Zabrze przestrzenią rozwoju

Dane osobowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Konsultacje z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego

Kto jest Administratorem Pani / Pana danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.

Jak się skontaktować z Admini­stra­to­rem, żeby uzyskać więcej infor­ma­cji o prze­twarzaniu Pani / Pana danych osobo­wych?
Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani / Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  1. pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
  2. pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
  3. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Jak się skontaktować z Inspe­kto­rem Ochrony Danych?
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Joanny Boczek, z którym może się Pani / Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,
  2. pod numerem telefonu: 32 373 33 00,
  3. pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Administrator wyznaczył również Zastępcę Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Arkadiusza Sowy, który będzie wykonywał obowiązki Inspektora Ochrony Danych w czasie jego nieobecności.

Jaki jest cel i podstawa prawna prze­twa­rzania Pani / Pana danych osobo­wych?
Pani / Pana dane osobowe przetwarzamy w związku obowiązkiem prawnym przeprowadzenia konsultacji w formie budżetu obywatelskiego

—   w celu weryfikacji uprawnienia osoby do składania wniosku, oceny możliwości wykonania zadania proponowanego tym wnioskiem oraz, w przypadku wyboru zadania do realizacji, konsultacji planowania i wykonywania tego zadania;

—   w celu weryfikacji uprawnienia osoby do poparcia wniosku oraz weryfikacji faktu poparcia wniosku przez wymagane minimum uprawnionych do poparcia osób;

—   w celu weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu oraz

—   w celu weryfikacji faktu udzielenia zgody przez opiekuna prawnego na udział w konsultacjach osoby pozostającej pod opieką, w sytuacji gdy taka zgoda jest wymagana.

Podstawą prawną zbierania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani / Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. W takiej sytuacji podstawą prawną zbierania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Kto jest odbiorcą Pani / Pana danych osobowych?
Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Miasta Zabrze, w szczególności w zakresie usług IT. Podmiotem świadczącym usługi w zakresie Zintegrowanego System Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO oraz w zakresie obsługi informatycznej budżetu obywatelskiego, w tym głosowania elektronicznego w ramach tego budżetu, w których Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. Poczta Polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie, a także operatorzy transakcji płatniczych.

Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?
Po spełnieniu celu, dla którego Pani / Pana dane zostały zebrane, będą one przechowywane przez Prezydenta Miasta Zabrze przez okres 5 lat liczonych w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono sprawę, tj. okres wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Jakie ma Pani / Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwa­rza­nych danych? 
Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO[1], posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody przysługuje Pani / Panu również dodatkowo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej cofnięciem.

Czy przysługuje Pani / Panu prawo do wnie­sie­nia skargi na przetwa­rza­nie danych przez Administra­tora?
Gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy musi Pani / Pan podać nam swoje dane osobowe?
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana w konsultacjach z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego przeprowadzanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jeżeli nie poda Pani / Pan swoich danych osobowych nie będziemy mogli uwzględnić Pani / Pana wniosku / poparcia projektu / głosu w głosowaniu w toku prowadzonych konsultacji.

Podanie danych osobowych w przypadkach wyrażenia przez Panią / Pana zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nieobowiązkowe, nie wpłynie negatywnie na możliwość udziału w konsultacjach z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego.

Czy przysługuje Pani / Panu prawo do niepod­legania decyzji opartej wyłą­cznie na zautoma­tyzowanym prze­twarzaniu, w tym profilowa­niu?
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani / Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Dla Mieszkańców