Zabrze przestrzenią rozwoju

STOP SMOG

06.02.2024

Szanowni Państwo!

Zgodnie z przyjętą Uchwałą NR LXXVII/1019/24 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach realizacji projektu „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” odbywa się nabór ciągły przyjmowania wniosków, od dnia 29 stycznia 2024 r., do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2025 r.


Szanowni Państwo, Uczestnicy programu STOP SMOG.

Informujemy, że w ramach programu STOP SMOG został wybrany Operator. Szczegółowe informacje przekazujemy pismem otrzymanym z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

21.09.2023

Szanowni Mieszkańcy Zabrza, informujemy, że Zarząd Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zwiększa maksymalny poziom kosztów realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach projektu STOP SMOG. Wartość przedsięwzięcia niskoemisyjnego wzrosła z 80 000 PLN do 106 000 PLN.

Przypominamy o trwającym naborze uzupełniającym do projektu STOP SMOG, który zakończy się 30 listopada 2023 r.

Wnioski należy złożyć w Wydziale Ekologii.

JAKIE MUSISZ SPEŁNIĆ WARUNKI BY ZOSTAĆ BENEFICJENTEM PROGRAMU?

posiadasz tytuł prawny do budynku mieszkalnego – trzeba być właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym;

powierzchnia użytkowa Twojego budynku nie może przekroczyć 200 m2 (dla budynków w których są 2 lokale mieszkalne łączna powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 300m2);

mieszkasz w budynku, którego dotyczy wniosek;

dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury;

Od 1 marca 2022 roku najniższa emerytura wynosi: 1338,44 złotych, w związku z tym:

->125% tej kwoty wynosi: 1 673,05 złotych,

-> 175% tej kwoty wynosi: 2 342,27 złotych.

Od 1 marca 2023 roku najniższa emerytura wynosi: 1588,44 złotych, złotych, w związku z tym:

->125% tej kwoty wynosi: 1 985,55 złotych,

-> 175% tej kwoty wynosi: 2 779,77 złotych.

ZAKRES PRAC MOŻLIWY DO WYKONANIA W RAMACH PROGRAMU:

W ramach programu zostaną przeprowadzone prace remontowe, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. Zakres prac w konkretnym budynku zostanie określony na podstawie audytu energetycznego. Potem audytor określi, jakie prace remontowe należy przeprowadzić, aby zmniejszyć zużycie energii w Twoim budynku, np. materiały, które należy zastosować, potrzebne zmiany w instalacjach, itp. Zakres prac zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Prace możliwe do wykonania w ramach programu:

wymiana lub likwidacja zanieczyszczających, nieefektywnych pieców i kotłów na ekologiczne;

docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów;

likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;

wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

podłączenia do ciepła systemowego lub gazu;

instalacje OZE m.in. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne;

modernizacja systemu wentylacji;

naprawy kominów.


10.01.2023

W ramach programu STOP SMOG na terenie 11 gmin (Będzina, Bierunia, Bobrownik, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gierałtowic, Katowic, Mysłowic, Sośnicowic, Tychów i Zabrza) zostanie przeprowadzonych 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach osób ubogich energetycznie. 

26 października 2022 r. GZM podpisała Porozumienie z NFOŚiGW na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu termomodernizacji i remontów:

Całkowity poziom dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów: 69,96%, tj. 7 785 989,48 PLN

Program będzie realizowany w latach: 2022- 2025

Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych. 

W ramach programu zakłada się osiągnięcie efekty:

zostanie przeprowadzonych 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych,

zostanie zlikwidowanych 199 kopciuchów oraz nastąpi ograniczenie zużycia energii o ok. 45%.

Wysokość dofinansowania dla jednego budynku (a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu) może wynieść maksymalnie 80 000 zł.  

