Zabrze przestrzenią rozwoju

Ekologia

Dotyczy Projektu „DBAJ O POWIETRZE 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszalnych jednorodzinnych”.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem przekazania środków z tytułu płatności końcowej Projekt „DBAJ O POWIETRZE 2.0” wchodzi w okres trwałości, w którym założone cele muszą zostać utrzymane, a projekt nie zostanie poddany zasadniczej modyfikacji, w rozumieniu  art. 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. U. UE z 2013 L 347/320 z późn. zm.), zgodnie z którym trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres pięciu lat od daty zakończenia projektu.

W związku z powyższym data trwałości Projektu: 2029-05-10”.


06.02.2024

Dotyczy projektu pod nazwą: Miasto Zabrze Eko – instalacje fotowoltaiczne – odnawialne źródła energii.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem przekazania środków z tytułu płatności końcowej projekt wchodzi w okres trwałości, w którym założone cele muszą zostać utrzymane, a projekt nie zostanie poddany zasadniczej modyfikacji, w rozumieniu  art. 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. U. UE z 2013 L 347/320 z późn. zm.), zgodnie z którym trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres pięciu lat od daty zakończenia projektu.

W związku z powyższym data trwałości projektu: 2029-01-26


Szanowni Państwo!

Zgodnie z przyjętą Uchwałą NR LXXVII/1019/24 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” odbywa się nabór ciągły przyjmowania wniosków, od dnia 29 stycznia 2024 r., do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2025 r.

19.01.2024

Szanowni Państwo, Uczestnicy programu STOP SMOG.

Informujemy, że w ramach programu STOP SMOG został wybrany Operator. Szczegółowe informacje przekazujemy pismem otrzymanym z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

21.09.2023

Szanowni Mieszkańcy Zabrza, informujemy, że Zarząd Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zwiększa maksymalny poziom kosztów realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach projektu STOP SMOG. Wartość przedsięwzięcia niskoemisyjnego wzrosła z 80 000 PLN do 106 000 PLN.

Przypominamy o trwającym naborze uzupełniającym do projektu STOP SMOG, który zakończy się 30 listopada 2023 r.

Wnioski należy złożyć w Wydziale Ekologii.

JAKIE MUSISZ SPEŁNIĆ WARUNKI BY ZOSTAĆ BENEFICJENTEM PROGRAMU?

posiadasz tytuł prawny do budynku mieszkalnego – trzeba być właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym;

powierzchnia użytkowa Twojego budynku nie może przekroczyć 200 m2 (dla budynków w których są 2 lokale mieszkalne łączna powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 300m2);

mieszkasz w budynku, którego dotyczy wniosek;

dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury;

Od 1 marca 2022 roku najniższa emerytura wynosi: 1338,44 złotych, w związku z tym:

->125% tej kwoty wynosi: 1 673,05 złotych,

-> 175% tej kwoty wynosi: 2 342,27 złotych.

Od 1 marca 2023 roku najniższa emerytura wynosi: 1588,44 złotych, złotych, w związku z tym:

->125% tej kwoty wynosi: 1 985,55 złotych,

-> 175% tej kwoty wynosi: 2 779,77 złotych.

ZAKRES PRAC MOŻLIWY DO WYKONANIA W RAMACH PROGRAMU:

W ramach programu zostaną przeprowadzone prace remontowe, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. Zakres prac w konkretnym budynku zostanie określony na podstawie audytu energetycznego. Potem audytor określi, jakie prace remontowe należy przeprowadzić, aby zmniejszyć zużycie energii w Twoim budynku, np. materiały, które należy zastosować, potrzebne zmiany w instalacjach, itp. Zakres prac zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Prace możliwe do wykonania w ramach programu:

wymiana lub likwidacja zanieczyszczających, nieefektywnych pieców i kotłów na ekologiczne;

docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów;

likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;

wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

podłączenia do ciepła systemowego lub gazu;

instalacje OZE m.in. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne;

modernizacja systemu wentylacji;

naprawy kominów.

