Zabrze przestrzenią rozwoju

Wsparcie rewitalizacji nie tylko w Inicjatywie Jessica

Ulgi i zwolnienia

Źródła finansowania dla działań związanych z rewitalizacją
http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.wfosigw.katowice.pl/
http://www.bosbank.pl/
http://www.bgk.com.pl/
http://www.rpo.slaskie.pl/
http://www.fundusze-europejskie.pl/dotacje-unijne/
http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/dla_przedsiebiorco…
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/srodki-europejskie.php
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/sta…
http://www.zdrowie.gov.pl/strona-189
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=…
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/
http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE
http://www.mos.gov.pl/kategoria/200_wsparcie_z_eog_i_norwegii/
http://www.mpips.gov.pl/fundusze-europejskie/
http://www.parp.gov.pl/
http://www.ppp-silesia.pl/

Jak sięgnąć po dotacje z Unii Europejskiej w latach 2014-2020.
Przyznawanie dotacji do odnowy terenów zidentyfikowanych potrzeb, zintegrowanego działania oraz zrównoważonego wzrostu w okresie 2014-2020
odbywa się na podstawie konkursów ogłaszanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Dotację można uzyskać np. na: utworzenie nowego lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (budowa, remont)
oraz zakup środków trwałych(zarówno nowych jak i używanych), maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych.
Można też starać się o dofinansowanie tzw. wartości niematerialnych, kursów, szkoleń, specjalizacji, licencji.
Należy wiedzieć, że nie otrzymają dotacji tzw. inwestycje ,,odtworzeniowe”, polegające tylko i wyłącznie na zastąpieniu istniejących dóbr.

Myśląc o ubieganiu się o dotację z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 warto przygotować się niezależnie od spodziewanego terminu konkursu.
Wcześniej należy określić plan projektu, priorytety, cele i jasno sprecyzować zakładane rezultaty projektu.
Ważną częścią wniosku o dotacje jest zgromadzenie dokumentacji i zrobienie biznesplanu. Biznesplan jest pomocny w realizacji konkretnego przedsięwzięcia.
Stanowić może też podstawę do rozmów z partnerami biznesowymi, bankami, instytucjami, zalecany również przy współtworzeniu klastra.
Podstawą dobrze złożonej aplikacji jest trzymanie się absolutnie wszystkich wytycznych dotyczących danego konkursu.
Profile dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w latach 2014 -2020 :

 1. Nowoczesna Gospodarka
 2. Cyfrowe Śląskie
 3. Konkurencyjność MŚP
 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
 6. Transport
 7. Regionalny rynek pracy
 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
 9. Włączenie społeczne
 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
 12. Infrastruktura edukacyjna
  Więcej w „Poradniku dotacyjnym na lata 2014-2020” na http:// www.aiir.pl

Dla Mieszkańców