Zakres Programu obejmuje:

 • wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
 • termomodernizację budynku,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zapewnienie budynkom dostępu do energii z instalacji OZE,
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego może obejmować :

 • likwidację urządzeń / systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń / systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne,
 • zainstalowanie, przyłączenie i uruchomienie mikroinstalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w tym urządzeń służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji, oraz pompy ciepła, związanych funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będącym przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • zapewnienie budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego źródła energii oraz pompy ciepła, wraz z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji, w tym będących własnością gminy,
 • przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej albo gazowej lub modernizacji przyłącza do takiej sieci,
 • instalację w budynku mieszkalnym jednorodzinnym źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną,
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizację systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • likwidację liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 • modernizację systemu wentylacji polegającej w szczególności na naprawie, przebudowie i izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne,
 • montaż systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika,
 • naprawy, przebudowy i modernizacji przewodów kominowych.

W ramach programu STOP SMOG zostanie zapewniony:

 • Doradca Energetyczny, którego zadaniem będzie zaprojektowanie działań termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym,
 • Wykonawca/y robót budowlanych działań termomodernizacyjnych (wybrany w przetargu),
 • Nadzór inwestorski.

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIĆ MIESZKANIEC BY ZOSTAĆ BENEFICJENTEM PROGRAMU? 

 • posiada tytuł prawny do budynku mieszkalnego – trzeba być właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym;
 • powierzchnia użytkowa budynku  przeznaczonego do termomodernizacji nie może przekroczyć 200 m(dla budynków w których są 2 lokale mieszkalne łączna powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 300m2);
 • musi wyrazić zgodę na udostępnienie budynku dla realizacji programu STOP SMOG;
 • musi złożyć oświadczenie zawierające informacje o środkach i zasobach majątkowych;
 • musi zamieszkiwać budynek, którego dotyczy wniosek i udostępniać ją urzędnikom do kontroli przez okres 5 lat od otrzymania finansowego wsparcia;
 • dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
  • dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
  • dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury;

Od 1 marca 2022 roku najniższa emerytura wynosi: 1338,44 złotych, w związku z tym:

– 125% tej kwoty wynosi: 1 673,05 złotych,

– 175% tej kwoty wynosi: 2 342,27 złotych.

*Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Do dochodu wlicza się:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • emerytury,
 • renty,
 • wynagrodzenie z umów o dzieło,
 • zlecenia i agencyjnych,
 • diety,
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej,
 • zasiłki rodzinne,
 • wychowawcze,
 • pogrzebowe,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • dodatki kombatanckie,
 • stypendia studenckie,
 • żołd,
 • alimenty,
 • jednorazowe odprawy,
 • nagrody pieniężne,
 • uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697).
 • Istnieje obowiązek do utrzymania trwałości programu przez co najmniej 5 lat, tzn. nie będzie można zdemontować, zniszczyć czy zmodyfikować urządzeń zamontowanych w ramach Programu;
 • nie można sprzedać budynku w okresie 5 lat o od daty zakończenia prac remontowych;
 • nie można posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy).

Co należy zrobić:

 • zapoznać się z regulaminem programu STOP SMOG w urzędzie gminy i pobrać wniosek;
 • złożyć wypełniony wniosek w urzędzie gminy;
 • urząd gminy zweryfikuje wniosek;
 • zostanie ustalony termin z audytorem energetycznym, który oceni stan techniczny domu;
 • podpisać umowę na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego z gminą;
 • zostanie ustalony termin z ekipą remontowo-budowlaną.

 Obowiązki po remoncie domu:

 • nie używaj jakichkolwiek dodatkowych kotłów czy pieców;
 • nie likwiduj urządzeń, systemów, instalacji lub innych elementów, będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego, bez zgody gminy, wyrażonej w związku z zaistniałymi uwarunkowaniami technicznymi;
 • nie spalaj śmieci;
 • stosuj się do instrukcji użytkowania zamontowanych urządzeń;
 • pamiętaj o kontrolach kominiarskich.

Program STOP SMOG jest realizowany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Więcej na: http://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/

https://metropoliagzm.pl/stop-smog/

Dla Mieszkańców