Ekologia

04.08.2020

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Zabrze

15 października 2018 r. Miasto Zabrze przystąpiło do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”, zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Zabrze Uchwałą nr LXI/732/18. Tym samym Zabrze stało się jednym z członków największego na świecie ruchu na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast. Porozumienie Burmistrzów powstało w 2008 r. w Europie, a jego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii.

Główne kierunki działań, które zobowiązują się podjąć do realizacji Miasta – Sygnatariusze Porozumienia (w tym również miasto Zabrze), to:

 • redukcja lokalnych (na obszarze miasta) emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r. poprzez ograniczenie zużycia energii;
 • zwiększenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, zwiększenie odporności swojego obszaru na zmiany klimatu poprzez przystosowanie się do jej negatywnych skutków.
  Aby możliwe było przełożenie ww. zobowiązań na praktyczne środki i przedsięwzięcia, Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do opracowania i wdrożenia tzw. Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP).

Aktualnie Prezydent Miasta Zabrze przystąpił do opracowania ww dokumentu dla całego obszaru miasta. W Planie wyznaczone zostaną cele strategiczne i szczegółowe, z nadrzędnym celem: min. 40 proc. redukcji CO2 do 2030 r. SECAP dla miasta Zabrze bazować będzie na wynikach i wnioskach wypływających z opracowanych wcześniej dokumentów, takich jak:

 • „Bazowa inwentaryzacja emisji – informacja na temat źródeł i wielkość emisji CO2 w Zabrzu”,
 • „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zabrze do roku 2030”.

W Planie przedstawione zostaną również działania / projekty (zgłoszone do Miasta w trakcie prowadzonego naboru), których realizacja na terenie Zabrza pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych, jak również – przedsięwzięcia mające znaczenie w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Przedmiotowe działania dotyczą inwestycji planowanych na lata 2020-2030 w takich sektorach miasta, jak: budownictwo i mieszkalnictwo, transport publiczny i prywatny, gospodarka przestrzenna, energetyka, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka terenami zielonymi oraz informacja i edukacja.

Zaproszenie do zgłaszania projektów do SECAP – skierowane zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, jednostek miejskich, czy organizacji i stowarzyszeń – znajduje się TUTAJ.

 • „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Zabrze” wymagać będzie podjęcia w drodze uchwały przez Radę Miasta Zabrze, natomiast jego wdrożenie i realizacja podlegać będzie stałemu monitoringowi (co najmniej raz na 2 lata) w postaci sprawozdania z podjętych działań i uzyskanych efektów, przesyłanego do Biura Porozumienia Burmistrzów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

14.07.2020

Mobilne Biuro programu “Czyste Powietrze”

Już w najbliższy piątek (17 lipca) do Zabrza zawita Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze”. Bus, którym podróżują eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, stanie przy placu Wolności, w godz. 10.00-13.00.

 • Mieszkańcy naszego miasta będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące termomodernizacji czy też wymiany przestarzałych systemów grzewczych, a także od razu na miejscu wypełnić wnioski o dotacje – informuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Zabrze, to kolejna gmina w województwie śląskim na trasie Mobilnego Biura Programu Czyste Powietrze. Działalność Mobilnych Biur zainaugurował minister klimatu Michał Kurtyka.

 • Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie, to kolejny krok w celu poprawy jakości powietrza – zaznaczył minister Michał Kurtyka.

Do końca sierpnia eksperci chcą dojechać do jak największej liczby osób i pomóc im w wyplenianiu wniosków o dotacje na wymianę tzw. kopciuchów oraz termomodernizację domu.

 • Dostajemy sygnały, że jest bardzo wiele osób, zainteresowanych wymianą starych kotłów i termomodernizacją swojego domu, które chętnie skorzystałyby z dofinansowania na ten cel, ale przyjazd do siedziby Funduszu w Katowicach lub naszych biur w Bielsku-Białej i Częstochowie, to dla nich często zbyt duże obciążenie – tłumaczy Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Mobilne Biura to inicjatywa, którą realizują dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska – w Katowicach oraz Krakowie. Pilotażowy projekt potrwa do końca sierpnia br. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy Mobilne Biura będą odwiedzać śląskie i małopolskie gminy, tak by dotrzeć do jak największej liczby osób.

Spotkania będą się odbywały z zachowaniem wszystkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tak, by były bezpieczne dla mieszkańców.

03.07.2020

Wystartował program „Moja Woda”

Od 1 lipca właściciele domów jednorodzinnych mogą starać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach rządowego programu „Moja Woda”. Kwotę w wysokości maksymalnie 5 tys. zł można przeznaczyć m.in. na budowę małych zbiorników retencyjnych.
Program „Moja Woda” powstał we współpracy Ministerstwa Klimatu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie on obowiązywał do 2024 roku. Dofinansowanie w ramach programu sięgać będzie do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji (poniesionych od czerwca br.), ale nie więcej niż 5 tys. zł.

Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przyjmowane są jedynie wnioski wypełnione i przesłane do WFOŚIGW za pomocą portalu beneficjenta.

Szczegóły programu można znaleźć na stronie www.wfosigw.katowice.pl. Informacji udziela również śląska infolinia (tel. 32/722-77-09, e-mail mojawoda@wfosigw.katowice.pl).

22.05.2020

Nowe zasady programu „CZYSTE POWIETRZE”

15 maja rozpoczął się nabór wniosków w nowej odsłonie do programu Czyste Powietrze przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wprowadzone zmiany w wersji 2.0 Programu to m.in.

 • znacznie uproszczony wniosek,
 • skrócony czas przyznawania dotacji,
 • zmiana wysokości dotacji oraz kryteriów dochodowych wniosku,
 • skrócony czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie z 90 do 30 dni.

Szczegóły Programu Czyste Powietrze 2.0. znajdują się na stronie Funduszu: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-prioryteto…

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców