Zabrze przestrzenią rozwoju

Obrona cywilna i sprawy obronne

Podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej określa Protokół dodatkowy I z 1977 r. do Konwencji Genewskich z 1949 r. o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, ratyfikowany przez Polskę 19 września 1991 r. jako 110 państwo.

W Polsce podstawowym aktem prawnym, w którym określono rolę i strukturę obrony cywilnej jest Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.04.241.2416 z późn. zm.)

Szefem Obrony Cywilnej na terenie Zabrza jest Prezydent Miasta.

Do zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta należy:

  1. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
  2. opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
  3. opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
  4. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
  5. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
  6. wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
  7. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
  8. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej.

Głównym zadaniem w ramach realizacji zadań obronnych jest: organizowanie cywilno-gospodarczego wsparcia układu militarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami właściwych organów nadrzędnych oraz potrzebami sił zbrojnych własnych i sojuszniczych, a przede wszystkim zapewnienie ochrony ludności oraz porządku publicznego na administrowanym terenie. Istotnym elementem wchodzącym w zakres właściwości spraw obronnych jest realizacja zadań Host Nation Support.

HNS to cywilna i wojskowa pomoc świadczona w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych, podczas konfliktów, przez państwo, na którego terytorium przemieszczają się lub działają siły i organizacje NATO. Zakres pomocy świadczonej przez państwo gospodarza za każdym razem regulują odrębnie wynegocjowane umowy.

Za realizację zadań obronnych w Zabrzu odpowiada Prezydent Miasta. Zadania te realizuje w trzech stanach gotowości obronnych państwa:

stanie gotowości obronnej państwa czasu pokoju – w którym realizowane są zadania planistyczne, organizacyjne, szkoleniowe i kontrolne zapewniające sprawność systemu obronnego państwa;

stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu – wprowadzanego w razie zaistnienia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa wymagającego uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego,

stanie gotowości obronnej czasu wojny – wprowadzanego w celu odparcia bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium RP, w tym czasie realizuje się zadania umożliwiające przeprowadzenie pełnej mobilizacji oraz pełne rozwinięcie systemu obronnego państwa.

Dla Mieszkańców