Archiwum

23 sierpnia 2010 r. Rada Miejska w Zabrzu przyjęła Uchwałę Nr LVII/745/10 z dnia w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015. Program wspierał w dużym stopniu ubieganie się o dotacje na realizację projektów zawartych w tym programie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ( RPO WŚL) Priorytet VI-„ Zrównoważony rozwój miast”, Działanie 6.2.” Rewitalizacja obszarów zdegradowanych „ Poddziałanie 6.2.1.” Rewitalizacja- duże miasta” oraz uwzględniał potrzeby środowiska lokalnego poprzez zmiany uchwały tj.:
Uchwała Nr XLIX/724/14 Rady Miasta w Zabrzu z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/745/2010 Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007- 2015.
Uchwała Nr XXXVI/523/13 Rada Miasta z dnia 18 marca 2013r w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/745/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015.
Uchwała Nr XXXII/482/12 Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/745/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007-2015 .
Uchwała Nr LX/798/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/745/2010 Rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007- 2015.

15 marca 2010 r. Rada Miejska w Zabrzu przyjęła Uchwałę Nr L/690/2010 w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2007- 2015. Program zakłada dostosowanie do ”Wytycznych do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz do przepisów zawartych w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm).
31 sierpnia 2005 roku miejski program rewitalizacji w Zabrzu został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą nr XLIII/523/05 w sprawie przyjęcia ”Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze. Program zakłada wieloletnie działania prowadzące do rewitalizacji terenów w Zabrzu.

Dla Mieszkańców