Zabrze przestrzenią rozwoju

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zespół został powołany przez Prezydenta Zabrza w dniu 24 lutego 2012 r. w drodze Zarządzenia Nr 131/ZKOL/2012

W skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Zabrze wchodzą następujący członkowie:

1) Prezydent Miasta – Przewodniczący Zespołu
2) Zastępca Prezydenta Miasta nadzorujący zarządzanie kryzysowe – I Zastępca Przewodniczącego Zespołu
3) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej – II Zastępca Przewodniczącego Zespołu
4) Komendant Miejski Policji
5) Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego.
*) W pracach Zespołu na prawach członka mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Szefa Zespołu.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń na obszarze miasta,
2) przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Zabrze,
3) przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
4) opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Zabrze,
5) przygotowanie warunków udzielenia pomocy poszkodowanym i koordynowanie akcji humanitarnych.

Posiedzenie Zespołu zwołuje się w trybie:

• zwyczajnym – zgodnie z rocznym planem pracy Zespołu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku;
• natychmiastowym – w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej wymagającej podjęcia bezzwłocznych działań.

W posiedzeniach zwoływanych w trybie zwyczajnym i natychmiastowym biorą udział członkowie Zespołu oraz zapraszani w zależności od zdarzenia:

1) naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta Zabrza;
2) prezesi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta;
3) przedstawiciele instytucji z którymi Miasto podpisało porozumienia o współpracy;
4) inne osoby zaproszone przez Szefa Zespołu.

Dokumentami działań i prac Zespołu są:

1) Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Zabrze:
a) plan główny,
b) zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych,
c) załączniki funkcjonalne,
2) protokoły posiedzeń Zespołu wraz z załącznikami w postaci:
a) porządku obrad,
b) wykazu osób uczestniczących w posiedzeniu,
c) treści ustaleń podjętych na posiedzeniu,
d) dokumentów i materiałów przygotowanych przed i w trakcie posiedzenia,
3) analizy, oceny i opinie.

Dokumentowanie prac Zespołu zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Dla Mieszkańców