04.09.2023

Lista rankingowa Projektu „Słoneczne Zabrze” do pobrania [TUTAJ]

23.06.2023

Miasto Zabrze planuje ogłosić nabór do projektu grantowego pn: „Słoneczne Zabrze”, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, FESL.10.06-IZ.01-010/23 w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe.

Nabór wniosków planowany jest od 7 lipca od godz. 8.00 do 20 lipca do godz. 12.00.

Projekt polegać będzie na udzielaniu dofinansowania właścicielom/współwłaścicielom budynków mieszkalnych, jednorodzinnych na terenie Zabrza, na zakup oraz montaż mikroinstalacji OZE. Realizacja inwestycji może nastąpić po podpisaniu umowy o powierzenie grantu. Mieszkaniec we własnym zakresie wybierze Wykonawcę i poniesie całkowite koszty montażu mikroinstalacji, a następnie będzie mógł ubiegać się o ich refundację maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

W ramach projektu przewiduje się udzielanie dofinansowania (grantów) do następujących rodzajów instalacji:

 • Montaż instalacji fotowoltaicznej – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 17 500,00 złotych (nie więcej, niż 5 000,00 złotych za 1 kWp).
 • Montaż pompy ciepła – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 40 000,00 złotych.
 • Montaż systemu magazynowania energii (magazyn energii) do istniejącej instalacji OZE maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 25 000,00 złotych na wydatki związane z magazynem energii.
 • Montaż systemu zarządzania energią w przypadku uzupełnienia do ww. wariantów (poza wariantem dot. montażu pompy ciepła) maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 2 000,00 złotych na wydatki związane z magazynem energii.
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z systemem magazynowania energii (magazyn energii) – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 25 000,00 złotych na wydatki związane z magazynem energii, oraz
  • 17 500,00 złotych na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną (nie więcej, niż 5 000,00 złotych za 1 kWp).
 • Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 40 000,00 złotych na wydatki związane z pompą ciepła, oraz
  • 35 000,00 złotych na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną) (nie więcej, niż 5 000,00 złotych za 1 kWp).
 • Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną wraz z systemem magazynowania energii (magazyn energii) – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż:
  • 25 000,00 złotych na wydatki związane z magazynem energii, oraz
  • 40 000,00 złotych na wydatki związane z pompą ciepła, oraz
  • 35 000,00 złotych  na wydatki związane z instalacją fotowoltaiczną (nie więcej, niż 5 000,00 złotych za 1 kWp).

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie udostępniony najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem naboru.

Wnioski o udział w projekcie będzie można składać w następującej formie:

 • elektronicznej – z użyciem formularza udostępnionego na stronie www.niskaemisja.plPo złożeniu formularza online wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć wersję papierową do Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 pok. 211. Za datę wpływu wniosku uznaje się datę przesłania formularza drogą elektroniczną,
 • papierowej do Wydziału Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 pok. 211.

Realizacja Projektu uwarunkowana jest otrzymaniem przez Gminę Zabrze dofinansowania.

Informacje w sprawie naboru udziela Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu tel. 32/37-33-445488

Załączniki do pobrania: https://miastozabrze.pl/2023/07/04/juz-wkrotce-ruszy-nabor-do-projektu-grantowego-sloneczne-zabrze-3/


02.01.2023

Miasto Zabrze wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią ogłasza nabór wniosków do Programu STOP SMOG. Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 31 marca 2023 roku. W przypadku, gdy w powyższym terminie nie wpłynie ilość wniosków wyczerpująca wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w Zabrzu, odbędzie się nabór uzupełniający w terminie od dnia 2 września 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych.

Zaplanowany limit wniosków wybranych do dofinansowania – 20

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania:

08.02.2022

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo-eko.png

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych. Rusza dodatkowy nabór wniosków!

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza dodatkowy nabór uzupełniający do Projektu pn.: „Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne – odnawialne źródła energii”. Deklaracje będzie można składać od 10 do 23 lutego. Dlaczego warto postawić na fotowoltaikę? Pozwala nam nie tylko dbać o nasz budżet, zmniejszając rachunki za prąd, ale również dba o otaczające nas środowisko. Panele nie emitują żadnych szkodliwych substancji, tym samym nie zanieczyszczają środowiska.

Projekt „Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne – odnawialne źródła energii” współfinansowany będzie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego pod warunkiem uzyskania przez Miasto Zabrze dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wyniesie 75 proc. kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 14 tys. zł.

Kto może się starać o dofinansowanie?

 • osoby posiadające PRAWO WŁASNOŚCI/ WSPÓŁWŁASNOŚCI, DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO położonego na terenie miasta Zabrze;
 • osoby posiadające uregulowany stan prawny nieruchomości, na której będzie realizowany Projekt;
 • osoby, które nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Zabrze z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi na rzecz Miasta Zabrze.

Projekt zakłada montaż mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych) o mocy do 6,5 kWp, których głównym przeznaczeniem będzie wyprodukowanie energii na własne potrzeby w budynkach zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Zabrze.

Gdzie można uzyskać informacje o Projekcie:

 • telefonicznie pod nr 32/ 37-33-354 codziennie z wyjątkiem dni świątecznych, sobót i niedziel w godzinach od 8.00 do 15.00;
 • na stronie internetowej www.miastozabrze.pl w zakładce: Dla Mieszkańców – Ekologia – Dofinansowanie – dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych.

Termin składania deklaracji udziału w Projekcie: od 10 LUTEGO  2022 r. do 23 LUTEGO 2022 r.

Sposób i miejsce składania deklaracji udziału w Projekcie:

Deklaracje udziału w formie papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami należy włożyć do koperty, koperta powinna być zamknięta i dodatkowo opisana w następujący sposób „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” . Kopertę należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze Wydział Ekologii (II piętro) w terminie od 10 do 23 lutego w poniedziałki i wtorki w godz. 12.00-15.30 oraz od środy do piątku w godz. 8.00-13.00.

Więcej: https://miastozabrze.pl/2022/02/08/dofinansowanie-instalacji-fotowoltaicznych-rusza-dodatkowy-nabor-wnioskow/

03.12.2021

Informacja dotycząca realizacji Projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

W ramach realizacji Projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 4.1 Odnawialne źródła energii PODDZIAŁANIE 4.1.1 Odnawialne źródła energii –ZIT, poniżej przestawiamy Państwu listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz wzór umowy w sprawie ustalenia wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnej mikroinstalacji OZE (instalacji fotowoltaicznych) w budynku mieszkalnym stanowiącym własność/współwłasność Uczestnika Projektu Miasta Zabrze w ramach Projektu pn.: „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”. Umowa będzie podpisywana w terminie do 17 grudnia br.

04.11.2021

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „DBAJ O POWIETRZE 2.0.– dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze Konkurs.

12.10.2021

Jeszcze tylko do 18 października będzie można złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania w formie grantu na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach Projektu pn. „DBAJ O POWIETRZE 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” położonych na terenie Miasta Zabrze.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod warunkiem uzyskania przez Miasto Zabrze dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wnioski w formie deklaracji udziału w projekcie składać mogą osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Miasta Zabrze.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w ramach którego nastąpi wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki lub urządzeń lub systemów podgrzewających ciepłą wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych (tj.  źródła ciepła na paliwa stałe klasy 3, 4 według normy PN-EN 303- 5:2012 oraz urządzenia bezklasowe).

Dofinansowaniem objęta zostanie:

– wymiana źródeł ciepła  na źródła spełniające standardy niskoemisyjne (zasilane gazem, węglem kamiennym, energią elektryczną, biomasą lub innymi odnawialnymi źródłami energii); urządzenia na paliwa stałe musza być wyposażone w automatyczny podajnik i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; wymiana źródeł ciepła możliwa jest jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego:

 lub

– przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej lub gazowej (włączenie do sieci).

Poziom dofinansowania jednego przedsięwzięcia niskoemisyjnego wyniesie maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Zakłada się maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 20 tys. zł.

Dofinansowanie w formie grantu płatne będzie po zrealizowaniu przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez uczestnika Projektu i po dokonaniu zapłaty za zrealizowane przedsięwzięcie.

Dofinansowanie uwzględnia wydatki poniesione na wymianę starych źródeł ciepła od  1 stycznia 2021 roku.

