Aktualności

2024

ZABRZE- KOMPENDIUM WIEDZY O REWITALIZACJI

Na jakim etapie procesu jest Gminny Program Rewitalizacji Miasta  Zabrze
do 2030 roku  (GPR) ?
W ramach procesu GPR zrealizowano na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji  ( Dz. U. 2021.485 ) poniższe działania:

1 krok: Uchwała o  przystąpieniu do sporządzenia GPR _ art. 14 ust.2,art.17 ust.1 

2 krok: Ogłoszenie informacji o przystąpieniu do sporządzenia  GPR_ art. 17 ust.2,

3 krok: Sporządzenie projektu GPR _ art. 17 ust.2,

4 krok: Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu GPR_ art. 17 ust.2,

5 krok: Wystąpienie o zaopiniowanie projektu do właściwych instytucji_ art. 18 ust.2,

6 krok: Uchwalenie GPR_  art. 19

Uchwała nr LXXVII/1020/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 stycznia 2024 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 roku została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
https://bip.miastozabrze.pl/doc/15217

 Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Realizowana jest na rzecz społeczności lokalnej , a także lokalnej gospodarki i przestrzeni.

Celem jest polepszenie standardów życia mieszkańców. Jest to proces, który  jest złożonym, wieloetapowym i długoletnim działaniem przy udziale społeczności lokalnej. Odbywa się według opracowanego programu rewitalizacji.

 Co to jest miejscowy plan rewitalizacji ?

Miejscowy plan rewitalizacji to szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jaka może być uchwalana dla obszaru rewitalizacji (po uprzednim uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji)

Co to jest specjalna strefa rewitalizacji ?

Specjalna strefa rewitalizacji może być uchwalona dla obszaru rewitalizacji
na 10 lat i pozwala na  wprowadzenie szczególnych narzędzi do osiągnięcia efektów rewitalizacji (po uprzednim uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji)

Co oznacza obszar zdegradowany w Zabrzu ?

Obszar zdegradowany to fragment miasta, na którym występują  ponadprzeciętne w stosunku do innych części miasta negatywne zjawiska społeczne  i towarzyszące inne problemy: gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe czy techniczne.

Co oznacza obszar rewitalizacji w Zabrzu ?

Obszar rewitalizacji w Zabrzu to część obszaru zdegradowanego, na którym występują istotne problemy w sferze środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej, a który stanowi teren działań ograniczających negatywne zjawiska społeczne ( np. emigracja ludzi młodych, słaba integracja lokalnej społeczności, zanieczyszczenie środowiska, wandalizm…) w szczególności
na zamieszkałym terenie.  

Co stanowi uchwała nr LVI /808/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku  wyznaczająca obszary : zdegradowany i rewitalizacji ?

Jeżeli gmina zamierza realizować zadania własne w zakresie rewitalizacji, rada wyznacza w drodze uchwały, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Nie ma rewitalizacji bez degradacji . ( na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego z 16 marca 2022 r. nr IFII4131/1.9.2022)

 W Zabrzu przyjęcie uchwały nr LVI /808/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji  to był niezbędny element poprzedzający i umożliwiający  uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze do 2030 r.

W uchwale zostały określone granice obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji. Informacja prezentowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
w zakładce Informacja Ogólna_ Rewitalizacja pod adresem: https://bip.miastozabrze.pl/doc/4214.

Poza wyznaczeniem granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji uchwała ustanawia prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych
na obszarze rewitalizacji na rzecz Miasta Zabrze.

Prawo pierwokupu uregulowane jest co do zasady, w Kodeksie Cywilnym.

Gdzie można zapoznać się z uchwałami  procesu rewitalizacji ?

Uchwały  dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce  Rada Miasta-Uchwały Rady Miasta.

Gdzie można w Zabrzu sprawdzić mapę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ?

Mapę obszaru objętego rewitalizacją można sprawdzić bez wychodzenia z domu, korzystając z Internetu. Mapa dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce  Rewitalizacja- Obszary pod adresem https://bip.miastozabrze.pl/doc/6064

Wykaz ulic i budynków objętych obszarem rewitalizacji jest dostępny pod adresem https://bip.miastozabrze.pl/doc/13054 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Rewitalizacja – Wykaz ulic i obiektów dla obszaru rewitalizacji.

 Czy w Zabrzu jest specjalna strefa rewitalizacji i miejscowy plan rewitalizacji ?

W Zabrzu obecnie nie ma wyznaczonej specjalnej strefy rewitalizacji i nie ma miejscowego planu rewitalizacji .

 Co  to jest zaświadczenie o rewitalizacji ?

Podczas czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości,  notariusz może poprosić o zaświadczenie potwierdzające, czy nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji lub tzw. specjalnej strefie rewitalizacji.

Zaświadczenie można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku  do Wydziału Budownictwa o numerze karty: WB-7.

Wniosek oraz szczegółowa informacja dot. wniosku (m.in. czasu realizacji, opłat)  dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Strona główna /Gdzie załatwisz sprawę – Wydział Budownictwa pod adresem: https://bip.miastozabrze.pl/doc/8418

2023 r.

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 roku.

Do 2 października br. prowadzone są konsultacje społeczne dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 roku. Projekt 1.0.

Zachęcamy do odwiedzenia strony pod adresem: https://bip.miastozabrze.pl/doc/15217 , gdzie został udostępniony do  zapoznania się dokument Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 roku oraz informacja o formach, miejscach i terminach prowadzenia konsultacji społecznych.


Program Rewitalizacji Miasta Zabrze- szyty na rzecz atrakcyjności i jakości życia w mieście – GPR 2030.

W Zabrzu mając na uwadze potencjał miejsca ale znając i wyzwania, od wielu lat wdraża się działania,  które mają na celu urzeczywistnienie zaplanowanych przedsięwzięć w programach strategicznych miasta. 

Dzięki sfinalizowaniu w ostatnim czasie podpisania umowy z firmą Warbud SA na wykonanie kompleksowego remontu budynku przy ul. Wolności 305, będzie wdrażane do 2025 roku kolejne przedsięwzięcie programu rewitalizacji  dot. ożywienia centrum miasta.

 Przedmiotem umowy zaprojektuj i wybuduj dla ww. celu jest wykonanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego autorstwa „Konior Studio Tomasz Konior” kompleksowej dokumentacji projektowo- budowlanej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania dawnego hotelu, a także przeprowadzenie remontu ww. perełki architektonicznej naszego miasta i Śląska.  Kompleksowy remont przewiduje zachowanie historycznego wizerunku obiektu przy jego rewitalizacji na rzecz społeczności miasta , gości z kraju i zagranicy. W obiekcie oprócz m.in. funkcji  przewidzianej dla startup_ ów, ma powstać część hotelowa i gastronomiczna oraz Centrum Informacji o Mieście.

Natomiast w Parku Hutniczym najstarszym tego typu obiekcie w Zabrzu, tworzone są już nowe otwarte i dostępne przestrzenie w ramach idei „ Miasto przestrzenią rozwoju” . Niebawem mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowo zrewitalizowanym parkiem .

Na bazie dobrych wzorów rewitalizacji lat 2016-2023 Miasto przystąpiło do przygotowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 roku.

W tym temacie już w grudniu 2022 r. rozpoczęły się  rozmowy ze społecznością dot. przyszłości rewitalizacji do 2030 roku.  Na podstawie postulatów przystąpiono do opracowania projektu nowego programu rewitalizacji.

Obecnie zapraszamy do zapoznania się z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 roku.

Program Rewitalizacji, który dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce REWITALIZACJA (stronie utworzonej po pierwszym etapie konsultacji społecznych powyższego programu  i  m.in.  w związku postulatami o stworzeniu na BIP zakładki , gdzie w jednym miejscu będą umieszczane ogłoszenia dot.  Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 roku.)

Zachęcamy do odwiedzenia powyższej strony pod adresem: https://bip.miastozabrze.pl/doc/15217 oraz do udziału w konsultacjach dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 roku, które potrwają  do 2 października 2023 roku włącznie .

Więcej szczegółów można znaleźć  pod adresem: https://bip.miastozabrze.pl/zabrze/r/r_io


Na obszarze rewitalizacji ruszają nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Informujemy, że rozpoczęły się prace inicjujące  proces rewitalizacji na nowo wyznaczonym obszarze rewitalizacji  i obszarze zdegradowanym na podstawie  Uchwały nr LVI/808/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zabrze

Prace związane są z realizacją  celu:

 • wysoka jakość oraz dostępność przestrzeni i obiektów publicznych; 
 • ochrona, zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa poprzemysłowego oraz zabytków miasta;
 • bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.

Rewitalizacja obszaru miejskiego dotyczy unikalnego budynku Admiral Palast w Zabrzu
wraz z otoczeniem. To prawdziwa perła architektury – budynek, który tworzy urbanistyczne zamknięcie perspektywy części  terenu  w centrum miasta  przy ulicy Wolności.

Pierwszy etap przedsięwzięcia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy oraz  przygotowania zmiany sposobu użytkowania obiektu do nowych funkcji. Działanie jest w trybie  postępowania  ogłoszenia przetargu nieograniczonego pt. „Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku AdmiralPalast w Zabrzu” – zaprojektuj i wybuduj.  

W perspektywie zakres rzeczowy inwestycji oprócz wykonania robót budowlanych związanych
z adaptacją wnętrza budynku do nowych funkcji, przewiduje w okolicy obiektu inwestycje
dot. zagospodarowania terenu. Funkcje społeczne inwestycji budowane będą wokół wykorzystywania endogennego potencjału miasta i skoncentrują się na: miejskich specjalizacjach (np. dot. wspierania rozwoju szeroko rozumianego sektora zdrowia czy stworzenia ośrodka promocji i rozwoju startupów  w mieście). Korzystny dla  mieszkańców w tym miejscu będzie  dostęp do wifi.  W miejscu o wartościach historyczno-kulturowych (m.in. na przestrzeni lat miejsce przyciągało mieszkańców do kawiarni, restauracji i sali balowej oraz  ogrodu w stylu amerykańskim na dachu, funkcjonującego tu hotelu) w wyniku realizacji przedsięwzięcia stworzona zostanie przestrzeń do integracji mieszkańców. Miejsce będzie pełnić funkcję ośrodka rozwojowego „koła zamachowego” do prowadzenia rewitalizacji centrum miasta. Na zadanie jest współfinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- II edycja- wstępna Promesa nr Edycja 2/2021/4899/ PolskiLad.

W trakcie jest przygotowanie też przedsięwzięcia do tworzenia otwartych i dostępnych przestrzeni miejskich w Parku Hutniczym w Zabrzu w ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju”.  Przedmiotem działania jest ogłoszenie przetargu na wykonanie kompleksowej rewitalizacji Parku Hutniczego, znajdującego się na działce nr 432/35 i 182/35 w Zabrzu. W zakresie zadania przewiduje się m.in.: budowę obiektów rekreacyjno-zabawowych takich jak: wodny plac zabaw, skatepark, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, wybieg dla psów; budowę budynku sanitarno-socjalnego wraz z infrastrukturą; montaż obiektów małej architektury: pergole, ławki, siedziska, leżaki, kosze na śmieci, kosze do segregacji, budki dla ptaków i owadów, tablice informacyjne, stojaki na rowery, miejsca do grillowania);wykonanie nowych ścieżek, placów i utwardzeń oraz prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni; wykonanie instalacji oświetleniowej parku; wykonanie instalacji wewnętrznych prowadzonych w terenie: wodociągowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej, technologicznej dla wodnego placu zabaw; wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku: wod.-kan., c.o. (pompa ciepła), elektrycznej i niskoprądowej (fotowoltaika, monitoring, zasilanie pompy ciepła i technologii basenowej), wentylacji mechanicznej.

Ponadto w zakresie celu wzmocnienia bezpieczeństwa, zostało  ogłoszone zamówienie na roboty budowlane w zakresie  remontów cząstkowych nawierzchni dróg oraz ciągów pieszych na terenie Miasta Zabrze.

W tym również na obszarach zdegradowanych  przedmiot zamówienia obejmuje:

 • wykonywanie wszystkich niezbędnych zabiegów technicznych dla utrzymania dobrego stanu technicznego dróg, wewnętrznych, ciągów pieszych, szlaków rowerowych,
 • doraźną i docelową likwidację zagrożeń występujących na drogach wewnętrznych, ciągach pieszych, szlakach, rowerowych w terminie 24 godzin od interwencji.

Efektem podjętych działań ma być stworzenie obszaru oferującego wysoką jakość przestrzeni publicznych, kształtowanych z dbałością i poszanowaniem walorów kulturowych i środowiskowych. Oferujących jej użytkownikom  różnorodną ofertę spędzenia czasu przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa  przestrzeni zielonych i urządzeń  oraz infrastruktury.


ZABRZE- KOMPENDIUM WIEDZY O REWITALIZACJI

 Co to jest rewitalizacja?

Rewitalizacja to proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Realizowana jest na rzecz społeczności lokalnej , a także lokalnej gospodarki i przestrzeni.

Celem jest polepszenie standardów życia mieszkańców. Jest to proces, który  jest złożonym, wieloetapowym i długoletnim działaniem przy udziale społeczności lokalnej. Odbywa się według opracowanego programu rewitalizacji.

 Co to jest miejscowy plan rewitalizacji ?

Miejscowy plan rewitalizacji to szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jaka może być uchwalana dla obszaru rewitalizacji (po uprzednim uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji)

Co to jest specjalna strefa rewitalizacji?

Specjalna strefa rewitalizacji może być uchwalona dla obszaru rewitalizacji na 10 lat i pozwala na  wprowadzenie szczególnych narzędzi do osiągnięcia efektów rewitalizacji (po uprzednim uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji)

Co oznacza obszar zdegradowany w Zabrzu ?

Obszar zdegradowany to fragment miasta, na którym występują  ponadprzeciętne w stosunku do innych części miasta negatywne zjawiska społeczne  i towarzyszące inne problemy: gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe czy techniczne.

Co oznacza obszar rewitalizacji w Zabrzu?

Obszar rewitalizacji w Zabrzu to część obszaru zdegradowanego, na którym występują istotne problemy w sferze środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej, a który stanowi teren działań ograniczających negatywne zjawiska społeczne ( np. emigracja ludzi młodych, słaba integracja lokalnej społeczności, zanieczyszczenie środowiska, wandalizm…) w szczególności na zamieszkałym terenie.  

Na jakim etapie procesu jest rewitalizacja w Zabrzu ?

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w  Zabrzu  prowadzone są  w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze do 2023 roku. ( Uchwała nr XXXV/372/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku Rady Miasta Zabrze w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016 -2023 wraz z późn.zm.) W związku ze zbliżającym się finałem ww. programu, równolegle  prowadzone są działania powiązane z  nowym okresem programowania rewitalizacji w mieście  tj. Gminnym Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze do 2030 roku.

Za nami jest: faza inicjująca , w której oceniono i zidentyfikowano problemy, wskazano obszary kryzysowe ; faza ustalenia zakresu, w której nastąpiło określenie negatywnych zjawisk i ich uwarunkowań, a także wybór nowego obszaru rewitalizacji. ( Uchwała nr LVI/808/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zabrze)

Obecnie znajdujemy się w fazie planowania, w której projekt nowego programu rewitalizacji jest integrowany z założeniami strategicznymi i planistycznymi miasta. (Uchwała nr LVII/821/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 r.)

Gdzie można zapoznać się z uchwałami  procesu rewitalizacji ?

Uchwały  dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce  Rada Miasta-Uchwały Rady Miasta.

Gdzie można w Zabrzu sprawdzić mapę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ?

Mapę obszaru objętego rewitalizacją można sprawdzić bez wychodzenia z domu, korzystając z Internetu. Mapa dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce  Rewitalizacja- Obszary pod adresem https://bip.miastozabrze.pl/doc/6064

Wykaz ulic i budynków objętych obszarem rewitalizacji jest dostępny pod adresem https://bip.miastozabrze.pl/doc/13054 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Rewitalizacja – Wykaz ulic i obiektów dla obszaru rewitalizacji

 Czy w Zabrzu jest specjalna strefa rewitalizacji i miejscowy plan rewitalizacji ?

 W Zabrzu obecnie nie ma wyznaczonej specjalnej strefy rewitalizacji i nie ma miejscowego planu rewitalizacji .

 Co  to jest zaświadczenie o rewitalizacji ?

Podczas czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości,  notariusz może poprosić o zaświadczenie potwierdzające, czy nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji lub tzw. specjalnej strefie rewitalizacji.

Zaświadczenie można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku  do Wydziału Budownictwa o numerze karty: WB-7.

Wniosek oraz szczegółowa informacja dot. wniosku (m.in. czasu realizacji, opłat)  dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Strona główna / Gdzie załatwisz sprawę – Wydział Budownictwa pod adresem: https://bip.miastozabrze.pl/doc/8418


2022 r.

„ Z rewitalizacją na co dzień ” – Spotkajmy się!

Rada Miasta Zabrze na sesji 21 listopada 2022 r. przyjęła Uchwałę Nr LVII/821/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 r.

24 listopada – oprócz wiadomości opublikowanych w gazecie : Głos Zabrza i Rudy Śl., tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz BIP, a dotyczących możliwości podzielenia się swoimi pomysłami na rzecz planowania działań rewitalizacyjnych – podczas I Śniadania Biznesowego przedstawiciele samorządu rozmawiali z przedstawicielami zabrzańskiego świata biznesu oraz prywatnymi przedsiębiorcami o mechanizmach integrowania działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, stanowiło jedną z form poza finansowej współpracy administracji publicznej z podmiotami spoza jej struktury na rzecz podjęcia interwencji w obszarach koncentracji negatywnych zjawisk społecznych .Uczestnicy rozmawiali o wzajemnych możliwościach wsparcia i zacieśnienia współpracy, celem wykorzystania potencjałów Zabrza miedzy innymi do stworzenia nowych miejsc pracy.

Informacja dotycząca przygotowywanego dla Miasta Zabrze Gminnego Programu Rewitalizacji  zaplanowana jest też do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Wszyscy zainteresowani z pracami nad dokumentem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 roku mogą zapoznać się też już 5 grudnia w Centrum Usług Społecznych przy ul. Stalmacha 7 od godz. 17.00 – podczas otwartego dla mieszkańców spotkania dyskusyjnego poświęconego wyznaczonemu obszarowi rewitalizacji. W trakcie spotkania będzie można sprawdzić, które obszary miasta zostały objęte pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 roku, będzie można dowiedzieć się jakie są cele rewitalizacji, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami oraz wziąć udział w planowaniu działań rewitalizacyjnych. Będzie można skonsultować sposób wypełnienia formularza z propozycją przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Zapraszamy środowiska, w szczególności z terenu obszaru rewitalizacji, reprezentujące: rady dzielnic, biznes, organizacje pozarządowe, parafie, młodzież, seniorów, kulturę i sztukę.

