centrum Południe wraz z uczniami Szkół Podstawowych przy ulicy Piłsudskiego, Szenwalda i Klonowej oraz Przedszkola przy ulicy Fredry.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Place Zabaw i Siłownie na terenach ogólnodostępnych, w tym na terenie szkół, gdzie będzie ogólnodostępne poza godzinami pracy szkoły.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
I. SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE:
1. Park Powstańców Śl. (23/2),
2. Skwer koło Roosevelta / Klonowa (5002/123),
3. Skwer obok Domu Harcerza; Wolności 350a (4824/2),
4. Os. Wyzwolenia (130/2),
5. Szkoła Podstawowa nr 6; ul. Klonowa 23 (2983/123),
6. II LO; ul. Piłsudskiego 29 (4720/91, 5137/84),
7. Skwer obok pomnika Pstrowskiego (2618/24)
II. NOWE PLACE ZABAW:
1. Szkoła Podstawowa; ul. Piłsudskiego 29 (4720/91),
2. Szkoła Podstawowa; ul Szenwalda 2 (5400/99),
III. REWITALIZACJA PLACÓW ZABAW:
1. Skwer obok pomnika Pstrowskiego (2618/24),
2. Klonowa / Reymonta między blokami (4268/122, 4276/122, 4284/122),
3. Chłopska (4008/91, 4010/91),
4. Skwer koło Roosevelta / Klonowa (5002/123),
5. Anieli Krzywoń (5239/123),
6. Przelotowa / Orkana (5185/123, 5181/123),
IV. REWITALIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU nr 11 (5045/82 i 5049/82)

Uwagi przy ocenie: 
W przypadku przekroczenia szacunkowego kosztu projektu, czyli 500 000 zł brutto na etapie przetargu, zostanie przez wnioskodawcę skorygowana ilość planowanych do wyposażenia placów zabaw lub siłowni urządzeń, tak aby łączna kwota projektu nie przekroczyła 500 000 zł brutto.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Bajkowy plac zabaw umożliwi dzieciom spędzanie miło czasu i przebywanie w grupie, a mini miasteczko ruchu drogowego nauczy od najmłodszych lat zachowań w ruchu drogowym.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 224

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 października 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/39/18 ZBP 2018-BAJKOWY PLAC ZABAW Z MINI MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 279 336,69 zł

Wartość projektu do głosowania: 279 336,69 zł

Faktyczny koszt projektu: 309 729,82 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ zieleń miejska

Lokalizacja: 
Paderewskiego 10 — Rodzinny Ogród Działkowy „Wiśnia”
Paderewskiego 53 — Przedszkole nr 29

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
nr dz. ew. 4122/342
nr dz. ew. 3395/16

Zasięg oddziaływania projektu:
Dla mieszkańców korzystających z terenów zielonych z dzielnic Kończyce, Pawłów i Guido.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnicy Kończyce i osoby przybywające w odwiedziny.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wybudowanie bajkowego placu zabaw i mini miasteczka ruchu drogowego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Przebywanie na terenach zielonych i rozwój edukacyjny dzieci.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Monitoring w trzech miejscach dla poprawy bezpieczeństwa na Zandce. Przy szkole dla bezpieczeństwa dzieci. Na skrzyżowaniu ks. Bończyka i ks. Tomeczka w pobliżu kościoła i świetlicy środowiskowej. Na skrzyżowaniu Siedleckiego i Krakusa.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 201

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Inwestycja została wykonana. Monitoring został oddany do użytku.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2018 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/40/18 ZBP 2018-MONITORING

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 160 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 160 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 158 228,43 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: poprawa bezpieczeństwa

Lokalizacja: 
1. Skrzyżowanie przy ulicy ks. Tomeczka i ks. Bończyka
2. Skrzyżowanie przy ulicy Cmentarnej i Siedleckiego
3. Skrzyżowanie przy ulicy Siedleckiego

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zandka oraz korzystający z przejazdu przez naszą dzielnicę.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 1500 beneficjentów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przez naszą dzielnicę przejeżdża wielu kierowców skracających sobie drogę z centrum miasta w kierunku Bytomia. Ponadto dwa skupy złomu i zakład segregacji to olbrzymia ilość przejeżdżających samochodów. Monitoring umożliwi kontrolę oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się obok placu zabaw przy ulicy Szczecińskiej i Warmińskiej. Ma ono na celu poprawienie estetyki tego terenu oraz stworzenia miejsca integracji, spotkań i wypoczynku dla mieszkańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 95

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało zakończone.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/41/18 ZBP 2018-ZAGOSPODAROWANIE SKWERU PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 139 840,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 139 840,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 137 732,31 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: rekreacja i wypoczynek

Lokalizacja:  przy ul. Szczecińskiej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
dz. nr 1015/155, 682/98

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał głównie na wszystkich mieszkańców Grzybowic, lecz także na gości odwiedzających naszą dzielnicę.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom dzielnicy Grzybowice, jak i gościom do niej przybywającym.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ponieważ teren objęty projektem znajduje się na działce miejskiej nieogrodzonej, efekty projektu będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, jak i całego miasta. Przewidywany przebieg realizacji: — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim,
— wyrównanie terenu,
— budowa nawierzchni utwardzonych, pergoli, donic,
— montaż ławek, hamaków, koszy na śmieci,
— nasadzenie krzewów, drzew i kwiatów, uporządkowanie terenu wokół i siew trawy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W chwili obecnej teren ten jest niezagospodarowany, zaniedbany i mało estetyczny. Po realizacji projektu mamy nadzieję, że stanie się miejscem spotkań i integracji mieszkańców Grzybowic i ich znajomych z innych dzielnic. Miejscem, gdzie będą chętnie przychodzić odpocząć, porozmawiać, spędzić wolny czas w miłym, przyjaznym i estetycznym otoczeniu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci. Plac ma zostać wyposażony w urządzenia do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci (wieża z drabinkami, ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią i huśtawką, urządzenia do ćwiczeń).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 214

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zakończono wykonanie i odebrano przedmiot zadania. Obiekt został oddany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/42/18 ZBP 2018-SZKOLNY PLAC ZABAW W SP 8

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 70 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 76 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 76 500,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 77 509,72 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Ulica księdza Józefa Wajdy 7

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren zielony za budynkiem szkoły.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Numer działki 2430/93 2431/87

Zasięg oddziaływania projektu:
Szkolny plac zabaw będzie ogólnodostępny, dlatego swoim zasięgiem objąć może wszystkich najmłodszych mieszkańców Zabrza. Każde dziecko od 3 do lat 12 pod opieką rodzica lub nauczyciela będzie mogło skorzystać z urządzeń znajdujących się na placu zabaw. Ponadto z inwestycji skorzystają:
— najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu,
— najmłodsi mieszkańcy dzielnicy Zabrze Centrum Północ,
— mieszkańcy osiedla przy ulicy Barbary,
— zabrzańskie przedszkolaki.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo określona liczba osób korzystających z placu zabaw to kilka tysięcy dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.
2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, rodziców lub opiekunów.
3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
— w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
— zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków,
— zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
— zaśmiecania terenu,
— niszczenia i uszkadzania roślinności,
— dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
— zakłócania spokoju i porządku publicznego,
— palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
— wprowadzania zwierząt,
— spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
— przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.
6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać do Dyrektora SP 8.
7. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw poza godzinami otwarcia placówki. Ze względów bezpieczeństwa w godzinach pracy szkoły (w tym świetlicy szkolnej) tj. od 7.00 do 15.30, uczniowie mogą przebywać na placu zabaw tylko i wyłącznie pod opieką nauczycieli! W pozostałych godzinach za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci. Teren pod plac zabaw przed zamontowaniem urządzeń rekreacyjnych należy odpowiednio przygotować usuwając zbędną zieleń. Na placu zabaw zaproponowano nawierzchnię piaskową i zieloną. Plac na którym powstanie plac zabaw wymaga niewielkiej rekultywacji terenu w obrębie usytuowania urządzeń rekreacji. Planowana inwestycja nie wpłynie ujemnie na walory przyrodnicze obszarów otaczających plac zabaw jak również nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Dojazd i dojście do działki odbywać się będzie z istniejącej drogi do szkoły. Projektowany plac zabaw ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, również nie pozbawia właścicieli sąsiednich nieruchomości dostępu do drogi publicznej. Plac zabaw jest w bezpośrednim sąsiedztwie boiska. Na części działki objętej opracowaniem nie występuje uzbrojenie w związku z tym możliwości rozmieszczenia urządzeń służących rekreacji i wypoczynku dzieci są niczym nie ograniczone. Na terenie działki zlokalizowane będą urządzenia służące do rekreacji najmłodszym, dodatkowo kosz na śmieci, ławki i tablica informacyjna oraz monitoring. W otoczeniu istniejąca zieleń będzie wykorzystywana w celach rekreacyjnych. Teren działki nie jest wpisany do rejestru zabytków. Elementy fundamentowe urządzeń należy osadzić w gruncie po wykonaniu robót związanych z korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem podbudowy i nawierzchni. Wszystkie urządzenia montowane na placu zabaw muszą być wypoziomowane. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat oraz instrukcje montażu z określeniem strefy bezpieczeństwa. Urządzania należy montować zgodnie z instrukcją producenta.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 35,5 × 18,8 m przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 16. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 378

