Zabrze przestrzenią rozwoju

Inicjatywa Jessica

JESSICA jest wspólną europejską inicjatywą na rzecz trwałych inwestycji w zrównoważony rozwój obszarów miejskich.
Korzyści: recykling środków, efekt dźwigni, finansowanie projektów dochodowych zapewniających realizację celów społecznych i gospodarczych.

Cel: rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich poprzez zwiększenie ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawę warunków życia mieszkańców.

Grupy docelowe :
JST, podmioty z udziałem JST lub działające na ich zlecenie, szkoły wyższe, Kościoły, NGO, jednostki sektora finansów publicznych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, TBS, administracja rządowa, porozumienia ww. podmiotów, PPP.

Dla Mieszkańców