Zabrze przestrzenią rozwoju

Uchwała

Spis treści

Załącznik do Uchwały

Dział I. Konsultacje z mieszkańcami Zabrza
Rozdział 1. Zasady ogólne
Rozdział 2. Podział „Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego” na pule
Rozdział 3. Tryb konsultacji
Dział II. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt „Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego”
Rozdział 4. Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty
Rozdział 5. Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt
Rozdział 6. Zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania
Rozdział 7. Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”

DZIAŁ I.
Konsultacje z mieszkańcami Zabrza

Rozdział 1.
Zasady ogólne

§ 1. Przeprowadzać konsultacje z mieszkańcami Miasta Zabrze w formie budżetu obywatelskiego, o którym mowa w art. 5a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zwanego dalej „Zabrzańskim Budżetem Partycypacyjnym”.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu w ramach konsultacji są mieszkańcy Zabrza.

2. Uprawnieni do udziału w głosowaniu zgodnie z ust. 1 mieszkańcy Zabrza, którzy nie ukończyli 13 lat, biorą w nim udział za zgodą opiekunów prawnych.

3. Uprawnionymi do składania projektów (wnioskodawcami) i ich popierania są mieszkańcy Zabrza, którzy ukończyli 16 lat.

§ 3. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę mieszkańców w nich uczestniczących.

Rozdział 2.
Podział „Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego” na pule

§ 4. Budżet obywatelski „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” podzielić na:

1) pulę obejmującą całość miasta (dla projektów ogólnomiejskich),
2) pule obejmujące poszczególne jednostki pomocnicze (dla projektów dzielnicowych).

Rozdział 3.
Tryb konsultacji

§ 5. Konsultacje są wieloetapowe i obejmują:

1) składanie projektów przez mieszkańców,
2) ocenę projektów wraz z wnoszeniem i rozpatrywaniem odwołań od tej oceny oraz publikowaniem listy projektów do głosowania,
3) głosowanie mieszkańców nad dopuszczonymi do głosowania projektami,
4) opracowanie i ogłoszenie wyników konsultacji.

§ 6. Informacje o konsultacjach zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej um.zabrze.pl w zakładce dotyczącej danej edycji budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” oraz w dziale „Aktualności”.

DZIAŁ II.
Wymagania, jakie powinien spełniać projekt „Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego”

Rozdział 4.
Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty

§ 7. 1. Projekt składany do puli obejmującej całość miasta (dla projektów ogólnomiejskich) musi oddziaływać na obszar większy niż jedna jednostka pomocnicza (dzielnica) lub być skierowany do ogółu mieszkańców miasta Zabrze (a nie określonej jednostki pomocniczej — dzielnicy).

2. Projekt składany do puli obejmującej daną jednostkę pomocniczą (dzielnicę) musi być przypisany do konkretnej jednostki pomocniczej (dzielnicy).

§ 8. 1. Wnioskodawca składa projekt spełniający wymogi co do formy, terminu i miejsca składania.

2. Okres składania projektów nie może być krótszy niż 30 dni kalendarzowych.

Rozdział 5.
Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt

§ 9. 1. Wymaganą liczbę podpisów na liście poparcia projektu składanego do puli obejmującej całe miasto (dla projektów ogólnomiejskich) określa się na 50.

2. Dla projektów składanych do poszczególnych pul obejmujących dane jednostki pomocnicze (dzielnice) nie wymaga się podpisów mieszkańców popierających projekt.

3. Z zastrzeżeniem § 2 mieszkaniec może poprzeć więcej niż jeden projekt.

Rozdział 6.
Zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

§ 10. 1. Ocenę zgłoszonych projektów przeprowadza Prezydent.

2. Ocena zgłoszonych projektów obejmuje:

1) ocenę czy zgłoszony projekt spełnia wymogi formalne określone w § 7, § 8 i § 9,
2) ocenę czy zgłoszony projekt jest zgodny z prawem, zgodnie z § 11,
3) ocenę czy zgłoszony projekt spełnia kryteria wykonalności technicznej, zgodnie z § 12.

§ 11. 1. Zgłoszone projekty muszą być zgodne z przepisami prawa właściwymi dla merytorycznego zakresu projektu.

2. Projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu państwa i pozostawać we władaniu Miasta Zabrze.

§ 12. Złożone projekty muszą być wykonalne technicznie czyli ich realizacja musi być możliwa w założonym terminie biorąc pod uwagę możliwość przeprowadzenia właściwych procedur, w tym przygotowawczych, dostępność rzeczową i organizacyjną niezbędnych do wykonania zasobów i aktualną wiedzę, w tym zasady sztuki budowlanej jeśli projekt obejmuje roboty budowlane.

§ 13. W trakcie oceny wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień, w szczególności w zakresie zapisów projektu, uściślenia zapisów, zmiany lokalizacji projektu (jeśli jest to wskazane w szczególności prawami własności terenu, planami zbycia miejskiej nieruchomości, planami lub strategiami miasta Zabrze, bezpieczeństwem publicznym), konieczności uwzględnienia dodatkowych elementów kosztów lub zmiany wyceny poszczególnych elementów kosztów (i co za tym idzie łącznego kosztu), ograniczenia lub rozszerzenia zakresu rzeczowego, zmianę kategorii projektu [między pulą obejmującą całą gminę (projekt ogólnomiejski) a pulą obejmującą daną jednostkę pomocniczą (dzielnicę) lub między poszczególnymi pulami obejmującymi jednostki pomocnicze (dzielnice)].

§ 14. 1. Wynik wstępnej oceny może być pozytywny (projekt będzie przedmiotem głosowania) lub negatywny (projekt nie będzie dopuszczony do głosowania).

2. W przypadku oceny negatywnej podaje się do wiadomości publicznej uzasadnienie oceny.

§ 15. Wyniki wstępnej oceny publikowane są w sposób określony w § 6.

§ 16. 1. Od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania wnioskodawcy służy odwołanie.

2. Odwołanie wnosi się do Prezydenta Miasta Zabrze w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania wyników wstępnej oceny, o której mowa w § 15.

3. Odwołanie pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia zawiera uzasadnienie odnoszące się do uzasadnienia negatywnej oceny.

4. Odwołanie wnosi się w piśmie lub drogą poczty elektronicznej (e-mail, jeśli mieszkaniec w projekcie wpisał adres poczty elektronicznej i korespondencja pochodzi z tego adresu).

5. Odwołanie Prezydent rozpatruje w terminie 7 dni kalendarzowych.

6. Wynik rozpatrzenia odwołania jest ostateczny.

7. Informacja o fakcie złożenia odwołania i o wyniku jego rozpatrzenia powinna być podana do publicznej wiadomości.

§ 17. 1. Do daty ogłoszenia ostatecznej listy projektów kierowanych do głosowania wnioskodawcy służy prawo do zmiany we wniosku (zmiana z inicjatywy wnioskodawcy).

2. W takim samym terminie wnioskodawcy służy prawo do wycofania projektu.

3. Wniosek o dokonanie zmiany lub o wycofanie projektu wnosi się w piśmie lub drogą poczty elektronicznej (e-mail, jeśli mieszkaniec w projekcie wpisał adres poczty elektronicznej i korespondencja pochodzi z tego adresu).

§ 18. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań publikuje się wyniki wstępnej oceny wraz z naniesionymi wynikami rozpatrzenia odwołań wniesionych w sposób określony w § 16 (lista projektów do głosowania).

Rozdział 7.
Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości

§ 19. 1. Celem głosowania jest stworzenie osobnych dla każdej puli (dla projektów przedstawionych do głosowania w kategoriach: całość gminy oraz dla poszczególnych jednostek pomocniczych) projektów z listy projektów do głosowania od najbardziej potrzebnych zdaniem głosujących mieszkańców czyli kolejno od projektu, który otrzymał najwięcej głosów aż do projektu, który otrzymał najmniej głosów.

2. Głosowanie trwa nie krócej niż 15 dni kalendarzowych.

3. Głosowanie jest jawne, z tym, że nie publikuje się informacji o głosach poszczególnych głosujących mieszkańców, a jedynie zbiorcze liczby głosów na poszczególne projekty.

4. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są mieszkańcy Zabrza.

5. Głosować można tylko osobiście.

6. Głosować można tylko raz.

7. Głosujący może oddać głos na nie więcej niż 1 projekt z puli obejmującej całość gminy i nie więcej niż 1 projekt z puli obejmującej (dowolną, niekoniecznie tę w której głosujący zamieszkuje) jednostkę pomocniczą.

8. Głosowanie przeprowadza się w formie elektronicznej (jako forma podstawowa) za pomocą interaktywnego formularza dostępnego w sieci Internet z każdego miejsca poprzez standardowe przeglądarki stron www oraz w formie papierowej karty do głosowania.

9. Za nieważny uznaje się głos:

1) oddany przez osobę nieuprawnioną czyli niebędącą mieszkańcem Zabrza,
2) został oddany w innej formie lub z użyciem innego formularza elektronicznego lub papierowego niż określony,
3) został oddany na więcej niż jeden projekt z puli ogólnomiejskiej i / lub jeden z puli dzielnicowej,
4) oddany przez głosującego, który wziął udział w głosowaniu więcej niż jeden raz, wówczas wszystkie karty głosowania i głosy uważa się za nieważne,
5) formularz został wypełniony niewłaściwie, to znaczy nie zostały wypełnione wszystkie wymagane pola lub pola zostały wypełnione innymi danymi niż wymagane lub formularz został wypełniony w sposób nieczytelny,
6) oddany przez osobę małoletnią nieposiadającą zgody opiekuna prawnego.

10. Na wynik głosowania składają się wyłącznie głosy ważne policzone dla każdego projektu poddanego głosowaniu.

§ 20. 1. Wynikiem głosowania są listy projektów mieszkańców dla każdej z pul (poziom ogólnomiejski oraz poziom poszczególnych jednostek pomocniczych — dzielnic), które zostały wpisane na listę projektów do głosowania, uszeregowane według liczby głosów, począwszy od projektu o największej liczbie głosów z zaznaczonymi projektami rekomendowanymi do wykonania z finansowaniem z części wydatków budżetu miasta w ramach budżetu obywatelskiego.

2. W przypadku równej liczby głosów w ramach danej puli o kolejności decyduje losowanie. Losowanie przeprowadzają osoby wskazane przez Prezydenta, które z aktu losowania opracowują protokół.

3. Projekt mieszkańca, który nie uzyskał przynajmniej 50 głosów nie jest kierowany do realizacji, nawet jeśli rekomendowane przez mieszkańców w głosowaniu projekty mają łącznie mniejszą wartość niż wartość danej puli.

4. Z uwzględnieniem ust. 3 oraz trzech następnych ustępów, za rekomendowane przez mieszkańców do wykonania (wyniki konsultacji) uznaje się projekty z poszczególnych pul kolejno od pierwszego w puli aż do wyczerpania środków dostępnych dla odpowiedniej puli biorąc pod uwagę wartość projektów wg szacunku Prezydenta (jeśli Prezydent zaproponował inną kwotę niż mieszkaniec w formularzu projektu, a mieszkaniec taką zamianę przy wstępnej ocenie zaaprobował) lub mieszkańca (jeśli Prezydent nie proponował zmiany szacunkowej wartości projektu).

5. W przypadku, gdy wartość kolejnego projektu dodana do poprzednich rekomendowanych przekroczy przewidzianą daną pulę środków dla listy projektów, wówczas do realizacji kierowany jest następny projekt w kolejności, którego wartość dodana do poprzednich zaakceptowanych projektów nie przekroczy środków danej puli. Zasadę tę stosuje się aż do wyczerpania danej puli.

6. W przypadku braku odpowiedniej ilości projektów w danej puli lub nie rozdysponowania wszystkich środków w puli w sposób określony w poprzednim ustępie, sumuje się nierozdysponowane środki z wszystkich pul i przeznacza się na wskazanie do realizacji po jednym projekcie o najwyższej liczbie głosów dotychczas nie wskazanym do wykonania z jednostek pomocniczych o najwyższej frekwencji. W przypadku wskazania w sposób określony w poprzednim zdaniu projektów z wszystkich możliwych jednostek pomocniczych, wskazuje się po jednym kolejnym niewskazanym projekcie z jednostek pomocniczych uszeregowanych w sposób określony w poprzednim zdaniu.

7. Jeśli wartość wskazanych do wykonania projektów w sposób określony w ust. 1 – 6 jest niższa niż minimalna wysokość budżetu obywatelskiego określona w art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, do wykonania wskazuje się po jednym projekcie z kolejnej lub kolejnych po wybranych na podstawie ust. 6 jednostek pomocniczych pod względem frekwencji aż do momentu, kiedy wybrane do wykonania projekty osiągną wartość nie mniejszą niż minimalna ustawowa wysokość budżetu obywatelskiego. W przypadku wskazania w sposób określony w par. 6 i poprzednim zdaniu projektów z wszystkich możliwych jednostek pomocniczych, wskazuje się po jednym kolejnym niewskazanym projekcie z jednostek pomocniczych uszeregowanych w sposób określony w poprzednim zdaniu.

8. Projekty, które nie zostały rekomendowane do wykonania i nie uzyskały finansowania w sposób określony w poprzednich ustępach pozostawia się bez dalszego biegu, w szczególności nie „przenosi” się ich do procedury na rok kolejny.

9. Wyniki głosowania publikuje się w sposób określony w § 6.


Uchwała w Bazie Aktów Własnych

Uchwała w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Dla Mieszkańców