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ Inna: integracja

Lokalizacja:  ul. Cmentarna

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 16

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1378/91

Zasięg oddziaływania projektu:
Boisko będzie ogólnodostępne dla mieszkańców (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) dzielnicy Zandka oraz innych mieszkańców Zabrza (rozgrywki sportowe).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci — 400,
Młodzież — 400,
Dorośli — 250.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedsięwzięcie polegać na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 35,5 × 18,8 m o nawierzchni poliuretanowej na odpowiedniej podbudowie, na terenie zdrenowanym. Boisko przystosowane będzie do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę oraz odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych. Na boisku będzie można okazjonalnie grać w tenisa ziemnego, badmintona i inne gry zespołowe. Całość płyty boiska otoczona będzie ogrodzeniem o wys. 3 m stanowiącym jednocześnie łapacz piłek. Boisko nie będzie posiadało miejsc siedzących widowni, natomiast przystosowane jest do obserwacji gier w pozycji stojącej z przyległego chodnika i placów. Wokół boiska ustawione będą cztery latarnie, które będą je oświetlały. Boisko będzie monitorowane.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych do nowoczesnej infrastruktury sportowej, tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, w konsekwencji zdrowotnej. Inwestycja wpłynie także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym. Otwartość tego obiektu będzie dodatkowo oddziaływać na rozwój rekreacji i sportu masowego.

Uwagi przy ocenie: 
Z uwagi na szacunek kosztów projektu wniosek został przeniesiony ― za zgodą autora ― do kategorii ogólnomiejskiej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Urządzenie FED (metoda FED) to urządzenie służące do leczenia skolioz u dzieci i młodzieży. Zastosowanie metody FED stanowi kompleksową propozycję trójpłaszczyznowej terapii bocznych skrzywień kręgosłupa (oraz kifoz i lordoz).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 244

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 158 760,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 158 760,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. 3 maja 10, 41 – 800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: 
SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
764/82

Zasięg oddziaływania projektu:
Całe miasto Zabrze, a także inne miasta województwa śląskiego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Do Ośrodka na chwilę obecną zgłasza się około 500 pacjentów rocznie, przy czym zdecydowana większość to pacjenci ze zdiagnozowaną skolizozą, pojawiają się też pacjenci z lordozą oraz kifozą. Można założyć, że szacunkowa ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji wzrośnie o 70%.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
W SPZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych z leczenia przy użyciu urządzenia FED będą mogli korzystać wszyscy zgłaszający się pacjenci, którzy zmagają się z dolegliwościami spowodowanymi skoliozami oraz innymi skrzywieniami kręgosłupa. Grupę tych pacjentów stanowić będą zarówno dzieci z Zabrza jak i okolicznych miast, a nawet całego województwa śląskiego, przy czym pacjenci z Zabrza będą przyjmowani na dotychczasowych zasadach, czyli w pierwszej kolejności.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Całkowita likwidacja skolioz u zgłaszających się do ośrodka pacjentów.
2. Zmniejszenie stopnia skrzywienia kręgosłupa.
3. Zahamowanie progresji skrzywień kręgosłupa i stworzenia lepszych warunków do wzrastania kręgosłupa oraz klatki piersiowej.
4. Usunięcie dolegliwości bólowych spowodowanych skoliozą oraz innymi skrzywieniami kręgosłupa.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt i budowa trasy rekreacyjnej asfaltowej o jakości do wykorzystania przez spacerowiczów bez / z wózkami, biegaczy, rowerzystów, rolkarzy i nartorolkarzy w rejonie Parku Powstańców Śląskich / Lasku Makoszowskiego / Guido z oświetleniem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 477

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Realizacja robót planowana jest w ramach zadania „Zabrzańskie Trasy Rowerowe”.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/43/18 ZBP 2018-SPORTOSTRADA ZABRZAŃSKA

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
850-metrowa (lub dłuższa w miarę możliwości finansowych po przetargach) kontynuacja drogi o nawierzchni asfaltowej w kierunku torów od skrzyżowania ul. Sportowej / Rogera / Jaskółczej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
22402

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Guido, Centrum Południe, Makoszowy, Kończyce, całego Zabrza, Sośnica-Gliwice, Osoby korzystające z infrastruktury GKS Walka Zabrze. Sportowcy / amatorzy sportów wrotkarskich z regionu (aglomeracja śląska: Gliwice, Ruda Śląska, Katowice, Chorzów, Bytom itd.) i kraju!

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy całego Zabrza we wszystkich grupach wiekowych (ok. 179 000 osób), osoby korzystające z infrastruktury GKS Walka Zabrze, spacerowicze, rodziny z wózkami dziecięcymi, dzieci w różnym wieku, rowerzyści, biegacze, rolkarze, nartorolkarze, osoby niepełnosprawne, uczniowie okolicznych szkół, przedszkolaki. Sportowcy / amatorzy sportów wrotkarskich, biegacze, rowerzyści z Zabrza, całego regionu, Polski Południowej, a w przypadku kontynuacji projektu na większą skalę z całej Polski.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Projekt koncepcyjny „Sportostrady Zabrzańskiej” tj. kompleksowej trasy rekreacyjnej.
2. Realizacja wnioskowanego etapu budowy/modernizacji istniejącej trasy:
a) przygotowanie podłoża do położenia nowego asfaltu (frezowanie, ew. podbudowa, korytowanie – jeśli potrzebne),
b) instalacja oświetlenia i małej architektury (ławki, śmietniki, szlabany),
c) wymiana nawierzchni,
d) oznakowanie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Brak w Zabrzu wysokiej jakości infrastruktury / nawierzchni przeznaczonej do uprawiania sportów wrotkarskich — budowa wysokiej jakości nawierzchni z oświetleniem umożliwiająca uprawnianie sportów wrotkarskich również po zmroku.
2. Choroby cywilizacyjne związane ze złym odżywianiem i brakiem aktywności fizycznej — realizacja poprzez promocję i zachętę do sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza poprzez przygotowanie wysokiej jakości infrastruktury do rekreacji i uprawniania sportu (bliskość GKS Walka i bieżni lekkoatletycznej jako dodatkowy atut w możliwościach realizacji celu).
3. Bardzo zły stan techniczny przedstawianego odcinka drogi, w chwili obecnej uniemożliwiający realizację powyższych celów — remont i wymiana nawierzchni drogi na asfalt wysokiej jakości i budowa szlabanów ręcznych w celu ograniczenia nielegalnego i niszczącego nawierzchnię ruchu samochodowego na tym odcinku!
4. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanego we wniosku terenu (informacja z UM) — wprowadzanie ładu przestrzennego w obszar objęty projektem.
5. Brak bezpiecznego miejsca (wyłączenie z ruchu samochodowego) dla rodzin z dziećmi do nauki sportów rekreacyjnych (jazda na rowerze, rolki) — wspieranie rodziny.
6. Brak wystarczającej ilości i jakości dróg rekreacyjnych do poruszania się na wózku inwalidzkim — wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez dobrej jakości nawierzchnię.
7. Brak bezpiecznych ścieżek rowerowych / rolkowych z wydzielonymi pasami ruchu dla pieszych — poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyznaczenie stref ruchu pieszego i rolkowo-rowerowego.
8. Niedostateczne wykorzystanie obiektów sportowych GKS Walka (np. bieżnia lekkoatletyczna) — zwiększone zainteresowanie obiektami w związku z pojawieniem się atrakcyjnej trasy rekreacyjno – sportowej (rolkostrady) w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Sportu i Rekreacji — projekt wpisuje się w kreację Zabrza jako Miasta Sportu, Medycyny i Nauki.
9. Znikoma ilość profesjonalnie przygotowanych obiektów przygotowanych do uprawniania sportów wrotkarskich / nartorolkowych w Polsce — budowa wysokiej jakości trasy asfaltowej w otoczeniu lasu do wykorzystania pod sporty wrotkarskie / nartorolki i w efekcie promocja miasta, gminy i powiatu na skalę ponadregionalną.
10. Brak atrakcyjnych tras rekreacyjnych o dobrej nawierzchni w dzielnicy — aktywizacja mieszkańców dzielnicy poprzez stworzenie nowej, atrakcyjnej trasy rekreacyjnej dla rodzin z dziećmi.

