Firm wywozowych

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań. Obowiązek składnia sprawozdań istnieje od stycznia 2012r. Sprawozdanie jest przekazywane Prezydentowi Miasta w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego sprawozdanie dotyczy. Sprawozdanie z odebranych odpadów komunalnych zawiera:

  1. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
  2. Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

• przekazanych do składowania na składowisku odpadów,

• nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania,

• liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,

• wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

• przekazuje nierzetelne sprawozdanie półroczne – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5.000 zł,

• przekazuje sprawozdanie półroczne po terminie – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Dla Mieszkańców