Zabrze przestrzenią rozwoju

Obrona Cywilna

Art. 85. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

„Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.”

Zgodnie z art. 61 Pierwszego Protokołu Dodatkowego do Konwencji Genewskich ratyfikowanego przez Polskę w dniu 19 września 1991 roku (Dz.U.1992.41.157) obrona cywilna (OC) oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.
W Polsce podstawowym aktem prawnym, w którym określono rolę i strukturę obrony cywilnej jest Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.04.241.2416 z późn. zm.)

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej.

Obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej polega na odbywaniu:
a) służby w obronie cywilnej,
b) przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej,
c) szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności;

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przewidzianymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Służba w strukturach obrony cywilnej odbywa się na zasadach zbliżonych do służby wojskowej i traktowana jest jako obowiązek. Wewnętrzna struktura formacji OC jest odzwierciedleniem struktury wojskowej, w związku z czym formacje zorganizowane są jako oddziały, kompanie, plutony i drużyny. Formacjami dowodzi komendant. Członkowie formacji OC otrzymują przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, które nadawane są w uzgodnieniu z właściwym miejscowo wojskowym komendantem uzupełnień.
Formacje obrony cywilnej są jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania tej części zadań obrony cywilnej, które związane są z ochroną ludności przed niebezpieczeństwami wnikającymi z działań zbrojnych.

Dla Mieszkańców