Informacje ogólne(cele LPROM)

Uchwalony Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023, to odpowiedź na konieczność dostosowania w Zabrzu procesu rewitalizacji, trwającego już od 2005 r. do nowych założeń Krajowej Polityki Miejskiej, ram spójności i nowego okresu programowania UE 2014-2020. W tym zakresie od stycznia 2016r.: wykonano analizę stanu terenów w mieście i zidentyfikowano obszary zdegradowane, pozyskano informacje o zamierzeniach inwestycyjnych Wydziałów/ Instytucji/ Mieszkańców, zweryfikowano wnioski pod względem spójności z głównymi kierunkami wyznaczonymi w dokumentach: Strategii Rozwoju Miasta, Wytycznymi ewaluacji Lprom, Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze i Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020; przedłożono projekt do konsultacji społecznych i uzgodnień oraz oceny Marszałka Województwa Śląskiego.

Główny cel rewitalizacji:

Zabrze miastem zapewniającym przestrzeń przyjazną do życia, inwestowania i zrównoważonego rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i infrastrukturalnej, przy zachowaniu lokalnej tożsamości i kontekstu historyczno-kulturowego.

Szczegółowe cele rewitalizacji:

o ROZWÓJ GOSPODARCZY I EFEKTYWNY SYSTEM EDUKACJI
o ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY, POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA MIESZKAŃCÓW
o ROZWÓJ PRZESTRZENNY, INFRASTRUKTURALNY I ŚRODOWISKOWY

Intensyfikacja działań na obszarach rewitalizacji będzie obejmowała zintegrowane działania z zakresu projektów:

o społecznych ( w tym: rozwój usług zdrowotnych i kulturalnych, rozwój programów szkolnictwa np. zawodowego)
o gospodarczych ( w tym: działania przeciw bezrobociu (zdolność do zatrudnienia, samozatrudnienie) wzmacnianie przedsiębiorczości)
o środowiskowe ( w tym: oczyszczanie i nowe funkcje dla terenów poprzemysłowych)
o infrastrukturalne ( w tym: termomodernizacje, infrastruktura oświatowa tj. przedszkolne ogrody zielone, sale gimnastyczne, zagospodarowanie przestrzeni publicznych)

Dla Mieszkańców