Gdzie można uzyskać informacje o Projekcie:

 1. telefonicznie pod nr 32/37-33-354, 505-457-236 codziennie, z wyjątkiem dni świątecznych, sobót i niedziel w godz. 800-1500 ;
 2. w punkcie konsultacyjno-informacyjnym mieszczącym się na terenie Centrum Handlowego M1 przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 w Zabrzu (obok Media Markt). Punkt będzie czynny w poniedziałki w godzinach 9.00- 17.00 i czwartki w godz. 9.00-15.30, w terminie od 16 września do 18 października, z wyjątkiem dni świątecznych;
 3. na stronie internetowej www.miastozabrze.pl w zakładce Dla Mieszkańców – Ekologia – Dofinansowanie.  

Termin składania deklaracji udziału w projekcie: 16.09.2021 r. – 18.10.2021 r.

Przewidywany termin realizacji Projektu: 2021 r. – 2023 r. 

Sposób i miejsce składania deklaracji udziału w projekcie:

Deklaracje udziału w formie papierowej należy włożyć do koperty. Koperta powinna być zamknięta i dodatkowo opisana w następujący sposób: „DBAJ O POWIETRZE 2.0”. Kopertę umieszcza się w urnie znajdującej się na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, lub budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, lub punkcie konsultacyjno-informacyjnym na terenie Centrum Handlowego M1 przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 w Zabrzu (obok Media Markt), lub przesyła pocztą na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Ekologii, 41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 286 – decyduje data stempla pocztowego. Urny do których należy włożyć zamkniętą i opisaną kopertę będą opisane ”DBAJ O POWIETRZE 2.0”.

28.06.2021

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „DBAJ O POWIETRZE – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste Powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze Konkurs.

Lp.Osobisty numer identyfikacyjny
1001
2002
3004
4006
5007
6008
7010
8011
9012
10013
11014
12015
13016
14017
15018
16020
17021
18022
19023
20024
21025
22026
23027
24028
25030
26032
27033
28034
29035
30036
31038
32039
33040
34041
35042
36043
37044
38045
39046
40047
41048
42049
43050
44051
45052
46053
47054
48055
49056
50057
51058
52059
53060
54061
55062
56063
57065
58066
59067
60068
61069
62070
63071
64073
65074
66075
67076
68077
69078
70079
71080
72081
73082
74083
75084
76085
77086
78087
79088
80089
81090
82091
83092
84093
85094

04.08.2020

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla miasta Zabrze

15 października 2018 r. Miasto Zabrze przystąpiło do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”, zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Zabrze Uchwałą nr LXI/732/18. Tym samym Zabrze stało się jednym z członków największego na świecie ruchu na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast. Porozumienie Burmistrzów powstało w 2008 r. w Europie, a jego celem jest skupienie przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii.

Główne kierunki działań, które zobowiązują się podjąć do realizacji Miasta – Sygnatariusze Porozumienia (w tym również miasto Zabrze), to:

 • redukcja lokalnych (na obszarze miasta) emisji CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r. poprzez ograniczenie zużycia energii;
 • zwiększenie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, zwiększenie odporności swojego obszaru na zmiany klimatu poprzez przystosowanie się do jej negatywnych skutków.
  Aby możliwe było przełożenie ww. zobowiązań na praktyczne środki i przedsięwzięcia, Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do opracowania i wdrożenia tzw. Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP).

Aktualnie Prezydent Miasta Zabrze przystąpił do opracowania ww dokumentu dla całego obszaru miasta. W Planie wyznaczone zostaną cele strategiczne i szczegółowe, z nadrzędnym celem: min. 40 proc. redukcji CO2 do 2030 r. SECAP dla miasta Zabrze bazować będzie na wynikach i wnioskach wypływających z opracowanych wcześniej dokumentów, takich jak:

 • „Bazowa inwentaryzacja emisji – informacja na temat źródeł i wielkość emisji CO2 w Zabrzu”,
 • „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zabrze do roku 2030”.

