STOP SMOG

21.09.2023

Szanowni Mieszkańcy Zabrza, informujemy, że Zarząd Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zwiększa maksymalny poziom kosztów realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach projektu STOP SMOG. Wartość przedsięwzięcia niskoemisyjnego wzrosła z 80 000 PLN do 106 000 PLN.

Przypominamy o trwającym naborze uzupełniającym do projektu STOP SMOG, który zakończy się 30 listopada 2023 r.

Wnioski należy złożyć w Wydziale Ekologii.

JAKIE MUSISZ SPEŁNIĆ WARUNKI BY ZOSTAĆ BENEFICJENTEM PROGRAMU?

posiadasz tytuł prawny do budynku mieszkalnego – trzeba być właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym;

powierzchnia użytkowa Twojego budynku nie może przekroczyć 200 m2 (dla budynków w których są 2 lokale mieszkalne łączna powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 300m2);

mieszkasz w budynku, którego dotyczy wniosek;

dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury;

Od 1 marca 2022 roku najniższa emerytura wynosi: 1338,44 złotych, w związku z tym:

->125% tej kwoty wynosi: 1 673,05 złotych,

-> 175% tej kwoty wynosi: 2 342,27 złotych.

Od 1 marca 2023 roku najniższa emerytura wynosi: 1588,44 złotych, złotych, w związku z tym:

->125% tej kwoty wynosi: 1 985,55 złotych,

-> 175% tej kwoty wynosi: 2 779,77 złotych.

ZAKRES PRAC MOŻLIWY DO WYKONANIA W RAMACH PROGRAMU:

W ramach programu zostaną przeprowadzone prace remontowe, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. Zakres prac w konkretnym budynku zostanie określony na podstawie audytu energetycznego. Potem audytor określi, jakie prace remontowe należy przeprowadzić, aby zmniejszyć zużycie energii w Twoim budynku, np. materiały, które należy zastosować, potrzebne zmiany w instalacjach, itp. Zakres prac zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem.

Prace możliwe do wykonania w ramach programu:

wymiana lub likwidacja zanieczyszczających, nieefektywnych pieców i kotłów na ekologiczne;

docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów;

likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych;

wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

podłączenia do ciepła systemowego lub gazu;

instalacje OZE m.in. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne;

modernizacja systemu wentylacji;

naprawy kominów.


10.01.2023

W ramach programu STOP SMOG na terenie 11 gmin (Będzina, Bierunia, Bobrownik, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gierałtowic, Katowic, Mysłowic, Sośnicowic, Tychów i Zabrza) zostanie przeprowadzonych 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach osób ubogich energetycznie. 

26 października 2022 r. GZM podpisała Porozumienie z NFOŚiGW na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z Funduszu termomodernizacji i remontów:

Całkowity poziom dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów: 69,96%, tj. 7 785 989,48 PLN

Program będzie realizowany w latach: 2022- 2025

Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków, poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym budynkach komunalnych. 

W ramach programu zakłada się osiągnięcie efekty:

zostanie przeprowadzonych 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych,

zostanie zlikwidowanych 199 kopciuchów oraz nastąpi ograniczenie zużycia energii o ok. 45%.

Wysokość dofinansowania dla jednego budynku (a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu) może wynieść maksymalnie 80 000 zł.  

Zakres Programu obejmuje:

 • wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
 • termomodernizację budynku,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zapewnienie budynkom dostępu do energii z instalacji OZE,
 • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego może obejmować :

 • likwidację urządzeń / systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń / systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne,
 • zainstalowanie, przyłączenie i uruchomienie mikroinstalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w tym urządzeń służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji, oraz pompy ciepła, związanych funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będącym przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 • zapewnienie budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego źródła energii oraz pompy ciepła, wraz z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji, w tym będących własnością gminy,
 • przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej albo gazowej lub modernizacji przyłącza do takiej sieci,
 • instalację w budynku mieszkalnym jednorodzinnym źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną,
 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • modernizację systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • likwidację liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 • modernizację systemu wentylacji polegającej w szczególności na naprawie, przebudowie i izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne,
 • montaż systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika,
 • naprawy, przebudowy i modernizacji przewodów kominowych.

W ramach programu STOP SMOG zostanie zapewniony:

 • Doradca Energetyczny, którego zadaniem będzie zaprojektowanie działań termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym,
 • Wykonawca/y robót budowlanych działań termomodernizacyjnych (wybrany w przetargu),
 • Nadzór inwestorski.

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIĆ MIESZKANIEC BY ZOSTAĆ BENEFICJENTEM PROGRAMU? 

 • posiada tytuł prawny do budynku mieszkalnego – trzeba być właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym;
 • powierzchnia użytkowa budynku  przeznaczonego do termomodernizacji nie może przekroczyć 200 m(dla budynków w których są 2 lokale mieszkalne łączna powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 300m2);
 • musi wyrazić zgodę na udostępnienie budynku dla realizacji programu STOP SMOG;
 • musi złożyć oświadczenie zawierające informacje o środkach i zasobach majątkowych;
 • musi zamieszkiwać budynek, którego dotyczy wniosek i udostępniać ją urzędnikom do kontroli przez okres 5 lat od otrzymania finansowego wsparcia;
 • dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
  • dla gospodarstw jednoosobowych –175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
  • dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury;

Od 1 marca 2022 roku najniższa emerytura wynosi: 1338,44 złotych, w związku z tym:

– 125% tej kwoty wynosi: 1 673,05 złotych,

– 175% tej kwoty wynosi: 2 342,27 złotych.

*Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Do dochodu wlicza się:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • emerytury,
 • renty,
 • wynagrodzenie z umów o dzieło,
 • zlecenia i agencyjnych,
 • diety,
 • zasiłki stałe z pomocy społecznej,
 • zasiłki rodzinne,
 • wychowawcze,
 • pogrzebowe,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • zasiłki przedemerytalne,
 • dodatki kombatanckie,
 • stypendia studenckie,
 • żołd,
 • alimenty,
 • jednorazowe odprawy,
 • nagrody pieniężne,
 • uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697).
 • Istnieje obowiązek do utrzymania trwałości programu przez co najmniej 5 lat, tzn. nie będzie można zdemontować, zniszczyć czy zmodyfikować urządzeń zamontowanych w ramach Programu;
 • nie można sprzedać budynku w okresie 5 lat o od daty zakończenia prac remontowych;
 • nie można posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy).

Co należy zrobić:

 • zapoznać się z regulaminem programu STOP SMOG w urzędzie gminy i pobrać wniosek;
 • złożyć wypełniony wniosek w urzędzie gminy;
 • urząd gminy zweryfikuje wniosek;
 • zostanie ustalony termin z audytorem energetycznym, który oceni stan techniczny domu;
 • podpisać umowę na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego z gminą;
 • zostanie ustalony termin z ekipą remontowo-budowlaną.

 Obowiązki po remoncie domu:

 • nie używaj jakichkolwiek dodatkowych kotłów czy pieców;
 • nie likwiduj urządzeń, systemów, instalacji lub innych elementów, będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego, bez zgody gminy, wyrażonej w związku z zaistniałymi uwarunkowaniami technicznymi;
 • nie spalaj śmieci;
 • stosuj się do instrukcji użytkowania zamontowanych urządzeń;
 • pamiętaj o kontrolach kominiarskich.

Program STOP SMOG jest realizowany zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Więcej na: http://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/

https://metropoliagzm.pl/stop-smog/

Dla Mieszkańców