Zabrze przestrzenią rozwoju

Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Konsultacje z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7.

Jak się skontaktować z Administratorem, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: umz@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 032 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Jak się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.zabrze.pl,
2) pod numerem telefonu: 032 373 33 00,
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, 41-800, przy ul. Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w związku obowiązkiem prawnym przeprowadzenia konsultacji w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”

— w celu weryfikacji uprawnienia osoby do składania wniosku, oceny możliwości wykonania zadania proponowanego tym wnioskiem oraz, w przypadku wyboru zadania do realizacji, konsultacji planowania i wykonywania tego zadania;
— w celu weryfikacji uprawnienia osoby do poparcia wniosku oraz weryfikacji faktu poparcia wniosku przez wymagane minimum uprawnionych do poparcia osób;
— w celu weryfikacji uprawnienia do głosowania i stwierdzenia ważności głosu oraz
— w celu weryfikacji faktu udzielenia zgody przez opiekuna prawnego na udział w konsultacjach osoby pozostającej pod opieką, w sytuacji gdy taka zgoda jest wymagana.

Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. W takiej sytuacji podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Miasta Zabrze, w szczególności w zakresie usług IT. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np. Poczta Polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie, a także operatorzy transakcji płatniczych.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobu ich gromadzenia. Ponieważ Pani/Pana dane osobowe w Urzędzie Miasta Zabrze przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

Czy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora?

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana w konsultacjach z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny” przeprowadzanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana wniosku / poparcia projektu / głosu w głosowaniu w toku prowadzonych konsultacji.

Czy przysługuje Pani/Panu prawo do nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierała się będzie wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływało.

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców