Zabrze przestrzenią rozwoju

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Zabrze


Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Zabrze na lata 2017 – 2019 została powołana w drodze Zarządzenia Nr 218/ZKOL/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17 marca 2017 r. na postawie art. 38a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późniejszymi zmianami).

W skład komisji wchodzą:

• Prezydent Miasta Zabrze jako przewodniczący komisji;
• dwóch radnych delegowanych przez Radę Miasta Zabrze ;
• dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu.
• prokurator wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego .
• przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu;
• Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu;
• przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

W pracach komisji z głosem doradczym biorą również udział:

• Komendant Straży Miejskiej w Zabrzu;
• przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu;
• Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Zabrzu;
• przedstawiciel Wydziału Oświaty UM w Zabrzu;
• przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu;
• przedstawiciel Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.

Oprócz wyżej wymienionych osób w obradach komisji mogą wziąć udział osoby bądź instytucje zaproszone przez Przewodniczącego Komisji celem skonsultowania działań związanych z pracami nad projektem programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Najważniejsze zadania komisji to:
-ocena zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta,
-przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Dla Mieszkańców