Zabrze przestrzenią rozwoju

Monitoring

Siedziba Centrum Monitoringu Wizyjnego:
Ul. prof. Zbigniewa Religi 1.
41-800 Zabrze tel. 32 373 33 88

Monitoring Wizyjny Miasta Zabrze (skrót MWMZ) – system mający na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego za pomocą obserwacji przestrzeni publicznej i zdarzeń zachodzących na terenie miasta Zabrze oraz ich rejestracji za pomocą kamer i innych urządzeń technicznych, prowadzący do wzrostu poczucia bezpieczeństwa poprzez:


• prowadzenie działań prewencyjnych
• wykrywanie i przeciwdziałanie aktom noszących znamiona przestępstw i wykroczeń
• obserwację warunków pogodowych
• nadzór nad infrastrukturą komunalną


Kluczowym dokumentem z punktu widzenia funkcjonowania monitoringu jest Strategia Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008-2020. Na podstawie tego dokumentów opracowano Koncepcje Monitoringu Wizyjnego Miasta Zabrze na lata 2010-2016. Celem strategicznym wynikającym z koncepcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców za pomocą technik IT.


Czym jest monitoring wizyjny miasta?


Monitoring wizyjny miasta jak często nazywa się system telewizji dozorowej w obiegu zamkniętym -stanowi jeden z elementów systemu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na określonym terenie. Stanowi cenne źródło informacji o zdarzeniach wymagających interwencji służb i instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. W sprawnie działającym systemie bezpieczeństwa i ochrony porządku na określonym terenie, zarejestrowany przez kamery obraz inicjuje działania interwencyjne policji, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej. W chwili obecnej miejski system monitoringu wizyjnego stanowią 24 kamery szybkoobrotowe, zlokalizowane na terenie miasta.


Ochrona bezpieczeństwa osób i mienia


Cel ten realizowany jest poprzez ukierunkowanie pracy stałego zespołu operatorów monitoringu na obserwację i reagowanie w sytuacjach stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia osób
Operatorzy sygnalizują odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki:
• fizycznej przemocy i innych agresywnych zachowań
• obecności małoletnich bez opieki
• ujawnionych osób leżących lub których wygląd albo zachowanie wskazuje, że wymagają one pomocy
• kradzieży lub niszczenia mienia.
• zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego


Ochrona porządku publicznego


Cel realizowany jest poprzez informowanie odpowiednich podmiotów o zdarzeniach i zrachowaniach naruszających ład i porządek w dozorowanym obszarze.
Operatorzy sygnalizują odpowiednim podmiotom zaobserwowane przypadki:
• naruszenia zakazów lub nakazów określonego zachowania się w miejscach publicznych (np. zakazu spożywania napojów alkoholowych, przestrzegania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt)
• zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc ogólnie dostępnych
• niewystarczającej dbałości o stan porządku i czystości ze strony służb komunalnych oraz innych podmiotów
• awarii infrastruktury, oznakowania dróg, zdarzeń w ruchu drogowym.


Pozyskiwanie materiału dowodowego


Cel ten realizowany jest poprzez udostępnianie zarejestrowanego obrazu jako materiału dowodowego uprawnionym podmiotom . Zapisy miejskiego monitoringu wizyjnego przekazywane są w postaci uniemożliwiającej jakąkolwiek manipulację oraz mechanizmy poświadczające ich autentyczność. Pozyskiwany materiał dowodowy wpływa na przyspieszenie postępowań w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia. Nagrane zdarzenia lub brak zarejestrowanego zdarzenia z określonego obszaru objętego dozorem kamer monitoringu wizyjnego stanowią istotny element weryfikacji wiarygodności świadków lub pozwalają na odtworzenie przebiegu zdarzenia.

Dla Mieszkańców