Zabrze przestrzenią rozwoju

Imprezy masowe

Imprezy masowe mogą mieć charakter imprezy artystyczno- rozrywkowej lub imprezy sportowej, której zabezpieczenie podlega przepisom zawartym w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku.

Impreza masowa o charakterze artystycznym lub rozrywkowym odbywa się na:

a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000
b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;

Masowa impreza sportowa, która ma na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzację kultury fizycznej organizuje się na:

a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1.000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300
b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1.000

Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.
Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Zabrza jest Prezydent Miasta. Zadanie realizowane jest przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do Prezydenta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Prezydent Miasta w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Szczegółowo sprawy związane z imprezami masowymi reguluje Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 ).

Dla Mieszkańców