Zabrze przestrzenią rozwoju

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zabrze

Miasto Zabrze jest w trakcie opracowywania dokumentu pn.: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Zabrze (PGN). Plan swoim zakresem obejmie cały obszar miasta.

W ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Miasto Zabrze uzyskało dotację na realizację projektu w wysokości 85% kosztów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

Dnia 14.11.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-385/13-00 projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zabrze” w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrasruktura i Środowisko.

Głównym zamierzeniem Planu jest przyczynienie się do osiągnięcia
celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
• redukcji zużycia energii finalnej,
• poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.
Obszary działań objęte Planem tj.:
• zużycie energii w budynkach i instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne, zakłady przemysłowe poza EU ETS (Europejski System Handlu Emisjami)), dystrybucja ciepła,
• zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu,
• gospodarka odpadami – w zakresie emisji nie związanej z zużyciem energii (CH4 ze składowisk),
• produkcja energii – zakłady/ instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS (Europejski System Handlu Emisjami),
• zadania nieinwestycyjne, takie jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc.

Informacje dotyczące ankietyzacji:

http://www.niskaemisja.pl/program-gospodarki-niskoemisyjnej/115.html

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców