Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje ogólne

Rewitalizacja środowiskowa obejmuje działania związane z poprawą warunków środowiska oraz ochroną i kształtowaniem krajobrazu postindustrialnego. Cele ukierunkowane są na podniesienie jakości terenów zdegradowanych w kierunku przyrodniczym, często łączone są z ochroną krajobrazu poprzemysłowego, promocją dziedzictwa kulturowego (ustanowienia użytków ekologicznych, rezerwatów, zespołów i parków przyrodniczo-krajobrazowych) oraz poprawą bezpieczeństwa użytkowania obszarów miasta.

Dla Mieszkańców