Zabrze przestrzenią rozwoju

Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum ogólnokrajowe 15 października 2023 roku

Zaświadczenie o prawie do głosowania– informacja tel. (32) 37-33-411, (32) 37-33-310

Zaświadczenie o prawie do głosowania może wydać dowolny urząd gminy, do którego uda się wyborca.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano PESEL wyborcy.

WAŻNE:
Wyborca, który odebrał zaświadczenie o prawie do głosowania zostaje skreślony ze spisu wyborców.
W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7, pokój 110

 • w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:45, w pozostałe dni w godz. 8:00 – 15:15

najpóźniej do dnia 12 października 2023 r. do godz. 15:15.

Przewóz osób z niepełnosprawnościami

W dniu głosowania istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godz. 11 00 – 18 00.

Wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerami: 605 045 781 lub 502 208 320.  

Wyszukiwarka kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r.

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/okreg/29

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/senat/okreg/71

https://referendum.gov.pl/referendum2023/


Zmiana miejsca głosowania (dopisanie do spisu)- informacja tel. (32) 37-33-438/412

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 109 lub pok. 112  w poniedziałek w godz. 8:00 – 16:45, od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 15:15, najpóźniej do dnia 12 października 2023 r.

Wyborca, na jego pisemny wniosek lub przez profil zaufany wniesiony do urzędu gminy jest dopisywany do spisu wyborców  w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania lub w której przebywa czasowo.


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE – informacja tel. (32) 37-33-303

Głosować korespondencyjnie mogą:

 • wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,
 • wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, tj. do 5 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 10 października 2023 r. Wyborca, który rozpoczął podleganie kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 13 października 2023 r.

Zgłoszenie może być dokonane:

 • ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pomocą usługi na platformie e-PUAP udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.,
 • telefonicznie w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego
  w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zgłoszenie powinno zawierać :
– nazwisko i imię (imiona),
– numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
– adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy 
– oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
– nr telefonu lub adres poczty elektronicznej,
– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca  dołącza kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności).

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, pok.155, 40-032 Katowice
e-mail: katowice@kbw.gov.pl
numery telefonów: (32) 725 92 09


Głosowanie przez pełnomocnika – informacja tel. (32) 37-33-448

Zamiar glosowania przez pełnomocnika może zgłosić osoba, która posiada czynne prawo wyborcze a ponadto:

 • ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • jest osobą pełnosprawną, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat

Pełnomocnikiem może być osoba, która ma prawo wybierania. Taka osoba może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania:

Pełnomocnikiem nie może być

 • osoba, która wchodzi w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mąż zaufania,
 • obserwator społeczny,
 • osoba kandydująca w wyborach

Do wniosku dołącza się:

 1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 2. pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać do dnia 06.10.2023 r. bezpośredniow Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7, pok.109 I piętro w godzinach od 08:00-15:15 od wtorku do piątku a w poniedziałki od 08:00 do 16:45 lub elektronicznie: 
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika

Dla Mieszkańców