Zabrze przestrzenią rozwoju

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne i nieruchomości mieszane:

 • odpady niesegregowane (zmieszane) – jeden raz na dwa tygodnie;
 • odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło) – jeden raz w miesiącu;
 • odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) –  jeden raz na trzy tygodnie;
 • bioodpady  – w okresie od kwietnia do listopada – jeden raz w tygodniu, natomiast w okresie od grudnia do marca – jeden raz na dwa tygodnie;
 • odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne i nieruchomości mieszane:

 • odpady niesegregowane (zmieszane) – dwa razy w tygodniu;
 • odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło) – jeden raz w tygodniu;
 • odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) – w okresie od maja do września – dwa razy w tygodniu, natomiast w okresie od października do kwietnia – jeden raz w tygodniu;
 • bioodpady – jeden raz w tygodniu;
 • odpady wielkogabarytowe – jeden raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Odpady komunalne wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, należy gromadzić w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych (zatok śmietnikowych) nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym terminem odbioru określonym harmonogramem. Odpady wielkogabarytowe należy zgromadzić najpóźniej do godziny 6.00 rano dnia, w którym następuje ich odbiór”

Nieruchomości niezamieszkałe (nieruchomości, na których są prowadzone szkoły publiczne i placówki oświatowe, a także publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Miasto Zabrze; cmentarze; domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.)

 • odpady niesegregowane (zmieszane)–  dwa razy w miesiącu;
 • odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło) – jeden raz w miesiącu;
 • odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) –  jeden raz w miesiącu;
 • bioodpady – dwa razy w miesiącu.

Dla Mieszkańców