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku w wyniku błędu pisarskiego wpisano omyłkowy numer działki (61/5). Autor wyraził zgodę na poprawę numeracji działki – 65/5.
Autor zawnioskował, by ― w przypadku, gdy pojawią się po przetargach oszczędności w inwestycji ― przedłużyć modernizację trasy rekreacyjnej o jak najdłuższy możliwy odcinek (kontynuacja na działkach nr 19/6 oraz 26/2), na jaki pozwoli zaoszczędzona kwota względem maksymalnej zakładanej kwoty planowanej inwestycji.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Połączenie północy z południem miasta drogami dla rowerów oraz szlakami rowerowymi. Połączenie już istniejących fragmentów tras rowerowych w jedną całość. Etap I — od Mikulczyc, przez Os. Kopernika, Centrum Północ, Centrum Południe do Guido.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 3 179

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Realizacja robót planowana jest w ramach zadania „Zabrzańskie Trasy Rowerowe”.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/44/18 ZBP 2018-ZABRZAŃSKIE TRASY ROWEROWE. ŁĄCZYMY PÓŁNOC Z POŁUDNIEM. ETAP I

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 499 718,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 499 718,00 zł

Lokalizacja: 
Ciąg ulic wraz z przejazdami: Ofiar Katynia, Kopalniana, Brygadzistów, Tarnopolska, św. Wawrzyńca, Nadrzeczna, Zwycięstwa, Mickiewicza, Drobna, 11 Listopada, Heweliusza, al. Korfantego, Niedziałkowskiego, Dubiela, Staromiejska, Wolności, gen. De Gaulle’a, 1 Maja, Królewska, Brodzińskiego, Bohaterów Warszawskich, Chodkiewicza, Sądowa, Sierlotkim Roosevelta, Reymonta, Przemysłowa, Ślęczka, Przemysłowa, Rondo Sybiraków, Winklera.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Zgodnie z załącznikiem nr 1. Ze względu na trudny charakter inwestycji oraz problemy z niewystarczającą ilością miejsca na przebieg trasy. Może on być podyktowany wskazówkami społeczności lokalnej danego rejonu miasta, wskazówkami organizacji skupiających się wokół tematyki rowerowej lub z uwagi na uwarunkowania techniczne lub prawne.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na mieszkańców dzielnic przez które przebiega trasa (Mikulczyce, os. Mikołaja Kopernika, Centrum Północ, Centrum Południe oraz Guido) oraz tych usytuowanych w jej bezpośrednim sąsiedztwie, np. Rokitnica, Helenka, Os. Tadeusza Kotarbińskiego i Kończyce.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Brak jest aktualnych danych nt. ilości osób poruszających się po Zabrzu na rowerze. Z uwagi na zasięg oddziaływania projektu można przypuszczać, że beneficjentami będzie zdecydowana większość zabrzańskich rowerzystów.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekt realizacji projektu będzie ogólnodostępny. Koncepcja przebiegu i charakteru trasy była współtworzona wraz z osobami skupionymi wokół tematyki rowerowej, m. in. z przedstawicielami Zabrzańskiej Masy Krytycznej i Gliwickiej Rady Rowerowej. Wniosek zakłada budowę drogi dla rowerów głównie o nawierzchni asfaltowej o szerokości min. 2 metrów i grubości 4 lub 6 cm. W kilku miejscach, gdzie przemawiają za tym uwarunkowania techniczne, dopuszcza się wyznaczenie szlaków rowerowych, pasa i kontrapasa ruchu rowerowego oraz ciągów pieszo-rowerowych. Wnioskodawca dopuszcza realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, tak aby jedna firma była odpowiedzialna za projekt i wykonanie inwestycji.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Polepszenie komunikacji w mieście. Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. Polepszenie wizerunku miasta.

Uwagi przy ocenie: 
Zakres rzeczowy projektu P0046 obejmował 24 odcinki trasy rowerowej na kierunku Pn-Pd miasta Zabrze o łącznej długości ok. 3 434 m, w terenie silnie zurbanizowanym, wraz z propozycją wykonania alternatywnych odcinków w przypadku stwierdzenia problemów (technicznych, kosztowych, prawnych) eliminujących/dyskwalifikujących zaproponowany przebiego trasy. Wycena kosztów ― ujęta we wniosku, odbiegała od danych będących w dyspozycji MZDiII.
Z uwagi na powyższe okoliczności odbyło się spotkanie robocze w siedzibie MZDiII, na którym omówiono z autorem projektu problematykę związaną z oceną wniosku i ewentualną jego realizacją w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia w wyniku głosowania mieszkańców. Przedstawiono autorowi argumanty w zakresie realnych kosztów budowy ścieżek rowerowych na przykładzie opracowanej dokumentacji. Ustalono, że na obecnym etapie (brak dokumentacji projektowej) nie jest możliwa rzetelna ocena wniosku w zakresie kosztów i proponowanych rozwiązań technicznych oraz przebiegu trasy z uwagi na mocno rozbudowany zakres projektu. Zaznaczono, że oszacowanie realnych kosztów budowy tras rowerowych będzie możliwe dopiero na etapie wykonania prac projektowych. Według szacunków MZDiII ― wskazanych na konkretnych przykładach ― koszt budowy ścieżki rowerowej o szerokości 2 metrów na wytyczonej przez wnioskodawcę trasie może wynosić nawet kilkaset złotych za 1 mb, ponieważ trasa przebiega odcinkami w pasie drogowym (w obrębie istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej).
Poinformowano, że wniosek może zostać warunkowo pozytywnie zaopiniowany jako merytorycznie zasadny oraz wpisujący się w zamierzenia Miasta Zabrze w zakresie rozbudowy sieci scieżek rowerowych. W systuacji przegłosowania wniosku i skierowaniu zadania do realizacji, mając na uwadze kwotę wniosku 499 718 zł, prawdopodobnie możliwe będzie wykonanie jedynie ograniczonego zakresu zadania ― dokumentacji projektowej oraz zaprojektowanych robót (kilku etapów z zaprojektowanego zakresu określonego Etapem I). Przedstawiono wnioskodawcy propozycję rekomendowanych tras w obrębie Centrum Miasta (plany pod koniec zeskanowanego dokumentu wniosku).
MZDiII zarekomendowało wytypowanie „priorytetowych odcinków” do opracowania i realizacji:
    a. połączenie od ul. Brygadzistów do ul. Heweliusza (cd. trasy Aleja W. Korfantego),
    b. dostosowanie ul. gen. de Gaulle’a do ruchu rowerowego (wytyczenie i oznakowanie trasy),
    c. połączenie ścieżki rowerowej w ul. Wolności (Centrum) z trasami a. i b.
W zakresie wyceny zmodyfikowanego projektu ― z uwagi na powyższe uwarunkowania ― MZDiII nie wnosi o zmianę kwoty łącznej projektu tj. 499 718 zł, jednakże wskazuje, że w ramach tej kwoty zakładamy:
  ― koszt prac projektowych szacujemy na ok. 50 000 zł (na rynku usług projektowych obserwuje się wzrost cen),
  ― nadzór inwestorski szacujemy na 15 000 zł,
  ― roboty budowlane na kwotę ok. 434 000 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Inicjatywa zakłada odbudowę kładki dla pieszych nad rzeką Czarniawką łączącą dzielnicę Pawłów z parkiem im. Rotmistrza W. Pileckiego na podstawie projektu wykonanego 20.08.2011 r. przez SMS „PONTEX” Sp. z o.o. dla Miasta Zabrze.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 330

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 480 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 485 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 485 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Uszczegółowienie lokalizacji: 
W miejscu lokalizacji dawnej kładki wyburzonej po jej uszkodzeniu w czasie powodzi (przejście nad Czarniawką z Pawłowa do parku).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 2774/53 przy rzece Czarniawka Działka nr 3675/55 przy ulicy gen. W. Sikorskiego

Zasięg oddziaływania projektu:
Odbudowa kładki nad rzeką Czarniawką do parku im. rtm. Pileckiego nie tylko umożliwi swobodny dostęp do niego, ale połączy południowe dzielnice miasta. Skorzystają z niej spacerowicze, biegacze, rowerzyści, wszyscy, którzy drogą przez park będą chcieli przejść nawet do centrum miasta czy z powrotem. Zasięg przedsięwzięcia to południowe dzielnice Zabrza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mamy z małymi pociechami w wózkach, dziadkowie z wnukami, dzieci, młodzież, starsi mieszkańcy, lubiący spacerować, biegać, chodzic z kijami, rowerzyści, mieszkańcy całego Zabrza i goście: 180 000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Prace według projektu firmy M.S.M. „Pontex” sp. z o. o. z dnia 20.08.2011 dla Miasta Zabrze:
— drogowe roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów,
— wytyczanie obiektu,
— fundamentowanie,
— iniekcyjne wzmacnianie gruntu,
— roboty fundamentowe i zbrojeniowe,
— betonowanie,
— izolacje,
— odwodnienia,
— roboty mostowe,
— wzmacnianie skarp, humusowanie terenu,
— rozbiórka elementów i pozostałości „starej” kładki.
Projekt będzie realizowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Zabrzu na podstawie projektu budowlanego zgodnie z uprawnieniami wybranego wykonawcy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Odbudowana kładka nad rzeką Czarniawką do parku im. Rotmistrza Pileckiego spełni oczekiwania mieszkańców nie tylko Pawłowa. Przywróci możliwość bezpośredniego przejścia do parku. Park należy do terenów rekreacyjnych i kładka umożliwi wszystkim, którzy chcą spacerować, biegać czy skorzystać z możliwości przejścia np. do Zaborza bezpiecznego przemieszczania się do parku. Bezpośrednie sąsiedztwo Zabrzańskiego Szlaku Rowerowego sprawi, że z kładki korzystać będą również rowerzyści. W przyszłości planujemy utworzenie wzdłuż rzeki wspólnie z Zaborzem Południe ścieżki historyczno-przyrodniczej, przypominającej o dawnej granicy polsko-niemieckiej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy stworzenia dodatkowych miejsc parkingowych z płyt ażurowych wraz z drogą dojazdową z kostki betonowej oraz budowę chodnika i oświetlenia, na terenie działki nr 1438/52.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 302

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane. Powstał plac pod 25 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej 8 cm o powierzchni 450 m², oświetlenie z czterema słupami i sześcioma oprawami typu LED oraz ciągami pieszymi.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/45/18 ZBP 2018-ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI BANACHIEWICZA, GALILEUSZA ORAZ GAGARINA (MIEJSCA POSTOJOWE ORAZ CHODNIK WRAZ Z OŚWIETLENIEM)

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 124 219,30 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 118 262,15 zł

Wartość projektu do głosowania: 118 262,15 zł

Faktyczny koszt projektu: 216 933,77 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Teren pomiędzy ulicami Banachiewicza, Galileusza oraz Gagarina

Uszczegółowienie lokalizacji: Działka nr 1438/52 (+załącznik nr 1)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1438/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy os. Kopernika

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 5 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla oraz osób przyjezdnych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w kwestii brakujących miejsc parkingowych na osiedlu, a także poprawa komfortu użytkowania terenu przez pieszych, poprzez budowę chodnika oraz oświetlenia bardzo ciemnego placu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa chodnika z kostki brukowej grubości 8 cm i szerokości 150 cm oraz długości 12 mb

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 3 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Pomiędzy posesjami; ul. Keplera 10 oraz Banachiewicza 11

Uszczegółowienie lokalizacji: Zgodnie z zał. nr 1

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 2179/52

Zasięg oddziaływania projektu:
mieszkańcy os. Kopernika

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 5 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Chodnik dostępny dla wszystkich osób przechodzących z centrum osiedla w kierunku garaży, parkingu, pogotowia, placu zabaw, przystanku autobusowego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zastąpienie wydeptanego trawnika prawdziwym chodnikiem.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek został wycofany na prośbę Wnioskodawcy. Zakres tego wniosku zawarty jest we wniosku P0054 Remont chodnika – przejście z osiedla na przystanek autobusowy oraz do przedszkola – przy Przedszkolu nr 36 na Os. Kopernika przy ul. Banachiewicza.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest wykonanie repliki historycznej rzeźby Neptuna zasiadającego na morskim stworze wraz z odtworzeniem miejsca, w którym ona stała w otoczeniu drewnianych pergoli z ławkami na podstawie zachowanej ikonografii i dawnych planów. Cały wspomniany romantyczny kompleks z rzeźbą w formie wodotrysku znajdował się na terenie najstarszego parku zwanego hutniczym założonego w 1885 r. Rzeźba wraz z pergolami została zniszczona po 1973 roku. Nową rzeźbę Neptuna uzupełniać będzie osiem ławek ukrytych w drewnianych pergolach ustawionych symetrycznie w półokręgu. Proponowana inwestycja nie będzie kolidowała z istniejąca zielenią i drzewostanem w parku. Rzeźba ożywi martwą i zapomnianą dawną przestrzeń publiczną oraz spowoduje przywrócenie pamięci temu miejscu w publicznej świadomości. Odtworzenie skweru z rzeźbą niewątpliwie wpłynie na estetykę i komfort przebywania mieszkańców w parku, nada mu nową jakość i będzie magnesem przyciągającym mieszkańców, aby odpocząć w cieniu boga mórz.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 224

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 256 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: dziedzictwo kulturowe

Lokalizacja:  ul. Mikulczycka, Park Hutniczy

Uszczegółowienie lokalizacji: Park (dawny park huty Donnersmarcka)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 432/35

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu będzie zależał od samych mieszkańców bo dla nich jest ten projekt dedykowany. W głównej mierze z skweru z Neptunem będą korzystali mieszkańcy dzielnicy Centrum Południe oraz Centrum Północ. Zagospodarowany fragment przestrzeni parku z wodotryskiem w otoczeniu pergoli będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Zabrza w każdym wieku oraz przebywających w mieście turystów.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo przewiduje się, że po zrealizowaniu projektu będzie mogło korzystać z niego w ciągu roku około 10 000 osób. To dane, które powstały na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz obserwacji osób przebywających w parku w ciągu czterech tygodni.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pomysł wykonania repliki budowli z rzeźbą Neptuna powstał podczas rozmów z mieszkańcami będącymi uczestnikami wycieczek po Centrum Zabrza. Korzystając z tych podpowiedzi, rozmów, konsultacji przekazuję na rzecz Miasta Zabrze pomysł zrealizowania tego projektu za zgodą głosujących — projektu, który będzie składał się z następujących części: prace projektowe, prace budowlane, podłączenie do źródła wody, aranżacja przestrzeni wokół rzeźby, montaż budowli z rzeźbą, wyznaczenie brukowanej ścieżki, montaż elementów małej architektury ogrodowej wraz z montażem oświetlenia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Pomysł odtworzenia rzeźby posiada dwa zasadnicze cele. Pierwszy związany jest z rewitalizacją przestrzeni publicznej najstarszego XIX wiecznego parku w mieście poprzez przywrócenie mu dawnej funkcji najbardziej popularnego miejsca odpoczynku i relaksu mieszkańców. Drugi cel to pewna forma edukacji historycznej nawiązująca do przeszłości Zabrza poprzez przywrócenie w świadomości pamięci o miejscu, w którym znajdowała się ta interesująca rzeźba. Podsumowując projekt stworzy dla mieszkańców Zabrza nową przestrzeń oferującą możliwość bezpłatnej bezpiecznej rekreacji i dobrze wpisuje się w aktualną strategię rozwoju miasta.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Boisko wielofunkcyjne z osprzętem o nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na warstwie stabilizującej o wymiarach 40 m × 20 m wraz z piłkochwytami, ogrodzeniem i oświetleniem. Boisko będzie dostępne dla mieszkańców całego osiedla, a szczególnie dla dzieci i młodzieży. W celu ograniczenia kosztów eksploatacji i zarządzania boisko zlokalizowane będzie na terenie Zespołu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 929

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 230 200,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja:  Gwarecka 15

Uszczegółowienie lokalizacji: Na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
202/16

Zasięg oddziaływania projektu:
Powstałe boisko posłuży społeczności lokalnej, a także dzieciom ZSP9

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Sport i turystyka zajmuje w naszej gminie coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu wolnego czasu. Budowa boiska wielofunkcyjnego i jego wszechstronne przeznaczenie wpłynie w bardzo wielkim stopniu na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, a także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie wolnego czasu.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne. Za obiekt będzie odpowiadał Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa boiska wielofunkcyjnego przyczyni się do poprawy zagospodarowania przestrzennego Osiedla Młodego Górnika, jak również do jego uatrakcyjnienia jako miejsca zamieszkania poprzez rozwój funkcji społecznych. Realizacja przedmiotowej infrastruktury będzie sprzyjała nawiązywaniu kontaktów społecznych o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym oraz będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych, a także osób niepełnosprawnych. Przedmiotowa inwestycja stworzy warunki do życia na wyższym niż dotychczas poziomie ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną. Przyczyni się również do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Stworzy również warunki do rozbudowy kalendarza imprez ponadlokalnych o charakterze sportowym. Od jakości infrastruktury społecznej zależy standard życia mieszkańców osiedla. Projekt przyczyni się także do podniesienie walorów estetycznych Zespołu i jego otoczenia.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek został przeniesiony z kategorii projekt dwuletni z dzielnicy Osiedle Młodego Górnika do kategorii projektów ogólnomiejskich. Jest to wynikiem szacowania wartości projektu na kwotę 500 tys. zł, podczas gdy dla Osiedla Młodego Górnika dla projektów dwuletnich dostępna jest kwota 280 tys. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Remont chodnika i wytyczenie trasy rowerowej wzdłuż ul. Gdańskiej, budowa chodników do Strefy Aktywnego Wypoczynku oraz stworzenie miejsc postojowych na ul. prof. Władysława Tatarkiewicza

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 515

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Realizacja zadania obejmuje przebudowę istniejącego chodnika i budowę ścieżki rowerowej na odcinku ok. 435 m wzdłuż ul. Gdańskiej w Zabrzu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z aleją Korfantego wraz z zabezpieczeniem istniejących sieci kolidujących z ścieżką rowerową i chodnikiem.
W dniu 4.03.2021 roku podpisano umowę na wykonanie robót z Drogomax Sp. z o.o., Tarnowskie Góry
Wartość umowy na wykonanie robót budowlanych: 289 177,65 PLN
Termin wykonania: 17.09.2021 roku

Informacja wg stanu na 30 listopada 2020 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/46/18 ZBP 2018-MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 249 630,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 249 320,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 249 320,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
a) od al. Korfantego wzdłuż ul. Gdańskiej do skrzyżowania z ul. Franciszkańską – załącznik 1
b) Strefa Aktywnego Wypoczynku pomiędzy Orlikiem a blokami na ul. Tatarkiewicza
c) pas zieleni na ul. Tatarkiewicza – załącznik 2

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
a) 1779/5, 7753/18, 7756/19,
b) 5370/109, 5373/100,
c) 4905/157, 4911/141

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich zabrzan ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedla Kotarbińskiego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 3000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne: chodniki, trasa rowerowa oraz miejsca postojowe. Proponowanym dysponentem efektów realizacji projektu będzie Miasto Zabrze. Opis przebiegu realizacji:
— Usunięcie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej i wytyczenie nowego ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej (załącznik 1).
— Budowa chodników łączących Strefę Aktywnego Wypoczynku z istniejącymi już ciągami komunikacyjnymi.
— Budowa schowka na elementy wyposażenia Strefy Aktywnego Wypoczynku (konstrukcja stalowa) w celu zapobiegania ich kradzieży.
— Usunięcie fragmentów pasów zieleni (liczba uzależniona od kosztorysu projektowego – załącznik 2) na ul. Tatarkiewicza i wytyczenie miejsc postojowych.
— Wykonanie oraz montaż 8 tablic informacyjnych na terenie (w pobliżu) inwestycji zrealizowanych w ramach dotychczasowych edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa komunikacji w obrębie dzielnicy. Stworzenie miejsc przyjaznych dla spacerujących. Poprawa bezpieczeństwa dzięki wytyczeniu trasy rowerowej. Ułatwienie komunikacji pieszej i rowerowej. Ułatwienie dojazdu do klatek schodowych w blokach mieszkalnych na ul. Tatarkiewicza poprzez zwiększenie liczby miejsc postojowych. Stworzenie schowka na elementy wyposażenia Strefy Aktywnego Wypoczynku. Wzrost atrakcyjności dzielnicy.

Uwagi przy ocenie: 
Zmodyfikowany w wyniku oceny zakres rzeczowy i kosztowy wniosku:
1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ulicy Franciszkańskiej do Alei W. Korfantego – wartość szacunkowa: 197 400 zł.
2. Prace rozbiórkowe istniejącego chodnika wraz z utylizacją materiału – wartość szacunkowa: 16 920 zł.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej – wartość szacunkowa: 30 000 zł.
4. Nadzór inwestorski – wartość szacunkowa: 5 000 zł.
Łączna wartość projektu: 249 320 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W ramach projektu zostanie zamontowane 7 kamer monitoringu miejskiego w Biskupicach i 7 kamer monitoringu miejskiego w Centrum Południe. Koordynatorem projektu na dzielnicy Biskupice jest Maciej Zgrzendek.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 080

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 490 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 490 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
Bytomska, Tarnogórska, Kasprowicza, Kossaka, Ogrodowa, Chrobrego, Buchenwaldczyków, Roosevelta, Klonowa, Sienkiewicza, 3-go Maja, Webera, Piłsudskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: n/d

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
684/239, 742/2, 743/2, 861/155, 906/146, 637/162, 151/19, 102/6, 637/162, 119/6, 1174/19, 1175/19, 731/155, 637/162, 144/36, 143/36, 2960/9, 3045/124,

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie dotyczył wszystkich zabrzan ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Biskupic i Centrum Południe oraz osób przejeżdżających te dzielnice.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
— Mieszkańcy Biskupic,
— Mieszkańcy Centrum Południe,
— Osoby przejeżdżające przez Biskupice,
— Osoby przejeżdżające przez Centrum Południe.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
<b>Montaż 7 kamer w Biskupicach</b>
1. ul. Tarnogórska, pomiędzy siłownią „pod chmurką” a placem zabaw (684/239 lub 742/2 lub 743/2),
2. Rondo na skrzyżowaniu ulic Kasprowicza i Bytomskiej (681/155 lub 906/146),
3. Skrzyżowanie ul. Kossaka 60 z ul. Mrożka (637/162 lub 151/19),
4. Skrzyżowanie ulic Kossaka i Chrobrego (102/6 lub 637/162 lub 119/6)
5. Bytomska 28, przy ratuszu, przejściu dla pieszych (1174/19 lub 1175/19)
6. ul. Bytomska 94 – 100 (maksymalnie blisko skrzyżowania z ul. Zamkową) (731/155)
7. Skrzyżowanie ul. Kossaka i Ogrodowej (637/162 lub 144/36 lub 143/36)
<b>Montaż 7 kamer w Centrum Południe</b>
8. Skrzyżowanie ul. Roosevelta / Buchenwaldczyków / Klonowa (2960/9 lub 3045/124 lub 2470/124)
9. Skrzyżowanie ul. Sienkiewicza i Szenwalda (2997/103 lub 1610/103)
10. Początek ulicy Sienkiewicza (5963/156 lub 5966/109)
11. Na ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Ślęczka do ul. św. Marcina (2998/159)
12. Skrzyżowanie ul. Wolności i Sienkiewicza (4286/49)
13. Skrzyżowanie ul. Reymonta i de Gaulle’a (5940/123 lub 2959/122 lub 4216/123 lub 2399/122)
14. Skrzyżowanie ul. Webera i Piłsudskiego (2008/91 lub 3064/206)

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców
2. Zwiększenie wykrywalności przestępstw
3. Szybsza reakcja służb porządkowych

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ten powstał na prośbę mieszkańców. Przewiduje remont chodnika prowadzącego na przystanek autobusowy i do przedszkola. Projekt przewiduje oprócz naprawy części betonowej chodnika, utwardzenie pozostałego fragmentu ścieżki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 454

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zakończono i oddano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2019 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/47/18 ZBP 2018-REMONT CHODNIKA – PRZEJŚCIE Z OSIEDLA NA PRZYSTANEK AUTOBUSOWY ORAZ DO PRZEDSZKOLA NR 36; BUDOWA CHODNIKA OBOK DAWNEJ SIEDZIBY POCZTY NA OS. KOPERNIKA

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 12 620,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 21 660,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 21 660,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 44 455,94 zł

Lokalizacja:  Przejście z ul. Banachiewicza na ul. Heweliusza

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Działka nr 2182/52, działka nr 1324/52, działka nr 2181/52

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Remont chodnika o podłożu betonowym – działka nr 2182/52 Utwardzenie fragmentu ścieżki poprzez wyłożenie kostki brukowej – działka nr 1324/52 i działka nr 2181/52.

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy Osiedla Kopernika. Rodzice dowożący dzieci do przedszkola.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy Osiedla Kopernika. Rodzice dowożący dzieci do przedszkola.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponent Urząd Miasta Zabrze

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Chodnik znajdujący się obok przedszkola o podłożu betonowym aktualnie posiada wiele dziur, wystające pręty metalowe, które stanowią szczególnie po opadach deszczu pułapkę. Ścieżka prowadząca na przystanek autobusowy po opadach deszczu przeradza się w ścieżkę błota, gdzie można utopić stopy aż po kostki. Z przejść tych korzystają wszyscy mieszkańcy Osiedla udający się do przystanku autobusowego, przedszkola, pobliskich sklepów, fryzjera, warsztatów samochodowych, Caritasu itd.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek został utworzony z połączenia dwóch wniosków:
P0054 Remont chodnika – przejście z osiedla na przystanek autobusowy oraz do przedszkola – przy Przedszkolu nr 36 na Os. Kopernika przy ul. Banachiewicza
P0049 Budowa chodnika na osiedlu Kopernika obok dawnej siedziby poczty
Połączenie nastąpiło na prośbę Wnioskodawcy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada rekultywację zaniedbanego terenu w Biskupicach przy ul. Bytomskiej, w celu stworzenia miejsca sprzyjającego wypoczynkowi i aktywności fizycznej, jakiego brakuje w przedmiotowej dzielnicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 460

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano montaż ogrodzenia, piaskownicy, podestu drewnianego, ławek, kosza na śmieci, tablicy z regulaminem oraz wykonano drogę dojazdową do obiektu.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/48/18 ZBP 2018-STWORZENIE "CENTRUM AKTYWNOŚCI I WYPOCZYNKU" W ZABRZU BISKUPICACH

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 176 600,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 189 350,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 189 350,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 158 799,40 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Bytomska 82 (z tyłu budynku)

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Działki pomiędzy: ul. Bytomską 82, Szkołą Podstawową nr 22 a Szpitalem Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej (z tyłu szpitala)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
253/93, 524/93, 100, 99

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy miasta Zabrze, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Biskupice oraz uczniów pobliskich szkół.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość osób korzystająca z projektu po jego realizacji, zakładając scenariusz najbardziej prawdopodobny to około 1200 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
„Centrum Aktywności i Wypoczynku” ma być miejscem ogólnodostępnym — przestrzenią publiczną. Opis przebiegu realizacji projektu (większość wymienionych poniżej zadań może być wykonywana jednocześnie):
— uporządkowanie terenu,
— wykonanie chodników,
— montaż oświetlenia,
— montaż koszy na śmieci,
— montaż piaskownicy wraz z ogrodzeniem,
— wykonanie miejsca do gry w klasy,
— prace ogrodnicze,
— montaż ławek.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt przede wszystkim ma na celu zagospodarowanie zaniedbanego a posiadającego ogromny potencjał terenu, jednocześnie rozwiązując problem jakim jest brak bezpiecznej, przyjaznej przestrzeni sprzyjającej rekreacji, spotkaniom towarzyskim czy uprawianiu sportów indywidualnych. Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Uatrakcyjnienie dzielnicy w oczach przyjezdnych jak i mieszkańców;
2. Stworzenie miejsca spotkań towarzyskich w otoczeniu przyrody;
3. Stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania sportów indywidualnych takich jak bieganie, nordic walking, jazda na rowerze czy rolkach;
4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców — mieszkańcy regularnie przechodzą poprzez nieuporządkowany teren traktując go jako skrót do szkoły czy szpitala, jego zagospodarowanie przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców;
5. Integracja społeczna;
6. Umożliwienie dzieciom zabawy w bezpiecznym oraz czystym otoczeniu, dzięki dużej, ogrodzonej piaskownicy;
7. Poprawienie wizerunku i wzbogacenie walorów estetycznych miasta, które jest niemalże stolicą turystyki poprzemysłowej, a więc przyjmuje rocznie pokaźną ilość turystów z kraju jak i zagranicy.
Ponadto tak duży rozmiar terenu, który miałby zostać uporządkowany daje na przyszłość możliwości rozbudowy np. o elementy skateparku takie jak minirampy czy grindboxy, miejsce na ognisko czy grilla, scena, stoły do gry w szachy czy stoły tenisowe.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa dwóch lamp solarnych na skwerze przed tzw. „Domem Nauczyciela”

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 26

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 15 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 26 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 26 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
Skwer między ul. Brzóski, 1-go Maja, de Gaulle’a i Królewskiej

Uszczegółowienie lokalizacji: Przed „Domem Nauczyciela”

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1482886

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Centrum Południe

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1 000 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy Centrum Południe

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa placu zabaw składającego się z piaskownicy i huśtawek przy ul. Chłopskiej pomiędzy ul. Grottgera i Piłsudskiego. Plac zabaw nie będzie strzeżony ani monitorowany.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 25

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 10 445,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 72 100,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 72 100,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Plac między ul. Piłsudskiego, Chłopską i Grottgera

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3998/91

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Centrum południe, okolice Areny Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 50 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dodatkowe miejsce, w którym okoliczne dzieci mogą spędzić bezpiecznie czas pod nadzorem rodziców — w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji wskazanej w projekcie nie ma takich miejsc.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska o powierzchni 30 × 15 metrów, o nawierzchni poliuretanowej, przy skrzyżowaniu ulic: Londzina oraz Jagiellońskiej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 322 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ulic Londzina i Jagiellońskiej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1602/59

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Centrum północ oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Zabrzu — około 1 000 osób.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 1 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko ogólnodostępne

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa kondycji dzieci i młodzieży, promowanie aktywnego, sportowego stylu życia.

Uwagi przy ocenie: 
Działka nr 1602/59, na której proponuje Wnioskodawczyni zlokalizowanie przedmiotowego boiska jest własnością osoby prawnej. Zgodnie z § 5 pkt 13 Regulaminun IV edycji ZBP: „W przypadku, gdy dysponentem nieruchomości, na których miałby zostać wykonany projekt mieszkańca, jest podmiot inny niż Miasto Zabrze lub jego jednostki organizacyjne, jako załącznik do wniosku mieszkaniec powinien dołączyć oświadczenie – zgodę Podmiotu – dysponenta / Podmiotów – dysponentów działki / działek na inwestycję według wzoru określonego w załączniku nr 3.”
Wykonano telefon oraz wysłano e-mail do Wnioskodawczyni z informacją o konieczności uzupełnienia wniosku o załącznik nr 3. Wniosek nie został uzupełniony, a podczas rozmowy telefonicznej uzyskano informację od Wnioskodawczyni, iż nie uzyskała zgody właściciela działki, w związku z czym nie może uzupełnić wniosku o załącznik nr 3. W konsekwencji, zgodnie z § 7 pkt 4 Regulaminu, wniosek traktuje się jako niespełniający kryteriów oceny formalnej lub oceny prawno – finansowej i pozostawia bez dalszego biegu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej nr 43 w Zabrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 42 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Buchenwaldczyków 25

Uszczegółowienie lokalizacji: teren szkoły

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1288821

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy ulic Wallek-Walewskiego, Buchenwaldczyków, Bohaterów Warszawskich, Sądowej, Spichrzowej, 3-go Maja.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 100 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępna

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Promowanie sportu, aktywnego stylu życia.

Uwagi przy ocenie: 
Lista poparcia liczy 12 osób spełniających wymogi regulaminowe
Brak zgody Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 43 na wykonanie inwestycji na terenie szkoły.
Liczne próby kontaktu (e-mail i telefon) okazały się bezskuteczne ― autor nie uzupełnił braków.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt jest przedsięwzięciem służącym do rozwoju bazy na terenie dzielnicy Makoszowy, spełniającym potrzebę rekreacji, wypoczynku i rozrywki społeczności lokalnej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 16

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 115 600,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 122 600,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 122 600,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  Daleka 2

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1402/42; 1746/36; 1744/36

Zasięg oddziaływania projektu:
Zmodernizowane boisko sportowe przyczyni się do rozwoju sportu i postaw sportowych w dzielnicy Zabrze Makoszowy jak i okolicy. Dobra infrastruktura techniczna umożliwi organizację cyklicznych zajęć sportowych, treningów oraz spotkań sportowych, a tym samym przyczyni się do popularyzacji sportu i zdrowego stylu życia. Fantastyczną cechą sportu jest to, że łączy pokolenia, pozwala razem się czymś zajmować i interesować, daje pretekst do oderwania się od obowiązków. Można wspólnie poszaleć, pośmiać się i powygłupiać. Dorośli zaczynają się wydawać bliżsi, bardziej zrozumiali. Też zaliczają błędy, też zaliczają twarde lądowania, wydzierają się na całe gardło. Kiedy robi się coś razem, odkrywa się nowe radości — w niezauważony sposób tworzyć więź. Gdy bliscy kibicują i uda się strzelić gola, okazuje się, jak ważne jest wsparcie i akceptacja. Im więcej sportu w życiu rodziny, tym więcej takich dobrych doświadczeń.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Obecnie szacunkowo z boiska korzysta kilkaset osób rocznie. Na to składa się przede wszystkim: młodzież szkolna uczestnicząca do pobliskiego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7, jak i mieszkańcy dzielnicy, którzy w wolnym czasie przychodzą pograć na boisko. Często z boiska, zwłaszcza w okresie letnim, korzystają mieszkańcy innych dzielnic Zabrza, a także sportowcy innych dzielnic Zabrza, a także sportowcy innych dyscyplin i minidyscyplin sportowych, jak np. rugby. Po realizacji projektu, czyli po poprawie infrastruktury terenu, ilość osób korzystających z obiektu wzrośnie wielokrotnie. Zmodernizowany teren przyczyni się do tego, że zarządca terenu — uczniowski Klub Sportowy Quo Vadis Makoszowy — będzie mógł realizować i organizować dodatkowe zadania, takie jak organizacja turniejów i zawodów sportowych dla mieszkańców dzielnicy, ale również dodatkowo dla uczniów i mieszkańców pozostałych dzielnic Zabrza. W przyszłości może również realizować imprezy sportowe o randze wojewódzkiej, jak i ogólnopolskiej, co znacznie przyczyni się do popularyzacji nie tylko dzielnicy Makoszowy, ale i całego miasta.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada przebudowę boiska polegające na: Wyposażenie boiska w piłkochwyty o wysokości 6m.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Rozwijanie różnych form sportowych w środowisku dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz pomoc organizacyjną i materialną sympatyków Klubu,
2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży,
3) integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,
4) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży różnorodnych form rekreacyjno – sportowych,
6) wyposażenie dzieci i młodzieży w wiadomości, umiejętności poszczególnych minidyscyplin i dyscyplin sportowych,
7) propagowanie zdrowego stylu życia,
8) spędzanie czasu wolnego na obiektach sportowych jako formy czynnego wypoczynku,
9) pozyskanie nowych sympatyków sportu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada modernizację istniejącego boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Zabrzu przy ul. Lompy 78, celem jego maksymalnego wykorzystania.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 5

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 140 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 217 120,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 217 120,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Lompy 78

Uszczegółowienie lokalizacji: Numer działki 2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Poziom oddziaływania projektu jest bardzo szeroki. Modernizacja obecnie istniejącego boiska pozwoli na jego maksymalne wykorzystanie z uwzględnieniem zajęć sportowych Szkolnego Klubu Sportowego „GWAREK” Zabrze. Ponadto z boiska będą również korzystali uczniowie jak i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 16 oraz Przedszkola nr 8 w Zabrzu. Pobliscy mieszkańcy dzielnicy będą mogli korzystać z boiska, organizować mecze, turnieje „dzikich drużyn” lub inne imprezy sportowe. Modernizacja boiska przyczyni się do promocji aktywnego spędzania czasu, sportowej rywalizacji i zdrowia nie tylko dla najmłodszych adeptów sportu, ale również osób dorosłych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba korzystających z boiska to ok. 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy 78 zakłada realizację następujących elementów: udrożnienie odwodnienia, częściową lub całkowitą wymianę siatki odgradzającej boisko, wymianę piłkochwytów, doświetlenie boiska poprzez zamontowanie lamp na czterech masztach usytuowanych w narożnikach (obecnie jest tylko jeden maszt), zamontowanie dwóch wiat z miejscami do siedzenia (tzw. ławki rezerwowych) oraz zamontowanie dwóch trybun po 50 osób każda. Są to niezbędne prace pozwalające na pełne wykorzystanie tego obiektu sportowego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem do osiągnięcia jest stworzenie warunków dla efektywniejszego rozwoju pokolenia młodych piłkarzy trenujących i grających na co dzień w Szkolnym Klubie Sportowym „GWAREK” Zabrze oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu przy ul. Lompy 78. Dzięki realizacji tego projektu młodzi zawodnicy zwiększą swoje szanse na rozwój własnego talentu, co w przyszłości powinno zaowocować wyszkoleniem na poziomie międzynarodowym, co z kolei w znacznym stopniu przyczyni się do osiąganych wyników. Poprzez przemyślane treningi oraz idealne warunki piłkarskie zawodnicy po przejściu cyklu szkolenia w Gwarku Zabrze będą mieli większe szanse zasilić grający w Ekstraklasie klub „Górnik” Zabrze, a w przyszłości reprezentację Polski. Celem pośrednim jest wykorzystanie boiska do lekcji wychowania fizycznego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu, organizację różnego rodzaju zawodów, turniejów, meczów towarzyskich, turniejów dzikich drużyn czy też amatorskiej ligi dzielnicy. Będzie to miejsce aktywne, na którym okoliczna młodzież będzie mogła spędzać aktywnie czas wolny, zgłębiać relacje, zawierać nowe znajomości i przyjaźnie. Naszym celem na przyszłość jest dbanie o to miejsce oraz jego rozwój w zależności od posiadanych środków finansowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego trawiastego boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą około boiskową przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Zabrzu przy ul. Lompy 78

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 130

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 495 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 471 960,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 471 960,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Lompy 78

Uszczegółowienie lokalizacji: Numer działki 2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Poziom oddziaływania projektu jest bardzo szeroki. Przewiduje się ogólnodostępność boiska z uwzględnieniem zajęć sportowych dla Szkolnego Klubu Sportowego „GWAREK” Zabrze. Z boiska będą również korzystali uczniowie jak i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 16 oraz Przedszkola nr 8 w Zabrzu. Pobliscy mieszkańcy dzielnicy będą mogli korzystać z boiska w określonych terminach, organizować mecze, turnieje „dzikich drużyn” lub inne imprezy sportowe. Budowa boiska przyczyni się do promocji aktywnego spędzania czasu, sportowej rywalizacji i zdrowia nie tylko dla najmłodszych adeptów sportu, ale również osób dorosłych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba korzystających z boiska to ok. 1 000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa ogólnodostępnego trawiastego boiska wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu zakłada realizację następujących elementów. W części pierwszej należy przystąpić do prac związanych z wyrównaniem oraz przygotowaniem terenu do budowy boiska o wymiarach 90 x 55 m. Kolejnym etapem jest wykonanie odpowiedniego drenażu, kanalizacji oraz studni odprowadzających wodę. Późniejszy krok to odpowiednie osadzenie fundamentów do bramek piłkarskich. Nawierzchnia boiska powinna być naturalna z zamontowanym systemem nawadniania. Są to niezbędne prace pozwalające na pełne wykorzystanie tego obiektu sportowego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem do osiągnięcia jest stworzenie warunków dla efektywniejszego rozwoju pokolenia młodych piłkarzy grających na co dzień w Szkolnym Klubie Sportowym „GWAREK” Zabrze oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu przy ul. Lompy 78. Dzięki realizacji tego projektu młodzi zawodnicy zwiększą swoje szanse na rozwój własnego talentu, co w przyszłości powinno zaowocować wyszkoleniem na poziomie międzynarodowym, co z kolei w znacznym stopniu przyczyni się do osiąganych wyników. Poprzez przemyślane treningi oraz idealne warunki piłkarskie zawodnicy po przejściu cyklu szkolenia w SKS „Gwarek” Zabrze będą mieli większe szanse zasilić grający w Ekstraklasie klub „Górnik” Zabrze, a w przyszłości reprezentację Polski. Celem pośrednim jest wykorzystanie boiska do lekcji wychowania fizycznego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu, organizację różnego rodzaju zawodów, turniejów, meczów towarzyskich, turniejów dzikich drużyn czy też amatorskiej ligi dzielnicy. Będzie to miejsce aktywne, na którym okoliczna młodzież będzie mogła spędzać aktywnie czas wolny, zgłębiać relacje, zawierać nowe znajomości i przyjaźnie. Naszym celem na przyszłość jest dbanie o to miejsce oraz jego rozwój w zależności od posiadanych środków finansowych.

Uwagi przy ocenie: 
Wymiar boiska zmniejszony do wymiarów 70 m × 40 m.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Elementy projektu to: budowa chodnika wokół Przedszkola i chodnika prowadzącego do Szkoły Podstawowej nr 7, stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym oraz wymiana ogrodzenia wokół Przedszkola.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 383

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 219 550,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 247 350,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 247 350,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ Inna: bezpieczeństwo pieszych użytkowników

Lokalizacja:  Pokoju 37 i Pokoju 41

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Okolice SP 7 i P 46 oraz teren ogrodu przedszkolnego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1660/14; 2470/14; 2462/12; 2469/14; 2474/14; 1601/6

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt przeznaczony dla:
– wychowanków Przedszkola i uczniów Szkoły Podstawowej oraz ich rodziców,
– mieszkańców osiedla (ulice Pokoju, Wolności, Nawrata, Wolności i pobliskich),
– pracowników Przedszkola i Szkoły.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
125 dzieci w wieku przedszkolnym, 550 dzieci w wieku szkolnym, 1350 rodziców tychże placówek, 100 pracowników placówek oświatowych, 1500 mieszkańców osiedla – razem około 3 625 odbiorców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Chodnik wokół placówek oświatowych stworzy bezpieczne dojście dzieci i rodziców do Przedszkola i Szkoły; a ogród przedszkolny z ogrodzeniem będzie dostępny dla odbiorców zainteresowanych atrakcyjnym i bezpiecznym spędzaniem wolnego czasu w otoczeniu dużej ilości zieleni. Monitoring zewnętrzny wokół Przedszkola został zainstalowany w 2012 r.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi osiedlowej,
– uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej i sportowej w dzielnicy,
– stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków korzystania z ogrodu przedszkolnego,
– integracja środowiska przedszkolnego ze środowiskiem lokalnym,
– podniesienie estetyki otoczenia wokół Przedszkola i Szkoły.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Teren rekreacyjny składający się z boiska trawiastego dla dzieci i młodzieży zrzeszonej i niezrzeszonej w klubach sportowych. Boisko z naturalną nawierzchnią, przeznaczone głównie do uprawiania piłki nożnej, ale i innych sportów drużynowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 2 363

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 477 989,64 zł

Wartość projektu do głosowania: 477 989,64 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Jaskółcza 40

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Obiekty Walki Makoszowy — administrowane przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2243/80

Zasięg oddziaływania projektu:
Boisko będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miasta Zabrze. Z boiska w ramach zajęć lekcyjnych będą mogli korzystać uczniowie znajdującej się nieopodal Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul Sportowej 5, ale i w ramach potrzeb, z innych zabrzańskich placówek oświatowych. W godzinach popołudniowych obiekty Walki Makoszowy są bazą treningową dla dzieci zrzeszonych w zabrzańskich klubach sportowych, przede wszystkim w Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze oraz Piłkarskim Przedszkolu Górnika Zabrze. Z racji ogólnodostępności boiska będą z niego mogli korzystać i aktywnie wypoczywać mieszkańcy całej dzielnicy Guido.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Biorąc pod uwagę obecne wykorzystanie obiektów Walki Makoszowy, głównie przez kluby sportowe z terenu Zabrza, można stwierdzić, że szacunkowa dzienna ilość osób korzystających z boiska będzie oscylowała w granicach 200 osób. Przy założeniu codziennego użytkowania da nam to miesięczną liczbę beneficjentów na poziomie 6 000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko będzie ogólnodostępne na terenie miejskim, administrowanym przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami. Proponujemy, aby dysponentem boiska była Jednostka bądź kluby sportowe trenujące na Walce Makoszowy. Budowa boiska z naturalną nawierzchnią zgodnie z przedstawioną ofertą na jego wykonanie będzie się składała z następujących etapów: robót pomiarowych i projektowych, robót ziemnych, prac mających na celu wykonanie odwodnienia boiska, prac właściwych – konstrukcyjnych boiska oraz prac montażowych systemu zraszania boiska.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem tego projektu jest rozbudowa i odświeżenie bazy sportowej na obiektach Walki Makoszowy. Kolejny element infrastruktury sportowej przy ul. Jaskółczej 40 z całą pewnością zachęci szeroką grupę dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu, a dzieciom zrzeszonym w klubach sportowych na znaczne podniesienie standardów warunków treningowych. Celem nadrzędnym projektu jest wzrost aktywności fizycznej wśród mieszkańców dzielnicy Guido, ale i całego Zabrza. Boisko z naturalną trawą będzie znakomitym narzędziem do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Uwagi przy ocenie: 
Obszar realizacji boiska objęty jest czynnym pozwoleniem na budowę w ramach projektu: „Przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Jaskółczej 40 w Zabrzu w ramach tworzenia bazy dydaktyczno-sportowej AWF wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Pozwolenie na budowę: decyzja nr 42/2009 z dn. 03.04.2009 roku. Ewentualna realizacja zadania wymaga wdrożenia odrębnej procedury zgodnie z Ustawą prawo budowlane.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dokończenie zwycięskiego w poprzedniej edycji projektu P0076:
— budowa muszli koncertowej,
— wykonanie instalacji wodociągowej,
— wykonanie instalacji elektrycznej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 2 995

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 325 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ sport

Lokalizacja: 
Okolica skrzyżowanie Al. W. Korfantego z Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: Część Parku Jana Pawła II, działka nr 1429/1

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1429/1

Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze, województwo, kraj. Dotyczy to miejsca, w którym odbył się 3 lata temu koncert TVP-2 i Radia Zet. Dotychczas na tym terenie były organizowane 2 koncerty krajowe. Na pierwszym było ok. 130 tysięcy ludzi, natomiast na drugim, pomimo złej aury, ok. 50 tysięcy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
50 000 [pięćdziesiąt tysięcy] osób rocznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem Zabrzańskiego Centrum Kultury i Sportu będzie Urząd Miasta Zabrze. Natomiast zasady jego dostępności publicznej określi w/w urząd. Dokończenie wygranego w poprzedniej edycji projektu P-0076:
— budowa muszli koncertowej,
— wykonanie instalacji wodociągowej,
— wykonanie instalacji elektrycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Po wybudowaniu muszli koncertowej Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu pod względem lokalizacji, komunikacji i przestrzennym stanie się obiektem szerokiego dostępu mieszkańców. Kompleks ten będzie służył mieszkańcom przez cały rok [latem rolkowiczom i organizatorom imprez masowych tj. koncertów, festynów, natomiast zimą można stworzyć lodowisko]. Miasto Zabrze w tak dogodnym miejscu będzie miało możliwość organizowania wielu imprez masowych, co przyczyni się do jego dobrej promocji. Kompleks ten będzie służył również przyległym Radom Dzielnic, Szkołom, Przedszkolom jak i tutejszej Parafii św. Wojciecha.

Uwagi przy ocenie: 
Rozważenia wymaga kwestia drogi dojazdowej, która może być potrzebna w przypadku organizacji większych imprez.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest stworzenie placu zabaw dla społeczności uczniowskiej i lokalnej przy SP 29 w Zabrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 432

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Budowlana 26

Uszczegółowienie lokalizacji: Plac szkolny

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4316/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Uczniowie SP 29 w Zabrzu, mali mieszkańcy dzielnicy Rokitnica.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 1 000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie dostępny cały rok, głównymi osobami korzystającymi z placu zabaw będą najmłodsze dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Opiekę nad dziećmi sprawować będą rodzice/opiekunowie a w czasie zajęć szkolnych nauczyciele.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci.
Rozwój ruchowy, motoryczny, społeczny najmłodszych mieszkańców dzielnicy.
Promowanie zdrowego stylu życia.
Przeciwdziałanie otyłości.
Integracja lokalności społecznej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt Budowy Centrum Integracji Biskupic czyli wybudowania amfiteatru przy ul. Tarnogórskiej (obok boiska Gimnazjum nr 20 / Szkoły Podstawowej nr 20).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 307

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 485 966,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Tarnogórska

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Fragment działki ewidencyjnej 533/19 przy granicy z działką 531/19 i 742/2.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
533/19

Zasięg oddziaływania projektu:
Centrum Integracji Biskupic będzie miejscem, w którym Rada Dzielnicy Biskupice, a także Urząd Miasta, szkoły oraz inne jednostki będą mogły realizować rozmaite wydarzenia skierowane do mieszkańców dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
8000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem efektów realizacji projektu będzie Rada Dzielnicy Biskupice oraz miasto Zabrze oraz wszyscy mieszkańcy dzielnicy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— integracja mieszkańców dzielnicy Biskupice;
— zagospodarowanie zaniedbanego terenu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zapewniające bezpieczeństwo i energooszczędne oświetlenie przejść dla pieszych latarniami LED w dzielnicy Centrum Południe. Projekt zakłada montaż 51 latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach ruchliwych ulic de Gaulle’a i 3 Maja.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 243

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 444 500,92 zł

Wartość projektu do głosowania: 444 500,92 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
Ciąg ulic de Gaulle’a i 3 Maja oraz skrzyżowania tych ulic z ich przecznicami na terenie dzielnicy Centrum Południe

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Przejścia dla pieszych na drogach publicznych w miejscach o ruchu niezabezpieczonym sygnalizacją świetlną… Zob. załącznik DOC pt. Długie opisy.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2555/113,5950/149,5953/5,2962/122,2399/122,4596/123,4216/123,5940/123,2959/122,757/122,… i in. Zob. załącznik DOC pt. Długie opisy.

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ponad 8 tysięcy pieszych dziennie + około 20 tysięcy kierowców i pasażerów pojazdów dziennie = ponad 28 tysięcy osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępność: ogólna. Dysponent: miasto Zabrze.
Etapy realizacji:
1) Sporządzenie projektu.
2) Zamówienie i dostawa elementów latarni.
3) Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia przez ulice de Gaulle’a i 3 Maja.
Zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych.
Poprawa komfortu i bezpieczeństwa przejazdu samochodem przez te ulice.
Wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy utworzenia Parku Jordana na Helence na dotychczas zaniedbanym terenie przy targowisku miejskim. Park ma służyć mieszkańcom, zwłaszcza starszym i z dziećmi (możliwość zabawy na mini placu zabaw), gdzie mogłyby na chwilę usiąść i odpocząć. W parku ma być rzeźba np. napis HEL-ENKA. Dodatkowo w parku zaplanowano uchwyty rowerowe (obok przebiega ścieżka rowerowa) i modernizację dojazdu od strony piekarni (obecny jest zniszczony i niebezpieczny). Na placu znajdzie się też nowość tj. ławka solarna z ładowaniem komórek i tabletów, czy hotspotem oraz kamera monitoringu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 58

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 248 991,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 248 991,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ telekomunikacja

Lokalizacja: 
Między ul. Jordana 78 – 78b a ul. Jordana 80 i Zamenhofa

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Klepisko między ww. ulicami i kawałek zieleńca w stronę przejścia od ul. Zamenhofa.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
825/53, 826/53, 153/57, 1529/57 własność Gminy bez wieczystego użytkowania (pozostałe) i chodnik na działce 827/53 własność Gminy bez wieczystego uży

Zasięg oddziaływania projektu:
Lokalny — dzielnica Helenka

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Młodzież, ale również kobiety w wieku powyżej 30-ego roku życia, również emeryci i emerytki i dzieci ponieważ jest to centrum dzielnicy i bardzo popularne przejście do/z przystanków autobusowych. Minimum co trzecia osoba z podanej populacji tj. około 1 000 osób. Dodatkowymi beneficjentami będą osoby parkujące przy targowisku miejskim oraz pod blokiem przy ul. Jordana 78-78b oraz rowerzyści korzystający ze ścieżki rowerowej. Przyszłościowo może w tej lokalizacji powstać „stacja rowerowa”.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólny harmonogram prac:
a. Projekt.
b. Roboty geodezyjne, wytyczenie w terenie alejek, ścieżek, lamp i innych elementów małej architektury.
c. Roboty ziemne związane z korytowaniem, niwelacją terenu i utwardzaniem nawierzchni, usunięcie starej uschniętej gruszy (za nią posadzone będą 4 drzewa),
d. Montaż lampy parkowej solarnej LED i podświetleń drzew oraz rzeźby, czy ławy solarnej i kamery monitoringu (ważne z uwagi na możliwość spożywania alkoholu — bliskość sklepu).
e. Montaż obrzeży betonowych i ażurowa płyta betonowa.
f. Humusowanie
g. Montaż elementów małej architektury.
h. Wykonanie projektu i samej rzeźby oraz jej montaż.
i. Nasadzenie zieleni.
j. Ułożenie kostki granitowej i roboty porządkowe.
k. Montaż paneli maskujących z jednej strony istniejący na terenie ogrodu śmietnik.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
a. <b> Poprawa estetyki wskazanego miejsca</b>
— uporządkowanie strasznie zaniedbanego fragmentu dzielnicy, znajdującego się w jej centrum i zarazem ukazanie ludziom, że nasza dzielnica się zmienia na lepsze.
b. <b> Integracja mieszkańców dzielnicy</b>
— możliwość spędzania czasu w towarzystwie innych osób, nawiązywania nowych relacji i odnowienia starych.
c. <b> Dodanie ciekawego obiektu upiększającego dzielnicę</b>
— taki obiekt nie tylko stałby się elementem charakteryzującym naszą dzielnicę, ale również z braku parków, czy miejsc szczególnych mógłby posłużyć jako element wizerunkowy dzielnicy.
d. <b> Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na postać wspaniałego człowieka </b> jakim był Henryk Jordan (bo miejsce byłoby określane jako Park Jordana na Helence).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada montaż jednej lampy solarnej typu bartek na ul. Szyb Jerzy

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 3

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 250 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 5 500,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 20 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 20 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Szyb Jerzy

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Lampa zostałaby zamontowana na jednej z n/w działek ewidencyjnych 579/194, 580/157, 581/157, 575/194, 551/150

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
579/194, 580/157, 581/157, 575/194, 551/150

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Zaborza Północ, Biskupic

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
20 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekty realizacji projektu będą ogólnodostępne

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Oświetlenie popularnej ścieżki spacerowo-biegowej, której trasa przebiega od ul. Janika, przez ul. Szyb Jerzy aż do Rudy Śląskiej lub Biskupic.
— Poprawa bezpieczeństwa.

2022-11-21

Dla Mieszkańców