W Planie przedstawione zostaną również działania / projekty (zgłoszone do Miasta w trakcie prowadzonego naboru), których realizacja na terenie Zabrza pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych, jak również – przedsięwzięcia mające znaczenie w kontekście adaptacji do zmian klimatu. Przedmiotowe działania dotyczą inwestycji planowanych na lata 2020-2030 w takich sektorach miasta, jak: budownictwo i mieszkalnictwo, transport publiczny i prywatny, gospodarka przestrzenna, energetyka, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka terenami zielonymi oraz informacja i edukacja.

Zaproszenie do zgłaszania projektów do SECAP – skierowane zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, jednostek miejskich, czy organizacji i stowarzyszeń – znajduje się TUTAJ.

 • „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Zabrze” wymagać będzie podjęcia w drodze uchwały przez Radę Miasta Zabrze, natomiast jego wdrożenie i realizacja podlegać będzie stałemu monitoringowi (co najmniej raz na 2 lata) w postaci sprawozdania z podjętych działań i uzyskanych efektów, przesyłanego do Biura Porozumienia Burmistrzów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

14.07.2020

Mobilne Biuro programu „Czyste Powietrze”

Już w najbliższy piątek (17 lipca) do Zabrza zawita Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze”. Bus, którym podróżują eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, stanie przy placu Wolności, w godz. 10.00-13.00.

 • Mieszkańcy naszego miasta będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące termomodernizacji czy też wymiany przestarzałych systemów grzewczych, a także od razu na miejscu wypełnić wnioski o dotacje – informuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Zabrze, to kolejna gmina w województwie śląskim na trasie Mobilnego Biura Programu Czyste Powietrze. Działalność Mobilnych Biur zainaugurował minister klimatu Michał Kurtyka.

 • Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie, to kolejny krok w celu poprawy jakości powietrza – zaznaczył minister Michał Kurtyka.

Do końca sierpnia eksperci chcą dojechać do jak największej liczby osób i pomóc im w wyplenianiu wniosków o dotacje na wymianę tzw. kopciuchów oraz termomodernizację domu.

 • Dostajemy sygnały, że jest bardzo wiele osób, zainteresowanych wymianą starych kotłów i termomodernizacją swojego domu, które chętnie skorzystałyby z dofinansowania na ten cel, ale przyjazd do siedziby Funduszu w Katowicach lub naszych biur w Bielsku-Białej i Częstochowie, to dla nich często zbyt duże obciążenie – tłumaczy Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Mobilne Biura to inicjatywa, którą realizują dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska – w Katowicach oraz Krakowie. Pilotażowy projekt potrwa do końca sierpnia br. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy Mobilne Biura będą odwiedzać śląskie i małopolskie gminy, tak by dotrzeć do jak największej liczby osób.

Spotkania będą się odbywały z zachowaniem wszystkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tak, by były bezpieczne dla mieszkańców.

03.07.2020

Wystartował program „Moja Woda”

Od 1 lipca właściciele domów jednorodzinnych mogą starać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach rządowego programu „Moja Woda”. Kwotę w wysokości maksymalnie 5 tys. zł można przeznaczyć m.in. na budowę małych zbiorników retencyjnych.
Program „Moja Woda” powstał we współpracy Ministerstwa Klimatu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie on obowiązywał do 2024 roku. Dofinansowanie w ramach programu sięgać będzie do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji (poniesionych od czerwca br.), ale nie więcej niż 5 tys. zł.

Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przyjmowane są jedynie wnioski wypełnione i przesłane do WFOŚIGW za pomocą portalu beneficjenta.

Szczegóły programu można znaleźć na stronie www.wfosigw.katowice.pl. Informacji udziela również śląska infolinia (tel. 32/722-77-09, e-mail mojawoda@wfosigw.katowice.pl).

22.05.2020

Nowe zasady programu „CZYSTE POWIETRZE”

15 maja rozpoczął się nabór wniosków w nowej odsłonie do programu Czyste Powietrze przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wprowadzone zmiany w wersji 2.0 Programu to m.in.

 • znacznie uproszczony wniosek,
 • skrócony czas przyznawania dotacji,
 • zmiana wysokości dotacji oraz kryteriów dochodowych wniosku,
 • skrócony czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie z 90 do 30 dni.

Szczegóły Programu Czyste Powietrze 2.0. znajdują się na stronie Funduszu: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-prioryteto…

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców