Zabrze przestrzenią rozwoju

Wybory do Rad Dzielnic 2022


Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej

Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w dzielnicach: Helenka, Mikulczyce, Zandka, Osiedle Mikołaja Kopernika dwóch kandydatów otrzymało równą liczbę głosów w sytuacji, gdy liczba mandatów pozostająca do obsadzenia jest niewystarczająca.

W związku z tym o uzyskaniu mandatu rozstrzygnie losowanie, które zostanie  przeprowadzone przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w obecności członków tej Komisji oraz osób zainteresowanych.

Losowanie odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Religi 1, sala 115, 23 marca 2022 roku (środa) o godzinie 12:00.


15 listopada 2021 roku Rada Miasta Zabrze zarządziła wybory do Rad Dzielnic w Zabrzu ustalając ich termin na 20 marca 2022 roku oraz określając kalendarz poszczególnych czynności wyborczych (uchwała o zarządzeniu wyborów w załączniku).

Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 17.00.


W dniu głosowania istnieje możliwość przewozu osób starszych i niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godzinach: od 10:00 do 16:00. Wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 691 686 328, 786 297 603 lub 502 208 320.


Wpis do rejestru wyborców – informacja tel. (32) 37-33-494, 37-33-412

Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:
1. z urzędu – w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały;
2. na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania – w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli ich adres zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze gminy.

We wniosku podaje się:
• nazwisko i imiona,
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer PESEL,
• adres zameldowania wyborcy na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Do wniosku dołącza się :
– kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
– pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP.
– ponadto należy dołączyć dowody potwierdzające, że wnioskodawca mieszka pod wskazanym we wniosku adresem. Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego na Wójcie, Burmistrzu, Prezydencie ciąży obowiązek sprawdzenia przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze danej gminy. W związku z powyższym, jeżeli wnioskodawca nie posiada zameldowania na pobyt czasowy pod oznaczonym adresem powinien przedstawić tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania).
W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada w/w dokumentu powinien przedstawić inne dowody potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok.112 w godzinach pracy Urzędu. Prezydent Miasta ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji dotyczącej wpisania wyborcy do stałego rejestru wyborców.


14 grudnia 2021 roku Miejska Komisja Wyborcza w Zabrzu wydała obwieszczenia w sprawach utworzenia w każdej dzielnicy miasta obwodów głosowania oraz wyznaczenia ich siedzib (załączniki poniżej).

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców