Zabrze przestrzenią rozwoju

Ocena wniosków

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze wybranej puli (dzielnicy), aby wyświetlić projekty tylko z tej puli.

IX edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze danego projektu, aby rozszerzyć informację.

P0001 Miasteczko ruchu drogowego — świadomy i bezpieczny na drodze

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 174 955,00 zł
Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego na podłożu asfaltowym, wyposażonego w znaki drogowe, na stałe zamontowane w asfalcie. Dodatkowo na nawierzchni asfaltowej zostaną naklejone, wykonane z masy termoplastycznej, gry podwórkowe. Teren zostanie dodatkowo wyposażony w ławeczkę oraz kosz na śmieci.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 243

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/19/23 ZBO 2023 MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO-ŚWIADOMY I BEZPIECZNY NA DRODZE

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 174 955,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 174 955,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Szymały/Legnicka /Kruszyny

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Obok Pumptracka, na tyłach placu zabaw przy ul. Szymały.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1656/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt, łączący w sobie zarówno elementy nauki jak i zabawy, skierowany jest głównie do młodych mieszkańców, zarówno dzielnicy jak i całego miasta, ale również dla wszystkich chętnych, którzy lubią i cenią sobie aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt stanowi doskonałe uzupełnienie sąsiadującego z nim pumptracka. Miasteczko będzie ogólnodostępne. Znaki drogowe zostaną zamontowane na stałe, w nawierzchni asfaltowej. Obiekt będzie stanowił świetną bazę szkoleniową dla ubiegających się o uzyskanie karty rowerowej.
Obiekt powstanie na terenie gminnym i będzie pod opieką Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
• Doskonalenie umiejętności poruszania się po drogach publicznych;
• Nauka zasad poruszania się w ruchu drogowym;
• Wspólna gra i zabawa zespołowa na wymalowanych planszach;
• Ruch na świeżym powietrzu;
• Zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego, aktywnego spędzenia czasu poza domem.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0002 Nowe miejsca postojowe dla boisk i mieszkańców w Mikulczycach

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 100 000,00 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest budowa miejsc parkingowych przy boisku piłkarskim i do siatkówki na osiedlu w Mikulczycach.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Zmiana decyzji i dopuszczenie projektu do głosowania

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 92

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 100 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Gogolińska

Uszczegółowienie lokalizacji: Park, boiska

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5877/38 [w wyniku rozpatrzenia odwołania zmieniono na 5676/38]

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy użytkownicy w/w boisk oraz mieszkańcy osiedla.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 100 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt publiczny, ogólnodostępny. Dysponentem proponuję Miejski Zarząd Dróg.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest budowa miejsc postojowych dla użytkowników dwóch boisk przy ul. Gogolińskiej oraz mieszkańców. Proponuję dwie lokalizacje:
1. dla ok. 8 samochodów (parkowanie prostopadłe),
2. dla ok. 8 samochodów (parkowanie równoległe),
[w wyniku rozpatrzenia odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania zmieniono na:
ok. 8 miejsc do parkowania prostopadłego + 1 miejsce dla os. niepełnosprawnych) oraz w zależności od dostępnego miejsca, infrastruktury podziemnej oraz pozostałych środków – kilka miejsc postojowych do parkowania równoległego między garażami, a skrzyżowaniem po prawej stronie i/lub po stronie lewej za boksem śmietnikowym]
o nawierzchni mineralnej utwardzonej wzdłuż ulicy. W załączniku dołączam orientacyjną mapkę.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 19. Usytuowanie stanowisk postojowych odległość stanowisk postojowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, nie może być mniejsza niż: dla samochodów osobowych: 7 m — w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie.
Ponadto w wyznaczonych miejscach przez Wnioskodawcę jest usytuowana sieć energetyczna, boks śmietnikowy oraz drzewo.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Odwołanie w budżecie obywatelskim
Szanowna pani prezydent, chciałbym się odwołać od decyzji dla złożonego przeze mnie wniosku w IX edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego, tj. P0002 Nowe miejsca postojowe dla boisk i mieszkańców w Mikulczycach.
Oto odpowiedź jaką otrzymałem od organu sprawdzającego wniosek:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 19. Usytuowanie stanowisk postojowych odległość stanowisk postojowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, nie może być mniejsza niż: dla samochodów osobowych: 7 m — w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie.
Ponadto w wyznaczonych miejscach przez Wnioskodawcę jest usytuowana sieć energetyczna, boks śmietnikowy oraz drzewo.
Działka 5877/38 jest na tyle duża, że bez problemu można rozplanować miejsca postojowe omijając boks śmietnikowy i drzewo. Odległość od okien sąsiadujących bloków mieszkalnych będzie większa niż 7 m. Również istniejące sieci pod ziemne nie będą kolidować, gdyż roboty ziemne nie byłyby na tyle głębokie. Ponadto w ubiegłym roku podobny wniosek złożony przeze mnie przeszedł ocenę prawno – techniczną pozytywnie. Miejsca postojowe w okolicach nowo powstałych boisk są bardzo potrzebne, gdyż użytkownicy, mieszkańcy oraz akademia górnika zmuszeni są do parkowania na trawnikach.
Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w sprawie.

Odwołanie jest zawarte w  pliku. Zobacz plik

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu informuje, że po spotkaniu z Wnioskodawcą w terenie została zmieniona lokalizacja dla nowych miejsc postojowych w pobliżu boisk przy ul. Gogolińskiej dla projektu nr P0002 pod nazwą „Nowe miejsca postojowe dla boisk i mieszkańców w Mikulczycach”.
Po przeanalizowaniu nowej lokalizacji dla miejsc postojowych proszę o skierowanie wniosku do następnego etapu.
Propozycja Wnioskodawcy:
Dzień dobry,
w nawiązaniu do dzisiejszego spotkania w terenie proszę o zmianę lokalizacji dla nowych miejsc postojowych w pobliżu boisk i parku przy ul. Gogolińskiej (wniosek P0002) na działkę o nr.: 5676/38 – naprzeciwko istniejących garaży (ok. 8 miejsc do parkowania prostopadłego + 1 miejsce dla os. niepełnosprawnych) oraz w zależności od dostępnego miejsca, infrastruktury podziemnej oraz pozostałych środków – kilka miejsc postojowych do parkowania równoległego między garażami, a skrzyżowaniem po prawej stronie i/lub po stronie lewej za boksem śmietnikowym.
Z poważaniem,
wnioskodawca

Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania zawarta jest w pliku. Zobacz plik

P0003 Oświetlone i bezpieczne dojście do cmentarza w Mikulczycach

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 250 000,00 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest budowa oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Mikulczycach (skrzyżowanie ulic Brygadzistów, Ofiar Katynia i Kopalnianej oraz przystanek autobusowy).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 70

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Skrzyżowanie ulic Brygadzistów, Ofiar Katynia i Kopalnianej

Uszczegółowienie lokalizacji: Okolica cmentarza w Mikulczycach

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1011/16 oraz 3590/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy Mikulczyc i sąsiednich dzielnic odwiedzających cmentarz (szczególnie jesienią i zimą) w późniejszej porze, osoby korzystające z przystanku autobusowego, zwykli przechodnie oraz rowerzyści. Skorzystają również na tym projekcie kierowcy samochodów.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 10 tys. mieszkańców dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt publiczny, ogólnodostępny. Dysponentem proponuję wydział IK UM Zabrze

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest budowa oświetlenia ulicznego przy cmentarzu w Mikulczycach. Obecnie w godzinach wieczornych oraz w nocy skrzyżowanie, przystanek autobusowy, droga rowerowa i chodnik są nie oświetlone, stwarza to duże zagrożenie bezpieczeństwa. Proponuję budowę 6 lub 7 latarni ulicznych typu LED, które swoim zasięgiem oświetliłyby niebezpieczny zakręt na ul. Ofiar Katynia, skrzyżowanie, dwa przystanki autobusowe, dojście do cmentarza oraz drogę rowerową. W załączniku dołączam orientacyjną mapkę z lokalizacją w/w latarni.

P0004 Strefa relaksu i wypoczynku „Nowy Park na Zaborzu”

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest zagospodarowanie nieużytkowanej działki polegające na stworzeniu na tym terenie niewielkiego parku. W skład projektu wejdzie budowa ścieżek z kostki brukowej, ławek, koszy na śmieci, nasadzenia drzew i roślin wraz z oświetleniem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 190

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Zabrze, ul. Modrzewiowa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 3936/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie przeznaczony dla szerokiej skali odbiorców. Będą z niego mogli korzystać osoby w każdym wieku, zarówno mieszkańcy dzielnicy Zaborze, jak i mieszkańcy innych dzielnic Zabrza jak i osoby przyjezdne z innych miast.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda
Inne grupy beneficjentów: osoby dorosłe w każdym przedziale wiekowym.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Od kilkunastu do kilkudziesięciu osób jednocześnie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Modernizacja parku polegałaby na:
1. Wybrukowaniu ścieżek z kostki brukowej.
2. Zainstalowaniu oświetlenia w postaci latarni wzdłuż nowych alejek.
3. Postawieniu ławek z oparciami.
4. Ustawieniu koszy na śmieci oraz psie odchody.
5 Nasadzeniu wiśni piłkowanej oraz kwiatów i bylin z klombami.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Teren znajduje się w samym środku dzielnicy Zaborze Północ i jest otoczony ze wszystkich stron blokami mieszkalnymi oraz bardzo gęstą zabudową mieszkalną. Miejsce to jest bardzo zaniedbane oraz niezagospodarowane. W najbliższej okolicy brakuje odpowiedniego miejsca do wypoczynku. Miejsce byłoby idealne do tego typu wykorzystania zwłaszcza, iż na terenie dzielnicy nie występuje za duża ilość terenu pod taką inwestycję.

P0005 Oświetlenie parku i skweru na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Mendego — strona parzysta i nieparzysta

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Po wykonaniu projektów w ramach budżetu obywatelskiego
— V Edycja projekt P0018 Uporządkowanie parku przy ulicy Mendego i Sikorskiego wraz z budową placu zabaw
— VI Edycja projekt P0011 Budowa reprezentacyjnego punktu Pawłowa
należałoby te dwa miejsca doświetlić celem zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu dewastacji tych miejsc.
Wykonanie Przyłącza elektrycznego na skwerze celem instalacji ozdób świątecznych na skwerze.
O sposobie doświetlenia czy to tradycyjne, czy solarne w gestii projektanta i inwestora.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 56

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
Park i skwer skrzyżowanie ul. Sikorskiego / Mendego strona parzysta i nieparzysta.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Park numery działek 2671/138
Skwer numery działek 3572/127, 2848/127, 3717/125

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Park jak i skwer są miejscami publicznymi ogólnodostępnymi.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Oświetlenie parku i skweru, bezpieczeństwo i poprawienie wyglądu estetycznego.

P0006 Modernizacja szkolnego placu zabaw „zielony zakątek” **

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 200 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja istniejącego placu zabaw (utworzony w 2010 r. w ramach programu „Radosna szkoła”), który jest w bardzo złym stanie technicznym i stanowi zagrożenie dla jego użytkowników. Zostanie wyrównane podłoże i położona nowa nawierzchnia syntetyczna oraz zakupione nowe sprzęty do zabaw.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 492

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/13/23 ZBO 2023 MODERNIZACJA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ZIELONY ZAKĄTEK

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 200 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 200 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zieleń miejska

Lokalizacja:  ul. Pokoju 41

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Plac zabaw znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. S. Wyspiańskiego w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2472/7, 1618/6

Zasięg oddziaływania projektu:
Plac zabaw jest miejscem ogólnodostępnym. Korzystają z niego głównie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. S. Wyspiańskiego w Zabrzu oraz dzieci mieszkające w dzielnicy Centrum Północ. Jednak może na nim bawić się każde dziecko, które ma na to ochotę.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Powyżej 10 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw jest publicznie dostępny, znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. S. Wyspiańskiego w Zabrzu. Teren jest ogrodzony, jednak nie jest zamykany.
Realizacja projektu jest potrzebą wynikającą z wspólnych rozmów z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7 im. S. Wyspiańskiego w Zabrzu oraz mieszkańcami dzielnicy Centrum Północ, a także tych, którzy zamieszkują inne części naszego miasta a często
przebywają w tej okolicy.
Założeniem projektu jest przygotowanie bezpiecznego podłoża w strefach bezpieczeństwa, wyposażenie placu w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia, ustawienie nowych ławek oraz stojaków na rowery.
Etapy realizacji:
1. demontaż zniszczonych urządzeń, równanie terenu w miejscach w których występuje spadek, demontaż starej i montaż nowej nawierzchni syntetycznej, montaż chodnika doprowadzającego do placu zabaw,
2. montaż nowych urządzeń do zabaw i ćwiczeń:
– duży zestaw zabawowy (składający się m.in. z dwóch wież, zjeżdżalni, mostka, podestu),
– mały zestaw zabawowy (składający się z wieży z daszkiem i zjeżdżalni),
– sześcian z ścianką wspinaczkową, rurkami do podciągania,
– huśtawki wagowe,
– bujaczki na sprężynie,
– karuzela z kierownicą,
– domek zadaszony z tablicą interaktywną,
– drabinka do podciągania,
– ławki 2 oparciami,
– stojaki na rowery oraz regulamin placu zabaw.
Założeniem jest aby jak najwięcej wykorzystana została istniejącą infrastruktura, co ograniczy koszty i pozwoli na zakup lepszego sprzętu do zabaw (wykorzystana istniejąca podbudowa pod nawierzchnię syntetyczną, kosze na śmieci, wykonana już wycinka drzew).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, który jest tak istotny po okresie pandemii, kiedy dzieci były pozbawione ruchu na świeżym powietrzu.
Dzieci będą mogły aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa, ponieważ wszystkie urządzenia będą posiadać certyfikat oraz będzie wykonana bezpieczna nawierzchnia syntetyczna.
W projekcie znajdują się urządzenia służące nie tylko zabawie, ale również poprawie kondycji fizycznej – sześciokąt wielofunkcyjny z wieloma elementami do ćwiczeń, drabinka do podciągania.
Ponadto plac zabaw jest doskonałym uzupełnieniem przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego. Stworzy przestrzeń do zabaw dla starszych oraz młodszych dzieci.
Dzięki pozyskanym środkom z budżetu obywatelskiego powstanie niezwykły zielony zakątek, który wprawi w zachwyt każde dziecko i pozwoli na fantastyczną zabawę na świeżym powietrzu.

Uwagi przy ocenie: 
Wynioskodawca zrezygnował z pozycji „zakup i montaż domku z tablicą edukacyjną”.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0007 „Ekologiczne podwórko” przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozebranie istniejącego asfaltowego placu szkolnego. Utylizacja asfaltu, wysypanie nowej podbudowy z kruszywa.
Wykonanie nowej ekologicznej nawierzchni z płyt ażurowej, która jest przepuszczalna dla wody deszczowej.
Położenie kostki w miejscu dojazdu busów do szkoły.
Poszerzenie chodnika — dojście do szkoły.
Modernizacja bramy wjazdowej oraz bramki wejściowej na plac szkolny.
Budowa podwórkowych gier chodnikowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 591

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap w trakcie realizacji
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Przekazano front robót. Umowny termin zakończenia realizacji zadania – koniec lipca 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marca 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/10/23 ZBO 2023 EKOLOGICZNE PODWÓRKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU

Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Zabrze ul. Gdańska 10 plac od ulicy Kowalczyka

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
553/15

Zasięg oddziaływania projektu:
Adresatami projektu są uczniowie, rodzice uczniów uczęszczających do szkoły. Projekt skierowany jest także osób niepełnosprawnych oraz starszych, mieszaków dzielnicy a także miasta Zabrze. Rewitalizacja istniejącego placu szkolnego — wymiana nawierzchni asfaltowej na ekologiczną, Największym beneficjentem projekty jest nasza planeta Ziemia, brak asfaltowych nawierzchni poprawi gospodarkę wodna na terenie szkoły.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ekologiczne nawierzchnie mają istotne znaczenie dla terenu wokół szkoły. Najlepszą jest taka, która zapewnia przepuszczalność wody. Stosowanie tzw. ekologicznych nawierzchni pozwala ograniczyć problemy z brakiem wody, jak i jej nadmiarem. Dzięki temu utrzymujemy właściwy poziom wód gruntowych i zachowujemy równowagę w środowisku. Wokół szkoły przeważają nieprzepuszczalne nawierzchnie, więc wody opadowe gwałtownie spływają do kanalizacji, a następnie do rzek. Oznacza to, że tracimy w ten sposób bezcenne zasoby wilgoci, która jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania świata przyrody. Wymiana nawierzchni umożliwi prawidłową gospodarkę wodną na terenie posesji szkoły. Pozyskanie dodatkowych terenów do rekreacji w postaci podwórkowych gier chodnikowych wzbogaci aktualną bazę rekreacyjna dla uczniów szkoły, mieszkańców dzielnicy i miasta Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Społeczność lokalna narzeka na brak możliwości skorzystania z terenów zielonych, w których można spędzić aktywnie czas wolny. Mieszkańcy miasta coraz częściej wskazują konieczność powstania nowych miejsc, w których będą mogli się zintegrować się z sąsiadami także posiedzieć na ławeczce zagrać w gry, potrenować na siłowni. Celem projektu jest kompleks szkolny – rekreacyjny, który służyć będzie uczniom szkoły, okolicznej społeczności, a także mieszkańcom Zabrza. Bardzo ważną rolą także jest „odasfaltowania” placów zabaw i terenów przyszkolnych w celu poprawy gospodarki wodno – ściekowej i pozyskaniu dodatkowych terenów zielonych. Uczniowie szkoły oraz okoliczni mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzić czas wolny na kompleksie rekreacyjno- sportowym szkoły.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0008 Plac zabaw

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 333 140,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje budowę placu zabaw. Teren w pełni ogrodzony. Na obiekcie zestawy dla starszych i młodszych dzieci.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 723

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Przekazano plac budowy wykonawcy. Umowny termin zakończenia realizacji zadania – 12.07.2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marca 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/06/23 ZBO 2023 PLAC ZABAW W DZIELNICY GUIDO.

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 333 140,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 333 140,00 zł

Kategoria projektu:
Inna: zabawa, czas wolny

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ulic Kostki i Wolskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
943/35

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci dzielnic Guido oraz okolic.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
300

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa kompleksowego placu zabaw.

Uwagi przy ocenie: 
Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XIV/119/03 z dnia 07.07.2003 r. oznaczony jako 3 M/U. Przeznaczenie terenu w planie: cele związane z realizacją zabudowy mieszkaniowej wraz z elementami stanowiącymi jej integralne części; funkcja uzupełniająca – funkcja usługowa.
Zgodnie z 2 pkt b treści planu integralną częścią zabudowy mieszkaniowej są tereny zieleni urządzonej, w tym tereny placów zabaw dla dzieci. Projekt zgodny z przeznaczeniem terenu wynikającym z mpzp. Budowa placu zabaw wymaga opracowania dokumentacji projektowej, zawierającej inwentaryzację istniejącej na działce zieleni wysokiej oraz uzyskania zgody na wycinkę. Proces uzgodnienia projektu i uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę trwać będzie od 7 do 12 miesięcy, co oznacza, że realizacja projektu w trakcie trwania roku budżetowego (którego budżet obywatelski dotyczy) nie będzie możliwa.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0009 Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 169 500,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest stworzenie strefy relaksu w budynku szkoły, jak i na terenach zewnętrznych, w której wszyscy uczniowie oraz osoby odwiedzające szkołę, będą mogli wypocząć i przyjemnie spędzić czas na przerwach między zajęciami.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 313

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane.

Informacja wg stanu na 30 marca 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/16/23 ZBO 2023 STREFA RELAKSU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ ZODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 42 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZABRZU

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 169 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 169 500,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Ul. Jurija Gagarina 2, 41-818 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren zarządzany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu

Zasięg oddziaływania projektu:
Adresatami projektu są uczniowie, rodzice uczniów uczęszczających do szkoły oraz mieszkańcy miasta Zabrze. Na terenie szkoły odbywają się pikniki i kiermasze, w których udział biorą uczniowie oraz mieszkańcy dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Z projektu skorzystają przede wszystkim uczniowie szkoły, którzy będą mogli odpocząć między zajęciami, ale również uczestnicy różnych wydarzeń organizowanych przez szkołę (kiermasze, festyny, konkursy). Miejsce to będzie też wykorzystywane do prowadzenia różnego rodzaju zajęć wychowawczych i opiekuńczych, np. dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.
Elementy zewnętrze, typu ławki i stoły piknikowe, stoliki szachowe oraz do ping ponga będą mogły być również wykorzystywane przez osoby odwiedzające szkołę w trakcie różnych wydarzeń organizowanych na terenie placówki oraz przez wszystkich chętnych na dotychczasowych zasadach dostępności terenów należących do szkoły publicznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Integracja społeczności szkolnej i lokalnej, poprzez umożliwienie spędzenia wspólnie wolnego czasu. Podniesienie atrakcyjności przestrzeni szkolnej poprzez doposażenie korytarzy w wygodne kanapy, stoliki oraz ławki. Doposażenie świetlic szkolnych w regały na plecaki pomoże zagospodarować przestrzeń w salach i wydzielić więcej przestrzenie dla uczniów. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni szkolnej poprzez montaż ławek i stołów piknikowych koszy na śmieci, donic betonowych na kwiaty przy wejściu głównym do szkoły, stolików do gry w szachy i pingponga oraz montaż gier podwórkowych typu klasy, drabinki, wężyki. Dodatkowe elementy przestrzeni szkolnej będą stanowić atrakcyjną bazę do spędzenia wspólnie wolnego czasu.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0010 Spotkania ze sztuką

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 20 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przeprowadzenie ogólnodostępnych bezpłatnych spotkań z kulturą i sztuką na terenie dzielnicy Centrum Południe. W ramach spotkań przeprowadzenie:
– co najmniej 10 warsztatów rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych (tematyka min. makrama, malowanie na materiale, biżuteria artystyczna .szydełkowanie, renowacji mebli itp.)
– co najmniej 2 wydarzenia kulturalne w tym prezentujące sztukę nowoczesną w formie wystawy lub performance lub innej sztuki interdyscyplinarnej angażującej lokalną społeczność . Wydarzenia te powinny odbyć się w przestrzeni miejskiej umożliwiającej ich realizację np. Park przy Domu Harcerza lub Ogród Botaniczny.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 21

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 16 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 20 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 20 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura

Lokalizacja:  nie dotyczy

Uszczegółowienie lokalizacji: nie dotyczy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
nie dotyczy

Zasięg oddziaływania projektu:
Oddziaływanie bezpośrednie to około 300 mieszkańców i pośrednie to ich rodziny i znajomi czyli około 600 mieszkańców nie tylko tej dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10 warsztatów dla co najmniej 10 osób = 100 osób
Wydarzenia kulturalne około 200 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Potrzeba realizacji zadania wynika z obserwacji dzielnicy jest bardzo rozległa dzielnica o różnych potrzebach takie spotkania warsztatowe i kulturalne pozwolą na poznanie się większej ilości mieszkańców zacieśnianie więzi sąsiedzkich rozwijanie ich pasji i zainteresowań. Takie spotkania kulturalne wpłyną pozytywnie na działalność twórczą wśród lokalnej społeczności.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Integracja społeczności lokalnej.

Uwagi przy ocenie: 
Projekt ocenia się jako cenną inicjatywę, aktywizującą do czynnego uczestnictwa w działaniach kulturalnych oraz integrującą mieszkańców Zabrza. Jego oddziaływanie może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie realizowanych przez Gminę zadań w obszarze kultury, a także poszerzyć jej ofertę w tym zakresie oraz umocnić pozytywne odczucie jakości i atrakcyjność aktywnego spędzania wolnego czasu w mieście, przez jego mieszkańców. W toku weryfikacji wnioskodawca udzielił niezbędnych odpowiedzi na pytania zadane w formie pisemnej i przekazane drogą elektroniczną. Podczas weryfikacji kontakt z wnioskodawcą prowadzony był drogą elektroniczną oraz telefoniczną. W uzgodnieniu z wnioskodawcą wniosek został doprecyzowany w warstwie opisowo-merytorycznej (streszczenie projektu) co było koniecznym warunkiem do rozeznania cen rynkowych proponowanych zadań. W toku weryfikacji proponuje się skorygowanie pierwotnego kosztorysu finansowego na realizację projektu i zwiększenie zgłoszonej kwoty z 16 000 zł do 20 000 zł. Wniosek zbudowany jest z dwóch zadań z obszaru kultury o odmiennej specyfice oraz formie realizacji, w związku z powyższym wnioskowana kwota powinna być dzielona po równo na każde z dwóch zadań składających się na projekt pt. „Spotkania ze sztuką”, jak zostało to ujęte w tabeli. Jednym elementem zgłoszonego projektu jest cykl 10 warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców, drugim dwie formy spektakli lub innych działań artystycznych o podobnym charakterze w otwartej i dostępnej społecznie przestrzeni miejskiej. Na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego z uwzględnieniem prawdopodobnego wzrostu cen usług w wyniku inflacji, realizacja projektu z uwzględnieniem sugerowanej korekty kosztorysu jest możliwa do wykonania.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0011 Szachy dla młodych mistrzów

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 4 050,00 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
DOK Grzybowice od lat słynie ze szkolenia młodych adeptów dyscypliny szachowej. Cztery razy w tygodniu odbywają się zajęcia z nauki gry szachowej, a regularnie – kolejne odsłony turniejów szachowych. W związku z tak mocnym obłożeniem sprzęt szachowy się zużywa. Konieczna jest więc inwestycja w nowy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 40

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 4 050,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 4 050,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 4 050,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport

Lokalizacja:  Zabrze, Badestinusa 60

Uszczegółowienie lokalizacji: Dzielnicowy Ośrodek Kultury Zabrze-Grzybowice

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
818/13

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany jest do wszystkich korzystających z usług Dzielnicowego Ośrodka Kultury Zabrze-Grzybowice – grupa złożona głównie z mieszkańców dzielnicy Grzybowice i dzielnic przyległych (Rokitnica, Helenka, Mikulczyce)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 200 osób miesięcznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Grzybowice jest filią Miejskiego Ośrodka Kultury. Czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 oraz w przypadku organizacji imprez lub uroczystości w weekendy i we wcześniejszych godzinach w tygodniu. Świetlica dostępna jest nieodpłatnie dla każdego mieszkańca miasta Zabrze oraz miast ościennych, a w ofercie ma szereg zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Z Sali tanecznej korzystać można również w celu organizacji imprez okolicznościowych czy wydarzeń kulturalnych.
Realizacja projektu ułatwi realizację zadań z zakresu edukacji szachowej oraz organizacji turniejów szachowych, które bezwzględnie propagują miasto także na arenie województwa. W dotychczasowych turniejach brali również udział zawodnicy z Krakowa, Łodzi czy Poznania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie liczby uczestników zajęć z nauki gry w szachy, możliwość organizacji turniejów szachowych z limitem 50-60 zawodników przy użyciu własnego sprzętu, możliwość polepszenia oferty darmowych zajęć z edukacji szachowej dla dzieci i młodzieży.

Uwagi przy ocenie: 
Po weryfikacji i przeprowadzeniu rozeznania cenowego poszczególnych elementów zaproponowanego kosztorysu zgłoszonego projektu, stwierdza się, że zaproponowany kosztorys realizacji zadania jest możliwy do realizacji w ramach procedury Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0012 Chodnik na działki ROD „Tulipan” **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 268 700,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa chodnika z kostki brukowej o grubości 8 cm.
Wymiary chodnika o długości ok. 170,00 m i szerokości ok 1,5 m

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 72

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 147 250,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 268 700,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 268 700,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zdrowie
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  Niepokólczyckiego / Baczyńskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren udeptywanej na terenie zielonym ścieżki prowadzącej z terenów zabudowanych do ROD „TULIPAN”

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
301/11, 325/11, 252/11, 299/11

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu głównie dla mieszkańców dzielnicy „HELENKA”

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2 500

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Bezpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców i otwarty bez ograniczeń czasowych.
Proponowany dysponent efektów realizacji projektu — Urząd Miasta Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa chodnika na obszarze terenu zieleni miejskiej zapewniającego poprawę estetyki miasta i sprawne) komunikacji pieszej. Teren niszczony poprzez udeptywanie przez mieszkańców przemieszczających się na tereny ROD „TULIPAN” i mieszkańców spacerujących do okolicznych lasów. Zaplanowano budowę chodnika wzdłuż ul. Baczyńskiego w ten sposób, by zachować bezpieczeństwo pieszych i uniemożliwić bezpośrednie wyjście na ulicę.

Uwagi przy ocenie: 
Na prośbę Wnioskodawczyni (e-mail z dnia 28.07.2022 r.) do przedmiotowego wniosku dodano: 3 sztuki oświetlenia solarnego typu „czapla”, 1 ławkę z oparciem oraz 1 kosz na psie odchody z zamknięciem.
Uwaga: Należy zachować istniejącą zieleń (drzewa) oraz zaprojektować ciąg pieszy tak, by nie kolidował z istniejącą infrastrukturą techniczną.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0013 Rolkowisko

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 253 900,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa toru z bitumicznym podłożem przeznaczonym dojazdy na rolkach, wrotkach i hulajnodze osadzonego w niezagospodarowanej przestrzeni zieleni miejskiej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 129

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap w trakcie realizacji
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Przekazano plac budowy wykonawcy. Umowny termin zakończenia realizacji zadania- sierpień 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marca 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/26/23 ZBO 2023 ROLKOWISKO W DZIELNICY HELENKA

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 163 400,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 253 900,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 253 900,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  Niepokólczyckiego / Baczyńskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren wzdłuż betonowej drogi prowadzącej do ROD „TULIPAN”

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
301/11

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu głównie dla mieszkańców dzielnicy „HELENKA”

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
700

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Bezpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców i otwarty bez ograniczeń czasowych.
Proponowany dysponent efektów realizacji projektu — Urząd Miasta Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa toru do celów rekreacyjno – sportowych o długości ok. 230 m i szerokości 3 m. Efekt równego toru uzyskany poprzez nałożenie nawierzchni asfaltem np. twardolanym. Tor dedykowany wszystkim użytkownikom znajdującym się na różnych poziomach zaawansowania: od amatorów, po sportowców wyczynowych, przeznaczony dojazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze i sportowych wózkach inwalidzkich.
Owalna konstrukcja umożliwi naukę i doskonalenie jazdy.

Uwagi przy ocenie: 
Rolkowisko zostanie zaprojektowane jako asfaltowy ciąg rowerowy o szerokości 3,0 m jako zamknięta pętla.
Przy projektowaniu należy zachować i wkomponować rolkowisko w istniejące na tym terenie drzewa. Przy projektowaniu należy uwzględnić istniejące uzbrojenie terenu.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0014 Ławki solarne

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 82 000,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Solarne ławki do ładowania smartfonów. Ławki wyposażone w panel fotowoltaiczny, dzięki czemu wykorzystuje darmową energię do ładowania urządzeń mobilnych. Dodatkowo mogą zostać wyposażone w router Wifi co posłuży do utworzenia punktu
hotspot.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 82 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
przestrzeń publiczna
telekomunikacja

Lokalizacja: 
ul. Wawrzyńskiej oraz teren zielony przy ul. Baczyńskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Wawrzyńskiej – wzdłuż chodnika lub 1 szt. przy placu zabaw, a druga przy planowanym „skateparku”
ul. Baczyńskiego – obecnie udeptana ścieżka (nieoświetlona) prowadząca do ROD „TULIPAN”,
natomiast jest ponownie złożony wniosek BO na budowę chodnika.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1593/53, 301/11

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu głównie dla mieszkańców dzielnicy „HELENKA”.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
4 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Bezpłatny dostęp dla wszystkich mieszkańców i otwarty bez ograniczeń czasowych. Proponowany dysponent efektów realizacji projektu — Urząd Miasta Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Solarne ławki do ładowania smartfonów, świetnie sprawdzą się w miejscach publicznych, idealnie wpisują się w koncepcję smart city.
Ławki wyposażone są w panel fotowoltaiczny, dzięki czemu wykorzystują darmową energię do ładowania urządzeń mobilnych.
Dodatkowo mogą zostać wyposażone w router Wifi co może posłużyć do utworzenia punktu hotspot.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek został wycofany przez Wnioskodawczynię, co oznacza, że nie będzie można na niego głosować.

P0015 1. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu — Południe 2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „Temida”

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt będzie realizowany w dwóch miejscach mianowicie:
1. Dalszy remont i modernizacja obiektu rekreacyjnego znajdującego się na działce, która została pozyskana przez Miasto Zabrze od FORTUM S.A.
2. Remont i modernizacja części stanowisk i urządzeń na strzelnicy sportowej „TEMIDA”.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 551

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W roku 2023 opracowano dokumentację kosztorysową na wykonanie robót budowlanych i zakupu doposażenia na terenie nieruchomości przy ul. Jodłowej oraz ul. Barlickiego w Zabrzu. Wyłoniony wykonawca zrealizował roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją i doposażeniem Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu-Południe oraz roboty budowlane na terenie strzelnicy sportowej „Temida”.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/11/23 ZBO 2023 1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI NA ZABORZU-POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA STRZELNICY SPORTOWEJ „TEMIDA”

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
1. Pobliże skrzyżowania ulic Jodłowej i Norberta Barlickiego
2. Pobliże skrzyżowania ulic Jodłowej i Norberta Barlickiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. Nr działki 3250/36 Centrum Kultury i Rozrywki
2. Nr działki 1537/36 Strzelnica Sportowa „TEMIDA”

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to cała dzielnica Zaborze – Południe, oraz mieszkańcy całego Zabrza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1. Modernizacja Centrum Kultury szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 500 osób w czasie spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych, organizacji dnia dziecka, imprez plenerowych itp.
2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „TEMIDA” – Centrum Kultury, którym opiekuje się Rada Dzielnicy Zaborze-Południe ściśle współpracuje ze Strzelnicą „TEMIDA” do której dostęp mają mieszkańcy podczas organizowanych wszelkich imprez i spotkań, jak i indywidualnie.
Rotacyjnie 500 osób podczas imprez, indywidualnie w zależności od liczebności grupy.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Modernizacja Centrum Kultury dysponentem realizacji efektów projektu będzie Wydział Zarządzania Nieruchomościami Miasta Zabrze. Wszystkimi pracami związanymi z utrzymaniem czystości, porządku zajmować się będzie Rada Dzielnicy Zaborze Południe. Obiekt jest to miejsce spotkań lokalnej społeczności podczas różnych imprez organizowanych przez Radę Dzielnicy Zaborze Południe przez cały rok. Na obiekcie będą też organizowane spotkania mieszkańców z władzami miasta oraz członkami Rady Dzielnicy przy okazji podejmowanych działań na większą skalę np.: podłączenie nitki gazowej, tematy z niską emisją spalin itp.
2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „TEMIDA” dysponentem realizacji efektów projektu będzie Wydział Zarządzania Nieruchomościami Miasta Zabrze. Zarządzaniem obiektu i organizacją wszelkich zawodów strzeleckich, imprez, pokazów, szkoleń itd. Zajmować się będzie tak jak dotychczas Stowarzyszenie „TEMIDA”.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Modernizacja Centrum Kultury — Jest to jedyne miejsce na Zaborzu-Południe, na którym można zorganizować imprezę plenerową, festyn rodzinny, kartoflisko, dzień dziecka itp. Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin. Miejsce spotkań całych rodzin i integracja lokalnej społeczności.
Co roku budżet obywatelski pozwala uatrakcyjniać Centrum Kultury tworząc tym samym wizerunek dzielnicy i miasta, a zakupione mienie pozwala obniżać koszty organizacji imprez plenerowych organizowanych przez Radę Dzielnicy dla mieszkańców.
Dodatkowo pozwala organizować spotkania z mieszkańcami, aby przedyskutować tematy związane z dalszym rozwojem i dzielnicy jak i problemami jakie się pojawiają.
2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „TEMIDA” — dzięki nawiązaniu współpracy dwóch leżących obok siebie obiektów wszelkie imprezy organizowane przez Radę Dzielnicy zyskały na atrakcyjności i jednocześnie sprawiły, iż coraz więcej mieszkańców już nie tylko naszej dzielnicy bierze w nich udział. Dodatkowo dzięki możliwościom korzystania ze strzelnicy przez mieszkańców udało nam się stworzyć kolejne atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu. Rozwój strzelnicy wpływa na zwiększenie zainteresowania militariami, obronnością, a prowadzone szkolenia podnoszą wiedzę i świadomość mieszkańców w tej dziedzinie.

P0016 Budowa placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Skłodowskiej-Curie

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Skłodowskiej-Curie. Wybudowanie placu zabaw z ogrodzeniem, furtką i bramą. Montaż piaskownicy, huśtawek, zjeżdżalni i innych atrakcji dla dzieci. Zapewnienie dzieciom z pobliskich budynków mieszkalnych atrakcji na świeżym powietrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 94

Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja: 
Działka pomiędzy ul. Nocznickiego (nr 34, 36, 38) i ul. Spokojną (nr 1, 3, 5)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
6753/49

Zasięg oddziaływania projektu:
Wybudowanie placu zabaw pozwoli na stworzenie warunków bezpiecznej i aktywnej zabawy dla małych i większych mieszkańców dzielnicy Skłodowskiej-Curie w Zabrzu. Obecnie w pobliżu ulic: Kochanowskiego, Nocznickiego, Spokojnej, Cieszyńskiej nie ma takiego miejsca, w którym dzieci wspólnie z rodzicami czy dziadkami mogliby spędzić miło a przede wszystkim aktywnie swój wolny czas. Utworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchu dzieci. Projekt przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci. Miejsce to będzie pełniło również rolę integracji środowiska lokalnego, ponieważ stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
300-500 osób w skali miesiąca

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po realizacji projektu plac zabaw będzie ogólnie dostępny dla wszystkich chętnych mieszkańców dzielnicy i miasta w ramach tworzonego projektu pn. Budowa placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Skłodowskiej-Curie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Stworzenie w dzielnicy Skłodowskiej-Curie miejsca integracji dla dzieci poprzez aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.
3. Możliwość kreatywnego spędzenia wolnego czasu.
4. Poprawa wizerunku dzielnicy Skłodowskiej-Curie.
5. Zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej poprzez zabawę.

P0017 Zabrze dla dzieci — budowa parku linowego dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat w Parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Park złożony zostanie z 10 domków na drewnianych słupach. Pomiędzy nimi 12 połączeń linowych z przeszkodami (m.in. worki bokserskie, obręcze, tunel) i siatkową asekuracją. Wejście do pierwszej budki schodami, z ostatniej budki zjeżdżalnia.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 3 813

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap w trakcie realizacji
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Przekazano plac budowy Wykonawcy. Umowny termin zakończenia realizacji zadania – czerwiec 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 marca 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/02/23 ZBO 2023 ZABRZE DLA DZIECI-BUDOWA PARKU LINOWEGO DLA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 12 LAT W PARKU IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PRZY UL. CZOŁGISTÓW

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 482 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Park im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów

Uszczegółowienie lokalizacji: 
W bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw znajdującego się w Parku

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 23/3 – gmina Zabrze

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci w wolnym czasie bardzo chętnie spędzają czas na powietrzu. W Zabrzu, w tym w samym Parku im. Powstańców Śląskich, mamy wiele placów zabaw przeznaczonych dla najmłodszych dzieci. Im dzieci starsze, tym ich oczekiwania rosną.
Zabawy na parkach linowych zabezpieczonych siatkami kierowane są do dzieci w wieku 3-12 lat. Zabawy na takich konstrukcjach pozwalają na rozwój motoryki dzieci, wpływają korzystnie na uczucie pewności siebie. Przeszkody nie są trudne ale jednocześnie stanowią wyzwanie i pobudzają kreatywność. Park im. Powstańców Śląskich już teraz odwiedzany jest przez bardzo liczną grupę mieszkańców Zabrza zarówno z dzielnic zlokalizowanych w pobliżu (Centrum Południe, Guido), jak również przez mieszkańców Rokitnicy, Mikulczyc, Centrum Północ i wielu innych rejonów Miasta. Do parku bardzo często zmierzają rodzinne wycieczki rowerowe a powstanie parku linowego może tą tendencję tylko umocnić.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Rozszerzenie oferty kierowanej dla dzieci w wieku 3-12 lat;
— Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci;
— Zdrowotny wpływ przebywania na wolnym powietrzu wśród zieleni miejskiej;
— Praca nad poczuciem pewności siebie wśród najmłodszych.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0018 Zabrze dla dzieci — budowa niskiego parku linowego w Parku im. Powstańców Śląskich dla ćwiczenia równowagi przez dzieci od lat 3

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 271 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa niskiego parku linowego składającego się z 7 słupów z podestem oraz 10 przeszkód linowych o zróżnicowanej skali trudności. Pokonanie przeszkód możliwe kilkoma drogami w zależności od wieku i umiejętności dziecka.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 191

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 270 627,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 271 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 271 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Fredry

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw – naprzeciw wejścia do przedszkola nr 11, w pobliżu bloku przy ul. Armii Krajowej 43

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 5137/84

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany dla dzieci z dzielnicy Centrum Południe, przede wszystkim dla dzieci uczęszczających do przedszkola nr 11, jak również dzieci zamieszkałych przy ul. Fredry, Piłsudskiego, Armii Krajowej, Żółkiewskiego, Czarnieckiego, Damrota, Rymarkiewicza i Chłopskiej

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
150

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Rozszerzenie oferty kierowanej dla dzieci w wieku 3-12 lat;
— Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci;
— Zdrowotny wpływ przebywania na wolnym powietrzu wśród zieleni miejskiej;
— Praca nad poczuciem pewności siebie wśród najmłodszych.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0019 Dziecięcy zakątek

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 349 559,11 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
„Dziecięcy zakątek” to miejsce zabaw ruchowych dla dzieci. Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Plac zabaw posiada sprzęt i urządzenia dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w tym wieku. Jest estetyczny, nawiązujący do motywów bajkowych. Ponadto pełni rolę usprawniającą i kompensującą deficyty rozwojowe dzieci z niepełnosprawnościami.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 338

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 349 559,11 zł

Wartość projektu do głosowania: 349 559,11 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Michała Wolskiego 10

Uszczegółowienie lokalizacji: 
podwórko szkolne Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 39 im. Marii Montessori w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
840/35
839/35

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt przeznaczony jest dla dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami różnego stopnia. Urządzenia dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Sprzęt pomaga w usprawnieniu integracji sensorycznej i orientacji przestrzennej dzieci. „Dziecięcy zakątek” pobudza wyobraźnię w zabawie, przyczynia się do kształtowania komunikacji w sytuacjach naturalnej zabawy oraz prowokuje do zażywania ruchu na świeżym powietrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
500

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
— „Dziecięcy zakątek” jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 39 w Zabrzu podczas pracy placówki,
— od godziny 16.00 plac zabaw może być użytkowany przez dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym z sąsiedniego osiedla mieszkaniowego z zachowaniem zasad prawidłowego użytkowania urządzeń oraz zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— uatrakcyjnienie zabawy i wspólnie spędzonego czasu na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 39 w Zabrzu;
— usprawnienie funkcji poznawczo-ruchowych dzieci niepełnosprawnych;
— zapełnienie niszy tego typu miejsc w najbliższej okolicy;
— podniesienie funkcjonalności placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 39 w Zabrzu.

Uwagi przy ocenie: 
Na etapie wizji lokalnej w obecności Wnioskodawczyni oraz Dyrektorki Szkoły uzgodniono zmiany w zakresie wyceny poszczególnych elementów wniosku. Dodano elementy nie ujęte w wycenie, a związane z Nadzorem inwestorskim, sprawdzeniem kosztorysów ofertowych na etapie przetargu oraz zwiększenie kwoty na opracowanie dokumentacji projektowej.
Po pisemnej akceptacji ustalono, że na budowę inwestycji przeznacza się kwotę 325 100 zł brutto a na pozostałe w/w elementy kwotę 24 459,11 zł brutto. Łącznie kwota przeznaczona na realizację całości zadania pozostaje bez zmian tj. 349 559,11 zł brutto — dlatego odstąpiono od weryfikacji tabeii/kosztorysu.
Ponadto ustalono, że na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wnioskodawczyni wraz Dyrektorką Szkoły zadecydują o ewentualnej rezygnacji z któregoś urządzenia zabawowego, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji.

P0020 Rokitnickie miasteczko rowerowe

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt i budowa miasteczka rowerowego dla dzieci i młodzieży.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Ofiar Katynia 33

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
452/30

Zasięg oddziaływania projektu:
Powstanie miasteczka wpłynie na zagospodarowanie terenu, dzieci i młodzież mogą bezpiecznie uczyć się zasad i technik ruchu drogowego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5 000 beneficjentów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miasteczko rowerowe będzie ogólnodostępne. Dzieci i młodzieży będzie mogła korzystać i uczyć się zasad i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Teren – utrzymane – jednostki miejskie, UM Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— zagospodarowanie niewykorzystanego terenu,
— zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu przez naukę jazdy.

Uwagi przy ocenie: 
Wskazana przez Wnioskodawcę działka nr 452/30 przy ul. Ofiar Katynia 33, na której miałoby być zlokalizowane miasteczko rowerowe jest własnością Skarbu Państwa we władaniu spółki prawa handlowego. Do wniosku nie dołączono zgody Władającego na lokalizację na wskazanej działce zaproponowanego we wniosku miasteczka rowerowego.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania:
Dzień dobry,
składam odwołanie
od decyzji o niedopuszczeniu projektu P0020 Rokitnickie miasteczko rowerowe do głosowania w budżecie obywatelskim.
W myśl § 7 załącznika do zarządzenia nr 353/WBU/2022
1. Osoby, które dokonują ocen, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 w jej trakcie mogą konsultować się z Kierownictwem Urzędu, Wydziałami Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi miasta w celu określenia spełnienia przez projekt mieszkańca kryteriów oceny.
2. Osoby, które dokonują ocen, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 w jej trakcie mogą odpowiednio występować w sytuacjach określonych w § 13 Załącznika do Uchwały do wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych. Z uwagi na sprawność procesu oceny preferowanymi formami korespondencji jest kolejno e-mail, telefon i korespondencja pocztowa.
W trakcie weryfikacji ww. projektu nikt z urzędu miasta nie kontaktował się ze mną w tej sprawie (w przeciwieństwie do pozostałych złożonych przeze mnie projektów). Ani telefonicznie, ani mejlowo.
Wskazując lokalizację inwestycji na działce 452/30 sugerowałem się, że na planie mapy miasta Zabrze ww. działka jest wskazana jako „Własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym”. Nie miałem dostępu do księgi wieczystej, stąd też nie miałem wiedzy, że działka jest w użytkowaniu wieczystym spółki prawa handlowego (nie wskazano czy jest to spółka miejska czy inna prywatna).
W oparciu o istniejące miasteczko rowerowe o pow. ok. 615 m² przy ul. Spółdzielczej w dzielnicy Grzybowice wskazuję 2 lokalizacje – pierwszą jako główną, a w przypadku braku jej akceptacji drugą zastępczą.
Jako pierwszą, a zarazem główną lokalizację wskazuję zachodnią część działki 878/30, a dokładniej teren obok stadionu przy ul. Żniwiarzy. Lokalizacja miasteczka rowerowego w tej okolicy przyczyniłaby się do popularyzacji obiektu wśród mieszkańców dzielnicy. Lokalizacja jest w bezpiecznej odległości od ruchliwej ulicy, dodatkowo atutem jest bliskość przyrody. Teren nie jest zadrzewiony i jest w miarę płaski.
Wskazuję też drugą, rezerwową lokalizację, tj. zachodnią część działki 1005/30 przy ul. Ofiar Katynia w części użytkowanej do niedawna przez myjnię samochodową. Obszar planowanej inwestycji obejmie ok. 1 150 m². Można w tym przypadku wykorzystać powierzchnię asfaltową, która pozostała po myjni samochodowej.
Koszty przygotowania inwestycji zostawiam na tym samym poziomie co dla wcześniej zgłoszonej działki.
Z poważaniem,

Odwołanie jest zawarte w  pliku. Zobacz plik

Rozpatrywanie odwołania od niedopuszczenia projektu do głosowania:
W związku z przekazanym odwołaniem Wnioskodawcy ws. niedopuszczonego do głosowania projektu nr P0020 w ramach IX Edycji ZBO informuję, iż realizacja projektu na wskazanych w odwołaniu działkach nie jest możliwa z uwagi na brak oświadczenia ze zgodą Zarządców działek na realizację projektu oraz przyjęcia na majątek własny po zrealizowaniu zadania. W przypadku działki nr 878/30 Zarządcą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o natomiast działka nr 1005/30 należąca do Skarbu Państwa jest zarządzana przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Warszawie przy ul. 1 Maja, 56-068 Opole.
Jednocześnie chcę nadmienić, że zgodnie z §7 pkt 2 regulaminu konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2023 „Osoby, które dokonują ocen, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 w jej trakcie mogą odpowiednio występować w sytuacjach określonych w § 13 Załącznika do Uchwały do wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych”, co oznacza możliwość kontaktowania się z Wnioskodawcą nie stwarzając tym samym takiego obowiązku. W związku z powyższym brak kontaktu z Wnioskodawcą nie stanowi uchybienia przepisów regulaminu, pozostawiając autorowi wniosku możliwość odwołania się od decyzji oceniającego w trybie określonym w rozdziale 5 ww. regulaminu.

Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania zawarta jest w pliku. Zobacz plik

P0021 Rokitnicki ogród biblijny

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt i budowa ogrodu biblijnego

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 8

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
zdrowie
zieleń miejska

Lokalizacja:  Teren między ulicą Gnieźnieńską a ul. Żniwiarzy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
873/30; 28; 879/30; 878/30

Zasięg oddziaływania projektu:
Powstanie ogrodu biblijnego wpłynie na zagospodarowanie terenu pod edukację i rekreację. Powstanie nowe miejsce, atrakcja dla miasta Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10 000 beneficjentów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogród biblijny będzie ogólnodostępny. Będzie można korzystać z ogrodu do późnego popołudnia. Utrzymanie terenu – podlegać będzie pod jednostkę miejską wg Regulaminu organizacyjnego UM Zabrze lub MOB (Miejski Ogród Botaniczny).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Zagospodarowanie niewykorzystanej działki.
2) Dogodne warunki rekreacyjno-wypoczynkowe (z elementami religijnymi).
3) Edukacja dzieci i młodzieży.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0022 Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne „tropem rokitnickiej przyrody”

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Ścieżki przyrodniczo – edukacyjne „tropem rokitnickiej przyrody”

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 39

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
zdrowie
zieleń miejska

Lokalizacja: 
1) ul. Jabłońskiego 13 – Jabłońskiego 99
2) ul. Budowlana 45 – 99

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1. Teren pod lasem
2. Teren na południe od budynków, od ROD „Kaprys” na wschód

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. 289/40 KW GL1Z/00017181/7
2. 1227/22; 1226/22; 1228/22; 1229/22 KW GL1Z/00034028/2

Zasięg oddziaływania projektu:
Powstanie ścieżek wpłynie na zagospodarowanie i rozwój terenu pod edukację i rekreację. Powstaną dwa miejsca wypoczynku mieszkańców Rokitnicy. Pas zieleni przy ul. Budowlanej ograniczy poziom hałasu i pyłu pochodzącego od nowej drogi.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10 000 beneficjentów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ścieżki będą ogólnodostępne. Mieszkańcy będą mogli skorzystać ze ścieżek o każdej porze dnia i nocy. Utrzymaniem terenu zajmie się jednostka organizacyjna podlegająca miastu Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Zagospodarowanie niewykorzystanej ziemi.
2) Zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno – wypoczynkowych dla mieszkańców.
3) Stworzenie pasa zieleni pomiędzy osiedlem przy ul. Budowlanej a planowaną drogą.
4) Edukacja dzieci i młodzieży.

P0023 Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 149 921,00 zł
Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Na terenie Przedszkola nr 22 istnieje niewielki plac zabaw, który nie jest wystarczający dla małych dzieci. Istnieje potrzeba stworzenia dla dzieci miejsca, w którym będą mogły bezpiecznie się bawić. Konieczne jest powiększenie istniejącego placu zabaw o dodatkowe nowoczesne i atrakcyjne urządzenia służące do zabawy, rekreacji i wypoczynku. Projekt zakłada uzupełnienie wyposażenia o huśtawki, zjazd linowy, trampoliny ziemne i piaskownicę. Potrzebne jest zamontowanie dodatkowych ławeczek i koszy na śmieci a także zabezpieczenie terenu poprzez montaż dodatkowych kamer wizyjnych monitorujących plac zabaw oraz jego otoczenie. Plac będzie pełnił ważną funkcję społeczną, pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników. Przyczyni się do aktywizacji dzieci i integracji społeczeństwa. Dzieci będą miały miejsce do zabaw i sportów na miarę swoich możliwości.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 386

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane. Plac zabaw został rozbudowany.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/15/23 ZBO 2023 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 22 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 145 418,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 149 921,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 149 921,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Gwarecka 13

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Budynek Przedszkola nr 22 położony jest na działce 205/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 22, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 46 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 oraz mieszkańcy Osiedla Młodego Górnika.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
300 osób/dzień

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Istniejący plac zabaw jest ogólnodostępny. Nie przewiduje się żadnych ograniczeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa funkcjonalności oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania funkcjonującego już placu zabaw. Powstanie placu zabaw, który byłby przyjazny dla dzieci P22 i uczniów SP 46 oraz dzieci mieszkańców osiedla Młodego Górnika korzystających z placu, a także ich opiekunów.

Uwagi przy ocenie: 
Przy sporządzaniu projektu rozbudowy istniejącego placu zabaw należy mieć na uwadze, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi konieczne jest zachowanie odległości 10 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Najbliższy budynek w rejonie istniejącego i projektowanego placu zabaw to budynek przedszkola, a część budynku z oknami zlokalizowana najbliżej placu zabaw to część, w której znajduje się stołówka, jadalnia i korytarz, czyli pomieszczenia nie przeznaczone na stały pobyt ludzi. Rezerwa terenu pozwala na takie rozplanowanie rozmieszczenia urządzeń zabawowych, aby można było odległość 10 m od okien przeznaczonych na stały pobyt ludzi zachować.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0024 Nowa nawierzchnia na placu zabaw oraz montaż ławek i kosza na śmieci **

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 158 099,90 zł
Pula: Poremba — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wymiana zużytej nawierzchni na wylewaną – plac zabaw na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu (Szkoła Podstawowa nr 17 im. Bohaterów Westerplatte). Projekt obejmuje również postawienie dodatkowego miejsca wypoczynku w postaci 2 ławek z oparciami i kosza na śmieci.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 261

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonana została nowa nawierzchnia wylewana poliuretanowa na placu zabaw, zakupiono i zamontowano 2 ławki z oparciem i kosz na śmieci na kwotę 157 502,12 zł brutto.Plac zabaw został oddany do użytku dzieciom we wtorek 18 kwietnia po wykonaniu prac konserwatorskich związanych z urządzeniami, np. wymiana huśtawki, desek itp., które zostały zakupione z innych funduszy.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/18/23 ZBO 2023 NOWA NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW ORAZ MONTAŻ ŁAWEK I KOSZA NA ŚMIECI

Pula: Poremba — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 158 099,90 zł

Wartość projektu do głosowania: 158 099,90 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Korczoka 98

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2833/116

Zasięg oddziaływania projektu:
Modernizacja placu zabaw przy ulicy Korczoka 98 na terenie szkoły zapewni większe bezpieczeństwo bawiącym się dzieciom, co korzystnie wpłynie na wizerunek szkoły i dzielnicy. Plac zabaw jest często odwiedzany przez dzieci, postawienie dodatkowych ławek przy placu sprawi, iż dziadkowie i rodzice przychodzący z dziećmi będą chętnie się z nimi bawić i w każdej chwili będą mogli odpocząć. Poprawienie stanu bezpieczeństwa zagwarantuje miejsce bezpiecznej zabawy, sportowego i zdrowego rozwoju dzieci.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 1200 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców i ich pociech zamieszkujących dzielnicę Poremba, również dla przyjezdnych na teren szkoły, otwarty całą dobę, znajduje się na terenie gminy Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Integracja, nawiązywanie relacji środowiska lokalnego. Stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży, zwiększenie aktywności fizycznej najmłodszych, podniesienie jakości i wizerunku szkoły oraz Zabrza – Poremby.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0025 Rozwój dzielnicy (wybieg dla psów [w wyniku oceny rezygnacja z tego elementu, zamiennie wprowadzono niewielką tężnię solankową – przypis organizatorów BO], monitoring na szkole, palenisko, kosze [rezygnacja] i ławki na dzielnicy [rezygnacja], trybuna przy stadionie, ogrodzenie na Fenix) **

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozbudowa Zaborza dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz psiaków. W ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego powstanie pierwszy wybieg dla psów przy parku zielonym [w wyniku oceny zamieniono na niewielką tężnię solankową — przypis organizatorów BO], monitoring na terenie Szkoły Podstawowej numer 18, ogrodzenie na terenie Stowarzyszania Fenix, otwarte palenisko/ miejsce na grilla na terenie MKS Zaborze + nowa trybuna sportowa oraz ławki i kosze na śmieci [w wyniku oceny zrezygnowano z ławek i koszy — przypis organizatorów BO] na dzielnicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 491

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap w trakcie realizacji
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Przekazano plac budowy wykonawcy. Umowny termin zakończenia realizacji zadania – listopad 2024

Informacja wg stanu na 31 marca 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/14/23 ZBO 2023 ROZWÓJ DZIELNICY ZABORZE PÓLNOC

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Zaborze Północ-ul. Olchowa 2, ul. Kalinowa 9, ul. Wyciska 5a, Janika 12 + dzielnica Zaborze (kosze + ławki) [w wyniku oceny zrezygnowano z koszy i ławek]

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren: Szkoły Podstawowej numer 18, Stowarzyszenia Fenix, teren MKS-u Zaborza, Park Zielony obok Zakładu Karnego + ławki i kosze na śmieci na dzielnicy Zaborze (wybranie sprecyzowanych lokalizacji odbędzie się z pracownikami urzędu) [w wyniku oceny zrezygnowano z ławek i koszy – przypis organizatorów BO]

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Monitoring: 1995/65
Ogrodzenie: 3332/65
Trybuna, palenisko: 2166/59
Wybieg dla psów: 1017/76, 2170/17, 756/17, 744/6, 1388/6, 1444/20, 906/6 (do ustalenia z projektantem) [w wyniku oceny zamieniono na niewielką tężnię solankową – przypis organizatorów BO]
Ławki i kosze na śmieci; proponujemy wybranie lokalizacji z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Zabrzu, dla projektu i ewentualnego zabezpieczenia podajemy przykładowe lokalizacje, gdzie można postawić kosze na śmieci lub ławki: 3928/65, 3929/65, 1919/65, 1482/59, 1481/59, 904/59, 1998/65, 2002/65, 2007/65, 1938/65, 1953/65, 1729/407, 1733/411 [w wyniku oceny zrezygnowano z tych elementów – przypis organizatorów BO].

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt jest ogólnodostępny z bardzo dużym zasięgiem dla każdej grupy wiekowej od dzieci do seniorów + dla piesków [w wyniku oceny zrezygnowano]. Szacujemy, że z nowych inwestycji skorzysta większość mieszkańców dzielnicy, bezpieczeństwo w postaci monitoringu dotyczy wszystkich mieszkańców.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada ogólnodostępne alternatywne formy do spędzania czasu dla mieszkańców. Wszystkie wymienione rzeczy w projekcie będą znajdować się na gminy Zabrze. Dysponentami obiektów będzie Szkoła Podstawowa nr 18, Stowarzyszenie Fenix, MKS Zaborze oraz miasto Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów.
2. Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Organizacja rozgrywek, turniejów międzyszkolnych, międzydzielnicowych.
4. Integracja, nawiązywanie relacji środowiska lokalnego.
5. Bezpieczeństwo na dzielnicy

Uwagi przy ocenie: 
Budowa wybiegu dla psów [po zmianie – niewielkiej tężni solankowej] na terenie zadrzewionych i zakrzewionych działek 1017/76, 2170/17, 756/17 jest możliwa pod warunkiem niewycinania drzew i krzewów.
Działka geodezyjna nr 906/6 jest własnością osób fizycznych.
Wnioskodawca zrezygnował z budowy wybiegu dla psów na rzecz budowy niewielkiej tężni solankowej. Z uwagi na przekroczenie wartości całego wniosku w pierwotnej wersji poczyniono oszczędności, w ramach których Wnioskodawca zrezygnował z ławek i koszy oraz ograniczono środki na monitoring Szkoły Podstawowej Nr 18.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0026 Doświetlenie LED przejść na ul. Korczoka (skrzyżowanie z ul. Kalinową)

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 41 310,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Doświetlenie LED przejść dla pieszych na ul. Korczoka skrzyżowanie ul. Kalinową

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 80

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 41 310,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 41 310,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Doświetlenie przejść dla pieszych: ul. Korczoka (skrzyżowanie z ul. Kalinową)

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Doświetlenie przejść dla pieszych: Po obu stronach każdego ze wskazanych przejść — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu.

Zasięg oddziaływania projektu:
Doświetlenie przejść dla pieszych: Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach ruchliwych ul. Korczoka — Kalinowa.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Doświetlenie przejść dla pieszych: ok. 10 000 osób dziennie (2 tys. przechodniów i 8 tys. kierowców i pasażerów).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Doświetlenie przejść dla pieszych: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Doświetlenie przejść dla pieszych: Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem przez ul. Korczoka — Kalinowa, zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, decyzja o oświeteleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0027 Montaż 6 szt. ławek i 6 szt. koszy na śmieci

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 25 700,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaż 6 szt., ławek i 6 szt. koszy na śmieci. Instalacja na ulicy: Korczoka, Olchowa, Kalinowa i Agrestowa.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 60

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
5.01.2023r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przygotowaniu postępowanie przetargowe.
Dnia 30 stycznia 2024 r. została zawarta umowa na wykoanie robót budowlanych. Termin realizacji do 3 mięsiecy od dnia zawarcia umowy.
Dnia 12 marca 2024 r. roboty zostały odebrane. Zadanie zostało zrealizowane.

Informacja wg stanu na 31 marca 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/28/23 ZBO 2023 MONTAŻ 6 SZT. ŁAWEK I 6 SZT. KOSZY NA ŚMIECI W DZIELNICY ZABORZE PÓŁNOC

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 25 700,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 25 700,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zdrowie
pomoc społeczna
zieleń miejska

Lokalizacja: 
Montaż ławek i koszy na śmieci w centrum Zaborza Północ w obrębie marketu „Stokrotka”.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Montaż ławek i koszy na śmieci na ulicach Korczoka, Kawika, Kalinowa, Agrestowa.

Zasięg oddziaływania projektu:
Na dzielnicy Zaborze Północ brakuje w/w ulicach ławek i koszy na śmieci.
Dotkliwy jest brak ławek dla osób starszych nie mają gdzie na chwile odpocząć, gdy robią zakupy lub gdy spacerują tylko, brakuje tych ławek.
Ponad to za mało jest koszy na śmieci, mieszkańcy nawet, gdy chcą nie śmiecić nie mają gdzie dać śmiecie bo jest brak koszy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Doświetlenie przejść dla pieszych: ok. 1 500 osób dziennie (1 tys. przechodniów).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Montaż ławek i koszy na śmiecie ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów ławek i koszy na śmieci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Mieszkańcy będą korzystać z tych ławek: mogą odpoczywać w czasie powrotu z zakupami i gdy będą spacerować mogą tez korzystać z ławek. A kosze na śmiecie: będzie mniej śmieci na dzielnicy wyrzucanych na trawniki i placach, będzie czyściej na dzielnicy.

P0028 Budowa miejsc postojowych na os. Kopernika **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 174 930,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zawiera budowę miejsc postojowych na Osiedlu Mikołaja Kopernika. Miejsca postojowe zbudowane będą z kostki brukowej grubości ok. 10 cm na podbudowie z kruszyw o grubości ok. 50 cm.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 154

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 174 930,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 174 930,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Lokalizacja nr 1: ul. Keplera, zachodnia strona ulicy przy garażach.
Lokalizacja nr 2: ul. Keplera, wschodnia strona ulicy od istniejących miejsc parkingowych w kierunku południowym.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Lokalizacja nr 1: część działki nr: 2125/52 oraz 2439/52
Lokalizacja nr 2: część działki nr: 1325/52 (pas drogi)

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcach Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu jak również osoby tam przebywające niezależnie od okoliczności.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 5 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekty realizacji projektu dostępne dla wszystkich mieszkańców os. Kopernika jak i innych osób tam przebywających bez jakichkolwiek ograniczeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa sposobu parkowania poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych.
2. Poprawa estetyki dzielnicy poprzez likwidację rozjeżdżonych trawników, na których parkowały auta.

Uwagi przy ocenie: 
Teren osiedla Kopernika nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Szacowany koszt projektu zawierał zaniżone względem cennika miejskiego koszty dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego. Wnioskodawca poprawił wniosek redukując ilość miejsc postojowych — kosztorys mieści się w kwocie określonej dla dzielnicy, której projekt dotyczy.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0029 Oświetlenie tradycyjne

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 67 500,00 zł
Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie oświetlenia w pięciu punktach na Zandce.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 8

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 67 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 67 500,00 zł

Kategoria projektu:
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Skwer między ulicami ks. Bończyka i Bytomską oraz przy przejściu dla pieszych na ulicy Cmentarnej przy skrzyżowaniu ulic: Cmentarna, Siedleckiego i Bończyka.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1054/86, 1046/62, 1160/63

Zasięg oddziaływania projektu:
Korzystający z komunikacji miejskiej mieszkańcy naszej dzielnicy, a zwłaszcza dzieci udający się do szkoły w Biskupicach udają się, na przystanek tramwajowy lub autobusowy, skwerem łączącym ulicę ks. Bończyka i Bytomską. Przejście to jest nieoświetlone, teren nierówny, co zwłaszcza porą jesienną i zimową stanowi utrudnienie. Oświetlenie tego terenu poprawiłoby bezpieczeństwo i komfort korzystającym z tego przejścia. Brak oświetlenia przy przejściu dla pieszych powoduje, że pieszy o zmroku jest niewidoczny.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
500

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Korzystający z przejścia na przystanek dzieci i dorośli oraz piesi przy przejściu dla pieszych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0030 Budowa piargu — alpinarium z roślinami kserotermicznymi

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rumowisko skalne oraz ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym odtwarzane jest górskie środowisko naturalne z roślinami wysokogórskimi, czasem także arktycznymi, które mają podobne wymagania. Alpinaria stanowią działy ekologiczne wielu ogrodów botanicznych i różnią się od ogrodów skalnych tym, że naśladują warunkami siedliskowymi i składem gatunkowym odpowiednio górskie lub arktyczne układy roślinności. Projekt ten będzie miał wymiar edukacyjny a także i osoby będą miały możliwość podziwiać piękno tych roślin siedząc na ławce.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 86

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 100 500,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Cmentarna 8, 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
921/91

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmował będzie zasięg dzielnicy Zandka i będzie miał wymiar edukacyjny

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po realizacji zadania teren będzie ogólnodostępny. Proponowanym dysponentem będzie Wydział Infrastruktury Komunalnej — Urząd Miejski w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wybudowanie reprezentacyjnego punktu dzielnicy, który byłby ogólnodostępny dla mieszkańców Zandki. Nie do przecenienia jest wymiar edukacyjny założenia: prezentacja piękna zbiorowiska roślinnego trwającego w trudnych warunkach siedliskowych.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0031 Kolorowe i bezpieczne Mikulczyce — plac zabaw dla Przedszkola Nr 45 i doświetlenie przejść dla pieszych (ul. Tarnopolska, Kopalniana, Ofiar Katynia) **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 318 731,09 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 45 w Mikulczycach (bezpieczna strefa zabaw i odpoczynku dla przedszkolaków z uwzględnieniem wieku dziecka) oraz doświetlenie LED przejść dla pieszych na ul. Tarnopolskiej, Kopalnianej i Ofiar Katynia.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 67

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 275 608,40 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 318 731,09 zł

Wartość projektu do głosowania: 318 731,09 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja: 
1) Plac zabaw: ul. Kopalniana 7
2) Przejścia: ul. Tarnopolska (między nr 68 i 69). ul. Kopalniana 7, ul. Ofiar Katynia (przy cmentarzu)

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1) Plac zabaw: teren Przedszkola Nr 45
2) Przejścia: po obu stronach każdego ze wskazanych przejść — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1) Plac zabaw: 4896/237
2) Przejścia: 6080/122; 6087/236, 4896/237; 1011/16

Zasięg oddziaływania projektu:
1) Plac zabaw: dzieci z Przedszkola Nr 45, dzieci z zewnątrz mające zgodę Dyrektora Placówki na przebywanie na placu zabaw.
2) Przejścia: piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy, projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych na ruchliwych ulicach.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Inne grupy beneficjentów: piesi, kierowcy, pasażerowie

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1) Plac zabaw: dzieci uczęszczające do Przedszkola
2) Przejścia: ok. 8 000 osób dziennie (2 tys. przechodniów i 6 tys. kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) Plac zabaw: teren ogrodzony — z placu zabaw korzystają dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 45 lub za zgodą Dyrektora podczas dni otwartych — kandydaci do Przedszkola.
Dysponent: Przedszkole Nr 45 w Zabrzu.
Etapy realizacji:
— Modernizacja placu zabaw;
— Utworzenie strefy odpoczynku oraz zabawy;
— Utworzenie strefy zabaw dla maluszków;
— Utworzenie strefy zabaw dla starszych przedszkolaków.
2) Przejścia: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie.
Dysponent: miasto Zabrze.
Etapy realizacji:
— Sporządzenie projektu;
— Zamówienie i dostawa elementów latarni;
— Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Plac zabaw: integracja dzieci; bezpieczna zabawa; ćwiczenia integracji sensorycznej; odkrywanie otaczającego świata; dbanie o zdrowy styl życia; rozwijanie zainteresowań.
2) Przejścia: znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem przez ul. Tarnopolską, Kopalnianą, Ofiar Katynia; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Ofiar Katynia — z uwagi na brak istniejącego oświetlenia w tym rejonie, konieczne byłoby wystąpienie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego – TAURON Dystrybucja oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Termin wykonania złącza pomiarowego TAURON Dystrybucja określa na 2 lata od daty zawarcia umowy o przyłączenie. W związku z tym projekt nie jest możliwy do realizacji w roku budżetowym. Po weryfikacji wniosku wykreślono doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Kopalnianej i ul. Ofiar Katynia.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0032 Boisko wielofunkcyjne przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Zabrzu

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 349 074,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 m × 26 m dla uczniów IV LO im. Mikołaja Reja w Zabrzu i mieszkańców dzielnicy. W skład zadania będzie wchodzić przygotowanie nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem w bramki z siatkami, kosze do koszykówki oraz zestaw do siatkówki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 175

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap w trakcie realizacji
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Ogłoszono postępowanie przetargowe, w ramach którego został wyłoniony Wykonawca robót. Umowny termin zakończenia robót przypadał na 10 grudnia 2023 r. Wykonawca nie zrealizował całego zakresu rzeczowego w terminie. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót 28 grudnia 2023 r. Obiekt oddano do eksploatacji 5 stycznia 2024 r.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/04/23 ZBO 2023 BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 349 074,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 349 074,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna
Inna: integracja

Lokalizacja:  ul. Generała Władysława Andersa 64

Uszczegółowienie lokalizacji: IV LO im. Mikołaja Reja w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1097/7

Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole w roku szkolnym 2021/2022 uczy się ponad 170 uczniów w klasach ogólnodostępnych i integracyjnych. Brak boiska wielofunkcyjnego uniemożliwia prawidłową realizację zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, a także organizacji czasu
wolnego uczniów.
W godzinach popołudniowych przychodzą tu dzieci, młodzież i dorośli, często z małymi dziećmi, zamieszkujący dzielnicę. Obecnie nawierzchnia boiska nie spełnia standardów bezpieczeństwa. Budowa boiska przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego oraz uatrakcyjni bazę szkoły, która będzie mogła być wykorzystywana do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Mieszkańcy dzielnicy zyskają miejsce do aktywnego spędzania czasu, szczególnie ważnego po okresie pandemii. Boisko będzie służyć uczniom szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 3 000 osób korzystających z boiska, tj.
— uczniowie szkoły — w ramach zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, zajęć rekreacyjno – sportowych podczas ferii i wakacji;
— rodziny uczniów — podczas pikników środowiskowych, zawodów sportowych oraz wspólnego spędzania wolnego czasu;
— okoliczni mieszkańcy dzielnicy i ich dzieci — boisko wielofunkcyjne dla młodzieży i dorosłych do gier i zabaw.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko wielofunkcyjne dla uczniów szkoły, na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego w bezpiecznych warunkach, jak również zajęcia pozalekcyjne oraz rekreacyjno – sportowe w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Boisko będzie również wykorzystywane przez uczniów z niepełnosprawnościami (autyzm, w tym Zespół Aspergera, niedosłuch, niedowidzenie). Okoliczni mieszkańcy będą aktywnie spędzać wolny czas na boisku. Nowoczesne boisko będzie promocją sportu oraz rekreacji ruchowej i zdrowego stylu życia. Inwestycja wpłynie także na rozwój działalności profilaktycznej i przeciwdziałania zagrożeniom społecznym.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania ukierunkowane na rozwój psychomotoryczny uczniów oraz integrację środowiska lokalnego wokół sportu.
Dzieci i młodzież bardzo chętnie gra w piłkę nożną, koszykówkę czy siatkówkę. Młodzi lubią rywalizację w sporcie i utożsamiają się ze swoimi idolami sportowymi.
Realizacja projektu umożliwi upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i zdrowego stylu życia, a także rywalizacji sportowej, zasad fair play oraz poprawy ogólnej sprawności i właściwego rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego młodzieży i dorosłych.
Mieszkańcy dzielnicy zyskają miejsce do aktywnego spędzania czasu, szczególnie ważnego po okresie pandemii.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0033 Bezpieczne Zabrze. Doposażenie w sprzęt i remont samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA Renault

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 150 000,00 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Doposażenie w sprzęt i remont samochodu rat-gaśn. GBA pozyskanego z PSP Zabrze. Samochód rok produkcji 2004 jest mocno wyeksploatowany, co wpływa na bezpieczeństwo ratowników niosących pomoc i użytkowników dróg. Projekt będzie służył całemu społeczeństwu miasta Zabrze niosąc pomoc podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i miejscowych zagrożeń.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 681

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie „Doposażenie w sprzęt i remont samochodu rotowniczo gaśniczego GBA Renault” będącego w użytkowaniu OSP Mikulczyce zostało zakończone.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/08/23 ZBO 2023 BEZPIECZNE ZABRZE. DOPOSAŻENIE W SPRZĘT I REMONT SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO GBA RENAULT

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
ochrona środowiska
zdrowie
drogi/komunikacja
Inna: wspomoże system ratowniczy w mieście Zabrze

Lokalizacja:  Strażacka 3, 41-807 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Mikulczyce

Zasięg oddziaływania projektu:
Całe miasto Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 170 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pojazd będzie służył społeczeństwu i miastu 24h na dobę niosąc pomoc. Usprawni to system ratowniczo-gaśniczy według ustawy o ratownictwie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Remont pojazdu spowoduje lepszą skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych i usuwanie skutków miejscowych zagrożeń, doposażenie w sprzęt pozwoli na sprawniejsze prowadzenie akcji i podniesienie bezpieczeństwa strażaków.

Uwagi przy ocenie: 
Ocena Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności jest pozytywna – z uwzględnieniem dostarczonego opisu doposażenia samochodu pożarniczego oraz zakresu prac remontowych.

P0034 Modernizacja boiska szkolnego przy SP 16

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 320 800,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Remont boiska piłkarskiego przy SP 16 jest wymagany ze względu na intensywne jego użytkowanie. Elementy takie jak ogrodzenie, piłko chwyty, bramki, siatki są mocno wyeksploatowane.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 585

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 415 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 320 800,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 320 800,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Zabrze ul. Lompy 78

Uszczegółowienie lokalizacji: Boisko szkolne SP16

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki 2317/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to cała dzielnica Zaborze – Południe oraz kluby piłkarskie współpracujące z SP 16.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 300 osób na dzień.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko jest ogólnodostępne. Dysponentem całego terenu jest p. dyrektor SP 16.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Spędzanie czasu na zabawach przez dzieci i młodzież w miejscach bezpiecznych i do tego stworzonych. Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin. Propagowanie sportów drużynowych jako forma kształtowania charakteru dzieci i młodzieży.

Uwagi przy ocenie: 
Działka 2317/34 – właściciel Gmina, zarządzający Szkoła Podstawowa nr 16. Do wniosku dołączone zostały wymagane zgody kierownika jednostki. Działka położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania terenu.
W złożonym wniosku w pozycji 6. szacunkowy koszt projektu błędnie podsumowano koszt poszczególnych pozycji — powinno być 415 000 zł. Wnioskodawca zaakceptował zweryfikowany kosztorys szacunkowy projektu.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0035 Czyste Zabrze — montaż 450 ulicznych koszy na śmieci oraz psie odchody w konsultacji z radami dzielnic. Wspólna kampania społeczna Głosu Zabrza oraz schroniska dla zwierząt „Psitul mnie”

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 485 600,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Masz dość zabrudzonych odchodami zieleńców albo spacerowania z psią kupą w woreczku w poszukiwaniu śmietnika? My też!
Dlatego chcemy we wszystkich dzielnicach Zabrza zamontować 450 przyulicznych koszy na śmieci i psie odchody oraz rozpropagować sprzątanie po swoim czworonogu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 2 349

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 485 600,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 485 600,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
ochrona środowiska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Wybór konkretnych lokalizacji – miejsc ustawienia śmietników, odbędzie się przy współpracy ze wszystkimi Radami Dzielnic

Uszczegółowienie lokalizacji: Nie dotyczy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nie dotyczy.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie zrealizowany na terenie całego miasta — we wszystkich dzielnicach — a uzyskane w jego wyniku efekty będą miały wpływ na długoterminowe funkcjonowanie Miasta i czystość chodników i zieleńców.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Młodzież
Dorośli
Inne grupy beneficjentów: mieszkańcy miasta Zabrze, w szczególności osoby posiadające psa (zgodnie ze średnią w Polsce na 5 mieszkańców przypada 1 pies) ok. 30 000 mieszkańców, a także wszyscy pozostali, gdyż kosze będą przeznaczone także na zwykłe odpadki komunalne.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Miasta Zabrze, w szczególności osoby posiadające psa (zgodnie z średnią w Polsce na 5 mieszkańców przypada 1 pies) ok. 30 000 mieszkańców, a także wszyscy pozostali, gdyż kosze będą przeznaczone także na zwykłe odpadki komunalne.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Celem projektu jest zwiększenie dostępności przyulicznych koszy na śmieci oraz biologiczne odchody zwierzęce, wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej.
Kosze na śmieci i psie odchody będą ustawiane przy konsultacji z Radami Dzielnic, dzięki temu zwiększy się partycypacja społecznych organów samorządowych i zwiększy się poczucie odpowiedzialności za przestrzeń wspólną wśród mieszkańców Zabrza.
Zostaną również przygotowane naklejki na wszystkie kosze uliczne, zwierające informację o możliwości wyrzucenia do nich odchodów pochodzenia zwierzęcego. Projekt przewiduje również zakup promocyjnego pakietu woreczków na nieczystości, do rozdysponowania poprzez schronisko dla bezdomnych zwierząt oraz administracje budynków i wspólnot mieszkaniowych, działających na terenie Miasta Zabrze.
Wszystkie kosze na śmieci i odpady będą w pełni dostępne w otwartej przestrzeni wspólnej dla wszystkich mieszkańców.
Merytoryczne wsparcie w zakresie realizacji projektu zapewni Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Zabrzu, zaś promocja informacyjna i edukacyjna przeprowadzona zostanie m.in. na łamach lokalnego tygodnika Głos Zabrza i Rudy Śląskiej oraz poprzez media elektroniczne UM w Zabrzu (strona internetowa, media społecznościowe). Zaprojektowaniem i wydrukowaniem plakatów oraz naklejek zajmie się redakcja wspólnie ze schroniskiem dla zwierząt.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rezultaty twarde
Zamontowanych zostanie następująca liczba ulicznych koszy na śmieci w poszczególnych dzielnicach (w oparciu o podział na dzielnice duże i małe):
Biskupice 26
Centrum Południe 26
Centrum Północ 26
Grzybowice 17
Guido 26
Helenka 26
Kończyce 17
Maciejów 17
Makoszowy 17
Mikulczyce 26
Osiedle Mikołaja Kopernika 20
Osiedle Młodego Górnika 17
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego 26
Pawłów 17
Poremba 17
Rokitnica 26
Skłodowskiej-Curie 26
Śródmieście 26
Zaborze Południe 17
Zaborze Północ 17
Zandka 17
Zostanie zakupionych oraz rozdysponowanych następująca liczba rolek worków do zbierania odpadów: 40 tys. sztuk.

Rezultaty miękkie
Zmaleje liczba odchodów i porozrzucanych śmieci na terenie Miasta Zabrze.
Wzrośnie świadomość mieszkańców w zakresie konieczności zachowania czystości w przestrzeni wspólnej.

Uwagi przy ocenie: 
Należy zadbać o lokalizację koszy na śmieci w miejscach odpowiednich pod względem własności terenu.
Należy ponownie przemyśleć sposób oznaczenia koszy.

P0036 Ulica Ciołkowskiego — wymiana nawierzchni drogi — cała konstrukcja

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Usunięcie nawierzchni asfaltowej, wypoziomowanie studzienek i kratek ściekowych, położenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 125

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  Ulica Ciołkowskiego od nr 2 do 22

Uszczegółowienie lokalizacji: Początek – skrzyżowanie z ul. Gagarina

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1338/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy osiedla Mikołaja Kopernika oraz wszystkie osoby chcące skorzystać z usług placówki NZOZ „Kopernik” i apteki.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: służby ratunkowe miejskie i komunalne

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 tysiące osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Droga ogólnodostępna, jednokierunkowa stanowiąca główny dojazd do zachodniej części osiedla, apteki, Przychodni NZOZ „Kopernik” oraz ADS ZSM Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa warunków i bezpieczeństwa dojazdu mieszkańców do domów, osób niepełnosprawnych, chorych i rodziców z dziećmi do przychodni i apteki.
Skrócenie czasu dojazdu służb ratunkowych do chorych, pożarów i innych nagłych wypadków gdzie liczy się każda chwila.
Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich z napędem elektrycznym.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawczyni wyraziła zgodę na częściowe wykonanie zadania do wysokości posiadanych środków. Ewentualne dokończenie w kolejnych etapach w zależności od pozyskanych środków.

P0037 Młode Lepsze Zabrze — światło i bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Pawłowie

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Doświetlenie LED przejść dla pieszych na ul. Sikorskiego i na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego, Pszczyńska, Mendego. Zakup i montaż koszy na śmieci przy przejściach dla pieszych oraz budowa koszy, stojaków dla rowerów i ławek w skwerze naprzeciwko DOKu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 52

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Doświetlenie przejść dla pieszych; 1 przy ul. Sikorskiego 114 (DOK), 1 przy wjeździe do Pawłowa od strony Guido, 4 przy skrzyżowaniu 2 na ulicy Sikorskiego. 1-Pszczyńskiej. 1-Mendego. Kosze (po 2): przy Sikorskiego (wjazd od strony Guido oraz przy DOK Sikorskiego 114) oraz na skwerze (naprzeciwko DOK). Stojaki na rowery i ławki: na skwerze naprzeciwko DOK.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Doświetlenie przejść dla pieszych; po obu stronach każdego ze wskazanych przejść — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu. Kosze przy ul. Sikorskiego: po obu stronach przejść dla pieszych. Elementy na skwerze: w miejscach wskazanych w przyszłym projekcie.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
(lokalizacje wskazane szczegółowo powyżej)

Zasięg oddziaływania projektu:
Doświetlenie przejść dla pieszych: Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach ruchliwych ulicy Sikorskiego oraz skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Pszczyńska, Mendego. Dodatkowo zawiera zakup i montaż koszy na śmieci przy przejściu dla pieszy przy ulicy Sikorskiego (Wjazd do Pawłowa ze strony Guido, przy DOKu Sikorskiego 114) oraz w skwerze naprzeciwko DOKu.
Dodatkowo zawiera montaż 3 ławek oraz stojaków na rowery w skwerze naprzeciwko DOKu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Doświetlenie przejść dla pieszych: ok. 3 000 osób dziennic (600 przechodniów + 2 400 kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Doświetlenie przejść dla pieszych: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.
Zakup i montaż koszy na śmieci, ławek, stojaków na rowery, ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa koszy na śmieci. Montaż koszy na śmieci, ławek, stojaków na rowery.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Doświetlenie przejść dla pieszych: Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem przez ulicy Sikorskiego oraz skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Pszczyńska, Mendego; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED. Montaż koszy na śmieci spowoduje poprawę czystość pobliskich terenów.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, decyzja o oświeteleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0038 Modernizacja łazienek — Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja łazienek i węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 2. Istniejące toalety powstały ponad 50 lat temu. Odbiegają od przyjętych standardów. Wymagają ciągłych remontów i napraw. Awarie są dużym utrudnieniem dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 666

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zrealizowano. Obiekt przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/09/23 ZBO 2023 MODERNIZACJA ŁAZIENEK-SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 16

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
zdrowie

Lokalizacja:  Cmentarna 7

Uszczegółowienie lokalizacji: Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki 1378/91

Zasięg oddziaływania projektu:
Adresatami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice i prawni opiekunowie dzieci.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
230 osób/ na dzień

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Liczbę adresatów projektu oszacowano na podstawie ilości dzieci uczęszczających do szkoły oraz pracowników. Jednakże projekt obejmuje swym zasięgiem większe grono odbiorców. Z toalet będą korzystali również rodzice, prawni opiekunowie dzieci, a także zaproszeni goście i mieszkańcy dzielnicy podczas odbywających się w placówce imprez szkolnych, środowiskowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem tego projektu jest zapewnienie dzieciom, nauczycielom i pracownikom obsługi możliwości korzystania z wyremontowanych, spełniających europejskie normy toalet. Remont poprawi estetykę placówki oraz podniesie komfort użytkowania obiektu i zapewni bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

P0039 „Sportowe Osiedle Kotarbińskiego” — boisko wielofunkcyjne — etap III

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni tartanowej wraz z wyposażeniem przy SP 25.
Projekt stanowi trzeci, ostatni etap projektu ZBO: „Sportowe Osiedle Kotarbińskiego”.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 2 382

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Kotarbińskiego 18

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren SP 25 im. Jana Pawła II w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4964/9, 4987/10, 4959/9

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich mieszkańców Zabrza.
Z uwagi na fakt, że boisko będzie znajdowało się na terenie otwartym, ogólnodostępnym (SP25), dostęp do infrastruktury będą mieć nieodpłatnie i bez konieczności rezerwowania wszyscy zainteresowani.
Usytuowanie boiska w sąsiedztwie cieszącej się dużą popularnością bieżni lekkoatletycznej i boiska do gry w piłkę nożną, daję ogromne możliwości, dalszego promowania aktywnego trybu życia, wśród mieszkańców całego miasta, mieszkańców dzielnicy os. T. Kotarbińskiego, dzieci i młodzieży. Na terenie boiska, będą mogły odbywać się zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia ruchowe dla dzieci z przedszkoli. Na obiektach kompleksu sportowego, będą mogły również, odbywać się zawody międzyszkolne, oraz inne imprezy sportowe o charakterze miejskim.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji to ok. 1 500 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny. Dysponentem obiektu będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Jana Pawła II w Zabrzu.
Projekt stanowi trzeci, ostatni etap projektu ZBO: „Sportowe Osiedle Kotarbińskiego”.
Etap I projektu uzyskał największą liczbę głosów mieszkańców Zabrza. Dzięki temu pozyskano środki na kompleksowy projekt architektoniczny oraz budowę boiska do piłki nożnej.
Etap II zakładał budowę 4-torowej bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni tartanowej (wokół boiska) oraz zeskoku w dal, ławek, chodnika, oświetlenia i monitoringu. W efekcie uzyskania poparcia dla dwóch etapów projektu i ich realizacji, mieszkańcy całego Zabrza od kilku lat przyjeżdżają i korzystają z powstałej w ten sposób infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Osiedlu Kotarbińskiego.
Etap III, którego dotyczy wniosek, to zwieńczenie projektu i możliwość wykorzystania, wciąż istniejącego ogromnego potencjału terenu, wokół SP25 w Zabrzu. Projekt zakłada wybudowanie boiska o wymiarach 30 × 22 m wraz z piłkochwytami (2 szt.), ławeczkami (3 szt.), skrzynią/ławeczką na sprzęt sportowy, koszami na śmieci (2 szt.) i tradycyjnym oświetleniem (4 szt.). Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, tak bardzo potrzebne, razem z poprzednimi inwestycjami stworzy kompleksowy, bezpieczny, obiekt rekreacyjnosportowy w samym środku osiedla.
Obiekty sportowe wraz z infrastrukturą/ boiska sportowe, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców miast. W Zabrzu z roku na rok, rośnie popularność tego typu miejsc. Obserwując sytuację na obiektach sportowych na naszym osiedlu wiemy, że jest ich zbyt mało, w stosunku do zapotrzebowania. Są ciągle oblegane.
Nierzadko boiska są zajęte do późnych godzin wieczornych, a chętni do skorzystania muszą poczekać w „kolejce”. Ogromnie cieszy fakt, że obiekty znajdujące się w dzielnicy os. T. Kotarbińskiego służą mieszkańcom wielu dzielnic Zabrza, a nawet osobom spoza miasta. Pozwalają na wyrównywanie szans dzieciom, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w płatnych zajęciach organizowanych przez szkółki.
Ogromnym atutem nowego boiska byłoby jego usytuowanie. Boisko miałoby powstać w centrum osiedla, na monitorowanym, ogrodzonym terenie szkoły, z dala od ulicy i budynków mieszkalnych, dając możliwość swobodnego i bezpiecznego uprawiania aktywności fizycznych. Nowe boisko zastąpiłoby boisko znajdujące się przy ul. Gdańskiej 40, które sukcesywnie ulega degradacji – (w ostatnim czasie z niewiadomych powodów, kosze do gry w piłkę koszykową zostały wycięte).
Nie ulega wątpliwości, że łatwy dostęp do różnorodnych, nowoczesnych obiektów sportowych, zachęca do podejmowania aktywności sportowych, co w konsekwencji wywiera pozytywny wpływ na wszystkich korzystających z nich mieszkańców, a przede wszystkim na dzieci i młodzież. Aktywność fizyczna to lepsza odporność fizyczna i psychiczna. Miejsca do rekreacji, umożliwiają spędzanie wolnego czasu w komfortowych i bezpiecznych warunkach, wspomagając działania profilaktyczne przeciwko uzależnieniom (komórki, komputery, gry on-line), które w trakcie pandemii nasiliły się. Podejmowane na ogólnodostępnych obiektach aktywności fizyczne, integrują mieszkańców miasta i osiedla, zarówno tych młodszych jak i starszych, oraz pozwalają także rozładować stres, którego w dzisiejszych czasach mamy zdecydowany nadmiar.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Przewidywane cele do osiągnięcia:
— kształtowanie, promowanie postaw prozdrowotnych,
— stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu,
— stworzenie nowych możliwości do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz ruchowych na świeżym powietrzu,
— propagowanie sportów drużynowych, współpracy w grupie oraz zasad fair play,
— poprawa zdrowia i samopoczucia mieszkańców,
— wzrost atrakcyjności dzielnicy osiedle T. Kotarbińskiego na mapie Zabrza,
— integracja społeczności lokalnej
— integracja społeczności miasta Zabrze ukierunkowana na ukazanie pozytywnych aspektów aktywnego wypoczynku, jako alternatywa dla komputerów oraz komórek,
— poprawa estetyki osiedla,
— wyrównywanie szans, dzieci nie korzystających z płatnych zajęć organizowanych na obiektach sportowych .

P0040 Modernizacja boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 w Biskupicach **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja boiska ze sztucznej nawierzchni wraz z doposażeniem w: piłkochwyty, elementy wyposażenia umożliwiające rozwój ruchowy (zestaw do piłki siatkowej, kosz do koszykówki), ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i monitoring wizyjny.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 146

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 325 467,45 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Obiekt Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 przy ul. Bytomskiej 94 (boisko sportowe)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
949/86

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dotyczy modernizacji istniejącego boiska wielofunkcyjnego, przeznaczonego głównie do potrzeb rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży ze Szkoty Podstawowej Specjalnej nr 40.
Obiekt ten służy również do różnego rodzaju zajęć w ramach integracji całej społeczności osób korzystających z placówek o podobnym profilu, zamieszkujących miasto Zabrze (kilkaset osób rocznie).
Ponadto w godzinach popołudniowych obiekt wykorzystywany jest przez dzieci i młodzież ze wschodniej części dzielnicy Biskupice (kilkadziesiąt osób dziennie).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci i młodzież uczęszczające do szkoły, dzieci i młodzież z placówek o podobnym profilu zamieszkujących miasto Zabrze, dzieci i młodzież ze wschodniej części dzielnicy Biskupice — 1 000 – 1 500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekt realizacji projektu będzie dotyczył znacznej części społeczności mieszkańców Biskupic. Szczególnie tych, uczęszczających do Szkoły Podstawowej Specjalnej, ale także mieszkańców (głównie dzieci i młodzieży) wschodniej części dzielnicy.
Boisko nie będzie przeznaczone do rozgrywania profesjonalnych zawodów sportowych, natomiast będzie służyło rozwojowi ruchowemu osób niepełnosprawnych, ale i w godzinach popołudniowych i okresach przerw pracy szkoły, dla pozostałej części lokalnej społeczności.
Szeroka gama możliwych gier i zabaw (elementy siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, gier zespołowych) na boisku o bezpiecznej nawierzchni oraz w przyjaznym do uprawiania rekreacji otoczeniu, w znacznym stopniu podniesie możliwości rozwoju ruchowego osób z niego korzystających.
Z racji lokalizacji obiektu i głównego użytkownika, jego dysponentem będzie Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zasadniczym celem realizacji projektu jest ogólnie rozumiana poprawa bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu (obecny jest w bardzo złym stanie technicznym), poszerzenie możliwości jego wykorzystania poprzez zwiększenie dostępności oraz możliwości rozgrywania dodatkowych gier i zabaw.
Bezpieczny i nowoczesny obiekt to również zachęta do rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży, to miejsce do organizacji wielu imprez rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych dla społeczności szkoły, osób z niepełnosprawnościami zamieszkującymi dzielnicę i miasto Zabrze, jak i dla lokalnych mieszkańców (pikniki, festyny, imprezy dzielnicowe/lokalne).

Uwagi przy ocenie: 
Na etapie wizji lokalnej uzgodniono zmiany w zakresie wyceny poszczególnych elementów wniosku. Dodano elementy nie ujęte w wycenie a związane z Nadzorem inwestorskim, sprawdzeniem kosztorysów ofertowych na etapie przetargu oraz zwiększenie kwoty na opracowanie dokumentacji projektowej. Po pisemnej akceptacji ustalono, że kwotę na realizacje inwestycji zwiększa się do kwoty max. tj. 350 000 zł brutto. Do tabeli „Weryfikacja kosztorysu” dopisano elementy nie ujęte we Wniosku w części 5 : „Szacunkowy koszt projektu”.
Ponadto ustalono, że na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wnioskodawca wraz Dyrektorką Szkoły zadecydują o ewentualnej rezygnacji z któregoś elementu wymienionego we wniosku, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji.
Boisko znajduje się na terenie zarządzanym przez Szkołę. Proponowana lokalizacja kamery monitoringu nie spełnia założeń monitoringu miejskiego. Powinna to być kamera obiektowa, która powinna być zarządzana przez dyrekcję placówki, ze względu np. na przepisy o ochronie danych osobowych.
W miejscu proponowanego montażu znajduje się już kamera monitoringu obiektowego szkoły.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0041 Poprawa bezpieczeństwa oraz częściowe doposażenie placów zabaw w Dzielnicy Biskupice **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Doświetlenie z obu stron 4 przejść dla pieszych w ciągu ul. Kasprowicza i Bytomskiej.
Montaż miejskiego monitoringu wizyjnego w 5 lokalizacjach.
Modernizacja dwóch placów zabaw poprzez zabudowę dodatkowych atrakcji dla dzieci.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 214

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: poprawa bezpieczeństwa — monitoring wizyjny

Lokalizacja: 
I. Doświetlenie 4 przejść dla pieszych:
1. w rejonie skrzyżowania ul. Kasprowicza i Tarnogórskiej
2. w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Mrożka
3. w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Jana
4. w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Zamkowej (okolice przystanków autobusowo-tramwajowych przy obiekcie SKS Gwarek Zabrze)
II. Montaż kamer zewnętrznych monitoringu wizyjnego na terenie:
1. obiektu SP nr 20 przy ul. Kasprowicza 7 (boisko sportowe i wejście od strony ul. Blani))
2. obiektu Przedszkola nr 3 przy ul. Św. Jana 8 (plac wejściowy)
3. obiektu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 przy ul. Bytomskiej 94 (boisko sportowe)
4. obiektu Przedszkola nr 27 przy ul. Św. Wojciecha 4 (teren wejściowy)
III. Zabudowa atrakcji dla dzieci na:
1. terenie placu zabaw przed SP nr 22 przy ul. Zamkowej 2
2. terenie placu zabaw Przedszkola nr 27 przy ul. Św. Wojciecha 4

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
I. Doświetlenie 4 przejść dla pieszych:
1. 1847/240;
2. 858/155;
3. 993/155; 858/155;
4. 731/155
II. Montaż 5 kamer zewnętrznych monitoringu wizyjnego
1. 466/19; 1141/1; 1144/1;
2. 787/49;
3. 949/86;
4. 736/25;
III. Zabudowa atrakcji dla dzieci
1. 830/86;
2. 736/25

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dotyczy bezpieczeństwa wszystkich Zabrzan, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Dzielnicy Biskupice (ponad 12,5 tys.), ale również osób czasowo w niej przebywających jak i prowadzących pojazdy i przejeżdżających przez nią. Ponadto dotyczy częściowej modernizacji dwóch placów zabaw, z których korzystają dzieci w części wschodniej dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda
Inne grupy beneficjentów: kierowcy prowadzący pojazdy mechaniczne

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy Dzielnicy Biskupice (około 12,5 tys.) oraz wszystkie inne osoby czasowo przebywające na terenie dzielnicy, jak i przez nią przejeżdżające.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekt realizacji projektu będzie ogólnodostępny dla wszystkich pieszych i poruszających się pojazdami, po terenie Dzielnicy Biskupice. Dotyczy to zarówno mieszkańców Dzielnicy, jak i osób tylko poruszających się po jej drogach.
Część I przewidywanej inwestycji związana jest z infrastrukturą oświetleniową ciągów pieszych i ulic, więc dysponentem będzie Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Część II przewidywanej inwestycji dotyczy monitoringu wizyjnego zewnętrznego miejskich placówek oświatowych, więc dysponentem będzie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu, w porozumieniu
z dyrekcjami: SP nr 20 przy ul. Kasprowicza 7, Przedszkola nr 3 przy ul. Św. Jana 8, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 przy ul. Bytomskiej 94, Przedszkola nr 27 przy ul. św. Wojciecha 4.
Część III przewidywanej inwestycji dotyczy modernizacji placów zabaw SP nr 22 przy ul. Zamkowej 2 i Przedszkola nr 27 przy ul. Św. Wojciecha 4, i to dyrekcje tych placówek będą ich dysponentami.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zasadniczym celem realizacji projektu jest ogólnie rozumiana poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy Biskupice, tzn. osób poruszających się pieszo jak i kierujących pojazdami, będącymi mieszkańcami, jak i tylko przejeżdżającymi przez dzielnicę.
Doświetlenie przejść dla pieszych ma za zadanie głównie poprawę bezpieczeństwa samych pieszych (ich widoczności), ale i użytkowników pojazdów. W Dzielnicy Biskupice oświetlenie uliczne zamontowane jest w przeważającej większości po jednej stronie jezdni (ul. Bytomska) w kierunku Bytomia. Przejścia dla pieszych po drugiej stronie jezdni nie są doświetlone, wskutek czego widoczność jest ograniczona, szczególnie po zapadnięciu zmroku, czy w okresach późnojesiennym, zimowym i wczesnowiosennym, gdy wcześniej zapada zmrok, oraz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Doświetlenie przejść po jego obu stronach, w znacznym stopniu poprawi widoczność na samych przejściach ale i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Zabudowa 5 kamer monitoringu wizyjnego zewnętrznego ma na celu poprawę bezpieczeństwa na obiektach miejskich placówek oświatowych (oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie), ale i ograniczenie aktów wandalizmu i dewastacji istniejącej infrastruktury.
Zabudowa atrakcji dla dzieci typu: huśtawka podwójna, huśtawka równoważnia (x2 zestawy) ma na celu rozszerzenie gamy dostępnych urządzeń na tych placach zabaw, gdyż istniejące są już mocno wyeksploatowane i stopniowo będą poddawane wymianie.

Uwagi przy ocenie: 
Proponowane lokalizacje kamer monitoringu nie spełniają założeń monitoringu miejskiego. Są to kamery obiektowe, które powinny być zarządzane przez dyrekcję rzeczonych placówek oświatowych, ze względu np. na przepisy o ochronie danych osobowych. Ponadto przeprowadzona wizja lokalna w terenie wykazała, że w trzech z pięciu lokalizacji znajdują się już kamery monitoringu obiektowego placówek oświatowych, natomiast pozostałe dwie lokalizacje to tereny wejściowe do przedszkoli i nie zostały one zaakceptowane jako lokalizacje miejskiego monitoringu z przedstawionych wyżej powodów.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0042 Rekultywacja terenu rekreacyjnego Szkoły Pod Lasem z możliwością uprawiania sportu

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 349 800,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakres projektu obejmuje przygotowanie nawierzchni pod infrastrukturę rekreacyjna – sportową dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza z przebudową sieci kanalizacji deszczowej powodującej częste zalewiska terenu przed budynkiem, przeniesienie studzienki kanalizacji deszczowej poza obręb placu przed szkołą.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 996

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zamierzenie zostało wykonane.

Informacja wg stanu na 22 kwietnia 2024 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/03/23 ZBO 2023 REKULTYWACJA TERENU REKREACYJNEGO SZKOŁY POD LASEM Z MOŻLIWOŚCIĄ UPRAWIANIA SPORTU

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 349 800,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 349 800,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Czołgistów 1

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 5740/129

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt przygotowywany jest z myślą o mieszkańcach Zabrza, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w grupie wiekowej szkolnej i przedszkolnej (Przedszkole nr 9), młodzieży oraz całych rodzin zabrzańskich chcących korzystać z rekreacji i sportu amatorskiego w bezpiecznych warunkach terenu ogrodzonego, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Powstańców Śląskich.
Teren zostanie zabezpieczony przed zalewaniem wód kanalizacji deszczowej powodującej podtopienia terenu, w tym budynku szkolnego, i umożliwi bezpieczne korzystanie przez zabrzan.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Teren jest ogólnodostępny dla mieszkańców Zabrza po godzinach i okresach wykorzystania dla potrzeb działalności dydaktycznej szkoły. Teren jest oświetlony i może być wykorzystywany także po zmroku w czasie sprzyjającym uprawianiu rekreacji.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele bezpośrednie:
— odzyskanie w pełni bezpiecznego i funkcjonalnego terenu znajdującego się pod zarządem szkoły dla potrzeb mieszkańców,
— przygotowanie nawierzchni dla potrzeb wykorzystania rekreacyjnego zabaw sportowych przez dzieci i dorosłych — mieszkańców Miasta Zabrze,
— poprawa warunków aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Cele szczegółowe:
— wspieranie integracji środowiska wychowawczego i rodzinnego poprzez oddanie bezpiecznej infrastruktury ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego,
— poprawa stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańców zwłaszcza po okresie izolacji z powodu obostrzeń Pandemii COVID 19,
— poprawa wykorzystania i bezpieczeństwa terenu oświatowego,
— zapobieganie wpływom niekorzystnym zmian klimatu na infrastrukturę i obiekty miejskie.

Uwagi przy ocenie: 
Ze względu na brak możliwości oszacowania wykonania nawierzchni po cenach w roku 2023, może zajść konieczność korekty wymiarów planowanego do wykonania terenu z nawierzchni poliuretanowej.

P0043 Pl. N. Kroczka

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 200 625,00 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie przedłużenia chodnika od G. Zapolskiej 10E do ul. N. Kroczka 5 oraz uporządkowanie w całości tzw. pl. N. Kroczka

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 126

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 200 625,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 200 625,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4708/38, 3339/27, 4705/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Jest to przejście, które umożliwia mieszkańcom ul. G. Zapolskiej, Strażackiej, Gogolińskiej dojście do sklepów, komunikacji miejskiej, kościoła. Dużym utrudnieniem dla poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz matek z wózkami.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0044 Budowa placu zabaw i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 5

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa placu zabaw na miejscu obecnego wyeksploatowanego placu, utylizacja obecnej nawierzchni, demontaż urządzeń. Powierzchnia poliuretanowa. Budowa bieżni wzdłuż boiska i placu zabaw. Powierzchnia poliuretanowa.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 181

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Królewska 4

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren Szkoły Podstawowej nr 5

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1180/4; 1182/4

Zasięg oddziaływania projektu:
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5, mieszkańcy okolicznych bloków odwiedzający plac zabaw i boisko sportowe zlokalizowane na terenie Szkoły.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 400 uczniów Szkoły podstawowej nr 5 oraz ok. 100 innych odwiedzających osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko Szkoły Podstawowej Nr 5 podzielone jest na 3 wydzielone strefy:
— boisko asfaltowe,
— wielofunkcyjne boisko sportowe,
— plac zabaw.
Całość stanowi teren ogólnodostępny dla okolicznych mieszkańców.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Nowy plac zabaw pozwoli uczniom na bezpieczne zabawy podczas przerw oraz w czasie zajęć w ramach świetlicy, a okolicznym mieszkańcom umożliwi spędzanie wolnego czasu wspólnie z dziećmi. Bieżnia jest niezbędna w szkole do realizowania podstawy programowej z wychowania fizycznego. Będzie zachęcała również młodzież rywalizacji, wyścigów, co może przyczynić się do poprawy ich kondycji fizycznej, pomoże rozwijać pasję i zainteresowania.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0045 Mobilna pracownia logistyki czasu wojny, zagrożeń terrorem, katastrof naturalnych i przemysłowych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 327 338,52 zł
Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wzbogacenie oferty oświatowej i wychowawczej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych przez doposażenie w odpowiedni sprzęt i urządzenia. Wprowadzenie dla uczniów oraz nauczycieli placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Zabrze, zajęć w formie warsztatów, których celem będzie przygotowanie na zagrożenia współczesnych czasów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 482

Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 346 930,13 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 327 338,52 zł

Wartość projektu do głosowania: 327 338,52 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport

Lokalizacja:  Plac Traugutta 1, 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych oraz zainteresowani uczniowie i nauczyciel placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Zabrza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2 000 uczniów w ciągu roku szkolnego.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
W ZSEU w Zabrzu od roku szkolnego 2015/2016 funkcjonują klas o profilu policyjnym i wojskowym. Głównym celem zajęć jest przygotowanie profesjonalnie wykształconych kandydatów do pracy w służbach mundurowych odpowiedzialnych w zakresie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Dodatkowe wyposażenie pozwoli na rozszerzenie zajęć nie tylko na wszystkich uczniów klas „mundurowych” tej placówki, ale także dla chętnych uczniów całego ZSEU oraz uczniów i nauczycieli zainteresowanych szkół znajdujących się na terenie miasta Zabrza. Posiadanie strzelnicy interaktywnej pozwoli na bezpieczną organizację międzyszkolnych zawodów strzeleckich w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wzbogacenia istniejącego już Konkursu Wiedzy o Obronności „TARCZA”. Posiadanie w/w strzelnicy wpisuje się z w plany Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wzbogacenie oferty oświatowej i wychowawczej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu. Poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie logistyki czasu wojny, zagrożeń terrorem, katastrof naturalnych i przemysłowych. Podniesienie poziomu wychowania patriotycznego. Wzrost zainteresowania sprawami obronności i bezpieczeństwa państwa. Wzrost zainteresowania różnego rodzaju służbą w Wojsku Polskim i w Policji. Posiadanie strzelnicy interaktywnej pozwoli na bezpieczną organizację międzyszkolnych zawodów strzeleckich w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pełnoletnia młodzież klas mundurowych będzie mogła stanowić dalekie zaplecze działań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Zabrzu, Grupy Ratownictwa PCK Zabrze w trakcie budowy np. polowego punktu medycznego lub polowego centrum logistycznego w trakcie różnego rodzaju zagrożeń.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0046 Otwarty plac zabaw dla dzieci

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 164 100,00 zł
Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa otwartego placu zabaw. Zakup urządzeń zabawowych wraz z montażem oraz ogrodzeniem i ławkami.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 11

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 90 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 164 100,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 164 100,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Plac Paderewskiego. Skrzyżowanie ulic św. Jacka i Kłyki

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2100/36

Zasięg oddziaływania projektu:
Działka, której dotyczy inwestycja usytuowana jest przy ulicy Świętego Jacka, Kłyki. Całość znajduje się na skwerze zieleni (nr działki 2100/36) Placu Paderewskiego. W/w ulice oddzielają teren zieleni na której planowana jest inwestycja, od budynków mieszkaniowych. Projekt nie wychodzi poza granice działki.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
50

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępność zrealizowanego projektu dla każdego mieszkańca okolicy działki na której planowana jest inwestycja. Użytkownikami planu zabaw będą głównie dzieci i młodzieży oraz osoby starsze chcące przebywać na terenie zieleni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Stworzenie miejsca rekreacji sportowej dla dzieci i młodzieży.
2. Poprawa stanu technicznego „starego” placu zabaw celem podniesienia bezpieczeństwa.
3. Integracja dzieci na świeżym powietrzu.
4. Zwiększenie atrakcyjności i poziomu życia dzielnicy Zaborze Południe.
5. Zapewnienie rozwoju psychofizycznego, psychomotorycznego i aktywności ruchowej dzieci.

Uwagi przy ocenie: 
Należy zweryfikować możliwość zachowania stref bezpiecznych poszczególnych urządzeń. W przypadku braku możliwości można rozważyć budowę na działce 2096/36 w zabudowie ul. Kłyki a ul. Emilii Plater, Wnioskodawca wyraża zgodę na taką zmianę.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0047 Nowy parking na osiedlu Barbary

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 164 200,00 zł
Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest zwiększenie miejsc parkingowych obok bloku przy ul. świętej Barbary 8 w Zabrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 343

Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 164 200,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 164 200,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  ul. Świętej Barbary 8

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Pomiędzy blokiem przy ul. Świętej Barbary 8 a parkingiem Galerii Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1404/132

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszańcy osiedla Barbary w Zabrzu (ulice: świętej Barbary, Kowalska, Wajdy) i osoby przebywające na terenie osiedla.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Osoby z niepełnosprawnościami
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 150 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekty realizacji projektu dostępne dla wszystkich mieszkańców osiedla Barbary (ulice św. Barbary, Kowalska, Wajdy) jak i innych osób tam przebywających.
Miejsca postojowe będą ogólnodostępne. W zależności od warunków technicznych oraz miejsca wymaganego na manewrowanie wnioskuje się o zaprojektowanie parkowania prostopadłego lub skośnego do dłuższego boku działki, tak jak przedstawiono na szkicu rozwiązania. W ostateczności dopuszcza się zaprojektowanie parkowania równoległego wzdłuż dłuższego boku działki. Proponuje się budowę miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych, które można wypełnić ziemią uprawną i obsiać powierzchnię w otworach trawą. Będzie to rozwiązaniem estetycznym i ekologicznym.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa sposobu parkowania poprzez zwiększenie miejsc postojowych
2. Poprawa estetyki dzielnicy poprzez likwidację „dzikiego parkingu” na trawniku.

Uwagi przy ocenie: 
W projekcie mieszkańca nie uwzględniono kosztów budowy zjazdu z przedmiotowej działki na drogę wewnętrzną. Część działki nr 1404/132 jest przedmiotem bezumownego korzystania z gruntu z przeznaczeniem na stanowisko śmietnikowe o powierzchni 10 m², które nie koliduje z przedmiotowym projektem.

P0048 Plac zabaw — Przedszkole Nr 16

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Poremba — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci z Przedszkola Nr 16 w Zabrzu — stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 168

Pula: Poremba — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja:  ul. Korczoka 96; 41-806 Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr 3414/116

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zabrza Zaborze – Północ (po korekcie wniosku Poremba). Projekt jest skierowany do dzieci mieszkających w naszej dzielnicy. Plac zabaw udostępniany zostałby wychowankom naszego przedszkola, dzieciom uczęszczającym do OPP 4 oraz klubu „Elf” mieszczącym się w naszym budynku. Uczniowie pobliskiej SP nr 17 również korzystaliby z atrakcji.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
225 przedszkolaków + 100 dzieci z OPP 4, klub „Elf”.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Powiększony plac zabaw będzie służył dzieciom uczęszczającym do przedszkola, a także zapewniał bezpieczną zabawę na rozległej niezagospodarowanej przestrzeni. Ogród przedszkolny (drzewa, krzewy, zieleńce) nie zostanie naruszony, gdyż przedszkole dysponuje dużą powierzchnią.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Doposażenie placu zabaw uatrakcyjni pobyt dzieci na powietrzu. Przyczyni się do zapewniania bezpiecznych warunków zabawy, a tym samym pozwoli na zwiększenie aktywności fizycznej dzieci, co będzie stanowiło ważny element wpływający na ogólny rozwój. Ponadto wspólne zabawy będą uczyły współdziałania w społeczności przedszkolnej. Jednocześnie doposażony plac poprawi i upiększy wizerunek przedszkola.

Uwagi przy ocenie: 
Z uwagi na lokalizację zmianie uległa pula: z Zaborze Północ na Poremba.
W związku z powstaniem nowej dzielnicy Poremba dotyczącej lokalizacji wniosku, zaistniała konieczność dostosowania kwoty do małej dzielnicy, czyli do kwoty 175 000,00 PLN.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0049 Sportowo-sensoryczny ogród doświadczeń Wesołej Jedyneczki

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 110 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada stworzenie na terenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola nr 1 w Zabrzu przy ul. Reymonta 52 sportowo-sensorycznego ogrodu doświadczeń, który będzie żywą pracownią, miejscem zabaw sportowych, relaksu, działalności plastycznej i manipulacyjnej, intensywnie wykorzystywaną przez cztery pory roku. Dzieci będą mogły prowadzić badania, eksperymenty, obserwacje, miałyby zapewniony kontakt z przyrodą a także możliwość rozwijania aktywności ruchowej. Ogród będzie wykorzystany do realizacji podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych. Ponadto, taki ogród doświadczeń umożliwi nauczycielom Przedszkola nr 1 w Zabrzu w sposób niestandardowy i interesujący przez zabawę przekazywać wiedzę z dziedzin przyrody, fizyki, języka polskiego, plastyki na świeżym powietrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 203

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane.

Informacja wg stanu na 31 marca 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/22/23 ZBO 2023 SPORTOWO-SENSORYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ WESOŁEJ JEDYNECZKI

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 98 701,50 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 110 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 110 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja: 
Ogród przedszkolny przy ul. Władysława Reymonta 52, 41-800 Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr ewidencyjny działki: 2966/123
Numer księgi wieczystej: GL1Z/00017051/7

Zasięg oddziaływania projektu:
Z efektu jego realizacji korzystałyby dzieci w wieku od 3 do 6 lat obecnie uczęszczające do przedszkola, ale także kolejne roczniki dzieci, które zostaną wychowankami tej placówki w przyszłości. Potencjalnymi odbiorcami projektu byłyby również rodziny przedszkolaków, które razem z dziećmi miałyby możliwości bezpośredniego korzystania z ogrodu doświadczeń i sportu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacowana liczba osób korzystających z placu zabaw to 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat na rok szkolny.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogród doświadczeń to miejsce nie tylko ekscytujące i propagujące zdrowy styl życia, ale przy zachowaniu odpowiednich zasad, również zupełnie bezpieczne i dające wiele możliwości do rozwoju i nauki miejsce. Taki park przy Przedszkolu nr 1 w Zabrzu umożliwi dzieciom dostęp do otaczającej natury, pozwoli rozwijać wyobraźnię i kreatywność, a także stworzyć bardziej przystępne dla dzieci warunki do poznawania nauki przez zabawę. Park doświadczeń może stać się miejscem organizacji warsztatów, zajęć dydaktycznych lub zawodów sportowych oraz sprzyjać współdziałaniu i integracji dzieci. Sportowo-sensoryczny ogród doświadczeń przy przedszkolu to miejsce, w którym przedszkolaki będą miały możliwość eksperymentowania z nauką przy zaangażowaniu różnych zmysłów. Z pewnością taki park pozwoli na pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci, a także zaspokoi dziecięcą ciekawość otaczającego ich świata. To miejsce przeznaczone do doświadczania przez zabawę, w którym wykorzystuje się naturalne ukształtowanie terenu, lokalną roślinność co stanowi alternatywę dla miejskiego krajobrazu.
Dzięki zamontowaniu urządzeń sensoryczno-sportowych przedszkole zyska na swojej atrakcyjności. Poprawi się estetyka i wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym oraz pracy placówki. Poprawią się warunki edukacyjne dla przedszkolaków, poprzez stworzenie bezpiecznego miejsca zabawy, nauki, sportu i rekreacji, tym samym wzmacniając integrację przedszkolaków.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Troską naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom optymalnego rozwoju i zdrowia, jednak zauważyliśmy w ostatnich latach, iż coraz większa liczba naszych wychowanków ma kłopoty z nadwagą. Jednym z zasadniczych aspektów otyłości jest mała aktywność ruchowa i niska aktywność na świeżym powietrzu będąca wynikiem zmiany sposobu spędzania wolnego czasu – zabawy komputerowe. Naszą potrzebą jest połączenie zdrowego trybu życia z edukacją, a w szczególności zaszczepienie miłości i szacunku do świata przyrody oraz ochrona środowiska. Dlatego jeżeli chcemy mieć zdrowe i odpowiedzialne ekologicznie pokolenie, musimy zacząć od edukacji już w wieku przedszkolnym.
Projekt ma oddziaływać na:
Przedszkolaków — zwiększy aktywność ruchową wpłynie na aktywną postawę wobec dbania o swoje zdrowie i rozumienie znaczenia ruchu w środowisku naturalnym, stanie się atrakcyjną alternatywą dla czasu spędzanego przed komputerem i telewizorem, rozwinie umiejętności wielozmysłowego poznawania przyrody;
Rodziców naszych wychowanków — poznają ciekawe formy aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu (umiejętnego korzystania z takich czynników jak ruch, powietrze, woda, słońce, teren);
Kadrę pedagogiczną — pozwoli na kreatywne prowadzenie zajęć edukacyjno- przyrodniczych w ogrodzie przedszkolnym.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0050 Wykonanie oświetlenia tradycyjnego wzdłuż rzeki Bytomki od ulicy Trocera

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 169 700,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo w ciągu pieszo-rowerowym od ulicy Trocera wzdłuż rzeki Bytomki do osiedla Nad Kanałem w kierunku Parku Rodzinnego

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 50

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 120 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 169 700,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 169 700,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Od ulicy Trocera (most) w stronę os. Nad Kanałem – ciąg pieszo-rowerowy

Uszczegółowienie lokalizacji: Pas wzdłuż rzeki Bytomki

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4230/338, 4229/337, 4228/325, 2304/324

Zasięg oddziaływania projektu:
W okolicy planowanego wykonania oświetlenia zamieszkuje około 10.000 osób. Codziennie tym ciągiem pieszo-rowerowym przemieszcza się setki mieszkańców, skracając drogę między dużymi osiedlami.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępność projektu — publiczny, ogólnodostępny

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w godzinach wieczornych między osiedlami.

Uwagi przy ocenie: 
Zmiana numeru działki ze względu, iż działka 2304/324 jest własnością osoby prywatnej. Wnioskodawczyni zmieniła na działkę 2341/339 będącą we władaniu i własności Miasta Zabrze.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0051 Budowa „Siłowni pod Chmurką” w Parku Rodzinnym

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 180 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa „siłowni pod chmurką” w kompleksie w Parku Rodzinnym przy ulicy Nad Kanałem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 24

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 160 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 180 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 180 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Ulica Nad Kanałem (Park Rodzinny)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4420/299 lub 4427/299 lub 4438/319

Zasięg oddziaływania projektu:
Utworzenie, wybudowanie w okolicach „Parku Rodzinnego” (ulica Nad Kanałem) „siłowni pod chmurką” pozwoli mieszkańcom zadbać o sprawność fizyczną.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępność — ogólnodostępna, publiczna

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest zwiększenie dostępności urządzeń rekreacyjno – sportowych w przestrzeni „Parku Rodzinnego” oraz popularyzacja zdrowego trybu życia na powietrzu.

Uwagi przy ocenie: 
1. Wybrano działkę, która jest najbardziej wyrównana/bez dużych spadków (pozostałe proponowane lokalizacje były wskazane na działkach stromych).
2. W części północnej działki istnieje sieć gazowa — nie przeszkadza w realizacji zadania.
3. Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego — konieczne uzyskanie warunków zabudowy.
4. Na terenie objętym opracowaniem znajdują się ławki i kosze na śmieci. W przypadku finansowej możliwości zostanie dodany stojak na rowery.
5. Przewidziano siłownię wyposażoną w max. 6 urządzeń ćwiczeniowych na podstawowe partie mięśni.
6. Istniejące ścieżki znajdujące się w obrębie planowanej siłowni są żwirowe dlatego też przewiduje się wykonanie dojścia do siłowni oraz terenu, na którym będzie się znajdować z takiego samego materiału (ład przestrzenny — spójność materiałowa).
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0052 Wybieg dla psów na terenie dzielnicy Centrum Północ

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 300 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie wybiegu dla psów na terenie wskazanym jest oczekiwaną inwestycją przez właścicieli czworonogów, którzy chętnie korzystają z terenów przy rzece Bytomce. Zasięg projektu bardzo duży ze względu na dużą urbanizację terenów przyległych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 73

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 300 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
Inna: zwierzęta

Lokalizacja:  Okolice od ulicy Trocera do ul. Nad Kanałem

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3805/326 lub 4228/325

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg osiedlowy, ogólnodostępny

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt publiczny, dysponent — Gmina Zabrze

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest określenie miejsca przebywania zwierząt ze swoimi właścicielami wytyczając im możliwości swobodnego wybiegu z przeszkodami.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0053 Utworzenie miejsc parkingowych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 276 120,00 zł
Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zmiana infrastruktury parkingowej przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie poprawi możliwości parkingowe osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców. Zagospodarowanie pasa zieleni zmieni otoczenie dużego osiedla.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 40

Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 180 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 276 120,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 276 120,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Od Al. Korfantego (rondo) wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
7356/29 lub 5130/30

Zasięg oddziaływania projektu:
Utworzenie miejsc parkingowych pozwoli mieszkańcom niepełnosprawnym korzystać z oznaczonych miejsc. W godzinach porannych z miejsc parkingowych będą korzystać osoby przyjeżdżające do ŚCCS, a w godzinach wieczornych mieszkańcy domów wielorodzinnych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: pacjenci SCCS, osoby opiekujące się pacjentami

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 1 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępność projektu – publiczny, ogólnodostępny

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest poprawa infrastruktury parkingowej w ciągu ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa, estetyki i zieleni miejskiej.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0054 Budowa miejsc parkingowych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 192 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie miejsc parkingowych przy ulicy Przemysłowej w Zabrzu na działce gminnej z utworzeniem miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 30

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 180 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 192 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 192 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ulica Przemysłowa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5533/132

Zasięg oddziaływania projektu:
Zagospodarowanie działki pozwoli na utworzenie miejsc parkingowych oraz miejsca parkingowego dla mieszkańców bloków obok działki, utwardzi drogę dojazdową do garaży.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 500

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt publiczny, ogólnodostępny, dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest poprawa infrastruktury parkingowej oraz poprawa bezpieczeństwa, estetyki i zieleni miejskiej.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0055 Zakup i zabudowanie dwóch ławek solarnych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 50 000,00 zł
Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakup i zabudowanie dwóch ławek solarnych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 4

Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Plac Traugutta, Plac Wolności.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3496/529 Plac Traugutta
1259/118 Plac Wolności

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców dzielnicy Śródmieście i innych, którzy będą mogli naładować swoje urządzenie korzystając z energii odnawialnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
20 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny, publiczny

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest propagowanie edukacji ekologicznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Możliwość ładowania np. telefonów komórkowych z energii odnawialnej.

P0056 Modernizacja placu zabaw przy ul. Warmińskiej w Zabrzu-Grzybowicach

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest modernizacja istniejącego placu zabaw.
Projekt zakłada:
1. demontaż zużytych elementów placu zabaw i zastąpienie ich nowymi,
2. rozbudowę placu zabaw na części pokrytej trawą – montaż w tym miejscu piramidy linowej i huśtawki typu „bocianie gniazdo”, budowę chodnika z kostki betonowej, wykonanie dodatkowej furtki,
3. demontaż betonowych elementów skateparku i budowę w ich miejsce drugiego kosza do gry w koszykówkę.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 225

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane. Zmodernizowany plac zabaw służy mieszkańcom.

Informacja wg stanu na 31 maja 2024 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/21/23 ZBO 2023 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. WARMIŃSKIEJ W ZABRZU-GRZYBOWICACH

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Grzybowice, ul. Warmińska

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
dz. nr 682/98
obr. Grzybowice

Zasięg oddziaływania projektu:
Istniejący skwer z placem zabaw, boiskiem sportowym i siłownią pod chmurką jest codziennym miejscem spotkań dzieci i młodzieży, a także miejscem integracji rodziców. Miejsce to służy każdemu mieszkańcowi Grzybowic a także gościom odwiedzającym naszą dzielnicę. Z racji rozbudowy naszej dzielnicy i napływu nowych mieszkańców, potrzeba rozbudowy placu zabaw stała się bardzo widoczna.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 1 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Teren objęty projektem znajduje się w centrum naszej dzielnicy, jest miejscem ogólnodostępnym, efekty projektu będą cieszyły wszystkich mieszkańców dzielnicy.
Przewidywany przebieg realizacji:
— opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim,
— demontaż istniejących urządzeń placu zabaw oraz elementów skateparku,
— budowa nowych urządzeń i kosza do gry w koszykówkę,
— budowa chodnika i montaż dodatkowej furtki w ogrodzeniu placu zabaw,
— uporządkowanie terenu wokół, siew trawy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Przewidywanym celem jest poprawa atrakcyjności tego miejsca, zwiększenie miejsca do zabaw dzieci i młodzieży, poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z urządzeń, a także poprawa ładu przestrzennego dzielnicy.

P0057 Bezpieczna Rokita — doświetlenie przejść dla pieszych **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 250 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest modernizacja czterech [po weryfikacji – pięciu – przypis organizatorów BO] przejść dla pieszych wzdłuż ulicy Krakowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy Rokitnica.
W ramach projektu zostaną doświetlone cztery przejścia dla pieszych wraz z ustawieniem znaków z folią odblaskową i odmalowaniem pasów na przejściach dla pieszych wzdłuż DK 94 w Rokitnicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 99

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Krakowska

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Niedoświetlone przejścia dla pieszych na następujących skrzyżowaniach:
1. Krakowska z Andersa.
2. Krakowska z Grota-Roweckiego,
3. Krakowska z Nyską
4. Krakowska z Pomorską
[5. Krakowska przy Wyszyńskiego – wyniku oceny zwiększono zakres o to przejście]

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
212/3

Zasięg oddziaływania projektu:
Doświetlenie przejść dla pieszych lampami LED, ustawienie znaków z folią odblaskową i odmalowanie pasów na przejściach dla pieszych z pewnością poprawi bezpieczeństwo pieszych zbliżających się do przejścia i wkraczających na przejście – szczególnie podczas złych warunków atmosferycznych.
Wskazane we wniosku przejścia dla pieszych wzdłuż ulicy Krakowskiej usytuowane są na Drodze Krajowej 94 łączącej Opole z Bytomiem. W ostatnim czasie na wspomnianej drodze dochodzi do wielu kolizji i wypadków drogowych, szczególnie na odcinku od skrzyżowania ulicy Krakowskiej z Grzybowską do skrzyżowania ulicy Krakowskiej z Ofiar Katynia i Jordana. Podczas złych warunków atmosferycznych, przede wszystkim w trakcie deszczu, zauważenie pieszego zbliżającego się do przejścia dla pieszych jest znacząco utrudnione. Odbijające się światła jadących samochodów z naprzeciwka oraz nie ekologiczne oprawy sodowe latarni świetlnych nie poprawiają sytuacji. Przejścia dla pieszych na w/w odcinku drogi użytkowane są przez wielu Rokitniczan, w tym także dzieci. Najmłodsi mieszkańcy naszej dzielnicy przechodzą przez ruchliwą jezdnię w dotarciu do szkoły, do domu lub na przystanek autobusowy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
20 tys. osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Doświetlenie przejść dla pieszych przeznaczone będzie dla wszystkich społeczności lokalnych dzielnicy. Mieszkańcy będą mogli korzystać — w sposób bezpieczny — z obiektów o każdej porze dnia i nocy. Aktualnie utrzymaniem terenu zajmują się jednostki organizacyjne podległe miastu Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— modernizacja przejść dla pieszych,
— poprawa bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych wzdłuż ulicy Krakowskiej w dzielnicy Rokitnica,
— dostosowanie przejść dla pieszych do obecnie obowiązujących przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca poprawił wniosek zwiększając kwotę przeznaczoną na realizację oświetlenia 1 przejścia dla pieszych do 50 000,00 zł oraz zwiększył zakres wniosku o przejście dla pieszych na ul. Krakowskiej przy ul. Wyszyńskiego.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0058 2 place zabaw przy ul. Budowlanej i Andersa

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa bezpiecznych ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci wraz z ławkami dla opiekunów:
— w skwerze obok Żabki przy ul. Budowlanej — dla starszych dzieci (6-14),
— w skwerze przy Żłobku Miejskim — dla młodszych dzieci (0-6).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 163

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
1. ul. Budowlana 67, 69, 71-75, 59-65
2. ul. Andersa 34, Grota-Roweckiego 13-15, 17-19, Borowa 8-10, 12-14, Dulęby 14-18

Uszczegółowienie lokalizacji: 1. obok Żabki
2. obok Żłobka Miejskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. Działka 702/22 objęta KW nr GL1Z/00012890/5
2. Działka 1132/1 objęta KW nr GL1Z/00061363/0

Zasięg oddziaływania projektu:
Jest rzeczą naturalną że dzieci odbierane ze żłobka chcą się jeszcze bawić. Plac przy żłobku jest takim naturalnym miejscem, gdzie najmniejsze pociechy mogłyby bezpiecznie się pobawić.
Starsze dzieci mają w Rokitnicy niewielki wybór placów, a odległość z projektowanego miejsca do większości przekracza ponad 1 km.
Duża popularność placu zabaw przy ul. Jabłońskiego i Nyskiej wskazuje na potrzebę powstania kilku takich placów w różnych miejscach dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
200

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekty będą ogólnodostępne dla mieszkańców i ich pociech.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Nowe miejsca wypoczynku dla dzieci i seniorów przy większym bezpieczeństwie. Większa szansa zamieszkania młodej rodziny w starzejącym się osiedlu.

P0059 Adaptacja ulicy Wolności na drogę rowerową

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 38 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Droga wewnętrzna ulicy Wolności mogłaby pełnić funkcję drogi rowerowej na odcinku od ul. Torowej do ul. Galla. Obecnie ruch odbywa się tylko jednokierunkowo, bez możliwości przejazdu przez skrzyżowanie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 38 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
ochrona środowiska
zdrowie
pomoc społeczna

Lokalizacja: 
ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Torową do skrzyżowania z ul. Galla.

Uszczegółowienie lokalizacji: Chodzi o drogę wewnętrzną.

Zasięg oddziaływania projektu:
Ogólnomiejski

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
18 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępny.
Poprawi bezpieczeństwo korzystającym.
Umożliwi mieszkańcom transport rowerowy.
Realizacja poprzez postawienie znaków drogowych i malowanie pasów rowerowych na 3 skrzyżowaniach.
Pozostawienie obecnych funkcji bez zmian.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Droga rowerowa na ul. Wolności pozwoli Mieszkańcom Zabrza jeździć bezpiecznie na rowerze na całym odcinku od Centrum do dzielnicy Maciejów. Będzie pełnić funkcję komunikacyjną i rekreacyjną. Wpłynie na zdrowie mieszkańców. Odciąży ruch samochodowy. Zmniejszy poziom zanieczyszczenia środowiska.

Uwagi przy ocenie: 
W chwili obecnej Miasto Zabrze proceduje w śladzie zaznaczonym przez mieszkańca trasę rowerową – Gliwice – Katowice.

P0060 Budowa chodnika i modernizacja dojazdu z miejscami postojowymi

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 288 000,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy budowy chodnika służącego jako dojście do budynku (lokalizacja nr 1), chodnika (łącznika) między budynkami (lokalizacja nr 2) oraz budowy i modernizacji dojazdu do budynku i miejsc postojowych przy ulicy dr. Henryka Jordana (lokalizacja nr 3). Zabudowa podobna do występującej na terenie przy budynku na ulicy Jordana 76, 76a, 76b, 76c.
Miejsca postojowe zbudowane będą z kostki brukowej o grubości ok. 10 cm na podbudowie z kruszyw o grubości 50 cm lub z ażurowych płyt betonowych. Chodnik zbudowany będzie z kostki brukowej o grubości 8 cm i szerokości 150 cm.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 67

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 288 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 288 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
ul. dr. Henryka Jordana 74, 74a, 74b, 74c (lokalizacja nr 1 i 3). Teren między blokiem przy ul. dr. Henryka Jordana 74, 74a, 74b, 74c a Zamenhofa 5-7 (lokalizacja nr 2).

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Szczegóły lokalizacji zawiera załącznik nr 1 do wniosku.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Lokalizacja nr 1: działka 1511/57
Lokalizacja nr 2: działka 1519/57
Lokalizacja nr 3: działka 1511/57

Zasięg oddziaływania projektu:
Z chodnika oraz miejsc postojowych będą mogli skorzystać mieszkańcy bloku przy ul. dr. Henryka Jordana 74, 74a, 74b, 74c, mieszkańcy pobliskich zabudowań udający się np. do szkoły czy pobliskich sklepów jak i mieszkańcy tymczasowo przebywający w naszej dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekty realizacji projektu dostępne będą dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Helenka oraz dla osób przebywających w naszej dzielnicy tymczasowo.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia mieszkańców.
Obecnie dojście do budynku jest utrudnione głównie w okresie zimowym oraz podczas opadów gdzie na drodze dojazdowej tworzy się rozlewisko. Osoby starsze mają trudności z bezpiecznym dotarciem do budynku a przejście dla osób odprowadzających dzieci do szkoły jest bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe przez powstające podczas opadów deszczu błoto. Parkowanie samochodów obecnie odbywa się w części na wyjeżdżonym trawniku, zamieniającym się po opadach w błoto. Budowa chodnika oraz miejsc postojowych z modernizacją drogi dojazdowej umożliwi bezpieczne przemieszczanie się osób, poprawi ich bezpieczeństwo oraz poprawi estetykę dzielnicy. Dodatkowo w ramach projektu możliwa będzie naprawa i udrożnienie studzienki wody opadowej, która podczas intensywnych opadów nie spełnia swojego zadania i zalewa pobliski teren tworząc rozlewisko uniemożliwiając bezpieczne przejście.

P0061 Przebudowa placu zabaw przy ul. Stefana Okrzei w Biskupicach

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przebudowa placu zabaw położonego przy ul. Stefana Okrzei w dzielnicy Biskupice.
1. Wykonanie dokumentacji projektowej,
2. Nadzór inwestorski,
3. Relokacja aktualnie istniejących urządzeń (w zależności od stanu technicznego częściowy remont lub ich demontaż),
4. Dołożenie nowych urządzeń: linowe, skatepark, street workout,
5. Montaż stojaka rowerowego,
6. Wycięcie krzewów w celu relokacji urządzeń,
7. Wykonanie nawierzchni pod urządzenia skatepark.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 65

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Plac zabaw przy ul. Stefana Okrzei

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
729/28

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg projektu — dla mieszkańców dzielnicy oraz dla przyjezdnych spoza dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci oraz młodzież zamieszkujące dzielnicę — około 200 osób dziennie.
Dorośli oraz osoby starsze opiekujące się dziećmi przebywającymi na placu zabaw — około 50 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw przy ul. Stefana Okrzei jest i będzie miejscem ogólnodostępnym dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem do osiągnięcia jest przede wszystkim aktywne spędzenie wolnego czasu oraz integrację dzieci i młodzieży. Ponadto dorośli oraz osoby starsze mogą przebywać na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni odpoczywając na okolicznych ławkach.

P0062 Rokitnica 2.0 — budowa tężni w parku przy ulicy Krakowskiej

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 200 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest aktywizacja najmłodszych i najstarszych mieszkańców oraz stworzenie im dogodnych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie miasta Zabrze.
W ramach projektu powstanie tężnia w parku przy ulicy Krakowskiej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 513

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 200 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ulica Krakowska

Uszczegółowienie lokalizacji: Park dzielnicowy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
789/7

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt zakłada powstanie tężni jako miejsca relaksu, odpoczynku, a przede wszystkim poprawy zdrowia poprzez aktywność fizyczną i terapię wziewną.
Ze względu na rosnące problemy wynikające ze złej jakości powietrza, tężnia zostanie zlokalizowana w miejscu o dogodnym położeniu komunikacyjnym, co pozwoli na szybkie dotarcie i oczyszczenie płuc z pyłu. Należy zaznaczyć, że ważnym elementem jest zmiana wizerunku miasta, który z problemem smogu boryka się od wielu lat. W rezultacie mieszkańcy będą mieli zapewnione miejsca czystego powietrza, a także wypoczynku od miejskiego zgiełku i możliwości budowania więzi lokalnych.
Dużym atutem projektu jest zlokalizowanie w/w obiektów w obszarze gęsto zaludnionym oraz z dobrą dostępnością komunikacyjną, co umożliwi jak największej liczbie mieszkańców korzystać z tężni bez pokonywania dużej odległości. Ponadto projekt przyczyni się do popularyzacji miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
30 tys. osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Tężnia będzie dostępnym miejscem dla wszystkich społeczności lokalnych miasta. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z obiektu o każdej porze dnia i nocy (pod warunkiem, że pogoda na to pozwoli). Aktualnie utrzymaniem terenu zajmują się jednostki organizacyjne podległe miastu Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni,
— zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców,
— poprawienie stanu zdrowia mieszkańców,
— zmiana wizerunku miasta,
— popularyzacja miasta.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0063 Rokitnica 2.0 — budowa skateparku **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest aktywizacja młodzieży oraz stworzenie jej dogodnych warunków do uprawiania sportów ekstremalnych na terenie dzielnicy Rokitnica. W ramach projektu powstanie skatepark o powierzchni 351 m² przy ulicy Budowlanej. Obiekt ten będzie posiadał przeszkody (quarter pipe, funbox z grindboxem, poręcz i prosty grindbox, bank ramp i prostą poręcz) do pokonywania przez deskorolkarzy oraz inne grupy jeżdżące na różnego rodzaju przyrządach (hulajnoga, bmx, rolki).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 92

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ulica Budowlana

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4233/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Powstanie skateparku wpłynie na zagospodarowanie i rozwój terenu, ale i na poszerzenie działalności sportowej na terenie dzielnicy, jak i całego miasta. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Zabrzu. Młodzież nie mając przystosowanego miejsca do uprawiania sportów ekstremalnych jeździ w nieprzystosowanych do tego miejscach, często niszcząc ławki, krawężniki, poręcze itp. Skatepark przyczyni się do zwiększenia aktywizacji mieszkańców, a doświadczonym sportowcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Na tym obiekcie będzie można także organizować wiele imprez sportowych (nawet ogólnopolskich), głównie deskorolkowych, rolkowych i bmx-owych. Projekt również przyczyni się do popularyzacji dzielnicy Rokitnica.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10 tys. osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Skatepark będzie dostępnym miejscem dla wszystkich społeczności lokalnych dzielnicy. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z obiektu o każdej porze dnia i nocy (pod warunkiem, że pogoda na to pozwoli). Aktualnie utrzymaniem terenu zajmują się jednostki organizacyjne podległe miastu Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni,
— zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno-wypoczynkowych dla rokitnickiej młodzieży,
— propagowanie sportu i aktywnego trybu spędzania wolnego czasu wśród młodych ludzi,
— popularyzacja sportów ekstremalnych.

Uwagi przy ocenie: 
1. We wniosku została wskazana działka pod inwestycję, która nie istnieje — dz. nr 4233/65. Wnioskodawca skorygował nr działki — 4235/65. Wskazana działka jest mocno zadrzewiona i zakrzewiona, nie ma możliwości realizacji planowanego programu użytkowego bez wycinek co wymaga wykonania inwentaryzacji zieleni oraz uzyskania zgody na wycinkę Urzędu Marszałkowskiego. Inwentaryzacja zieleni generuje dodatkowe koszty a uzyskanie pozwolenie na wycinkę wymaga dużej ilości czasu — obecnie okres oczekiwania na nie to 6 miesięcy.
W związku z powyższym nie można zrealizować zadania w jednym roku budżetowym. W związku z powyższym Wnioskodawca wskazał dwie kolejne działki na realizację zadania: 789/7 i 1046/1. Działka nr 1046/1 po wizji lokalnej została odrzucona ze względu, że jest za wąska (skatepark traktowany jest jak plac zabaw i nie może być zlokalizowany za blisko dróg, okien, parkingów, koszy na śmieci) i dość gęsto przechodzą przez nią instalacje. Przyjęto do realizacji dz. nr 789/7 (jej północno-zachodnia cześć).
2. Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego — konieczne uzyskanie warunków zabudowy.
3. W przypadku finansowej możliwości zostanie dodany stojak na rowery, ławki i kosze na śmieci oraz utwardzone dojścia.
4. Planowany skatepark będzie mniejszy niż wynika to z załączonej oferty (oferta jest z 10.2021 r.) ze względu na brak miejsca na wybranej działce na skatepark o powierzchni 351 m².
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0064 Wykonanie — budowa chodnika z kolorowej kostki np. czerwonej lub żółtej

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 56 062,50 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zbudowanie chodnika z kolorowej kostki np. czerwonej lub żółtej w miejscu obecnej dróżki — ścieżki wydeptanej przez mieszkańców, prowadzącej przez skwer, który jest ciągle zaniedbany, a dróżka pełna rowów, a po deszczu pełna błota. Kolor jest bardzo ważny, by oświetlał, a nie przygniatał samopoczucie mieszkańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 49

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 22 425,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 56 062,50 zł

Wartość projektu do głosowania: 56 062,50 zł

Kategoria projektu:
zdrowie
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: poprawienie komfortu życia mieszkańców

Lokalizacja: 
Przejście przez działkę 3894/537 z ulicy Wolności – skrzyżowanie z  ul. gen. de Gaulle’a na ulicę Staromiejską.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 3894/537, skwer od ulicy Wolności do Staromiejskiej.

Zasięg oddziaływania projektu:
Chodnik będzie służył wszystkim mieszkańcom przechodzącym na ulicę Staromiejską, na cmentarz przy ul. Staromiejskiej, do Parku Miejskiego przy ul. Dubiela i innych osób – mieszkańców Zabrza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 2 tys. osób miesięcznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wszyscy przechodzący nowo zbudowanym chodnikiem nareszcie będą szczęśliwi, że nie będą musieli przez całe życie chodzić polną dróżką, przez doły i wyrwiska, mijając kałuże i błoto po deszczu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zbudowanie chodnika umożliwi wszystkim przechodniom poprawienie komfortu przejścia nie przez polną dróżkę, ciągle niewygodną, z dołami i wyrwiskami, a w razie deszczu i po, ciągle zabłoconą, a poza tym zdecydowanie poprawi to wygląd tego skwerku w samym centrum Zabrza, który aktualnie wygląda ciągle brzydko i nie świadczy dobrze o nas – zabrzanach.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0065 Bezpieczna Zandka **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 144 000,00 zł
Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W ramach projektu zostanie zrealizowane:
1. doświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Stalmacha/Cmentarna oraz Stalmacha/Bytomska,
2. bezpieczne przejście dla pieszych Bończyka/Cmentarna/Siedleckiego,
3. zmiana organizacji ruchu Lazara/Tomeczka (zakaz wjazdu ciężarówkom) [w wyniku oceny zrezygnowano – przypis Organizatora BO],
4. progi zwalniające na ulicy Cmentarnej [w wyniku oceny zrezygnowano – przypis Organizatora BO].

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 27

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 144 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 144 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja:  Podane w streszczeniu projektu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. 1036/72, 1054/86 i 1047/70
2. 1054/86 i 692/53
3. 623/91 i 722/63
4. 1312/8, 1053/91 (3 progi), 1054/86

Zasięg oddziaływania projektu:
1 Doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Stalmacha oraz Cmentarnej przy straży miejskiej oraz przejścia na ulicy Bytomskiej do stacji benzynowej poprawi widoczności pieszych w godzinach nocnych na przejściu.
2 Zorganizowanie podwyższonych przejść na najbardziej ruchliwym skrzyżowaniu poprawi bezpieczeństwo przechodniów przy szkole.
3 Wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych ograniczy ich ruch na tej ulicy do/z RIPOK.
4 Progi zwalniające ograniczą prędkość na ulicy Cmentarnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Zandki oraz inne osoby przechodzące tam.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponent Miejski Zarząd Dróg, realizacja na drogach publicznych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Doświetlenie 2 przejść dla pieszych przy Straży miejskiej oraz 1 na ulicy Bytomskiej przy stacji benzynowej.
2. Podwyższenie 3 przejść dla pieszych na wzór tego przy szkole na Cmentarnej.
3. Zmiana organizacji ruchu poprzez dodanie znaków B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) na ulicy Lazara i Tomeczka z tabliczką nie dotyczy dojazdu do posesji.
4. 5 Progów zwalniających na ulicy Cmentarnej.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, decyzja o oświeteleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.
Autor po otrzymaniu z wydziału oceniającego wyceny doświetleń przejść dla pieszych (3 × 48 000 zł) zrezygnował z pozostałych elementów wniosku.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0066 Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej dla dorosłych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią piaskową oraz budowa ogólnodostępnej profesjonalnej siłowni plenerowej dla dorosłych wraz z nawierzchnią.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 283

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
ochrona środowiska
zdrowie

Lokalizacja:  Ulica św. Jerzego.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka ewidencyjna nr 2932/44.

Zasięg oddziaływania projektu:
Planowane realizacje mają być ogólnodostępne. Z uwagi na ich usytuowanie zasięg oddziaływania obejmie w szczególności mieszkańców ulic św. Jerzego, Pośpiecha, św. Urbana oraz osiedla mieszkaniowego przy ul. Broniewskiego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość osób korzystających z projektu nie jest łatwa do określenia, może jednak sięgać kilku tysięcy osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Publiczna dostępność efektów realizacji projektu nie będzie w żaden sposób ograniczona. Dysponentem efektów realizacji projektu byłby Wydział Infrastruktury Komunalnej UM w Zabrzu, pod którego zarządem pozostaje teren.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zapewnienie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci oraz zapewnienie osobom dorosłym miejsca do uprawiania różnych form aktywności fizycznej.

P0067 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa miejsc postojowych dla 40 samochodów, w tym 38 o wym. 2,5 m x 5 m oraz 2 miejsc o wym. 3,6 m x 5 m (dla osób niepełnosprawnych) oraz oświetlenie powierzchni światłem latarni usytuowanej na środku. Nawierzchnia z kostki brukowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 154

Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
drogi/komunikacja

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Wewnętrzny dziedziniec pomiędzy budynkami przy ul. Skłodowskiej 21-25, Cieszyńskiej 22-28, Spokojnej 7-11.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka ewidencyjna nr 6620/45.

Zasięg oddziaływania projektu:
Teren planowanej inwestycji okolony jest przez budynki położone przy ul. Skłodowskiej 21-25, Cieszyńskiej 22-28, spokojnej 7-11 oraz garażami. Z tego względu głównymi beneficjentami projektu będą osoby zamieszkujące w tych budynkach, które na chwilę obecną parkują pojazdy na nieutwardzonym terenie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
W budynkach korzystających docelowo z miejsc parkingowych znajduje się około 200 mieszkań. Szacunkowa liczba beneficjentów: 1 000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt z zasady przeznaczony jest dla mieszkańców budynków wielorodzinnych sąsiadujących z przedmiotową działką. Dysponentem efektów realizacji projektu byłaby Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu, w której zarządzie pozostaje teren.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozwiązanie, przynajmniej częściowe, problemów parkingowych dotykających określoną grupę mieszkańców Gminy Zabrze.

P0068 Wybieg dla psów

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 131 000,00 zł
Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa wybiegu dla psów, będzie spełniać funkcję rekreacyjną oraz miejsce spotkań umożliwiające spuszczanie psów luzem i wspólną zabawę z psami.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 61

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 61 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 131 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 131 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Kondratowicza 16A

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2936/94

Zasięg oddziaływania projektu:
Zabrze, Gliwice

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Inne grupy beneficjentów: właściciele psów

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępny

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Satysfakcja właścicieli psów.
Integracja miłośników zwierząt.
Miejsce spotkań.
Możliwość tresury psów w bezpiecznej przestrzeni.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0069 Budowa boiska do gry w piłkę nożną

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa ogrodzonego boiska do gry w piłkę nożną, z nawierzchnią pokrytą sztuczną trawą. Oczekiwane minimalne wymiary boiska wynoszą 24 × 18 m i są ograniczone maksymalną dopuszczalną wartością projektu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Ulica Wincentego Witosa.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka ewidencyjna nr 1327/158.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt, choć ogólnodostępny, z zasady przeznaczony jest dla mieszkańców okolicznych budynków, w szczególności usytuowanych przy ul. Witosa 6-6B oraz Witosa 8-8A.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba beneficjentów: około 1 000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Istniejący obecnie w sąsiedztwie plac zabaw jest ogólnodostępny i taką samą dostępność przewiduje się dla planowanego boiska.
Dysponentem efektów realizacji projektu zostałaby Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu, w której zarządzie pozostaje teren.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Aktywizacja sportowa i fizyczno-ruchowa korzystających z boiska, szczególnie dzieci i młodzieży oraz zapewnienie miejsca dla kulturalnej rozrywki mieszkańców.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z cennikiem miejskim koszt budowy boiska wynosi 500,00 zł za 1 m² co daje 24 m × 18 m = 435 m² × 500,00 zł = 216 000,00 zł plus koszt dokumentacji kosztorysowej co daje koszt przekraczający wartość puli przeznaczonej dla dzielnicy Grzybowice. Wobec powyższego projekt nie może zostać skierowany do następnego etapu.
Złożona 2 sierpnia 2022 r. korekta wniosku jest de facto odrębnym wnioskiem dotyczącym innego zakresu rzeczowego (miejsca postojowe) i terenu (działka 2055/158). Jako taki złożony został po terminie.

P0070 Modernizacja infrastruktury boiska Orlik SP Nr 1

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa oświetlenia sztucznego LED, monitoringu, ławek, pomieszczenia magazynowego oraz naprawa płotu .

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 392

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport

Lokalizacja: 
Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna

Zasięg oddziaływania projektu:
Guido i dzielnice ościenne.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Inne grupy beneficjentów: Akademia Górnika Zabrze (zajęcia klas sportowych)

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Z boiska korzystają mieszkańcy Guido oraz dzielnic ościennych. Oświetlenie zwiększy znacząco jego dostępność w miesiącach jesienno zimowych kiedy wcześnie zapadający zmrok uniemożliwia korzystanie z boiska .

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców.
Rozwój sportowy dzieci i młodzieży.

P0071 Oświetlenie solarne dla terenów zielonych

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 343 850,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest montaż latarni solarnych w ogrodach działkowych Mostostal i Słońce zlokalizowanych w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 343 850,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Andrzeja Struga B/N

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Ogrody działkowe zlokalizowane w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
11/1, 11/2, 11/3, 12

Zasięg oddziaływania projektu:
Działkowcy i mieszkańcy dzielnicy, mieszkańcy dzielnic ościennych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ponad 4 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa estetyki, umożliwienie wieczornych spacerów na terenie ogrodów działkowych, które spełniają rolę terenów zielonych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— montaż 23 latarni solarnych na alejkach ogrodowych w ROD Mostostal,
— montaż 23 latarni solarnych na alejkach ogrodowych w ROD Słońce.

Uwagi przy ocenie: 
Analizując projekt mieszkańca Zabrza zgłoszony w ramach konsultacji w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2023 należy zauważyć, iż projekt dotyczy jak określił to wnioskodawca „montażu lamp solarnych”, co bez wątpienia wiąże się z wykonaniem określonych robót budowlanych na nieruchomościach i wytworzeniem środka trwałego. Wnioskodawca wskazał, że montaż lamp solarnych miałaby być wykonany na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Mostostal” oraz „Słońce”. Analizując mapę ewidencyjną wskazanego terenu a także dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków należy stwierdzić, iż wskazane Rodzinne Ogrody Działkowe „Mostostal” oraz „Słońce” położone są na działkach ewidencyjnych nr 11/1, 11/2, 11/3, 12, w ewidencji gruntów i budynków ujawniona jest własność przedmiotowych nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Zabrze, jednakże nieruchomości te z dniem 19 stycznia 2016 r. na podstawie art. 75 ust. 6 i ust. 7 w związku z art. 76 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jednolity Dz.U.2021.0.1073 ) z mocy prawa stają się przedmiotem użytkowania przez Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie. Nieruchomości te nie są zatem we władaniu Gminy Miejskiej Zabrze. Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż przedmiotowy wniosek jest niezgodny z § 11 ust. 2 uchwały nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”, który stanowi, iż projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu Państwa i pozostawać we władaniu.

P0072 Zakup sprzętu do organizacji plenerowych imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców dzielnicy Makoszowy

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakup dla Rady Dzielnicy Makoszowy sprzętu z wyposażeniem do organizacji imprez plenerowych jak i sportowych oraz integracyjnych mieszkańców dzielnicy Makoszowy: scena mobilna 1 kpl., ławostoły 10 kpl., namioty 3 × 9 m 2 kpl., nagłośnienie estradowe do sceny 1 kpl, garaż blaszany wolnostojący do przechowywania w/w sprzętu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 214

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
sport

Lokalizacja:  41-811 Zabrze ul. Daleka 1

Uszczegółowienie lokalizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Makoszowy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki 1656/34 (teren OSP Makoszowy)

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Makoszowy i miasto Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2 500

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Sprzęt będzie dostępny dla mieszkańców dzielnicy w trakcie organizowanych przez Radę Dzielnicy i inne organizacje imprez plenerowych o charakterze sportowym, kulturalnym i rekreacyjnym.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Integracja mieszkańców, rozwój sprawności fizycznej oraz kulturalnej. Jednorazowy zakup pozwoli zaoszczędzić Radzie Dzielnicy środki przeznaczone na wynajem w/w sprzętu i przeznaczyć je na inne atrakcje.

Uwagi przy ocenie: 
Możliwość wypożyczania sprzętu celem organizacji imprez kulturalnych i sportowych w innych Radach Dzielnic ze względu na mobliność sceny.

P0073 Sala gimnastyczna na miarę XXI wieku **

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W ramach projektu planuje się zmodernizowanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu. Sala gimnastyczna nie była kompleksowo remontowana od 30 lat. Obecnie generalnego remontu wymaga zniszczony parkiet oraz oświetlenie, które z roku na rok przestaje spełniać swoją rolę, a dodatkowo przy małej efektywności instalacji z lat 80 ubiegłego wieku, generuje spore koszty. Sala wymaga również kompleksowego malowania. W ramach projektu planuje się wykonanie niezbędnych prac: wymiana parkietu, oświetlenia, kompleksowego malowania. Nowoczesna sala gimnastyczna zachęci dzieci i młodzież do uprawiania sportu, aktywnego spędzania wolnego czasu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 702

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zrealizowano.

Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/07/23 ZBO 2023 SALA GIMNASTYCZNA NA MIARĘ XXI WIEKU W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE

Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport

Lokalizacja:  Plac Warszawski 6

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
728/6

Zasięg oddziaływania projektu:
Budżet Obywatelski jest alternatywną formą pozyskania niezbędnych środków na wyremontowanie sali. Mieszkańcy południowej części Dzielnicy będą mogli się cieszyć salą gimnastyczną spełniającą standardy bezpieczeństwa i estetyki. Najbardziej z remontu skorzystają dzieci, które będą bawić się i pracować w sali gimnastycznej na miarę XXI wieku, która nie będzie już przypominać tej, w której uczyli się ich Rodzice.
Celem realizacji zadania jest przywrócenie, funkcjonalności sali gimnastycznej, zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w szkole uczniów oraz stworzenie optymalnych warunków do realizacji różnych celów.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zajęcia wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu będą odbywały się w lepszych warunkach. Budowanie relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, aktywne spędzanie wolnego czasu.
Projekt zakłada dążenie do zachęcenia do aktywnego spędzania czasu wolnego przez społeczność lokalną nie tylko latem ale również jesienią i zimą. Uprawianie sportów poprawia samopoczucie i korzystnie wpływa na stan zdrowia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W ramach projektu pragniemy, aby powstała nowoczesna sala gimnastyczna spełniająca współczesne standardy dostosowane do potrzeb szkoły i jednocześnie otwarta dla mieszkańców Dzielnicy. Zależy nam na tym aby dzieci spędzały więcej czasu aktywnie, uprawiając sport.

Uwagi przy ocenie: 
Plac Warszawski znajduje się na terenie dzielnicy Śródmieście. Za zgodą Wnioskodawcy dokonano zmiany.
Wnioskodawca zrezygnował z pozycji „wymiana lamp w pom. sali gimnastycznej” oraz „wymiana sanitariatów w WC oraz łazienkach”.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0074 Bezpieczna i czysta Helenka **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 186 600,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja monitoringu placówek oświatowych w dzielnicy Helenka. Montaż 3 lamp solarnych typu czapla [w wyniku oceny wniosku za zgodą Wnioskodawcy zrezygnowano – przypis organizatorów BO], 4 ławek z fundamentem i oparciem a także koszy na śmieci (zwierzęce odchody).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 109

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 186 600,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 186 600,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Placówki oświatowe w dzielnicy Helenka: SP 33 ul. Zamenhofa, SP 30 ul. Wawrzyńskiej, SZSP im. Św. Dominika Savio w Zabrzu, ul. Niepokólczyckiego 31 [w wyniku oceny zrezygnowano z części dot. tej placówki – przypis organizatorów BO], Przedszkole nr 6 ul. Jordana, przedszkole nr 38 ul. Zamenhofa. Chodnik przy sp. 33, pomiędzy Szkołą a ul. Niepokólczyckiego. Kosze – osiedle.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców. Propozycja ta w dużym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, zamontowane latarnie i kamery doświetlą teren przyległej szkoły, zapobiegając ewentualnym aktom wandalizmu. Kosze pozwolą utrzymać czystość na terenie dzielnicy Helenka, a ławki będą miejscem odpoczynku dla osób starszych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy dzielnicy.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Dysponentem monitoringu (kamer) dyrektorzy: SP 33, SP 30, SZSP im. św. Dominika Savio [rezygnacja – przypis organizatorów BO], Przedszkola 6 i 39.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— bezpieczeństwo w dzielnicy,
— czystość w dzielnicy,
— komfort osób starszych.

Uwagi przy ocenie: 
Monitoring nie uwzględnia Szkoły Podstawowej im. Dominika Savio. Obiekt nie jest miejską placówką oświatową.
Wnioskodawca wyraził zgodę na rezygnację z pozycji oświetlenie solarne (typu czapla). Ustalono, że kwotę przeznaczoną na lampy solarne należy podzielić na pozostałe pozycje.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0075 Naprawa nawierzchni zalewanych chodników wraz z oświetleniem placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Galileusza i Banachiewicza na os. Kopernika – etap II

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 174 998,50 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
II ETAP naprawy nawierzchni zalewanych po deszczach chodników oraz budowa oświetlenia części ciemnego placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza na osiedlu Mikołaja Kopernika w Zabrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 60

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 174 998,50 zł

Wartość projektu do głosowania: 174 998,50 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Plac pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1438/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy oraz goście Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla oraz osób przyjezdnych (bez ograniczeń).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest poprawa komfortu użytkowania przedmiotowego terenu przez pieszych, dzięki naprawie nawierzchni chodników oraz oświetleniu ciemnego placu — dokończenie I etapu z 2020 r.

P0076 Tężnia solankowa w Zabrzu — Osiedle Zaborze

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 0,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt „Tężnia solankowa w Zabrzu” miałby zasięg oddziaływania dla całego miasta Zabrze w jego granicach administracyjnych ale także dla paru miast sąsiednich. Tężnia byłaby też zapewne wielką atrakcją turystyczną i celem wielu wycieczek pieszych i rowerowych całych rodzin.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 0,00 zł

Kategoria projektu:
zdrowie

Lokalizacja:  Lokalizacja wytypowana przez władze miasta Zabrze.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt „Tężnia solankowa w Zabrzu” miałby zasięg oddziaływania dla całego miasta Zabrze w jego granicach administracyjnych ale także dla paru miast sąsiednich. Tężnia byłaby też zapewne wielką atrakcją turystyczną i celem wielu wycieczek pieszych i rowerowych całych rodzin.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dla przykładu, nową tężnię w Busku Zdroju w ciągu 2 tygodni odwiedziło 55 tysięcy osób. W Zabrzu może być to podobna ilość.

Uwagi przy ocenie: 
Nie wypełniono wszystkich wymaganych pól formularza:
— nie określono lokalizacji — tylko zamieszczono stwierdzenie, że chodzi o dzielnicę Zaborze,
— nie oszacowano wartości,
— nie opisano zasad publicznej dostępności,
— nie wypełniono pola „przewidywane cele do osiągnięcia”.

P0077 Stwórzmy razem raj dla maluszka

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 150 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Pragniemy kompleksowo wyremontować salę nr 1 wraz z przylegającą łazienką i pomieszczeniem gospodarczym, aby zapewnić naszym najmłodszym wychowankom przyjazne warunki do zabawy, edukacji i odpoczynku.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 268

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane.

Informacja wg stanu na 31 marca 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/17/23 ZBO 2023 STWÓRZMY RAZEM RAJ DLA MALUSZKA

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
zdrowie

Lokalizacja:  ul. Pokoju 37

Uszczegółowienie lokalizacji: Przedszkole Nr 46 w Zabrzu

Zasięg oddziaływania projektu:
Wychowankowie Przedszkola nr 46 w Zabrzu

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
125

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Sala nr 1 jest wykorzystywana podczas „zbiorówek” więc mogą z niej korzystać wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Szczególną uwagą jednak chcemy otoczyć dzieci najmłodsze (3-latki) i stworzyć im jak najlepsze warunki podczas pobytu w przedszkolu. Obecnie stan łazienek jest bardzo zły i wymaga remontu. Dzieci nie mogą samodzielnie spłukać wody lub umyć rąk bo spłuczki są zbyt wysoko, a kurki są odkręcane i maluszki nie radzą sobie z takim wyzwaniem. Chcemy aby nasze pomieszczenia były bezpieczne, funkcjonalne i cieszyły dzieci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Stworzenie dzieciom bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni podczas pobytu w przedszkolu,
— poprawa estetyki pomieszczeń,
— zmniejszenie kosztów ciągłych napraw i awarii,
— podniesienie atrakcyjności placówki,
— wzrost samodzielności przedszkolaków podczas wykonywania czynności higienicznych.

P0078 Lepsza Helenka — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Jordana. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 44 000,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy — na ul. Jordana, przy przystanku „Helenka PCK”

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 75

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane w 2024 roku.

Informacja wg stanu na 30 kwietnia 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/27/23 ZBO 2023 LEPSZA HELENKA-NOWOCZESNE DOŚWIETLENIE LED PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. JORDANA

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 44 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 44 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Jordana

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Jordana, przy przystanku „Helenka PCK”; po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
323/56

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy.
Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 8 000 osób dziennie (2 tys. przechodniów i 6 tys. kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0079 Lepsze Grzybowice — nowoczesne doświetlenie LED przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Badestinusa i Traktorzystów. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 88 888,88 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED przejść dla pieszych w samym centrum Grzybowic — na skrzyżowaniu ulic Badestinusa i Traktorzystów

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 38

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 88 888,88 zł

Wartość projektu do głosowania: 88 888,88 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ul. Badestinusa i ul. Traktorzystów

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Wszystkie 3 przejścia dla pieszych na wszystkich 3 wjazdach na skrzyżowanie. Po obu stronach każdego ze wskazanych przejść — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
785/98, 991/89, 987/149

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy.
Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w ruchliwym centrum dzielnicy tuż przy szkole.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2 000 osób dziennie (0,8 tys. przechodniów i 1,2 tys. kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych, w tym dzieci; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0080 Lepsze Osiedle Młodego Górnika — nowoczesne doświetlenie LED przejść dla pieszych na ul. Szybowej i Pod Borem. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 88 888,88 zł
Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED przejść dla pieszych w centralnej części Osiedla Młodego Górnika — na ul. Szybowej i skrzyżowaniu ul. Szybowej i Pod Borem

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 42

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 88 888,88 zł

Wartość projektu do głosowania: 88 888,88 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Szybowa, skrzyżowanie ul. Szybowej i Pod Borem

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Szybowa 7d oraz oba przejścia przy skrzyżowaniu ul. Szybowej i Pod Borem. Dla doświetlenia najdłuższego przejścia, którego wschodnia część jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym, można dla doświetlenia tej części ulokować latarnię na wysepce, której część jest własnością miasta. Po obu stronach każdego ze wskazanych przejść — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
51/17, 73/15, 11

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy.
Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w centralnej części osiedla.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1 000 osób dziennie (0,3 tys. przechodniów i 0,7 tys. kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych, w tym dzieci; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0081 Lepszy Maciejów — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Kondratowicza. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 44 000,00 zł
Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy — przy ul. Kondratowicza 7

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 19

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 44 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 44 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Kondratowicza

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Kondratowicza 7; po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
848/278

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy.
Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2 000 osób dziennie (0,6 tys. przechodniów i 1,4 tys. kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0082 Lepsze Kończyce — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Paderewskiego. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 44 000,00 zł
Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy — przy ul. Paderewskiego 89

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 25

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 44 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 44 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Paderewskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Paderewskiego 89; po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2872/408

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy.
Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 10 000 osób dziennie (1 tys. przechodniów i 9 tys. kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0083 Lepsze Guido — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Rymera w okolicy ul. Wolskiego. Autor: [anonimizacja] **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 88 000,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED dwóch przejść dla pieszych w dzielnicy — na ul. Rymera w okolicy ul. Wolskiego (na wysokości budynków nr 12 i nr 14).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 13

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 44 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 88 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 88 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Rymera 12 i 14.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Rymera w okolicy ul. Wolskiego; po obu stronach przejść (przy budynkach nr 12 i 14) — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
78, 129/71, 130/71, 131/71, 525/42, 521/41, 519/40

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 12 000 osób dziennie (2 tys. przechodniów i 10 tys. kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, decyzja o oświeteleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.
Z uwagi na fakt, że aktualnie trwają czynności związane z doświetleniem pierwotnie wskazanego we wniosku przejścia (ul. 3 Maja przy MOK), Wnioskodawca wskazał inne przejście (ul. Rymera w okolicy ul. Wolskiego).
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0084 Lepsze Makoszowy — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Makoszowskiej. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 44 000,00 zł
Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy – na ul. Makoszowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Beskidzką

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 7

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 44 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 44 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Makoszowska

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Makoszowska 17, przy skrzyżowaniu z ul. Beskidzką; po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
27/2, 26/2, 32/2

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy.
Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 4 000 osób dziennie (0,5 tys. przechodniów i 3,5 tys. kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0085 Lepsze Zaborze Południe — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Skargi. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 44 000,00 zł
Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy — na ul. Skargi, przy skrzyżowaniu z ul. Limanowskiego

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 48

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 44 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 44 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Skargi

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Skargi, przy skrzyżowaniu z ul. Limanowskiego; po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
947/34

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy.
Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 4 000 osób dziennie (0,5 tys. przechodniów i 3,5 tys. kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0086 Lepsze Centrum Północ — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Wolności. Autor: [anonimizacja]

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 44 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED jednego z najniebezpieczniejszych przejść dla pieszych w dzielnicy — na ul. Wolności, przy skrzyżowaniu z ul. Podgórną

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 13

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 44 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 44 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  skrzyżowanie ul. Wolności i ul. Podgórnej

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Wolności, przy skrzyżowaniu z ul. Podgórną i przystanku „Zabrze Urząd Stanu Cywilnego”; po obu stronach przejścia — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4743/746

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy.
Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejścia dla pieszych na ruchliwej ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 20 000 osób dziennie (3 tys. przechodniów i 17 tys. kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent. Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0087 Lepsze Śródmieście: nowoczesne doświetlenie LED przejść dla pieszych (Wolności, de Gaulle’a, Miarki, Dubiela, Lutra). [anonimizacja]

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 185 800,00 zł
Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Bezpieczeństwo jest najważniejsze! Znacząco poprawiające bezpieczeństwo i komfort pieszych i kierowców nowoczesne, energooszczędne, dwupunktowe doświetlenie LED przejść dla pieszych w Śródmieściu — na Wolności, de Gaulle’a, Miarki, Dubiela i Lutra

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 43

Pula: Śródmieście — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 185 800,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 185 800,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Wolności, de Gaulle’a, Miarki, Dubiela, Lutra

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul. Wolności — 2 przejścia: przy skrzyżowaniach z ul. Dubiela i z ul. Góry Św. Anny
ul. de Gaulle’a — 1 przejście; przy Domu Muzyki i Tańca
ul. Miarki — 2 przejścia: przy skrzyżowaniach z ul. Wolności i z ul. Jagiellońską
ul. Dubiela — 1 przejście; przy skrzyżowaniu z ul. Niedziałkowskiego
ul. Lutra — 1 przejście: przy Placu Krakowskim
Po obu stronach każdego ze wskazanych przejść — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy najeżdżającego pojazdu.

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne ścisłego centrum miasta. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych na najbardziej ruchliwych ulicach dzielnicy i miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 30 000 osób dziennie (6 tys. przechodniów i 22 tys. kierowców i pasażerów)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych, w tym dzieci; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa dzielnicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z wytycznymi prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury, decyzja o oświetleniu przejść dla pieszych winna być poprzedzona szczegółową analizą, która stanowi podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu oświetlenia przejścia dla pieszych.

P0088 Bezpieczne i Zielone Centrum — strefa relaksu i sportu w parku, doświetlenie przejść dla pieszych, budki dla jerzyków i remont chodnika

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Strefa relaksu i sportu w Parku Powstańców (leżanki, słupki na hamaki, street workout, rowerowe stojaki i stacja napraw), doświetlenie LED przejść dla pieszych (3 Maja, Roosevelta, de Gaulle’a), budki dla jerzyków, remont chodnika (Pola/Klonowa)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 195

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
1) Park: Park Powstańców Śl., ul. Matejki
2) Przejścia: ul. 3 Maja, ul. Roosevelta, ul. de Gaulle’a
3) Budki: Park Kościuszki (ul. Wolności), Park Powstańców Śl. (ul. Matejki)
4) Chodnik: między ul. Pola a ul. Klonową

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1) Park: Park Powstańców Śl., polana główna i polana wzdłuż potoku Guido.
2) Przejścia: ul. 3 Maja: przy skrzyżowaniach z ul. Matejki, Ślęczka, Wyczółkowskiego/Jagiełły, Reymonta/Sienkiewicza; ul. Roosevelta: przy skrzyżowaniach z ul. Tuwima, Buchenwaldczyków/Klonową; ul. de Gaulle’a: na skrzyżowaniu z ul.. Brodzińskiego i Bohaterów Warszawskich. Po obu stronach każdego ze wskazanych przejść — w każdym kierunku od strony nadjeżdżających pojazdów, tak aby światło kierowane było pod kątem w stronę pieszego i odbijało się od niego w kierunku oczu kierowcy przejeżdżającego pojazdu.
3) Budki: Park Kościuszki (ul. Wolności), Park Powstańców Śl. (ul. Matejki). Konkretna lokalizacja na terenie parków zostanie wybrana przez zarządcę terenu.
4) Chodnik: istniejący chodnik przy przedszkolu, na przedłużeniu ul. Pola w stronę ul. Klonowej (do parkingu przed blokiem przy ul. Ślęczka 11).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1) Park: 23/2
2) Przejścia: 3000/160, 2998/159, 5442/113, 5964/156, 2017/122, 3835/108, 443/1 (ul. 3 Maja); 2960/9, 3045/124, 2470/124, 5130/117 (ul. Roosevelta); 5953/5, 5950/149 (de Gaulle’a)
3) Budki: 4815/2 (Park Kościuszki); 23/2 (Park Powstańców)
4) Chodnik: 3873/122

Zasięg oddziaływania projektu:
1) Park: Mieszkańcy i przyjezdni odwiedzający Park Powstańców Śląskich, którzy będą mieli okazję z dodatkowych urządzeń do wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu, w tym osoby niepełnosprawne; rowerzyści chcący zabezpieczyć lub naprawić swój jednoślad.
2) Przejścia: Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach ruchliwych ulic 3 Maja, Roosevelta i de Gaulle’a.
3) Budki: Przyroda (ptaki w sezonie lęgowym). Mieszkańcy okolic, odwiedzający parki (ulga od komarów zjadanych przez jerzyki).
4) Chodnik: Piesi przechodzący chodnikiem między ulicami Pola a Klonową. Mieszkańcy osiedla i dzielnicy. Pracownicy i interesanci przedszkola (w tym dzieci).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda
Inne grupy beneficjentów: kierowcy i pasażerowie pojazdów, piesi

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1) Park: ok. 500 osób dziennie
2) Przejścia: ok. 35 000 osób dziennie (7 tys. przechodniów i 28 tys. kierowców i pasażerów)
3) Budki: ok. 5 000 osób dziennie
4) Chodnik: ok. 500 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) Park: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.
2) Przejścia: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej.
3) Budki: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.
4) Chodnik: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Park: Polepszenie wizerunku oraz wzrost poczucia zadbania i atrakcyjności parku w oczach odwiedzających. Przyciągnięcie większej liczby odwiedzających, w szczególności osób poruszających się na rowerach, osób niepełnosprawnych, ludzi chcących nie tylko spacerować, ale również zatrzymać się na dłuższą chwilę, usiąść łub położyć się. przeczytać książkę, a także fanów aktywności sportowej na świeżym powietrzu.
2) Przejścia: Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem przez ul. 3 Maja. Roosevelta i de Gaulle a; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.
3) Budki: Zwiększenie populacji jerzyków i pokrewnych ptaków w Zabrzu; zmniejszenie ilości komarów.
4) Chodnik: Polepszenie wizerunku oraz wzrost poczucia zadbania i atrakcyjności osiedla i dzielnicy w oczach mieszkańców oraz użytkowników przedszkola. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejeżdżania wózkiem chodnikiem. Szczególne korzyści odniosą uczęszczające tą trasą dzieci, osoby starsze i osoby niepełnosprawne ruchowo.

P0089 Plac zabaw „Dokuś”

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje nowoczesny, kolorowy, funkcjonalny plac zabaw zawierający 3 różne huśtawki w tym gniazdo, kiwaczek 4 osobowy, zabawowy zestaw z kolejką obejmujący 3 wieże, 2 zjeżdżalnie, balkonik, most linowy, kolejkę zjazdową, mały sklepik, grę kółko i krzyżyk, aplikacje zwierzęce, ozdobna ławkę balkonik. Na pewno spodoba się dzieciakom. Będzie bezpieczny.
Budowa nowego placu zabaw na istniejącym podłożu piaskowym (wymagana wymiana piasku) jest obecnie bardzo potrzebna, istniejący plac zabaw ma 14 lat i urządzenia znajdujące się tutaj wymagają wymiany. Nowy plac da nowe możliwości dzieciom, przyciągnie dzieci do Ośrodka a rodzicom pozwoli na wypoczynek w cieniu podczas wspólnej zabawy z dziećmi.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 156

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zakończone i inwestycja oddana do uzytkowania.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/25/23 ZBO 2023 PLAC ZABAW DOKUŚ

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 174 866,64 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Dorotki 3 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: teren Dzielnicowego Ośrodka Kultury Kończyce

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2747/178

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg: dzieci z naszej dzielnicy, dzielnic ościennych a także rodziny przebywające na ROD „Wiśnia”, oraz przyjezdni rodzice z dziećmi, którzy chcą odpocząć od miastowego zgiełku. Plac zabaw jest oddalony od dróg, znajduje się na terenie zamkniętym wśród zieleni. Piaskownica jest na noc zakrywana plandeką, nie mają do niej dostępu przypadkowe zwierzęta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Miesięcznie w sezonie około 500-700 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Na teren ośrodka każdy może wejść w godzinach otwarcia tj. 8.30- 20.00 w dni robocze oraz w weekendy w godz.14.00-20.00.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie ilości osób odwiedzających nasz piękny zielony teren rekreacyjny, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw oraz podniesienie walorów estetycznych i funkcjonalnych placu.

Uwagi przy ocenie: 
Na etapie wizji lokalnej w obecności Pełnomocnika Wnioskodawczyni uzgodniono zmiany w zakresie wyceny poszczególnych elementów wniosku. Dodano elementy nie ujęte w wycenie a związane z Nadzorem inwestorskim, oraz zwiększono kwotę na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto dodano koszty związane z wykonaniem tablicy informacyjnej o realizacji inwestycji w ramach BO. Po pisemnej akceptacji ustalono, że zwiększa się kwotę wniosku z 174 866,64 zł brutto do kwoty 175 000,00 zł.
Ponadto ustalono, że na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wnioskodawczyni zadecyduje o ewentualnej rezygnacji z któregoś urządzenia zabawowego, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji lub zamianie na urządzenie tańsze.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0090 Pawłowski pumptrack

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Pumptrack to innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji. Jest to obiekt stanowiący idealne połączenie bezpiecznej zabawy, jazdy na rowerze i przebywania na świeżym powietrzu. Pumptracki przeznaczone są zarówno dla profesjonalistów, pasjonatów, jak i całych rodzin.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 189

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/23/23 ZBO 2023 PAWŁOWSKI PUMPTRACK

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 172 941,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  41-809 Zabrze – Pawłów
ul. Sikorskiego 114

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Park obok Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu – Pawłowie

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki 3772/82

Zasięg oddziaływania projektu:
Pumptrack będzie dostępny dla dzieci i młodzieży z Pawłowa i okolic.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pawłowski pumptrack ma być miejscem do integracji ludzi w różnym wieku. Przeznaczony będzie przede wszystkim dla amatorów jak i bardziej doświadczonych użytkowników, jeżdżących na rowerach, deskorolkach, rolkach i hulajnogach. Tor pozwoli małym dzieciom w bezpieczny sposób oswoić się z rowerem na nierównościach terenu. Będzie też sprzyjał wyrobieniu nawyków aktywnego spędzania czasu. Usytuowanie w tym właśnie miejscu, obok nowoutworzonego boiska do piłki nożnej, stworzy realny teren do bezpiecznego uprawiania sportu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Pumptrack będzie spełniać w naszej dzielnicy ważna rolę w aspekcie społecznym:
• Ma angażować całe rodziny oraz ułatwiać zacieranie różnic międzypokoleniowych,
• Będzie miejscem spotkań i będzie stanowić zdrowy azyl dla lokalnych społeczności,
• Ma wspierać promocję zdrowego trybu życia i kultury fizycznej,
• Zaprojektowany świadomie, z dbałością o detale może spełnić rolę przestrzennych rzeźb urozmaicających krajobraz,
• Jego użytkowanie jest ciche i przyjazne dla otoczenia.

Uwagi przy ocenie: 
Przedmiotowa działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i może być wymagane na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, co należy uwzględnić w terminie przeznaczonym na opracowanie dokumentacji. Na tej samej działce budowane jest boisko.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0091 Miejsce do relaksu (alejki spacerowo-widokowe) — etap II

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Miejsce do relaksu (alejki spacerowo-widokowe) to kolejny etap projektu, który ma na celu integracje mieszkańców i nawiązywania relacji w pięknej dzielnicy jaką jest zielony Maciejów. Miejsce odpoczynku, relaksu na łamach natury. W ramach projektu zamierzamy umożliwić mieszkańcom miejsce do spotkań, gdzie będzie można odpocząć, porozmawiać czy poczytać książki. Miejsce posłuży do zwiedzania obiektu oraz podziwiania zwierząt (alpaki, kucyki, konie itp.), zdobywania wiedzy na temat tych zwierząt i przyrody otaczającej. Całość inwestycji znalazłaby się na terenie chętnie odwiedzanego Klubu Jeździeckiego Maciejówka MOSiR Zabrze. Projekt przeznaczony dla wszystkich mieszkańców bez ograniczeń wiekowych od najmłodszych do seniorów. Za największą zaletę tego projektu jest możliwość spacerowania oraz kontakt z przyrodą a nasz projekt to gwarantuje.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 233

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap w trakcie realizacji
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Opracowano dokumentację kosztorysową na wykonanie robót budowlanych na terenie Klubu Jeździeckiego „Maciejówka” przy ul. Srebrnej 10 w Zabrzu. W I kwartale 2024 roku prowadzono prace budowlane, odbiór robót zaplanowano na kwiecień 2024 r.
Informacja wg stanu na 31 marca 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/20/23 ZBO 2023 MIEJSCE DO RELAKSU W DZIELNICY MACIEJÓW-ETAP II

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Srebrna 10

Uszczegółowienie lokalizacji: Klub Jeździecki Maciejówka MOSIR Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
46/16

Zasięg oddziaływania projektu:
Miejsce do relaksu (alejki spacerowo-widokowe), to duża możliwość integracji i nawiązywania relacji w pięknej dzielnicy jaką jest zielony Maciejów. W ramach projektu zamierzamy umożliwić mieszkańcom miejsce do spotkań, gdzie będzie można odpocząć, zrelaksować się, porozmawiać czy poczytać książki. Miejsce posłuży do zwiedzania obiektu rekreacyjno – sportowego, podziwiania zwierząt (alpaki, kucyki, konie itp.), zdobywania wiedzy na temat tych zwierząt i przyrody otaczającej. Całość inwestycji znalazłaby się na terenie chętnie odwiedzanego Klubu Jeździeckiego Maciejówka MOSiR Zabrze. Projekt przeznaczony dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych od najmłodszych do seniorów. Za największą zaletą projektu jest możliwość relaksu, aktywnego wypoczynku i spacerowania w kontakcie z przyrodą i zwierzętami co nasz projekt to gwarantuje.
Projekt będzie miał wysoki zasięg oddziaływania ponieważ obecnie ze z obiektu Klubu korzystają mieszkańcy nie tylko Maciejowa ale całego Zabrza a nawet Śląska. Według opinii wielu mieszkańców miejsce to stanowi bardzo atrakcyjny punk na mapie miasta Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacujemy ponad 200 osób korzystających z terenu w różnych porach dniach. Rano dzieci i młodzież, osoby starsze, seniorzy, popołudniu dodatkowo beneficjenci klubu. Teren mocno użytkowany będzie w okresie letnim, gdy kąpielisko leśne, które jest blisko terenu Klubu Jeździeckiego będzie otwarte, co przyprowadzi dodatkowe osoby na teren klubu. W okresie letnim również odbywa się turniej Ogólnopolski PONY CUP, który przyciąga rzesze widzów a jesienią słynne HUBERTUSY, które przyciągają tysiące osób, które również będą mieli możliwość skorzystania z terenu, który zostanie zagospodarowany.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada ogólnodostępne alternatywne miejsce do spędzania czasu dla mieszkańców. Wszystkie wymienione rzeczy w projekcie będą znajdować się na terenie gminy Zabrze. Dysponentami obiektów będzie MOSiR Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów.
2. Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Integracja społeczna, nawiązywanie relacji w środowisku lokalnym.
4. Edukacja.

P0092 Modernizacja Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego — etap III **

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja placów zabaw przy ul. Tatarkiewicza.
Wymiana chodnika z oświetleniem do przedszkola.
Ustawienie zewnętrznego źródełka wody pitnej przy CIOK.
Zamontowanie latarni przy ul. Gdańskiej.
Umieszczenie ławek i koszy na śmieci na Os. Kotarbińskiego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 868

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap w trakcie realizacji
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 5 stycznia 2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji: do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przygotowaniu postępowanie przetargowe. Dnia 1 września 2023 r. uzyskano decyzję pozowolenia na budowę oświetlenia.
Dnia 13 listopada 2023 r. Wnioskodawca wyraził zgodę na okrojenie zakresu dokumentacji (po wcześniejszych spotkaniach w terenie) ponieważ wykonane kosztorysy inwestorskie przekroczyły kwotę przeznaczoną na realizację zadania. W przygotowaniu postępowanie przetragowe. Planowany termin wszczęcia postępowania to kwiecień 2024 r. Nie została złożona żadna oferta w postępowaniu przetargowym. Postępowanie zostanie ponowione.

Informacja wg stanu na 30 kwietnia 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/05/23 ZBO 2023 MODERNIZACJA OSIEDLA TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO-ETAP III

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
1. ul. Kotarbińskiego 16 (chodnik oświetlenie)
2. ul. Tatarkiewicza 16 (plac zabaw)
3. ul. Tatarkiewicza 11 c (plac zabaw)
4. ul. Trocera 25 (chodnik + zasianie trawy)
5. ul. Franciszkańska 18 (oświetlenie)
6. ul. Franciszkańska 18 (ławeczka + kosz)
7. ul. Kotarbińskiego 2-4 (kosz)
8. ul. Kotarbińskiego 10-12 (kosz)
9. ul. Franciszkańska 24 (kosz + ławeczka)
10. ul. Gdańska (oświetlenie),
11. CIOK (źródełko)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. ul. Kotarbińskiego 16 (chodnik + oświetlenie) 6834/9, 7127/9, 7133/9,
2. ul. Tatarkiewicza 16 (plac zabaw) 7148/171,7156/157,
3. ul. Tatarkiewicza 11 c (plac zabaw) 7167/141, 7176/136,
4. ul Trocera 25 (chodnik + zasianie trawy) 7812/723,
5. ul. Franciszkańska 18 (oświetlenie) 7133/9, 7130/9,
6. ul. Franciszkańska 18 (ławeczka + kosz) 7133/9,
7. ul. Kotarbińskiego 2-4 (kosz) 7131/9,
8. ul. Kotarbińskiego 10-12 (kosz) 6832/9, 6833/9,
9. ul. Franciszkańska 24c (kosz + ławeczka) 7124/9,
10. ul. Gdańska (oświetlenie) 1779/5, 7756/19, 7753/18,
11. CIOK (źródełko) 6169/9.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich mieszkańców Osiedla Kotarbińskiego oraz osób go odwiedzających. W związku z realizacją w projekcie placu zabaw na terenie otwartym dostęp do infrastruktury będzie nieodpłatny.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji 12 000 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny, realizowany na odcinkach przebiegających przez działki będące własnością miasta Zabrze.
W ramach projektu zakłada się usunięcie uszkodzonych urządzeń (2 zjeżdżalnie, 2 huśtawki łańcuchowe i 1 huśtawkę wagową) i wstawienie nowych, na istniejącym już placu zabaw przy ul. Tatarkiewicza 11c i 16. Proponuje się wyposażenie go w bezpieczne urządzenia do zabawy z trwałych materiałów, z których będą mogli korzystać najmłodsi mieszkańcy osiedla. Planuje się zamontowanie następujących urządzeń: 2 szt. potrójnych huśtawek wykonanych z metalu (2,20 m × 1,85 m × 6 m); 2 szt. zjeżdżalni pojedynczych wykonanych z metalu + HDPE (2,10 m × 0,80 m × 3,90 m); 1 szt. karuzeli wykonanej z metalu (0,80 m x 1,50 m); 1 szt. bujak koniczynka wykonana z płyty HDPE (0,70 m × 1,00 m × 1,00 m).
Wniosek zakłada modernizację chodnika przy ul. Trocera 25 (12 m²) z jednoczesnym usunięciem kostki brukowej z zieleńca oraz założenie trawnika (z siewu) a także wymianę zniszczonego chodnika (100 m × 2 m) na nowy wraz zamontowaniem 6 lamp tradycyjnych wzdłuż chodnika od CIOK do Przedszkola nr 48, co poprawi sposób poruszania się matek z dziećmi w wózkach, osób na wózkach inwalidzkich czy dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do pobliskiego przedszkola.
Ustawienie zewnętrznego źródełka wody pitnej, schłodzonej w CIOK, sterowanego pedałem pozwoli ugasić pragnienie w higieniczny sposób osobom korzystającym z siłowni jak też placu zabaw.
Montaż oświetlenia solarnego w postaci 6 lamp wzdłuż chodnika między biedronkami przy ul. Franciszkańskiej 18, będzie skutkował zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się po w/w terenie. Dodatkowo planuje się ustawienie ławki z fundamentem bez oparcia i kosza ulicznego, zamykanego na śmieci Atlas o pojemności 120 l.
Zakłada się zamontowanie 5 lamp tradycyjnych w okolicy chodnika i ścieżki rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Franciszkańskiej z ul. Gdańską, które pozwolą na bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców osiedla.
Rozważa się też umieszczenie nowych koszy ulicznych, zamykanych na śmieci Atlas o pojemności 120 I na Osiedlu Kotarbińskiego (ul. Kotarbińskiego 2-4, 10-12) oraz ustawienie ławki z fundamentem bez oparcia i kosza ulicznego, zamykanego na śmieci Atlas o pojemności 120 I przy ul. Franciszkańskiej 24 celem ograniczenia zanieczyszczenia naszego osiedla odpadkami pozostawianymi przez ludzi, zwierzęta i ptaki.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Poprawa estetyki dzielnicy;
— Poprawa czystości dzielnicy;
— Poprawa bezpieczeństwa dzięki ustawieniu oświetlenia;
— Poprawa komfortu poruszania się po chodnikach;
— Stworzenie miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci;
— Dbanie o ekologię;
— Zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej bez użycia plastikowych pojemników.

Uwagi przy ocenie: 
Zmieniono ujęte we wniosku oświetlenie solarne na oświetlenie zasilane z sieci elektroenergetycznej z uwagi na lokalizację, w której występują drzewa. Wnioskodawca zaakceptował zmiany. Ponadto poinformowano wnioskodawcę, że liczba słupów z oprawami na wnioskowanym terenie będzie wynikała z dokumentacji projektowej. Wnioskodawca wyraził również zgodę na rezygnację z modernizacji placu zabaw przy ul. Tatarkiewicza 11c.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0093 Modernizacja placu zabaw w Parku im. Jana Pawła II

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 169 075,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Park im. Jana Pawła II jest ulubionym miejscem spotkań mieszkańców Zabrza. Projekt obejmuje:
1) uzupełnienie brakującego ogrodzenia boisk do siatkówki plażowej oraz montaż siatek,
2) naprawę oświetlenia,
3) usytuowanie od strony zachodniej „rolkowiska”, 2 ławek i 2 koszy na śmieci,
4) montaż drewnianego zestawu zabawowego Zamek na sztucznej nawierzchni,
5) montaż metalowego zestaw zabawowego Oviedo na piasku,
6) montaż STREET WORKOUT na trawniku dla młodzieży,
7) montaż drążków do przewrotów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 107

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 169 075,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 169 075,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Park im. Jana Pawła II na Osiedlu Mikołaja Kopernika

Uszczegółowienie lokalizacji: Przestrzenie między murkami do graffiti.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka 1425/1 Działka 1426/1 Działka 1429/1

Zasięg oddziaływania projektu:
W Parku im. Jana Pawła II znajdują się: korty tenisowe, boisko do gry w koszykówkę, zdegradowane boiska do gry w siatkówkę plażową, boisko do gry w piłkę nożną, skatepark, miejsca zabaw dla dzieci, stanowiska do gry w szachy i warcaby. Z parku korzystają wszyscy mieszkańcy Zabrza. Część zainstalowanych w 2006 roku urządzeń uległa zniszczeniu. Montaż nowych zestawów zabawowych i urządzeń do ćwiczeń zachęci dzieci i młodzież jeszcze bardziej do aktywności fizycznej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość osób korzystających z urządzeń i boisk to około 7 000 miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja projektu w dużej części zostanie wykonana przez firmę specjalizującą się w produkcji i montażu urządzeń rekreacyjnych (tj. [nazwa potencjalnego wykonawcy – w przypadku realizacji projektu wykonawca zostanie wybrany w odpowiedniej procedurze konkurencyjnej – przypis organizatorów budżetu obywatelskiego]). Urządzenia wypełnią puste przestrzenie przeznaczone na place zabaw między murkami do graffiti.
Uzupełnienie boisk do siatkówki plażowej w brakujące elementy poprawi mieszkańcom komfort uprawiania tej dyscypliny sportowej.
Ustawienie dwóch ławek z koszami na śmieci od zachodniej strony „Rolkowiska” umożliwi seniorom komfortowe sprawowanie opieki nad małoletnimi na rolkach, rowerkach i hulajnogach.
Naprawa uszkodzonego oświetlenia poprawi jakość korzystania z istniejących tam obiektów sportowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Modernizacja placu zabaw w Parku im. Jana Pawła II:
— podniesie estetykę parku,
— spełni oczekiwania mieszkańców związane z uzupełnieniem małej architektury w parku,
— zmotywuje do rywalizacji sportowej istniejące grupy młodzieżowe,
— zintegruje dzieci i młodzież sąsiadujących dzielnic,
— wpłynie na poprawę motoryki dzieci i młodzieży,
— poszerzy warunki do upowszechniania zdrowego stylu życia społeczności lokalnej.

P0094 Rozbudowa placu zabaw oraz zamontowanie oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Mł. Górnika

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 175 000,00 zł
Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu wyposażenie placu zabaw w dodatkowe elementy oraz zamontowanie oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Mł. Górnika.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 131

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 174 300,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 175 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 175 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ulica Młodego Górnika

Uszczegółowienie lokalizacji: teren placu zabaw przy ul. Mł. Górnika 7

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica: Osiedle Młodego Górnika

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejsce ogólnodostępne dla wszystkich.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Rozbudowa placu zabaw — wyposażenie go w dodatkowe urządzenia pozwoli na korzystanie z nich większej ilości osób.
— Oświetlenie wzdłuż chodnika przy ul. Mł. Górnika poprawi bezpieczeństwo poruszających się tam osób.
— Wymiana obecnych betonowych krawężników na gumowe w piaskownicy – poprawa bezpieczeństwa.

Uwagi przy ocenie: 
Podczas rozmowy telefonicznej 26 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca zaakceptował zaproponowane zmiany.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0095 Budowa chodnika i oświetlenia z przystanku przy ul. Mikulczyckiej do ŚCCS

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 204 000,00 zł
Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wybudowanie chodnika i oświetlenia umożliwiającego pieszym pacjentom bezpieczne przejście z przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Mikulczyckiej (na wysokości Polskiej Spółki Gazownictwa) do Śląskiego Centrum Chorób Serca. Poprawa estetyki dzielnicy oraz wzbogacenie o nowe nasadzenia roślin.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 38

Pula: Skłodowskiej-Curie — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 292 500,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 204 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 204 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
drogi/komunikacja

Lokalizacja: 
Budowa chodnika łączącego ul. Jagiellońską z ul. Mikulczycką, który będzie oświetlony 4 lampami (wzdłuż budynków: Jagiellońska 36, Mikulczycką 4)

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Wybrukowanie alejek przy przystanku umożliwiające przejście pieszych na wyasfaltowaną nawierzchnię przy budynkach.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki: nr 543/15 oraz nr 491/15

Zasięg oddziaływania projektu:
Oświetlony chodnik poprawi jakość życia mieszkańców dzielnicy, którzy korzystają z komunikacji miejskiej. Wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników udających się pieszo z przystanku do ŚCCS. Inwestycja uporządkuje teren i poprawi estetykę dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość osób korzystających każdego dnia to około 260 osób – co daje prawie 95 000 rocznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obecnie jest to teren ogólnodostępny, który jest utwardzony i stanowi najkrótszy ciąg komunikacyjny umożliwiający mieszkańcom-pacjentom przejść z przystanku komunikacji miejskiej do ŚCCS. Inwestycja będzie się składała z chodnika łączącego ul. Jagiellońską z ul. Mikulczycką, który będzie oświetlony 4 lampami (wzdłuż budynków; Jagiellońska 36, Mikulczycka 4 z nasadzeniem żywopłotu od strony południowej) oraz wybrukowania alejek od przystanku do asfaltu przy budynkach.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania istniejącego ciągu komunikacyjnego przez wybrukowanie nawierzchni oraz jej oświetlenie.
Poprawa wizerunku dzielnicy i estetyki miasta przez uporządkowanie terenu.
Dostrzeżenie potrzeb niezmotoryzowanej części społeczeństwa, która korzysta ze środków komunikacji miejskiej.
Wzbogacenie terenów zielonych o nowe nasadzenia roślin.

Uwagi przy ocenie: 
Realizacja wniosku możliwa tylko na działce ewidencyjnej nr 491/15, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze — Prezydenta Miasta Zabrze. Z uwagi na powyższe należy zmienić wartość projektu do kwoty 204 000 zł.
Wskazana w projekcie działka o numerze ewidencyjnym 543/15 jest własnością Skarbu Państwa i została oddana w użytkowanie wieczyste Zarządowi Budynków Mieszkalnych – Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z. o.o. w Zabrzu, wobec powyższego realizacja projektu na tej działce jest niemożliwa. Do wniosku nie dołączono oświadczenia zarządcy o wyrażeniu zgody na dysponowanie przedmiotową nieruchomością.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0096 Budowa boiska ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną w Parku im. Jana Pawła II

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Park im. Jana Pawła II jest ulubionym miejscem spotkań mieszkańców dzielnicy i całego Zabrza. Projekt obejmuje wymianę nawierzchni zdegradowanego, trawiastego boiska do gry w piłkę nożną na nawierzchnię ze sztuczną trawą. Wniosek obejmuje przygotowanie podbudowy, montaż syntetycznej trawy, usadowienie bramek oraz konserwacja ogrodzenia zabezpieczającego spacerowiczów od strony południowej. Zastosowanie nawierzchni z trawy sztucznej umożliwi korzystanie z boiska przez cały rok. Sztuczne tworzywo ma większą odporność na różne warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia wynikające z jej użytkowania. Trawa syntetyczna zapewni niskim koszt utrzymania i konserwacji boiska.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 057

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Południowa część Parku im. Jana Pawła II na Osiedlu Mikołaja Kopernika

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka 1429/1

Zasięg oddziaływania projektu:
W Parku im. Jana Pawła II znajdują się: korty tenisowe, boisko do gry w koszykówkę, boiska do gry w siatkówkę plażową, boisko do gry w piłkę nożną, skatepark, plac zabaw dla dzieci, stanowiska do gry w szachy i warcaby.
W dzielnicy znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 42, która nie posiada boiska do gry w piłkę nożną. Nauczyciele korzystali z boiska trawiastego do momentu jego użyteczności. Obecny stan nawierzchni uniemożliwia prawidłową realizację programu zajęć wychowania fizycznego.
Po zmianie nawierzchni boiska w godzinach rannych w dni robocze z boiska będą mogli korzystać uczniowie.
Park im. Jana Pawła II skupia młodzież naszego miasta, która będzie mogła spędzać aktywnie czas wolny promując zdrowy styl życia i rywalizację sportową.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa ilość osób korzystających z boiska to około 3 000 miesięcznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko będzie ogólnodostępne na tych samych zasadach, co boisko do gry w kosza czy korty tenisowe znajdujące się w bliskim sąsiedztwie. Z boiska będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Zabrza, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika i uczniów Szkoły Podstawowej nr 42.
Park im. Jana Pawła II jest zarządzany przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami.
Obecnie nawierzchnia boiska nie jest równa i przy bramkach pozbawiona roślinności. Boisko posiada oświetlenie i siatkę ograniczającą boisko z trzech stron. Na skutek intensywnej eksploatacji boiska nawierzchnia uległa zniszczeniu i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.
Projekt zakłada wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej (nawierzchnia ze sztuczną trawą bezkonserwacyjną) o powierzchni około 968 m².

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa boiska do gry w piłkę nożną:
— stworzy możliwości do prawidłowej realizacji programu nauczania wychowania fizycznego przez uczniów SP 42,
— wpłynie pozytywnie na przestrzeganie zasad fair play w czasie gry,
— zmotywuje do rywalizacji sportowej istniejące grupy młodzieżowe,
— zintegruje dzieci i młodzież w dzielnicy,
— wpłynie na poprawę motoryki dzieci młodzieży,
— poszerzy warunki do upowszechniania zdrowego stylu życia społeczności lokalnej,
— podniesie estetykę parku.

P0097 Edukacyjny plac zabaw w Mikulczycach przy ul. Solskiego

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 173 585,45 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt o charakterze remontowo-modernizacyjnym polegający na utworzeniu atrakcyjnego miejsca rekreacyjnego na skwerze przy ul. Solskiego. Projekt zakłada utworzenie placu zabaw z elementami edukacyjnymi i integracji międzypokoleniowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 173

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zakończono, przekazno do eksploatacji. Terenem zarządza Wydział Infrastruktury Komunalnej.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/24/23 ZBO 2023 EDUKACYJNY PLAC ZABAW W MIKULCZYCACH PRZY UL. SOLSKIEGO

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 173 585,45 zł

Wartość projektu do głosowania: 173 585,45 zł

Kategoria projektu:
edukacja
ochrona środowiska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Solskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Skwer między budynkami nr 1 -3, a 5-7 mieszczącymi się przy ul. Solskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1751/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców dzielnicy Mikulczyce. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Mikulczyc i całego miasta Zabrze dostępu do nowatorskich sprzętów umożliwiających aktywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Połączenie funkcji rekreacyjnej i edukacyjnej na „kieszonkowym” placu zabaw, a także wpisanie się w obowiązujący trend eco oraz zwrócenie uwagi na integrację międzypokoleniową, pozwoli na korzystanie z efektów projektu szerokiemu gronu odbiorców. Przestrzeń stanie się nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale również rodzinną atrakcją turystyczną miasta. Celem projektu jest zachęcenie rodzin z dziećmi do mądrej zabawy na świeżym powietrzu. Wychodząc naprzeciw potrzebom integracji społecznej i coraz większym skutkom spędzania czasu dzieci i młodzieży przed komputerami, projekt zakłada stworzenie kreatywnej, a przy tym innowacyjnej przestrzeni zielonej dla wszystkich mieszkańców. Wybrane urządzenia mają za zadanie przekazywanie wiedzy poprzez zabawę, dzięki czemu dzieci i młodzież chętniej zgłębią tajniki nauki.
Aby użytkowanie placu zabaw było komfortowe projekt dba o miejsca odpoczynku dla osób starszych (ławki) i porządek na terenie strefy rekreacyjno-edukacyjnej, wyposażając ją w nowe kosze na śmieci. Ponadto projekt zakłada zachęcenie mieszkańców do odwiedzania placu zabaw na rowerach poprzez montaż stojaka na rowery.
Na zielonym terenie skweru przy ulicy Solskiego stworzony zostanie ogólnodostępny plac zabaw składający się z interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. W skład „kieszonkowego” placu zabaw wejdą urządzenia tego typu jak: głuchy telefon, peryskop, eko-memory, zestaw zabawowy wspierający rozwój motoryki, piaskownica, domek dla owadów (nie są to ule dla pszczół miodnych, a nawet murarki – pszczoły dzikie nie mają żądeł – jest to instalacja bezpieczna). Urządzenia wyposażone będą w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu.
Urządzenia takie jak głuchy telefon czy peryskop będą uczyć dzieci i młodzież uważności, skupienia uwagi, zasad fizyki.
Peryskop, jak i domek dla owadów, będą inspirować do obserwacji przyrody oraz sprzyjać treningowi koncentracji. Domek dla owadów to forma czynnej ochrony przyrody.
Wykonanie części urządzeń z robinii akacjowej (najtrwalszego drewna występującego w Europie, odpornego na warunki atmosferyczne) pozwala na wpisanie się w trend eco.
Dodatkowo na terenie placu zabaw wymieniona zostanie obecna huśtawka na nowoczesną huśtawkę podwójną, z której opiekun z dzieckiem będzie mógł korzystać jednocześnie, co sprzyja integracji międzypokoleniowej i zachęca osoby w różnym wieku do aktywnej zabawy na świeżym powietrzu.
Nowatorskim rozwiązaniem będzie montaż ławki z przewijakiem wyposażonej w daszek chroniący przed deszczem i nadmiernym nasłonecznieniem oraz z bocznymi ściankami zapewniającymi osobie z dzieckiem intymność podczas karmienia. Dzięki temu unikatowemu rozwiązaniu skwer stanie się przyjazny rodzinom z dziećmi w wieku niemowlęcym.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Osoby starsze
Przyroda

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Potencjalnie z projektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Mikulczyc (ok. 15 tys.) oraz miasta Zabrze, a także turyści, jednak po uwzględnieniu warunków pogodowych w ciągu roku, szacunkowo można przyjąć średnią ilość osób korzystających z projektu jako 800 – 1 000 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Skwer rekreacyjno-edukacyjny będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Mikulczyce oraz miasta Zabrze.
Jako dysponenta efektu realizacji tego projektu proponowany jest Wydział Infrastruktury Komunalnej UM Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Stworzenie bezpiecznego miejsca integracji międzypokoleniowej.
— Promocja wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych aktywnego wypoczynku pośród zieleni miejskiej – profilaktyka zdrowotna.
— Promocja wśród wszystkich grup wiekowych ochrony przyrody.
— Zachęcenie dzieci i młodzieży do nauki przez zabawę.
— Poprawa wizerunku dzielnicy Mikulczyc i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Zabrze.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0098 Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowego przy ul. Poległych Górników ma na celu zaktywizować tutejszą młodzież oraz dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dzieci oraz liczna młodzież z wielodzietnych rodzin pomieszkujących ten teren mają szanse na spędzenie czasu z rówieśnikami przy okazji uprawiając sport. Pragniemy odciągnąć dzieci i młodzież od rozrywki w XXI wieku jakim jest internet / tablet oraz komputer. Kompleks sportowo-wypoczynkowy ściągnie do siebie również dorosłych, którzy przyjdą razem z dziećmi na spacer. Tutejszy park — dziś zaniedbany — przed laty był jednym z piękniejszych w Zabrzu, gdzie całe rodziny odpoczywały po pracy, chcielibyśmy dzięki funduszom z budżetu partycypacyjnego przywrócić blask parkowi i stworzyć w nim nowoczesny obiekt, który będzie przyciągał całe rodziny.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 98

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Poległych Górników

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5032/341

Zasięg oddziaływania projektu:
Kompleks sportowo-wypoczynkowy ściągnie do siebie młodzież i dzieci z ulic sąsiadujących z ul. Poległych Górników tj. ul. Kopalniana, Gogolińska, Strzelców Bytomskich oraz licznych rowerzystów i osób spacerujących po ścieżkach rekreacyjnych otaczających powstającą strefę przemysłowo-ekonomiczną w Zabrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 000 beneficjentów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie oddany do dyspozycji dla młodzieży oraz dzieci osób zamieszkałych przy ul. Poległych Górników oraz Kopalniana, Strzelców Bytomskich. Kompleks będzie ogólnodostępny również dla przedszkola przy ul. Kopalnianej sąd mogą odbywać się wycieczki dzieci przedszkolnych. Obiekt posłuży i będzie w pełni dostępny dla kilku osób niepełnosprawnych zamieszkałych przy ul. Poległych Górników oraz dla seniorów, w tym sporej grupie rencistów i emerytów górniczych. Miejsce w którym planujemy budowę kompleksu obecnie jest parkiem, o którego na co dzień z sukcesami dbają mieszkańcy, tj. dbają o nasadzenia, strzygą trawę, sprzątają nieczystości zostawiane przez przypadkowe osoby.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Aktywizacja dzieci i młodzieży zamieszkujących dzielnice Mikulczyce.
Rehabilitacja na świeżym powietrzu osób w lekkim stopniu niepełnosprawności.
Integracja tutejszego społeczeństwa.
Poprawa wizerunku ulicy Poległych Górników, która znajduje się na peryferiach naszego miasta.
Zapewnienie darmowych atrakcji dla dzieci i młodzieży.
Zachęcenie do częstszego przebywania na świeżym powietrzu dla dużej grupy osób emerytowanych górników oraz rencistów.

Uwagi przy ocenie: 
Na etapie wizji lokalnej uzgodniono z Wnioskodawczynią zmiany w zakresie wyceny poszczególnych elementów wniosku. Dodano elementy nie ujęte w wycenie a związane z Nadzorem inwestorskim, sprawdzeniem kosztorysów ofertowych na etapie przetargu oraz dodanie kwoty na wykonanie tablic informacyjnych (regulamin placu zabaw oraz tablicy informacyjnej dot. budżetu obywatelskiego). Po pisemnej akceptacji Wnioskodawczyni ustalono, że w przypadku braku możliwości wykonania oświetlenia solarnego na etapie projektowania (z uwagi na przysłaniające drzewa i brak możliwości ich przycinki) Wnioskodawczyni wyraziła zgodę na rezygnację z ich wykonania.
Łącznie kwota przeznaczona na realizację całości zadania pozostaje bez zmian tj. 350 000,00 zł brutto dlatego odstąpiono od weryfikacji tabeli/kosztorysu.
Ponadto ustalono, że na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wnioskodawczyni zadecyduje o ewentualnej rezygnacji z któregoś urządzenia zabawowego, w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji.

P0099 Projekt dla dzieci i młodzieży z Biskupic — bezpieczeństwo, komfort, rekreacja

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada inwestycje na terenie Szkół Podstawowych w Biskupicach oraz na skwerze na Bozywerku (ul. Okrzei), a także doświetlenie biskupickiego fragmentu drogi rowerowej Biskupice – Zaborze/Poremba.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 550

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została zawarta 5 stycznia 2023 r. Termin wykonania dokumentacji: do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oświetelenie:
Trwa wybór wykonawcy robót budowlanych.

Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Okrzei:
5.01.2023r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 18.09 2023 r. zrealizowano zakres z wniosku (budowa ogrzodzenia na placu zabaw przy ul. Okrzei) relizowany przez Wydział Infrastruktury Komunalnej.

Działania na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20:
Zostały zakupione dla wszystkich uczniów szafki szkolne, które będą oddane do użytku w  nowym roku szkolnym 2023/2024, zamontowany również został monitoring zewnętrzny na budynku szkoły wg wytycznych z w/w projektu.

Działania na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21:
W maju 2023 r. została podspiana umowa z Wykonawcą. Termin zakończenia prac został ustalony na koniec sierpnia 2023 r.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/12/23, WI/WI/12/23 ZBO 2023 PROJEKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z BISKUPIC-BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT, REKREACJA

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja: 
Kasprowicza 7; Bytomska 26; skrzyżowanie Okrzei z Bytomską; Trębacka 23

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Obiekty Szkół Podstawowych nr 20 i 21; skwer na skrzyżowaniu Okrzei; droga rowerowa Biskupice – Zaborze/Poremba (w części znajdującej się na terenie dzielnicy Biskupice).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Wyżej wskazane lokalizacją są precyzyjne.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dedykowany dla wszystkich uczniów Szkół Podstawowych nr 20 i 21, a także korzystających z placu zabaw przy ul. Okrzei oraz z drogi rowerowej Biskupice – Zaborze/Poremba.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólnodostępny dla osób, które stanowią korzystających z przedmiotu projektu. Dysponentem inwestycji na terenie szkoły będzie Szkoła, zaś dysponentem pozostałych inwestycji będzie miasto Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa uczniów i innych mieszkańców dzielnicy.
Zwiększenie komfortu korzystania z obiektów szkolnych oraz pozostałych przedmiotowych inwestycji.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0100 Nowe ławki i kosze na ul. Struzika

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 16 900,00 zł
Pula: Poremba — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada montaż ławek i koszy na śmieci na zielonym terenie w pobliżu ul. Struzika 14.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 21

Pula: Poremba — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 16 900,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 16 900,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Struzika 14

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2802/78; 2801/78

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
6 000 rocznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedmiot projektu będzie ogólnodostępny, a dysponentem będzie miasto Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozbudowa tzw. małej architektury w dzielnicy poprzez doposażenie skweru w pobliżu ul. Struzika 14 w nowe ławki oraz kosze na śmieci. Dzięki temu mieszkańcy zyskają miejsce do spotkań w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

P0101 Fajne Zabrze: sportostrada Guido, droga rowerowa Biskupice-Zaborze/Poremba, nowy park Zaborze, doświetlenie przejść dla pieszych w Centrum **

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozwój sportostrady na Guido
Kolejny etap drogi rowerowo-spacerowej Biskupice – Zaborze/Poremba
Nowy Park na Zaborzu
Doświetlenie przejść dla pieszych w Centrum i Rokitnicy [rezygnacja z doświetlenia przejścia w Rokitnicy]

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 4 575

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap w trakcie realizacji
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadania realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów:

Sportostrada – os. Janek, przedłużenie ul. Sportowej:
Umowa na budowę sportostrady podpisana. Planowany termin zakończenia realizacji etapu – wrzesień 2024 r.

Droga rowerowa – Biskupice – Zaborze/Poremba :
Umowa na drogę rowerową podpisana. Termin zakończenia realizacji etapu – grudzień 2024 r.

Miejsce odpoczynku:
Opracowano dokumentację projektową, która została złożona do Wydziału Budownictwa celem uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót.

Zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej:
Doświetlenie przejścia:
Zadanie zostało zrealizowane.

Informacja wg stanu na 31 marca 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/01/23 ZBO 2023 FAJNE ZABRZE: SPORTOSTRADA GUIDO, DROGA ROWEROWA BISKUPICE-ZABORZE/POREMBA, NOWY PARK ZABORZE, DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CENTRUM

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
— Sportostrada na Guido:
  Kontynuacja „w linii prostej” aktualnego odcinka sportostrady
— Droga rowerowa Biskupice -Zaborze/Poremba:
  ul. Szyb Jerzy (w pobliżu wiaduktu kolejowego)
— Nowy Park na Zaborzu:
  Janika/Kalinowa
— Doświetlenie przejścia w Centrum Południu:
  ul. Roosevelta (skrzyżowanie z ul. Michała Archanioła).
— Doświetlenie przejścia w Rokitnicy:
  ul. Krakowska (skrzyżowanie z ul. Andersa). [w wyniku oceny wniosku – rezygnacja]

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
— Sportostrada na Guido:
  13/2; 19/6; 26/2
— Droga rowerowa Biskupice -Zaborze/Poremba:
  582/158; 583/158; 579/194; 587/194
— Nowy Park na Zaborzu:
  1017/76, 2170/17, 756/17, 744/6, 1444/20, 906/6
— Doświetlenie przejścia w Centrum Południu i Rokitnicy [rezygnacja z tego ostatniego przejścia]:
  szczegółowa lokalizacja podana powyżej.

Zasięg oddziaływania projektu:
— Sportostrada na Guido:
  Kontynuacja wybudowanej kilka lat temu sportostrady w dzielnicy Guido, z której korzystają również mieszkańcy sąsiednich dzielnic.
— Droga rowerowa Biskupice – Zaborze/Poremba:
  Dalszy etap utwardzenia drogi rowerowo-spacerowej Biskupice – Zabrze/Poremba w najbardziej newralgicznym miejscu w pobliżu wiaduktu kolejowego. Po opadach deszczu teren ten obecnie jest trudny do pokonania. Dzięki przedmiotowej inwestycji uda się znacznie poprawić komfort przemieszczenia się po tym odcinku.
— Nowy Park na Zaborzu:
  Kolejny etap budowy strefy rekreacyjnej ogólnodostępnej dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku. Zagospodarowanie terenu; oznakowanie alejek nazwami (alejka Dziejów, alejka Ślonskij Godki/ śląskiej Godki – nazwy robocze), postawienie tablic edukacyjnych związanych z historią dzielnicy Zaborze/Poremba nawiązujących do nazw alejek, ławki kosze na śmieci. Inicjatywa zachęci mieszkańców do odwiedzenia ogólnodostępnego parku na Zaborzu. Park posłuży jako miejsce integracji mieszkańców, budowa więzi i relacji. Dzięki tablicom edukacyjnym będziemy mieli realny wpływ na edukacje mieszkańców oraz na polepszenie patriotyzmu regionalnego.
— Doświetlenie przejścia w Centrum Południu i Rokitnicy [rezygnacja z doświetlenia przejścia w Rokitnicy]:
  Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach ruchliwych ul. Krakowskiej i Roosevelta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Osoby z niepełnosprawnościami
Dorośli
Osoby starsze

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
100 000 tys. unikalnych osób rocznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wszystkie inwestycje opisane w projekcie będą ogólnodostępne, a dysponentem będzie miasto Zabrze.
Projekt jest efektem współpracy kilku mieszkańców. W przyczyn formalnych wnioskodawcą jest jedna osoba – [anonimizacja]. Każda z inwestycji będzie jednak do Konsultacji z współautorem:
— Sportostrada — [anonimizacja]
— Droga Biskupice – Zaborze/Poremba — [anonimizacja]
— Zielony Park na Zaborzu — [anonimizacja]
— Doświetlenie przejść dla pieszych — [anonimizacja]
Proszę o nieanimizowanie danych w tej części projektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia
— Uatrakcyjnienie miasta, dzięki rozwojowi infrastruktury do rekreacji
— Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
— Poprawa jakości życia w mieście

Uwagi przy ocenie: 
W zakresie doświetlenie przejść wnioskodawca zgodził się zrezygnować z realizacji jednego z przejść (ul. Krakowska), tym samym realizacja zmieści się w założonym budżecie.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0102 Rozbudowa placu zabaw przy ul. Lazara **

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 100 000,00 zł
Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest rozbudowa, powiększenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Lazara.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 21

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 175 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 100 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Lazara

Uszczegółowienie lokalizacji: Plac zabaw przy ul. Lazara

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany jest dla rodzin z dziećmi z osiedla Zandka.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
co najmniej 100 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw będzie ogólnodostępny, jego dysponentem mógłby być prawdopodobnie MOSiR Zabrze, ponieważ oni prawdopodobnie zarządzają obecnym placem zabaw.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Integracja mieszkańców, stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży.

Uwagi przy ocenie: 
Na wskazanej przez wnioskodawcę działce z uwagi na konieczność zachowania trwałości projektu pn.: „Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze — etap I i II” do 21 marca 2027 r. nie można prowadzić robót budowalnych.
W związku z powyższym zaproponowano Wnioskodawcy zmianę wskazanej we wniosku działki na działki o nr 500/91 i 501/91 (okolice ul. Cmentarna 29). Wnioskodawca wyraził zgodę na taką zmianę działek.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0103 Doposażenie siłowni w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 350 000,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Doposażenie siłowni dla uczniów Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu. Przygotowanie podbudowy pod montaż na salkach do tego przeznaczonych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 453

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 350 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Emilii Płaskowickiej 2

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Dz.nr 1901/311, 1902/02

Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole w roku szkolnym 2021/2022 uczy się 414 uczniów w klasach ogólnodostępnych i sportowych o profilu piłka ręczna oraz gimnastyka sportowa. Brak własnej siłowni uniemożliwia prawidłową realizację zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, a także czasu wolnego uczniów. Siłownia będzie służyć uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:
Dzieci
Młodzież
Dorośli

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 000 osób korzystających z boiska tj.;
— uczniowie szkoły – zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe podczas wakacji.
— rodziny uczniów – zawody sportowe, wspólne spędzanie czasu wolnego.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Siłownia dla uczniów naszej szkoły, na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego, jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji.
Nowoczesna siłownia będzie promocją sportu i rekreacji ruchowej oraz zdrowego stylu życia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychomotoryczny uczniów naszej szkoły oraz integrację środowiska lokalnego wokół sportu. Realizacja projektu umożliwi upowszechnienie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia, rywalizacji sportowej, zasad fair plamy i poprawy ogólnego rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego naszej młodzieży.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

** — w wyniku oceny został zmieniony zakres wniosku. Prosimy zapoznać się z uwagami do oceny wniosku.

2024-05-31

Dla Mieszkańców