Informacje dotyczące rewitalizacji udostępniane są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zabrze  pod adresem https://bip.miastozabrze.pl/doc/4214 w zakładce MIASTO ZABRZE / Rewitalizacja /Informacje ogólne oraz pod adresem https://bip.miastozabrze.pl/um/um_zam_konsul w zakładce URZĄD MIEJSKI / Konsultacje społeczne z mieszkańcami, a także pod adresem: https://bip.miastozabrze.pl/um/um_ngo w zakładce URZĄD MIEJSKI/ Konsultacje z
organizacjami pozarządowymi.


Rada Miasta Zabrze przyjęła uchwałę wyznaczającą obszary: zdegradowany i rewitalizacji.

W poniedziałek, 17 października 2022 r. Rada Miasta Zabrze przyjęła Uchwałę Nr LVI/808/2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zabrze.

Wyniki z procesu I i II fazy konsultacji społecznych znajdują się w raporcie z konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miejski – Konsultacje z NGO- Wynik.

Przyjęcie uchwały jest pierwszym etapem prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze do 2030 r.(GPR), którego przygotowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

W uchwale zostały określone granice obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji. Informacja prezentowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Informacja Ogólna_ Rewitalizacja.

Poza wyznaczeniem granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji uchwała ustanawia prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji na rzecz Miasta Zabrze, które zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Ważne

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 25 października 2022 r.(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 6613).

Zachęcamy także do odwiedzania naszej strony Rewitalizacja i śledzenia informacji w prasie lokalnej,  gdzie będziemy informować o procedowaniu zapisów uchwały oraz o kolejnych działaniach związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze do 2030 r.(GPR)

Jednocześnie informujemy, że nadal działania rewitalizacyjne w Zabrzu prowadzone są w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze do 2023 roku. Natomiast w związku ze zbliżającym się zakończeniem programu prowadzimy równolegle prace związane z opracowaniem GPR-u.

Wsparcie rewitalizacji społecznej w Zabrzu. 

W zakresie rewitalizacji społecznej  informujemy  przedsiębiorców,  osoby  bezrobotne, absolwentów Centrum Integracji Społecznej (CIS) *, absolwentów Klubu Integracji Społecznej (KIS) * lub osoby ze szczególnymi potrzebami, o różnych możliwościach otrzymania
wsparcia .

Do nich należą  w szczególności  bezzwrotne  środki na :

– podjęcie działalności gospodarczej,

– założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

– wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy , celem zatrudnienia skierowanych bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

– wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe terminy wrześniowych naborów zostały ogłoszone przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Więcej na: https://miastozabrze.pl/2022/08/26/aktualne-nabory-wnioskow-w-pup-zabrze/

*Status absolwenta posiada się przez okres 6 miesięcy od dnia ukończenia minimum 6 miesięcznych zajęć w CIS lub KIS.

Konsultacje społeczne w ramach procedury przygotowania nowego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze.

W Zabrzu od 3 czerwca do 3 lipca zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych związanych z etapem procedury przygotowania nowego programu rewitalizacji tj. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zabrze- etap II.

Informacje o konsultacjach społecznych zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zabrze, w prasie lokalnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zabrze w zakładce: Obwieszczenia i informacje.

Z etapami prac można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Rewitalizacja – Informacje ogólne .

Zachęcamy również do zapoznania się z wynikami prac I etapu konsultacji społecznych . Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Urząd Miejski – Konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz w zakładce: Urząd Miejski – Konsultacje z NGO.


Obiekty z obszarów rewitalizacji Miasta Zabrze w Ogólnopolskim Konkursie Budowlanym „Modernizacja Roku& Budowa XXI w.”

Ideą konkursu jest wspieranie działań dla ratowania i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji , przebudowy i rozbudowy obiektów , w tym w kategorii obiektów znajdujących się  w obszarach rewitalizacji.

W 2022 roku do 20 maja zapraszamy do oddania swojego głosu na:

Wieżę Ciśnień przy ul. Zamoyskiego lub Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia przy ul. Roosevelta.

W celu zagłosowania należy wejść na stronę https:// miastozabrze.pl/2022/04/01/zagłosuj-na-zabrzanskie-obiekty-startujace-w-konkursie-modernizacja-roku/


Konsultacje społeczne w ramach procedury przygotowania nowego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze.

W Zabrzu od dnia 4 marca 2022 r. do  4 kwietnia zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych związanych z  kolejnym etapem procedury przygotowania nowego programu rewitalizacji tj. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zabrze.

Informacje  o  konsultacjach społecznych  zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zabrze, w prasie lokalnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zabrze w zakładce: Obwieszczenia i informacje.

Warsztaty z grupami interesariuszy: mieszkańcami, przedstawicielami NGO-ów, przedstawicielami Miasta Zabrze oraz przedsiębiorcami odbędą się w dniach: 9 marzec 2022 r.,10 marzec 2022 r. oraz  23 marzec 2022 r. i 24 marzec 2022 r., od godziny 1700 do 1900 w Centrum Usług Społecznych przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu. Chęć udziału w warsztatach należy zgłosić najpóźniej do 3 marca 2022 r. telefonicznie pod  nr 32 37 33 524 lub mailowo na adres: sekretariat_bpp@um.zabrze.pl

2021 r.

Konsultacje społeczne związane z przygotowaniem nowego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze.

Informujemy, że od dnia 18 listopada 2021 r. w Zabrzu ruszyły Konsultacje społeczne związane z przygotowaniem nowego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze.

Konsultacje realizowane są na podstawie art. 5 ust. 1-3  i art. 6 ust.1-9 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021. poz. 485 ) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXV/372/2016 z dnia 19 grudnia Rady Miasta Zabrze w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 wraz z późn. zm.[BS1] 

Konsultacje z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi  mają na celu  zapewnienie udziału społeczności naszego miasta  w procesie oceny dotychczasowego programu  rewitalizacji  oraz pozyskanie niezbędnych informacji diagnostycznych do określenia nowych kierunków i działań rewitalizacyjnych do 2030 roku.

Zgodnie z art.6 ust. 2, pkt 3a i 3b ustawy o rewitalizacji oraz z uwagi na obostrzenia oraz zasady bezpieczeństwa sanitarnego przyjętą formą konsultacji społecznych jest komunikacja za pomocą środków elektronicznych.

