Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje ogólne

Rewitalizacja to działanie skupione na zdegradowanym obiekcie i obszarze, którego celem jest przywrócenie jego pierwotnego stanu i funkcji, bądź też znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt lub obszar zdegradowany staje się wartościowy i funkcjonalny.

Rewitalizacja jest pojęciem stosowanym najczęściej w odniesieniu do części miasta lub zespołu obiektów budowlanych, które w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i innych, utraciły częściowo swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie.
Rewitalizacja jest w tym znaczeniu zespołem działań z zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym zespole.

Do istotnych, pozytywnych wyznaczników koncepcji rozwiązywania sytuacji kryzysowych, poprzez rewitalizację należą: zachowanie walorów historycznych danego obszaru, podkreślenie jego unikalności i kolorytu lokalnego, działanie w zgodzie z potrzebami i wartościami danej społeczności, przy jej aktywnym udziale w przygotowaniu i realizacji programów rewitalizacji.
Pojęcie rewitalizacji odnosi się do działań prowadzonych na istniejących przestrzeniach zurbanizowanych, co w istotny sposób odróżnia je od pojęć definiujących działania skierowane na planowanie i realizowanie nowych zespołów zabudowy na dotychczas niezabudowanych terenach.

Celem przekształceń rewitalizacji – odnowy miasta jest polityka kształtowania zrównoważonego rozwoju.
Zrównoważony rozwój, to : ”Rozwój, w którym obecne potrzeby są zaspakajane, a równocześnie nie istnieje zagrożenie dla zaspokojenia potrzeb przyszłych generacji.” (Gro Harlem Brundtland, Przewodnicząca Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju „Raport BRUNDTLAND”)

Dla Mieszkańców