Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne:

  • odpady komunalne zmieszane – raz na dwa tygodnie
  • odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło) – raz w miesiącu
  • odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) – w okresie od maja do września – jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od października do kwietnia – jeden raz w miesiącu
  • odpady komunalne biodegradowalne – w okresie od kwietnia do października – jeden raz w tygodniu, natomiast w okresie od listopada do marca – jeden raz na dwa tygodnie
  • odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem

Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne i mieszane:

  • odpady komunalne zmieszane – dwa razy w tygodniu
  • odpady zbierane w sposób selektywny (papier, szkło) – raz w tygodniu
  • odpady zbierane w sposób selektywny (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) – w okresie od maja do września – dwa razy w tygodniu, natomiast w okresie od października do kwietnia – jeden raz w tygodniu
  • odpady komunalne biodegradowalne – raz w tygodniu
  • odpady wielkogabarytowe – jeden raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem

„Odpady komunalne wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, należy gromadzić w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych (zatok śmietnikowych) nie wcześniej niż 48 godzin przed planowanym terminem odbioru określonym harmonogramem. Odpady wielkogabarytowe należy zgromadzić najpóźniej do godziny 6.00 rano dnia, w którym następuje ich odbiór”

Nieruchomości niezamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej:
wg. harmonogramu jak dla zabudowy jednorodzinnej

Nieruchomości niezamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej:
wg. harmonogramu jak dla zabudowy wielorodzinnej

Dla Mieszkańców