Konsultacje społeczne są prowadzone z wykorzystaniem formy wywiadu, ankiet, formularza uwag dostępnych na stronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zabrze w zakładce: Urząd Miejski/ Konsultacje społeczne  oraz Urząd Miejski / Konsultacje z NGO.

Istnieje możliwość wypowiedzenia się również w Ankiecie anonimowej dla mieszkańcówProgram Rewitalizacji Miasta Zabrze zamieszczonej na stronie : www.miastozabrze.pl/kategoria/dla-mieszkancow.

 Informacja  o konsultacjach społecznych została  udostępniona  w  dniu 10 listopada br. w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu  Miasta oraz na stronie BIP w zakładce  Obwieszczenia i informacje.

W sprawach merytorycznych informacji udziela  Pełnomocnik PM ds. Rewitalizacji , Biuro Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Zabrze, tel. 32 33 37 524.

Konsultacje społeczne potrwają do 20 grudnia 2021 roku.  Zapraszamy do udziału w konsultacjach .


Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, które zamieszkują obszary rewitalizacji wyznaczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023.

Osoby  zamieszkujące obszary Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich mogą skorzystać ze wsparcia konsultanta ds. osób niepełnosprawnych. Osobiście mogą skontaktować się w budynku Centrum Usług Społecznych przy ulicy Stalmacha 7 w pokoju nr 103,w godz.7.30-15.30; telefonicznie pod numerem 459 588 818 lub mailowo na adres : konsultant.on@mopr.zabrze.pl.

 Z obszarami rewitalizacji można zapoznać się na stronie: https://bip.miastozabrze.pl/um/um_strategie_um/um_strategie_ds
z dnia 19 grudnia 2016 roku Rady Miasta Zabrze w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023,s.106 lub poprzez kontakt z Pełnomocnikiem PM ds. Rewitalizacji pod nr tel. :32-37-33-524.

Rewitalizacja społeczna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rewitalizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze.

Jednym z głównych celów określonych do 2023 roku w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze jest zapewnienie rozwoju miasta w sferze społecznej.

W pierwszym półroczu br. do użytku oddano istotne w architekturze naszego miasta, kolejne obiekty sprzyjające społecznemu rozwojowi. To: Centrum Rozwoju Rodziny oraz Centrum Usług Społecznych.

W Centrum  Rozwoju  Rodziny w obszarze rewitalizacji przy ul. Park Hutniczy 8 w  dzielnicy  Centrum Północ,  prowadzi się działania z zakresu kompleksowego wspierania rodziny . Całkowita wartość zrealizowanego projektu w ramach funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i  osi priorytetowej X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna
i zdrowotna , Działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w ramach którego powstało Centrum Rozwoju Rodziny, wyniosła: 5 mln 481 tys. 192 zł, w tym wartość dofinansowania: 4 mln 659 tys. 012 zł.

W Centrum Usług Społecznych przy ul. Stalmacha 7 w  obszarze rewitalizacji dzielnicy Zandka prowadzi się działania z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu. W tym,   kierowane do osób ze specjalnymi potrzebami i dzieciom w pieczy zastępczej. Projekt pt. ”Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług Społecznych” został  dofinansowany  ze środków unijnych oraz krajowych. Wartość inwestycji, to ponad 14 mln zł. Kompleksowa oferta w zrewitalizowanych obiektach z dbałością o szczegóły architektoniczne sprzyja  również wzmocnieniu tożsamości lokalnej mieszkańców i  utrzymaniu dziedzictwa kulturowego miasta.

Zabrze- „Rewitalizacja i udostępnianie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska.”

W dniu 2 lipca 2021 roku  w Zabrzu przy ulicy Wolności 408  otwarto strefę Carnall . Strefa Carnall , to  zrewitalizowany zespół zabytkowych , powierzchniowych zabudowań kopalnianych z przełomu XIX
 i XX wieku.  Dzięki ukończeniu  kolejnego przedsięwzięcia , zrealizowanego w ramach projektu „ Rewitalizacja i udostępnianie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”  mamy nowe miejsce do spędzania czasu z rodziną i znajomymi.  

Zachęcamy do odwiedzenia zrewitalizowanego  nowego miejsca i zapoznania się z bogatą ofertą  zabrzańskiego dziedzictwa poprzemysłowego !

Program „ Aktywny Samorząd ”-  wsparciem rewitalizacji społecznej  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze na lata 2016-2023.

Program „ Aktywny Samorząd ” w 2021 roku  adresowany  jest do osób niepełnosprawnych. W zakresie rewitalizacji wpływa na poprawę sytuacji społecznej i wspiera dostępność osób dysfunkcyjnych do różnych sfer życia, m.in. do edukacji czy zatrudnienia .

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd”, warunków dofinansowania/refundacji znajdują się na stronie internetowej: www.pfron.org.pl oraz dodatkowe informacje o wsparciu można uzyskać  też w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, p. 19 tel. 32 277 78 20 lub 21.

Wnioski o dofinansowanie można składać nie wychodząc z domu,
w formie elektronicznej w systemie SOW ( https:// sow.pfron.org.pl/)do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Rewitalizacja, a Narodowy Program Szczepień

Temat  szczepień ma duże znaczenie w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz potencjału społecznego w rewitalizacji.

Obecna sytuacja epidemiologiczna ma wpływ na możliwość pełnego korzystania ze wsparcia, jakie dedykowane jest np. osobom bezrobotnym, biernym zawodowo, czy innym korzystającym ze środków Unii Europejskiej.

Celem Narodowego Programu Szczepień jest powrót do normalnego życia społecznego, by jak najszybciej  uruchomić wsparcie w „tradycyjnych” formach, w osobistym – żywym kontakcie , a nie tylko w formie on-line.

Informacje o szczepieniach znajduje się na stronie  https: //www. gov.pl/web/szczepimysie/ – a także pod numerem bezpłatnej infolinii 989.

W pliku do pobrania udostępnia się : Wykaz punktów szczepień w Zabrzu, opracowany na podstawie danych ze strony  Ministerstwa Cyfryzacji dot. szczepień.

Rewitalizacja Miasta Zabrze w 2021 r.

W 2021 roku rewitalizacja w Zabrzu to wykorzystanie specyficznych uwarunkowań obszarów rewitalizacji oraz wzmocnienie ich lokalnych potencjałów, w tym kulturowych.

Działanie służące  dalszemu  wspieraniu procesów rewitalizacji zakłada spójną realizację na podstawie kierunków wynikających z dokumentów strategicznych i planistycznych.         

Podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji w Zabrzu jest program rewitalizacji, który porządkuje działania rewitalizacyjne w mieście i jest narzędziem wspierającym prowadzenie przedsięwzięć  oraz ubieganie się o dofinansowanie.

Program Rewitalizacji dostępny jest na stronie: https://bip.miastozabrze.pl/um/um_strategie_um/um_strategie_ds

2020 r.

Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska w Zabrzu

Projekt „Rewitalizacja i udostępnianie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu jest rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska, materialnego i niematerialnego, jego ochrona i stworzenie unikatowej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

W Zabrzu w projekcie uczestniczy Muzeum Górnictwa Węglowego, które urzeczywistnia plany udostępnienia dziedzictwa poprzez:

• przebudowę i rozbudowę budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 19 wraz z zagospodarowaniem terenu na funkcje wystawiennicze, miejsce lokalizacji pracowni digitalizacji, biblioteki wraz z czytelnią oraz pracowni naukowych umożliwiających prowadzenie działalności naukowej;
• kompleksowy remont i konserwację zabytkowej i unikatowej maszyny parowej wraz z budową kotłowni w przybudówce budynku dawnej maszynowni szybu Carnall w celu dalszej możliwości uruchamiania oraz prezentowania pracy maszyny podczas pokazów dla turystów;
• remont i adaptację budynku dawnej maszynowni szybu Prinz Schonaich
z przeznaczeniem na przestrzeń muzealną, w tym funkcji wystawienniczych obejmujących wyjątkową wystawę poświęconą katastrofom górniczym;
• kompleksowy remont budynku dawnej skraplarni powietrza (warsztatu elektrycznego) i jego adaptacji na pełnienie funkcji ekspozycyjnych, warsztatu i pracowni konserwacji wraz z pokazową kuźnią;
• zagospodarowanie terenu kompleksu Sztolnia Królowa Luiza obejmującego wykonanie brakującej infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prowadzenia prawidłowej obsługi ruchu turystycznego na terenie kompleksu;
• kompleksowy remont budynku dawnej cechowni i jego adaptację na magazyn studyjny Muzeum wraz z zagospodarowaniem terenu.

W ostatnim czasie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego doceniło powyższe prace rewitalizacyjne w Zabrzu i przeznaczyło dodatkowo 3 mln złotych na kontynuację powyższych zadań. Obecnie wartość projektu rewitalizacji w Zabrzu to ok. 80 mln złotych.

Konkurs – Miejska Strefa Bezpiecznego Wypoczynku

Celem konkursu jest stworzenie koncepcji przestrzeni miejskiej umożliwiającej stworzenie bezpiecznych warunków do życia i wypoczynku w mieście, a także budowanie relacji społecznych przy konieczności zachowania odpowiedniego dystansu między ludźmi.

Rejestracja do konkursu trwa od 15.07.2020 r. do 13.09.2020 r. Termin nadsyłania prac konkursowych: 13.09.2020 r.

Regulamin i rejestracja do Konkursu CityandRest: miejska strefa bezpiecznego wypoczynku, dostępne są na stronach: www.polbruk.pl/pl/konkurs-cityandres.html

Chętnych architektów i projektantów do udziału w konkursie zachęcamy do tworzenia koncepcji dla przestrzeni znajdującej się w obszarach rewitalizacji Miasta Zabrze. Z obszarami rewitalizacji można zapoznać się na stronie https://bip.miastozabrze.pl/um/um_strategie_um/um_strategie_ds, Uchwała nr XXXV/372/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku Rady Miasta Zabrze w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 20016-2023, s.106. lub poprzez kontakt z Biurem Planowania Przestrzennego pod nr tel.: 32-37-33-524.

Wspólny Plan Odbudowy – kierunkiem wsparcia działań na rzecz wieloaspektowego pojęcia rewitalizacji

23 kwietnia 2020 r. odbyła się wideokonferencja członków Rady Europy, podczas której omówiono i przyjęto Wspólny Plan Odbudowy. Plan wskazuje cztery kluczowe obszary działania: w pełni funkcjonujący jednolity rynek, bezprecedensowe działania inwestycyjne, działania globalnei funkcjonujący system zarządzania.
Po posiedzeniu Eurogrupy, które odbyło się 9 kwietnia br., zatwierdzono porozumienie istotnych zabezpieczeń: dla pracowników, przedsiębiorstw i państw stanowiących pakiet o wartości 540 mld euro. Zaapelowano też o uruchomienie tego pakietu do 1 czerwca 2020 r.
Uzgodniono, że Eurogrupa będzie nadal ściśle monitorować sytuację gospodarczą i przygotowywać warunki do ożywienia sytuacji wywołanej pandemią COVID-19, poprzez uporządkowane znoszenie ograniczeń oraz działać na rzecz utworzenia funduszu odbudowy.
Materiał źródłowy: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/04/23/concl…

Komunikat w sprawie odbudowy ożywienia gospodarczego po kryzysie Covid-19

16 kwietnia przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wzięli udział w wideokonferencji przywódców G-7.
Na konferencji przedstawiono obecne starania podejmowane na szczeblu UE, by pomóc europejskim społeczeństwom i gospodarkom powrócić do normalnego funkcjonowania i trwałego wzrostu. Ważnymi elementami unijnego planu naprawczego będą transformacja ekologiczna i cyfrowa oraz handel, który ma stworzyć warunki do przełamania samego kryzysu oraz ożywienia gospodarczego.

UE zapowiedziała też, że zorganizuje międzynarodową internetową akcję zbierania deklaracji pomocy, by zwiększyć gotowość świata i zapewnić odpowiednie fundusze na opracowanie i dystrybucję szczepionki przeciw Covid-19. Akcja odbędzie się 4 maja 2020 r.

Materiał źródłowy na: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/04/16/press-release-by-presidents-michel-and-von-der-leyen-after-the-g7-leaders-videoconference-on-covid-19/

Informacja o konkursie w zakresie rewitalizacji społecznej

Konkurs zorganizowany przez Polską Agencję Prasowa SA pt. „Wiem jak w banku” skierowany jest do dorosłych i uczniów klas podstawowych i liceów oraz techników.
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów oraz dorosłych pracujących z dziećmi (nauczycieli, animatorów i innych) do poszerzenia wiedzy na temat roli i zadań Narodowego Banku Polskiego.
Dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą, w tym szczególnie nauczyciele, wychowawcy, pracownicy domów kultury czy lokalni animatorzy mogą zgłaszać prace do dnia 30 kwietnia 2020 r., w formie umożliwiającej jej wykorzystanie w czasie zajęć z dziećmi. Chodzi np. o scenariusze lekcji czy autorskie materiały dydaktyczne.

Uczniowie (indywidualnie lub w grupie) mogą przygotować filmy (nie dłuższe niż 10 minut), audycje, prezentacje, wypowiedzi pisemne, gry terenowe, gry planszowe, aplikacje, plakaty czy wystawy informacyjne.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano w maju br. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/archiwum/regulamin-konkurs-pap-wiem-jak-w-banku

Wsparcie Tarczy Antykryzysowej w zakresie rewitalizacji środowiskowo-gospodarczej

Kluczowe rozwiązania tzw. Tarczy Antykryzysowej , w zakresie rewitalizacji środowiskowo-gospodarczej, dotyczą udzielenia wsparcia przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy . Najważniejsze rozwiązania z projektów nowelizacji specustawy mają pomóc walczyć z ekonomicznymi skutkami epidemii koronawirusa.

Projekt zakłada m.in:

• możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,który zatrudnia do 9 pracowników, w wys. 5 tys. zł ( z możliwością umorzenia);
• możliwość odroczenia płatności oraz składek;
• rozszerzenie programu gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego dla małych i średnich przedsiębiorstw;
• umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia, w celu zachowania miejsc pracy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-p…

Dotacje z budżetu Miasta Zabrze na rok 2020 na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności.

16 marca 2020 r. Rada Miasta Zabrze podjęła Uchwałę nr XVIII /330/20 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Zabrze na rok 2020 na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Miasta Zabrze niestanowiących jego wyłącznej własności.

Program Dostępność Plus – Konkurs Fundusz Dostępności tzw. program windowy – kierunkiem wsparcia rewitalizacji

W temacie prowadzonego działania informacyjno-promocyjnego i przedsięwzięć rewitalizacyjnych dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informujemy, że zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus ( Działanie 1 „Budynki bez barier”) dot. likwidacji barier architektonicznych można skorzystać ze wsparcia w ramach Konkursu Fundusz Dostępności na realizację wielu brakujących bądź niezbędnych inwestycji w budynkach mieszkalnych.

O wsparcie mogą ubiegać się właściciele budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego i budynków użyteczności publicznej.

Wdrożeniem działań zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który wspiera też inwestycje związane z zapewnieniem dostępności w budynkach.

Finansowanie udzielane przez BGK może być częściowo umorzone lub połączone z dotacją ze środków PFRON.

Więcej szczegółów na: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/
Informację przygotowano na podstawie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-euro… https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/

Wsparcie dla partnerów rewitalizacji społecznej – dofinansowanie na start i na rozwój, dedykowane podmiotom ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej, działające na obszarze rewitalizacji naszego miasta są traktowane, jak partnerzy uczestniczący w procesie solidarnej rewitalizacji. Mają znaczenie dla wzmocnienia lokalnego rynku, w tym przez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Są też ważnym elementem integracji lokalnej społeczności naszego miasta.

Celem podtrzymania aktywności lokalnych podmiotów informujemy, że stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne oraz inne podmioty ekonomii społecznej, oprócz dotacji na realizację zadań publicznych, mają szansę na pozyskanie dofinansowania, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie preferencyjnych pożyczek.

Do końca 2023 roku ze wsparcia Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej mogą skorzystać :

• podmioty ekonomii społecznej, które działają nie dłużej niż 12 miesięcy- maksymalna wartość pożyczki wynosi 100 tys. zł, a czas spłaty maksymalnie 5 lat;
• podmioty działające powyżej 12 miesięcy-maksymalna wartość pożyczki wynosi 500 tys. zł, a czas spłaty maksymalnie 7 lat.

Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki dla jednego podmiotu ekonomii społecznej może wynieść nawet do 1 mln. zł, a otrzymane środki mogą być przeznaczone na działalność inwestycyjną i obrotową.

Zachęcamy też do zapoznania się z szczegółami na stronie: https: //www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Fundusz Termomodernizacji i Remontów- dodatkowe korzyści dla odbiorców i działań na rzecz rewitalizacji

Uchwalona nowelizacja ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów zachęca do realizacji kompleksowych przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości budynków oraz rewitalizacji przestrzeni miasta.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów, to m.in.:
• premie remontowe dla poszerzonej grupy odbiorców;
• dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty (pod warunkiem prowadzenia termomodernizacji, w szczególności na wzmocnienie połączeń między warstwą konstrukcyjną
w płytach wielowarstwowych, za pomocą metalowych kotew, gdzie wartość premii wyniesie 50 % kosztów zakupu i montażu kotew);
• zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE (w takich przypadkach premia zostanie zwiększona z 16% do 21% kosztów przedsięwzięcia);
• uproszczenia w naliczeniu premii termomodernizacyjnej ( premia wyniesie 16% kosztów inwestycji ( obecnie jest to przeciętnie 12,5% , możliwa będzie wypłata przez BGK premii kompensacyjnych w czterech ratach wraz z postępami przedsięwzięcia remontowego).

Wiadomość przygotowano w oparciu o materiał źródłowy: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wiecej-odbiorcow-skorzysta-z-pieniedzy-z-f…

Fundusze Norweskie – wsparciem rewitalizacji

Fundusze Norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest to bezzwrotna forma finansowej pomocy przyznawana przez takie kraje jak: Islandia, Norwegia oraz Lichtenstein, państwom, które są członkami Unii Europejskiej. W zamian za udzielenie pomocy owe państwa uzyskują możliwość prowadzenia działalności na rynkach wewnętrznych Unii Europejskiej.

W 2020 r. program funduszu zakłada nabór wniosków, w takich obszarach tematycznych, które mogą być też wsparciem realizacji celów wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze. Dotyczy to zwłaszcza inicjatyw nakierowanych na poprawę jakości środowiska czy poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta.

W szczególności składane projekty powinny uwzględniać:
• technologie na rzecz rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie w codziennym życiu osobom z wrażliwych grup społecznych, w tym osobom starszym;
• technologie, które w rezultacie mają przyczyniać się do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno działalności własnej przedsiębiorcy, jak i produktów, które wprowadzi na rynek.

Dodatkowo realizowany będzie, w powyższym zakresie, Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet ( właścicielek firm lub decyzyjnych w zarządzaniu firmą ). Więcej szczegółów na: https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie

Zielona Energia – Priorytetem rewitalizacji środowiskowej

W ramach rewitalizacji środowiskowej i kierunku zielonej transformacji miasta informujemy, że rusza drugi nabór wniosków rządowego programu „Mój prąd”, który dedykowany jest finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych. Skorzystać z niego mogą osoby fizyczne, po ukończeniu takiej instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Warunkiem jest posiadanie umowy kompleksowej, przewidującej wprowadzenia do sieci elektrycznej, wytwarzanej w mikroinstalacji.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 18 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie w formie dotacji do 5 tys. zł. na jedno przedsięwzięcie.
Jak podało Ministerstwo Cyfryzacji , wniosek o dofinansowanie najłatwiej jest złożyć przez Internet. Wystarczy posiadać profil zaufany lub e-dowód.
Więcej szczegółów na: https:// www.gov.pl/web/gov./skorzystaj-z-programu-moj-prad

Transformacja w kierunku zielonej gospodarki

28 lutego 2020 roku podczas konferencji poświęconej transformacji naszego regionu „W kierunku zielonej gospodarki i panelu „ Rewitalizacja – jak przywrócić do życia tereny pogórnicze” dyskutowano , w jakim stopniu i jak można poprawić jakość życia mieszkańców miast naszego regionu, dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym i zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń.

Doświadczeniami z rewitalizacji naszego miasta podzieliła się prezydent Zabrza , Małgorzata Mańka- Szulik. O rekomendacjach na przyszłość i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji rozmawiano też z przedstawicielami Komisji Europejskiej, rządu RP oraz ekspertami w dziedzinie terenów górniczych. Czytaj też na: https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/„w-kierunku-zielonej-g…

Rewitalizacja społeczna – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020.

W ramach działań na rzecz rewitalizacji społecznej, informujemy, że do 13 lutego 2020 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, będzie prowadziła nabór wniosków do konkursu Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

W ramach konkursu wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektów:

 1. Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy ( umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy);
 • celem interwencji EFS jest rozwijanie u uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.
 1. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 2. Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych bądź największych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia efektywnej edukacji włączającej oraz procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością, a także bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych, bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).
 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – celem interwencji EFS jest doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu
  i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Wiadomość przygotowano w oparciu o materiał źródłowy strony: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/457, na której można zapoznać się szczegółowo z warunkami konkursu.

Rewitalizacja Miasta Zabrze w 2020 r.

Narzędzia programowe wspierające rewitalizację w Zabrzu oraz ubieganie się o dofinansowanie:
• Uchwała Rady Miasta Zabrze Nr LI/618/17 z dnia 18 grudnia w sprawie: zmiany Uchwały XXXV/372/16 z dnia 19.12.2016 w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023.
• Uchwała Nr XXXV/372/2016 z dnia 19 grudnia 2016r. Rady Miasta Zabrze w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023.

Pożyczka rewitalizacyjna

Zakres projektów możliwych do wsparcia w formie pożyczki rewitalizacyjnej obejmuje kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które wynikają bezpośrednio z obowiązujących Programów rewitalizacji. Celem jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów, w tym nadanie im nowej lub wznowienie starej funkcji. Nabór wniosków realizowany jest w trybie otwartym i ciągłym. Pożyczki udzielane są przez BGK w oparciu o zasady określone w dokumentacji na stronie : : https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/slaskie/…

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą obejmować m.in.:

• przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych, w których będą mogły mieścić się: galerie, teatry, sale koncertowe, kina, centra konferencyjne, kawiarnie, księgarnie, biblioteki multimedialne i inne obiekty tego rodzaju; dopuszcza się możliwość stworzenia w odnowionych obiektach przestrzeni dla działalności komercyjnej, takiej jak np. powierzchnie biurowe czy punkty handlowo-usługowe;
• odnowę powojskowych i poprzemysłowych obszarów, w celu wykreowania tam nowych funkcji: edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych czy gospodarczych (włącznie z kompleksowym przygotowaniem terenów pod działalność gospodarczą);
• odnowę miast w zakresie rewitalizacji starych i zdegradowanych obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do wysokiej jakości usług, powierzchni biurowej dla MŚP, czy infrastruktury rekreacyjno-sportowej, w tym:

 • rewitalizację obszarów miejskich, z włączeniem zdegradowanych centrów małych miast, zdewastowanych dzielnic większych miast oraz zdegradowanej lub zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej, bądź architektonicznej;
 • inwestycje ukierunkowane na polepszenie bezpieczeństwa publicznego, inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP).

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze

• w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Celem jest realizacja zadań w zakresie edukacji kulturalnej, rozbudzenie potrzeb kulturalnych, promowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, integracja mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych na terenie miasta oraz promocja ich kultury. Na realizację zadania przeznacza się w 2020 roku dotacje w kwocie stu tysięcy złotych.

https://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/konkurs_ofert_2020_r…

Dotacje celowe z budżetu Miasta Zabrze

• na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych.

https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/ekologia/regulamin-udzielania-dofina…

• na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów związanych z pracami termomodernizacji, montażu nowego źródła ciepła, ogniw fotowoltaicznych, wymiany okien, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

https://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/Zarzadzenie_PONE_Eta…

• na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Zabrze nie stanowiących jego wyłącznej własności.

https://bip.miastozabrze.pl/zabrze/um_zabytki

Rozwój przedsiębiorczości postrzegany jako szansa dla rewitalizacji w następujących aspektach:

• tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności w miejscach bliskich przestrzennie w stosunku do osób zamieszkujących obszar rewitalizacji,
• rozwój przedsiębiorczości społecznej wspierającej wszechstronną aktywizację osób, które od dłuższego czasu nie są aktywne zawodowo,
• wzrost dostępności do różnego rodzaju usług i produktów na rynku lokalnym,
• kreowanie przez przedsiębiorców funkcji, które wspierają społeczności lokalne i ożywiają przestrzenie oraz obiekty poddawane rewitalizacji,
• tworzenie nowych ścieżek kariery zawodowej,
• bezpośrednie zaangażowanie biznesu lokalnego (jako zleceniobiorcy) w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Informacje dla przedsiębiorców na: https://www.um.zabrze.pl/biznes

Dla Mieszkańców