Zabrze przestrzenią rozwoju

Inne

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany zgodnie z ustalonym harm onogramem i ustaloną częstotliwością:

meble i inne odpady wielkogabarytowe:
a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej z części, na której zamieszkują mieszkańcy, dwa razy w roku
b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej z części, na której zamieszkują mieszkańcy, jeden raz w miesiącu.

W szkołach lub innych obiektach użyteczności publicznej i wyznaczonych aptekach, będą odbierane zgodnie z harmonogramem:
1) zużyte baterie i akumulatory;
2) przeterminowane leki.

Dla Mieszkańców