Zabrze przestrzenią rozwoju

Dane osobowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Konsultacje z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego
Kto jest Administratorem Pani / Pana danych osobowych?Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.
Jak się skontaktować z Administratorem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani / Pana danych osobowych?Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1. pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2. pod numerem telefonu: 032 373 33 00,
3. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 032 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?Pani / Pana dane osobowe przetwarzamy w związku obowiązkiem prawnym przeprowadzenia konsultacji w formie budżetu obywatelskiego, w celu:
— w weryfikacji uprawnienia osoby do składania wniosku oraz oceny możliwości wykonania zadania proponowanego tym wnioskiem, a w przypadku wyboru zadania do realizacji również konsultacji planowania i wykonywania zadania;
— w weryfikacji uprawnienia osoby do poparcia wniosku oraz weryfikacji faktu poparcia wniosku przez wymagane minimum uprawnionych do poparcia osób;
— w weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu oraz faktu udzielenia zgody przez opiekuna prawnego na udział w konsultacjach osoby pozostającej pod opieką, w sytuacji gdy taka zgoda jest wymagana.
Podstawą prawną zbierania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani / Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. W takiej sytuacji podstawą prawną zbierania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Osoba, która udzieliła zgody ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Kto jest odbiorcą Pani / Pana danych osobowych?Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Miasta Zabrze, w szczególności w zakresie usług IT. Podmiotem świadczącym usługi w zakresie Zintegrowanego System Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO oraz w zakresie obsługi informatycznej budżetu obywatelskiego, w tym głosowania elektronicznego w ramach tego budżetu, w których Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia.
W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. Poczta Polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie, a także operatorzy transakcji płatniczych.
W przypadku, gdy zakres złożonego wniosku dotyczy przedmiotu działalności miejskich jednostek organizacyjnych, dane wnioskodawcy mogą zostać udostępnione tym jednostkom w celu oceny możliwości wykonania zadania proponowanego wnioskiem, a w przypadku wyboru zadania do realizacji, w  celu konsultacji planowania i wykonywania zadania.
W przypadku wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na publikację imienia i nazwiska wraz z wnioskiem zawierającym propozycją zadania na stronie internetowej miastozabrze.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, odbiorcami danych będą osoby przeglądające ww. strony oraz podmioty odpowiadające za ich utrzymanie. Podmiotem świadczącym usługę w zakresie funkcjonowania strony internetowej www.miastozabrze.pl jest V-INTAL Katarzyna Klimek z siedzibą w Radzionkowie. Podmiotem świadczącym usługę w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej jest BetaSoft Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.
Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?Po spełnieniu celu, dla którego Pani / Pana dane zostały zebrane, będą one przechowywane przez okres 5 lat liczonych w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono sprawę (kat. arch. BE5), tj. okres wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Jakie ma Pani / Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO1 , posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Nie wszystkie Pani / Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często — sposobu ich gromadzenia. Ponieważ Pani / Pana dane osobowe w Urzędzie Miasta Zabrze przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani / Pana danych.
Przysługuje Pani / Panu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
Czy przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora?Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia przez Panią / Pana w konsultacjach z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego przeprowadzanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będziemy mogli uwzględnić Pani / Pana wniosku / poparcia projektu / głosu w głosowaniu / zgody na udział w głosowaniu podopiecznego — osoby, która nie ukończyła 13 lat w toku prowadzonych konsultacji.
Czy przysługuje Pani/Panu prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?Nie będzie Pani / Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią / Pana wpływała. Pani / Pana dane osobowe nie będą profilowane.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Nr wydania: 4; data: 6 kwietnia 2022 r.

Dla Mieszkańców